Komandit şirketin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Komandit şirketler her ne kadar adi ve kollektif şirketler gibi bir şahıs şirketi olsa da, benzerlerinin aksine ortakların, şirket borçlarından doğan sorumluluğu kimi durumlarda sınırlı, kimi durumlarda ise sınırsızdır. Şirket içinde kimin hukuki sorumluluğu üstleneceği kuruluş aşamasında belirlenir.

Ortaklar, başlangıçta en az bir ortağı sorumluluğunun sınırlı, yani komanditer ortak, ve yine en az bir ortağı da sorumluluğu sınırsız komandite ortak olarak belirlerler. Şirketin kuruluş sözleşmesinde, komandit olduğunun belirtilmesi şarttır.

Komandit şirketleri, gerçek kişilerin yanısıra tüzel kişilikler de kurabilir; şirketin kurulması için en az iki gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi yeterlidir.

Sorumluluğu sınırsız ortakların nakit veya kolayca nakde dönüşebilir kıymetlerden olması gerekir.
Bu şu demektir: Emek veya ticari itibarlarını şirkete sermaye olarak koyamazlar.

Kuruluş sözleşmesinde belirtilmesi gereken unsurlar şunlardır

*Ortakların ad-soyadları, ikamet adresleri ve tabiyetleri,
*Şirketin komandit niteliği ve ortaklardan hangilerinin komanditer oldukları,
*Şirketin unvanı ve merkezi,
*Şirketin mevzuu,
*Şirket sermayesinin miktarı ile, ortakların herbirinin sermaye olarak koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları,
*Şirketi temsile yetkili olanların ad-soyadları ve bunların temsil şekli.

Bu sözleşmenin bütün ortaklar tarafından imzalanması ve Noter tarafından onaylanması zoruldur. Noter tasdikini takiben 15 gün içinde şirketin Ticaret Sicili'ne kaydettirilmesi zorunluluğu bulunur.

Ticaret Sicili'ne verilmesi gereken belgeler şunlardır

*Noter tasdikli iki adet sözleşme,
*Şirketi temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza örnekleri,
*Kurucu komandite ortakların noter tasdikli nüfus cüzdanları suretleri,
*İlgili belediyeden alınacak Ticari Durum Belgesi,
*İlgili vergi dairesine yatırılmış kuruluş harcının makbuzu,

Komandit şirketlerde komanditer ortaklar, şirket yönetimi konusunda yetkili değildir. Ama şirketin genel kurulunda oy kullanabilirler.

Komanditer ortaklar, iş yılı sonunda gerçekleşen kardan paylarını nakden alırlar ve zarar sonunda eksilen sermayeyi tamamlamak zorunda değillerdir.

Koydukları sermaye herhangi bir şekilde azalmış ise, bu eksik tamamlanıncaya kadar kardan pay alamazlar.

BORÇLARDA SORUMLULUK KİMDE?

Komandit şirkette borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede sorumlu olan kişilik, şirket tüzel kişiliğidir. Ama komandit şirkette, tıpkı kollektif şirkette olduğu gibi, şirket hakkında yapılan takip sonunda şirket varlığından alınamamış olan alacaklar için ortaklara başvurulur.

Fakat burada komandite ortaklar alacaklılara karşı sınırsız şahsi, komanditer ortaklar ise sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sınırlı olarak sorumludurlar.
alıntı
 
Üst