Terör, Terörizm, Terörİzmİn Amacı;

TERÖR

Terör ve terörizm konularında farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Bu nedenle, kavramları zihinlerde berraklaştırabilmek için yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan tanımların birlikte incelenmesinde fayda vardır.

Kökünü Latince "terrere" sözcüğünden alan terör deyimi "korkudan sarsıntı geçirme" veya "korkudan dehşete düşmeye sebep olma" anlamlarına gelmekte olup, ilk defa Dictionnarire de I'Academie Française'nin 1789 yılında yayınlanan ekinde rastlanmaktadır. Nitekim, 1789 Fransız ihtilali sonrasının dönemi tarihçilerince "terör rejimi-rejime de la terreur" olarak anıldığı bilinmektedir.

Türkçedeki karşılığı "yıldırma, korkutma" olan terör kelimesi Fransızca Petit Robert sözlüğünde "bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için meydana getirdiği ortak korku" anlamında yer alırken, Siyasi Terimler ve Örgütler sözlüğünde "kamu otoritesini veya toplum yapısını yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri" olarak belirtilmektedir.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1.maddesinde « Terör » aşağıdaki şekliyle tanımlanmıştır.

Terör tanımı (Değişik Başlık:18.07.2006/26232-5532/1 md.)

Madde 1- (Değişik Birinci Fıkra:19.07.2003/25173-4928/20 md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

Terör terimi, dehşet ve korkuyu belirtirken terörizm, bu kavrama süreklilik ve siyasal içerik katmaktadır.

TERÖRİZM

Terörizm kavramı,terör yöntemlerinin siyasi bir amaçla örgütlü,sistemli ve sürekli bir şekilde kullanılmasını benimseyen bir strateji olarak terör kavramından ayrılmaktadır.

Buradan hareketle terörizm, “Savaş ve diplomasi ile kazanılmayan sonuçları elde etmek , korkutmak ve itaat ettirmek için bir teoriye , felsefeye ve ideolojiye dayanılarak siyasi maksatlarla, iradi olarak terör ve şiddetin sistemli ve hesaplı bir şekilde kullanılmasıdır” şeklinde tanımlanabilir.

Ansiklopedik tanımlarda ise terörizm;

International Encylopedia of Social Sciences’de; "önceden belirlenmiş hedefleri elde etmek için şiddet kullanan, şiddete başvuran bir grubun veya partinin kullandığı metod",

Meydan Larousse’da; "ihtilalci grupların giriştiği şiddet eylemlerinin tümü, tedhişçilik, bir hükümet tarafından uygulanan şiddet rejimi",

Ana Britannica'da; "siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete, halka ya da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma" şeklinde tanımlandığı görülmektedir.

Ceza Hukukçusu Ordinaryus Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER ise "…şiddetin, sosyal, ulusal, ırki, dinsel, fesat çıkarıcı ve diğer maksatlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma ve savaşı tahrik etmek üzere planlı ve hukuk dışı olarak kullanılması…" şeklinde bir tanım vermiştir.

TERÖRİZMİN AMACI

Terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal anlaşmazlığa dikkat çekilmesidir. Bu “dikkat çekme” şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanmaktadır.

Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanlardan da yararlanan terörizm, yarattığı korku ve dehşet ile bir bakıma topluma; “Benden yana mısın, değil misin?”, “benden değilsen düşmanımsın”, “düşmanımsan hedefimsin”, “senin yaşama hakkın yoktur.” şeklinde belirtilebilecek “taraf olma” çağrısında bulunmaktadır. Terörizm, bu dramatik çağrılar ile insanlara tarafsız olma hakkını yasaklamakta, onların zihinsel ve duygusal masumiyetini yok etmekte, şiddet ort***** çekmekte ve toplumun şiddet yoluyla siyasallaşmasına, kutuplaşmasına yol açmaktadır. Toplumdaki kutuplaşmalar da zihinsel ve duygusal yönden bölünmüş “çatışan tarafları” ortaya çıkarmaktadır. Çatışan tarafların ise toplumun birlik ve bütünlüğünü bozacağı, dolayısıyla terörün amacına hizmet edeceği açıktır.

Terörizmin benimsediği bir diğer amaç, kargaşa yaratarak toplumun direnme gücünü kırmak, yerleşik sosyal ve siyasal düzenin arkasındaki halk desteğini şiddet yoluyla zayıflatmaktır.

Terörizmin bazı güçler tarafından birtakım siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamanın da aracı olarak kullanıldığı dikkate alındığında amaç oldukça farklılaşmaktadır. Bu gibi durumlarda terörizmin amacı, bir kazanım elde etmek maksadıyla hedef alınan ülke ve toplumda belirli ortamların oluşmasına aracılık etmektir.

Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerin terör ortamında tutulmasında, ülkemizi hedef olarak seçmiş devletler ve birtakım güçlerin çıkarları açısından zaruret bulunduğu, terörün amacının da sadece bu ortamın devamını sağlamak olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle terörizm, bir siyasi mücadele aracı olmaktan çıkıp, bir ülkenin bir başka ülkeyi zayıflatmak ve istikrarsızlaştırmak için kullandığı bir araç haline gelmektedir.

Öte yandan terörizm kitlelere yönelik hedef gözetmeyen şiddet eylemleriyle, toplumun güven duygusunu ortadan kaldırarak, halkın can derdine düşmesini ve olaylara tepkisiz kalmasını amaçlar. Böylece kitleler terörizme karşı duyarlılıklarını yitirir, terörü kanıksar ve devletle toplum arasında güven açısından büyük bir uçurum oluşur.

Terörizmin bir başka amacı da; baş eğdirmek, itaat ettirmektir. Terörizmin bu türü, terörist örgütlerce kendi üyelerine ve etkilemek istedikleri halk kesitlerine uygulanabilmektedir. Terörist gruplarca amaçlanan; yandaşlar kadar “seyircilerin” de itirazsız baş eğmeleri, “hedef kitlenin” emredileni yapmasıdır. Etkilenmesi amaçlanan bireylere ikinci defa düşünecek zaman ve aksine davranabilecekleri alan bırakılmaz. Amaç, “hedef kitleyi” yıldırmak, yönlendirmek ve yönetmektir.

TÜRKİYE'DE HALEN FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN BAŞLICA TERÖR ÖRGÜTLERİ

1) Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C)
2) MKP (Maoist Komünist Partisi)
3) TKP/ML - KONFERANS
4) Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP)
5) PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi-KHK)
6) Kürdistan Devrim Partisi (PŞK)
7) Kürdistan Demokrat Partisi/Bakur (PDK/Bakur)
8) Hizbullah
9) Hilafet Devleti (HD)
10) İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C)
11) Tevhid-Selam (Kudüs Ordusu)
12) El Kaide Terör Örgütü Türkiye Yapılanması


kAYNAK:egm
 
Teror ve amaci;
Teror iki boyutda ele alinmali:

1. Siyasi tereror
2. ideolojik teror...

Ornegin bu gun Dunyada surdurulen en guclu,donanimli siyasi terorist... ABD dir.
Ideolojik Terorist Ise ; AB dir
PKK ve benzeri orgutler; Emperyalizmin besledigi ve onun usagi denilebilir.

Emperyalizim varligini surdurebilmesi icin; gercek komunizimin disinda yapay bir kominist tasarimda yurutmek zorundadir.

Ornegin: 19. yuzyilda ki Rus Carliginin yikilisindan sonra Maksizmi etkisiz kilmak icin Yine Rusyada tasarimlanan Kominizim denemesi ki Emperyalizim bundada basarili olmustur.

Ozde; Komunizim Islamiyetin gelistirilmis modern versiyorunudur.
 
Eklediğim konuya yine samimiyetle olmakla beraber yandan bir yaklaşım ile işin içine ideoloji ve bunada dini kıyafet giydirmek, siz eski tüfeklerin iç dünyası ama gerçek değil efendim. Sizden de kalmadı, ideolojinizden de, son kale dikdatör (Fidel) ise siz kabul etmesenizde krallığını kardeşine devrederek sona yaklaşıyor. Ülkesi ve milleti (halkı) için iyi şeyler olur bundan böyle. Yorumunuza teşekkür eder iyi forumlar dilerim.
 

güney

Sayın erkişi;her ne kadar şüpheyle baksanızda ,samimiyetle soruyorum.Gerçekten sizce diktatör denince sadece fidel mi geliyor aklınıza..(Günümüzden bahsediyorumTeşekkürler
 
Sayın; güney,

Elbet de sadece fidel gelmiyor, konunun gidişatında örnek verdim ve sizlerin kabullenemediğini bildiğim için uç örnek olarak söylüyorum. ABD başkanı vatandaşlarına karşı ne kadar sevecen ve demokrat görünsede diğer milletler ve devletlere karşı üslupsuz ve canice dikdatördür, Putin de öyle, Saddam da, Kaddafi de, ama sohbetimizde marksizim söylem girgiftleri olunca asıl propoğanda amacını kesmek için öne sürdüğüm kişidir, İyi forumlar.
 
Üst