Çıkmış Kpss sorularından Tartışılanlar !!!

Alttaki soruların bazı cevapları bana şüpheli geldi. Bildiğiniz varsa yanıtlayabilir misiniz ? Bendeki yanıtlar en altta.

1. Keynesyen iktisatçılara göre, nominal ücretlerin ve fiyatların karşılıklı etkileşiminden ortay çıkan süreç nasıldır?

A) Enflasyon yaratıcıdır.

B) Enflasyonu önleyicidir.

C) Tam rekabetçidir.

D) Devlet tarafından belirlenir.

E) Ekonomik büyümenin motorudur.

2. Nominal faiz oranı % 50, beklenen enflasyon oranı % 150 ise reel faiz oranı yüzde kaçtır?

A) -80

B)-40

C) 0

D) 50

E) 100

3. Parasal otoritenin senyoraj gelirini sürekli olarak artırabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin sağlanması gerekir?

A) Rezerv para miktarının artması

B) Enflasyonun yükselmesi

C) Enflasyonun düşmesi

D) Rezerv para talebinin artması

E) Rezerv para talebinin azalması

4. Arz şoklarının olmadığı ve enflasyon beklentisinin değişmediği durgunluk dönemlerinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A) Enflasyon oranı artar.

B) Enflasyon oranı düşer.

C) Kronik enflasyon yaşanır.

D) Enflasyon oranı değişmez.

E) Hiper enflasyon yaşanır.

5. Sabit kur sisteminde, diğer değişkenler sabitken, Türk lirası hangi durumda ABD doları karşısında daha değerli hale gelir?

A) ABD Doları, Alman Markı karşısında değer kaybettiğinde

B) Yurtiçi enflasyon arttığında

C) Yurtdışı enflasyon düştüğünde

D) Yurtiçi enflasyon, yurtdışı enflasyona eşit olduğunda

E) Yurtiçi enflasyon, ABD’deki enflasyondan daha düşük olduğunda

6. Keynesyen İktisadi yorumlanmasına yönelik beş grup görüş içinde Hicks-Hansen çizgisinde gelişen IS-LM açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ücret-fiyat yapışkanlıkları

B) Esneklik kötümserliği (hidrolik Keynesçilik)

C) İrrasyonel beklentiler ve/veya kalıcı dinamik dengesizlik

D) Dönemler arası koordinasyon bozukluğu

E) Para ve diğer varlıklar arasında ikamenin yolduğu

7. Marshall’ın iktisat teorisine yapmış olduğu temel metodolojik katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakdi maliyet ve reel maliyet ayrımı

B) Rant benzeri kavramı

C) Tüketici artığı

D)Kısmi denge analizi

E) Alternatif maliyet

8. Esnek fiyat parasal modelin, ve varsayımlarının geçerli olduğu durumda, diğer değişkenler sabitken, aşağıdakilerden hangisi yerli paranın yabancı paralar karşısında değer kazanmasına neden olur?

A) Yurtiçi para arzındaki artış

B) Yurtdışı para arzındaki azalma

C) Yurtiçi faiz oranlarındaki düşme

D) Yurtdışı faiz oranlarındaki düşme

E) Yurtiçi reel gelirdeki azalma

9. Merkez bankasının fiyat istikrarını temel hedef seçmesinin nedeni

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Talep yönlü politikaları yönetmenin daha kolay olması

B) İşsizlik ile enflasyon arasında ters yönlü ilişki olması

C) Fiyat istikrarının ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi

D) Fiyat istikrarının arz eğrisini sağa kaydırabilmesi

E) Merkez bankasının seçebileceği başka hedef olmaması

10. İki ülkeli, iki mallı ve tek faktörlü modele göre, S ve M ülkelerinin

her iki maldan birer birimüretebilmesi için gerekli işgücü miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bir birim üretim için gerekli işgücü

Kahve Elma

S ülkesi 4 10

M ülkesi 5 12

A. Smith’e göre, bu iki ülke arasında serbest

ticaret başladığı zaman nasıl bir dış ticaret ortayaçıkar?

A) S ülkesi kahve, M ülkesi elma ihraç edecektir.

B) S ülkesi elma, M ülkesi kahve ihraç edecektir.

C) S ülkesi hem kahve hem de elma ihraç edecektir.

D) M ülkesi hem kahve hem de elma ihraç edecektir.

E) Potansiyel olarak karşılıklı yarar sağlayacak ticaret imkanı yoktur.

11. Türkiye’de 2000 yılında uygulanan istikrar programı, ağırlıklı olarak

ne tür bir programdır?

A) Enflasyon hedeflemesi programı

B) Para hedeflemesi programı

C) Döviz kuru hedeflemesi programı

D) Nominal GSYH hedeflemesi programı

E) Para hedeflemesi + nominal GSYH hedeflemesi programı

12. Para çarpanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Belirsizliklerin çarpan üzerinde etkisi yoktur.

B) Piyasa faiz oranlarındaki artış çarpanı artırır.

C) Reeskont faiz oranlarındaki artış çarpanı artırır.

D) Belirsizlik çarpanı artırır.

E) Zorunlu karşılıklardaki artış çarpanı artırır.

13. Aşağıdakilerden hangisi para ikamesinin sonuçlarından biridir?

A) Veri bir para arzı artışının daha az enflasyona

yol açması

B) Para politakasının etkinliğini artırması

C) Merkez bankasının “son borç verme mercii”

konumunu güçlendirmesi

D) Para talebi denklemlerini daha istikrarlı duruma

getirmesi

E) Veri bir ulusal gelire karşılık gelen reel senyoraj

gelirini azaltması

14. Tobin’in q teorisine göre, firmanın sermayesinin yenileme maliyeti

piyasa değerinden yüksek ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) q değeri düşüktür.

B) q değeri yüksektir.

C) q değeri değişmez

D) Yatırımlar artar.

E) Üretim artar.

15. Aşagıda David Ricardo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Fonksiyonel gelir dağılımı ile ilgilenmiştir.

b) Emek kıymet teorisi üzerinde durmuştur.

c) Tarım ürünlerinin talep elastikiyetinin düşük olması nedeniyle sanayileşmesinin gerçekleşmesi

d) Doğal fiyat ve piyasa fiyatı ayrımını yapmıştır.

e) Değeri kullanım değeri ve değişim değeri şeklinde ikiye ayırmıştır.

16.Para arzının kişilerin alternatif likit değer olarak kabul edebileceği tüm değerleri içerdiğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Klasik yaklaşım

b. Chicaga yaklaşımı

c. Gurley ve Slaw yaklaşımı

d. Krediyi içeren geniş görüş

e. Dışsal para yaklaşımı

17. Tüketicinin bir birim daha çok x malı tüketmek için vazgeçmesi gereken y malı miktarını veren değişim oranı, aşağıdakilerden hangisidir?

a. -Px / Py

b. -Py / Px

c. MUx / MUy

d. MUy / MUx

e. PxMUy / PyMUx

18. Paranın likit olma özelliğinin sonuçları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

a. Paranın gecikmiş ödemelerin yapılmasını sağlaması ve ölçü birimi olması

b. Paranın değer saklama aracı ve ölçü birimi olması

c. Paranın değer saklama aracı olması ve gecikmiş ödemelerin yapılmasını sağlaması

d. Paranın değişim aracı ve değer saklama aracı olması

e. Paranın değişim aracı ve ölçü birimi olması

Bendeki yanıtlar:

1- A

2- B

3- B

4- B

5- E

6- B

7- D

8- C

9- C

10- E

11- C

12- B

13- E

14- A

15- B

16- C

17- A

18- E

SİZCE HANGİLERİ YANLIŞ ?? Emin olduklarınıza cevap verseniz yeter. Vakit ayırıp yardım ettiğiniz için,şimdiden Teşekkür Ederim.
 
Üst