Kelt Mitolojisi

Keltler modern Avrupalılar'ın atalarıdır. Tam olarak gerçek kökenleri bilinemese de M.Ö. 400 yıllarında Avrupa'ya yerleştiler. Almanya, Avusturya, İsviçre, Macaristan, İspanya ve Güney İtalya, Balkanlar Keltler'in kısa sürede kontrolüne geçti.

İngiliz halkının soyu da bu göçmenlerden gelmektedir.

Adanın ilk sahipleri kelt'lerdir. Keltler'in bu adaya tam olarak ne zaman yerleştikleri bilinmemektedir. Milattan sonra 43 yılında romalılar bu adaya çıkmış ve barbar keltleri kolayca hükümleri altına almışlardır.
Bu roma istilası 5. yüzyıla kadar yani kavimler göçüne kadar devam etmiştir. bu döneme kadar keltler roma medeniyeti altında daha uygar bir toplum olmuşlardır. Romalılar bu adaya yollar, hamamlar yapmış ve keltleri daha medenî bir hale getirmişlerdir. fakat zamanla keltler savaş kabiliyetlerini kaybetmişler ve daha uygar bir toplum olmuşlardır.

Kelt mitolojisi en yalın tanımıyla, Kelt politeizminin mitolojisidir. Kelt politeizmi Demir Çağı keltlerinin diniydi. Demir Çağı'ndaki diğer Avrupalılar gibi, erken dönem Keltleri de politeistik mitoloji ve dini yapıyı benimsemişlerdi. Kelt insanlarının içinde, Roma ile yakın iletişimi olan Galyalıların ve İber Yarımadasındaki Keltlerin mitolojileri Roma İmparatorluğu altında devam edememiş, daha sonra ise bu insanlar Hristiyan olmuş ve Kelt(ik) dillerini de kaybetmişlerdir. İronik bir şekilde, bu insanların inanç ve geleneklerine dair bilgiler çeşitli Roma ve Hristiyan kaynakları sayesinde bugüne kadar ulaşmıştır. Bir başka açıdan ise, kendi politik veya lenguistik (dilsel) kimliklerini korumuş olan Keltler Demir Çağı'ndaki atalarının mitolojilerinin en azından artakalan küçük bir kısmını iletebilmişlerdir. Bu iletilebilmiş kısım genellikle Orta Çağ'da kaydedilmiş, yazılmıştır.

Keltler savaş sanatının ustasıydılar ama savaşta olduğu kadar sanatta da ustaydılar. Ama öğrenmeye kapalıydılar ve MS 5. yüzyıla kadar yazılı bir kültürleri olmadı.

Keltler oldukça mistik bir halktı. Din yaşam alanlarının tam ortasında yer alırdı. Keltler at eti yemezlerdi. Bir çocuğun silahlarla kuşanmış babasına yaklaşması yasaktı.

Kelt toplumlarında , genellikle konularını kahramanlık destanları olarak seçen ozanlara bard denilirdi. Bağlı oldukları şefin yanında bulunurlar , onun başarılarını da kutlarlardı.
Bard daha çok Galya’da kullanılan bir isimlendirmeydi.Galya’da bard denildiği gibi , Bretagne’de Barzh , İrlanda’da da Fil ( çoğulu filid ) denilmekteydi.

Barzh’ların dini karakterleri çabuk kaybolmasına karşın , bardlar , ilham ve sanat yeteneklerinden olsa gerek , saygı görmeye devam etmişleridr.

Filid ise yedi dereceli idi. Derece elde taşınan değneğe göre belli oluyordu. Böylece sıralama Ollamh (altın değnek) , Anruth (gümüş değnek ) ve geri kalan beş derece (bronz değnek) şeklinde oluyordu.

Kelt efsanelerinde müzik aletleri önemli bir yer tutmaktadır. Dagda ve Lug’un sihirli arpları vardı. Efsaneye göre bu aletler üç farklı tür müzik çalmaktaydılar. Bunlardan birincisi güldürüyor , ikincisi ağlatıyor , üçüncüsü de uyutuyordu. Bu inanış , Keltler’in , müziğin insan üzerindeki etkisini incelediklerini göstermektedir.

Bardlar ise şiir okurken , aynı zamanda cruth denilen bir tür lir de çalarlardı.

Kelt mitolojisi kendi içinde birkaç farklı alt gruba ayrılılır.

*Antik Keltler
*Antik Galya ve İngiltere tanrıları
*Godelik
*İrlanda mitolojisi
*Mitolojik döngü
*Ulster döngü
*Fenian döngü
*Tarihi döngü
*İskoçya mitolojisi
*Manx mitolojisi
*Adasal Britonik
*Galler mitolojisi
*Korniş mitoloji
*Briton mitolojisi
 
Üst