Yabancı ortaklı şirket kuruluşu için müracaat formu

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu için, aşağıdaki bilgileri temin etmeniz gerekir.

ŞİRKET KURULUŞU, İŞTİRAK VE ŞUBE AÇILMASI İÇİN MÜRACAAT FORMU

1-YABANCI ORTAĞA AİT BİLGİLER

1.1. Adı veya ünvanı :

1.2. Ülkesi :

1.3. Adresi :

1.4. Telefon numarası :

1.5. Faks numarası :

1.6. Ülkesindeki faaliyet konusu :

1.7. Haklarında bilgi temin edilebilecek banka

v.b. kuruluşların ad,adres, telefon ve faks

numaraları :

2-YERLİ ORTAĞA AİT BİLGİLER

2.1. Adı veya ünvanı :

2.2. Adresi :

2.3. Telefon numarası :

2.4. Faks numarası :

2.5. Faaliyet konuları :

Not : Yukarıdaki bilgiler herbir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.

3- KURULACAK VEYA İŞTİRAK EDİLECEK ŞİRKET HAKKINDA

BİLGİLER


3.1. Statüsü :

Anonim şirket ---- Limited Şirket ---- Şube açılması ----

3.2. Kuruluş şekli

Yeni kuruluş ---- Mevcut şirkete iştirak ----

3.3. Kuruluş yeri (merkezi) :

3.4. Mevcut şirkete iştirak ediliyorsa şirketin;

Ünvanı :

Adresi,telefon ve faks numaraları:

3.5. Kurulacak şirketin/şubenin veya iştirak edilecek şirketin sermaye

yapısı

Hisse Hisse Tutarı

Ortak adı Ülkesi Oranı(%) (Milyon TL)

------------------------------------------------------------

a) Yabancı ortaklar

-

-

-

-

b) Yerli ortaklar

------------------------------------------------------------

TOPLAM

Not: Yabancı ortak mevcut bir şirkete iştirak ediyorsa iştirak öncesi ve iştirak sonrasını göstermek üzere iki ayrı tablo hazırlanacaktır.

3.6. Faaliyet konusu (detaylı açıklayınız):

3.7. Yabancı sermayenin geliş şekli

Nakdi sermaye ----

Ayni sermaye ----

Diğer ---- (Açıklayınız)

3.8. İstihdam edilecek personel sayısı

Yerli ---- Yabancı -----

3.9. Müracaatın teknik ve hukuki sorumlusunun;

Adı :

Adresi :

Telefon numarası:

Faks numarası :

(Fiziki yatırım yapılması halinde doldurulacaktır)

YATIRIMIN TOPLAMI VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI

Yıllara

Genel Toplam Göre Dağılım

Yatırım İç Dış İç Dış 19-- İç Dış 19--

Harcamaları (TL) Para Para Toplam Para Para Toplam Para Para Toplam

----------------- --------------------- --------------------

1. Etüt-proje gideri

2. Arazi bedeli

3. Bina -inşaat işleri

a) Ana fabrika binası

b) Yardımcı işletme

c) Sosyal binalar

4.Makina ve techizat

a) Yerli

b) İthal (FOB TL)

5. Gümrük vergi ve

resimleri

6. Yardımcı işletmeler

makina ve donatımı

a) Su

b) Elektrik

c) Yakıt

d) Diğer (Buhar vb)

7. Diğer yatırım

harcamaları

a)Dış navlun, sigorta

b)İç navlun, sigorta

c)Montaj

d)Taşıt araçları

e).İşletmeye alma gider.

f)Genel giderler

g)Beklenmeyen giderler

h)Yatırım dönemi

faizleri

SABİT YATIRIM TOPLAMI

8.İşletme sermayesi

TOPLAM YATIRIM TUTARI

(Fiziki yatırım yapılması halinde doldurulacaktır)

YATIRIMIN FİNANSMANI

Y ı l l a r

.......

Kaynaklar 19.. 19.. 19.. Toplam

.......
1. Özkaynaklar

a) Sermaye

b) Şirket Fonları

(Mevcut Şirketlerde)

2. Yabancı Kaynaklar

a) Orta ve Uzun vadeli

krediler

- İç Kredi

- Dış Kredi

b) Kısa Vadeli Krediler

3. Gümrük Muafiyeti

TOPLAM FİNANSMAN

NOT: Teşvik tedbirlerinden istifade edilecekse, Teşvik Mevzuatında öngörülen

fizibilite raporu hazırlanacaktır.

YABANCI PERSONEL BİLDİRİM FORMU

(4 nüsha doldurulacaktır) Fotoğraf

A. İŞVEREN KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER :

1. Adı/Ünvanı:

2. Türkiye'deki Merkez Adresi :

3. Yabancı Sermayeli Olup Olmadığı : Evet !! Hayır !!

4. Yab.Personelin Çalışacağı Adres :

5. Fiili İştigal Konusu :

6. Kuruluş Tarihi :

7. Kayıtlı Sermayesi (TL) :

8. Ödenmiş Sermayesi (TL) :

9. Son Yıl Cirosu (TL) :

10. Son Yıl İhracatı ($) :

11. Kuruluşda Halen Çalışan Toplam

Türk Personel Sayısı :

12. Halen Çalışan Yabancı Personelin:

Adı Uyruğu Görevi

B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER :

1. YABANCI PERSONELİN

- Pasaport No :

- Adı ve Soyadı :

- Baba Adı :

- Ana Adı :

- Doğum Yeri ve Tarihi :

- Uyruğu : __ __

- Cinsiyeti : Bayan !! Erkek !!

- Medeni Hali : Evli !! Bekar !!

- Evli İse Eşinin Uyruğu :

2. İLGİLİ ŞAHIS İÇİN DAHA ÖNCE

İZİN ALINMIŞSA;

- Bu İzni Veren Merci :

- İzin Yazısı Tarih ve No. :

3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER : (Sondan itibaren üçünü yazınız)

İşyerinin Adı Çalıştığı Süre Görevi Ayrılış Nedeni

4. TAHSİL DURUMU

- Son Mezun Olduğu Okulun Adı :

- Yeri :

- İhtisas Konusu:

5. İKAMETGAH ADRESİ

- Yurtiçi :

- Yurtdışı:

6. TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE

Bu-lunduğu Yerler :

- Tarihleri :

- Sebepleri :

7. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK

VEREBİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN

AD,ADRES VE TEL NO. :

8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ :

9. ÇALIŞACAĞI SÜRE :

10. ALACAĞI ÜCRET (Aylık Brüt) :

C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMININ GEREKÇESİ :

YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ : .../.../19

İŞVEREN (Kaşe ve İmza) Yabancı Personel (İsim ve İmza)

EKLENECEK BELGELER :

- Tebliğde belirtilen belgeler eklenir.
 
Üst