Bolu Genel Bilgi

Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Bolu, kuzeyde Karadeniz ve Zonguldak, doğuda Çankırı ve Ankara, güneyde yine Ankara ve Eskişehir, batıda Bilecik ve Sakarya illeri ile çevrilidir. Karadeniz ile İç Anadolu arasında, çok engebeli ve dağlık bir alanda yer alır. Yüzey şekillerini Batı Karadeniz Dağlarının uzantıları ile bu yükseltiler arasında kalan çukur bölgeler belirler. İl sınırları içerisinde, kıyıdan iç kesimlere doğru üç dağ sırası vardır. Bu dağlardaki en yüksek nokta Kızıltepe'dir (1.486 m.). İkinci sırayı oluşturan Bolu Dağları daha yüksektir. Yükseklik Çele Tepesi'nde 1.911 m.ye ulaşır. Üçüncü sıra dağı ise İlin güney ve doğusunu bütünüyle kaplayan, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu Köroğlu Dağlarıdır. Bunların en yüksek noktası Köroğlu tepesi'dir (2.499 m.). Bu dağlık alanda çok sayıda yayla bulunmaktadır. En önemlileri Bolu Dağlarındaki Mengen ve Bolu yaylaları, Köroğlu Dağlarındaki Gerede, Kıbrıscık, Seben, Mudurnu ve Göynük yaylalarıdır.

İl sınırları içerisinde, Efteni, Filyos ve Sakarya olmak üzere üç su toplama havzası vardır. Efteni Havzası, Efteni Gölü'ne dökülen Aksu, Asar Suyu ve Uğur Suyu ile gölün sularını Karadeniz'e boşaltan Büyük Melen'i kapsar. Abant Gölü'nün ayağı olan Büyüksu (Bolu Suyu) ve Ulusu Filyos Havzası'nın sularıdır. Sakarya Havzası'nın ise başlıca suları Mudurnu Çayı, Aladağ Suyu ve Göynük Suyu'dur. Bolu'da bir çok da göl bulunmaktadır. Abant ve Efteni gölleri dışında, Çağla Gölü, Çubuk, Sünnet, Yedigöller, Karagöl ve Karamurat Gölü bu göllerden başlıcalarıdır.Ayrıca Mudurnu ve Büyüksu çayları üzerinde kurulmuş olan Gölköy Barajı ile, Küçük Melen Suyu üzerindeki Hasanlar Barajının oluşturduğu göller de önemlidir. İl alanının %9'u ovadır. Bu ovalardan en önemlisi ilin kuzeybatısındaki Düzce Ovasıdır.Ayrıca Bolu, Gerede, Himmetoğlu ve Mudurnu ovaları da önem taşımaktadır. Yüzölçümü 8.294 km2 olup, toplam nüfusu 270.654'dür.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunuşu Bolu'nun sosyo-ekonomik yapısını olumlu yönde etkilemiştir. Bolu'nun ekonomisi tarım, ormancılık, hayvancılık ve turizme dayalıdır. tarımsal ürün olarak, baklagiller, sanayi bitkileri, buğday, arpa, mısır, fasulye, şeker pancarı, tütün, patates, fındık ve meyve üretilmektedir. Bitkisel üretimden sonra ormancılık önemli bir ekonomik güçtür. İl yüzölçümünün yarısını kaplayan ormanlarda karaçam, Seben Kaya Evlerisarıçam, göknar ve kayın ağaçları çoğunluktadır. Ayrıca orman ürünlerini işleyen sanayi kuruluşları da bulunmaktadır. hayvancılık güneydeki dağlık kesimde yaygındır. Mera hayvancılığı yapılan ilde, en çok koyun, sığır, tiftik keçisi ve kıl keçisi beslenir. Kümes hayvancılığında da büyük bir gelişim yakın zamanlarda başlamış ve bir çok tavuk çiftlikleri kurulmuştur. Bolu Dağı'nın batı yamaçlarında arıcılık, ırmak ve göllerinde de balıkçılık yapılmaktadır. Alabalık ve sazan ön plandadır.

Bolu topraklarında linyit kömür yatakları oldukça zengindir. Kalorisi yüksek olan Bolu linyitleri çeşitli kuruluşlar tarafından işletilmekte, kükürt oranının fazlalığı da sanayide kullanılmasına neden olmaktadır. Ayrıca kahverengi ve siyah desenli mermerler, alçı taşı üretimi de ihraç malzemesidir.

Tabaklar Hamamı ve CamisiZengin bir turizm potansiyeline sahip olan Bolu'da Köroğlu Dağları'ndaki Kartalkaya, Sarıalan başlıca kayak ve dinlenme merkezleridir. Abant Gölü ve Yedigöller yörenin turistik bölgeleridir. Bu nedenle de Yedigölleri çevreleyen geniş bir alan ulusal park ilan edilmiştir. Büyük ve küçük kaplıca, Efteni, Babas, Bağlum, Sarot kaplıcaları ile Dernin Hamamı bölgedeki termal kaynaklarıdır.

Bolu ve çevresinde bulunan Eski Çağ kültürlerinin izleri, mimari kalıntılar, heykeller ve çok sayıda lahit ile kitabeler ilin tarihi ile ilgili yeterli bilgiyi vermektedir. Buna göre; Bithynion ismi ile kurulan bir İlk Çağ kenti olarak kurulan Bolu'ya İmparator Cladius zamanında Onun isminden ötürü Cladiopolis denilmiştir.

Eski Bolu'nun bugün Bolu Müzesinin bulunduğu tepe üstü alanda ya da, yöre halkının Eskihisar/Hisartepe dedikleri alanda yer aldığı kesinlik kazanamamıştır. Yöre, Lydia Krallığının sınırları içerisinde kalmış, Anadolu'yu işgal eden Persler Büyük İskender'in Anadolu'ya gelişine kadar buraya egemen olmuşlardır. Çevrede bulunan bazı kalıntılar Hititlerin de bu bölgeye kadar uzandıklarına işaret etmektedir.

Yıldırım CamisiBithynion’un, Bithynia krallarından I.Nikomedes (İÖ.280-260) ya da Ziaela (İÖ.260-228) döneminde kurulduğu sanılmaktadır. Bithynion’a yerleşen halk Bithynia’nın yerlisi değil, Yunanistan’da Arkadia bölgesindeki Mantineia kentinden gelme göçmenlerdir.Bithynia kralları kendilerinden önceki karia kralı Mausolos’un yaptığı gibi, kendi ülkelerini Hellenleştirme politikasını izlemişlerdir. Bithynhlerden sonra, yöre Romalıların egemenliğine geçmiştir. Strabon, Bithynia’nın iç kısımlarında, Tieion’un üst tarafında kurulmuş olup, sığırlar için en mükemmel otlak olan ve Salanites peynirinin yapıldığı Salona etrafındaki toprakları da içine alan Bithynion ve aynı zamanda Bithynia’nın merkezi olan (Bithynion) ve çok geniş ve verimli olduğu halde, yazın sağlık için hiç de iyi olmayan bir ova tarafından çevrili bulunan Askania gölünün kenarında kurulmuş Nikeia'nın yer aldığından söz etmektedir.

Antik Bithynion, Batısında Kieros/Prusias ad Hypium, doğusunda ise Paphlagonia yolu üzerindeki Krateia yer almaktadır. MS.I. yüzyılda Bithynion ismi terk edildi. İmparator Claudius (41-54) kendi adına aynı yerde yeni bir şehir kurdurmuştur. Günümüze ulaşan kalıntılardan anlaşıldığına göre bu şehir Bithynion’un kalıntıları üzerinde kurulmuştur. MS.II.yüzyılda Claudiopolis kenti, en ince ayrıntısına kadar bir Roma kenti özelliğini yansıtmaktadır. Claudiopolis’in güneyinde Olympus Bithynicus, Ala Dağ eteğindeki sıcak su banyoları da Plinius ile Traianus arasındaki bir mektuba konu olmuş, bu kaplıcaların yapımında kullanılacak bir mimar istenmiştir.

Gazi Süleyman Paşa CamisiRoma İmparatoru Hadrianus (117-138) da bu kente özel ilgi göstermiş, Claudiopolis onun döneminde daha da gelişmiştir. Claudiopolis, Roma’nın dörtlü idare zamanında da önemini korumuştur. Nicomedia’nın doğu başkenti olarak seçilmesinin de bunda önemli rolü vardır. Diocletianus zamanında Hıristiyanlık Bithynia’da kalıcı bir suretle yayılmaya başlamış, Romalılar bu din taraftarlarına eziyette bulunmuştur. Buna rağmen paganizm Hristıyanlık karşısında tutunamamış, kısa zamanda Bithynia’nın bir çok yerine kiliseler yapılmıştır. Claudiopolis, Heracleia ve Prusias ad Hypium gibi merkezlerde de büyük kiliseler yapılmış, ancak bunların hiç biri günümüze kadar gelememiştir.

Bolu’da belirgin bir Roma dönemi yapılarına rastlanmamaktadır. Kentin Osmanlılar döneminde kuruluşu sırasında, bunların büyük bir kısmının tahrip edildiği sanılmaktadır. Yalnızca, temel kazılarından rastlantı sonucu Roma dönemine ait mimari yapı kalıntıları ile çeşitli buluntular çıkmaktadır.

Bolu, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden sonra Bizans İmparatorluğunun payına düşmüşse de eski önemini bu devirden itibaren kaybetmiştir. VII.ve IX. yüzyıllar arasında Anadolu içinde batıya yönelen Araplar, sarp dağlardan ötürü buraya ulaşamamıştır. XII.yüzyılda Anadolu Selçukları, ardından İlhanlılar bütün bu yöreyi ele geçirmişlerdir.

Orhan Gazi tarafından Bolu ve yöresi ele geçirilmiş, Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından şehir imar edilmiş, hanlar, hamamlar, yollar ve camiler yapılmıştır. Timur'un Anadolu istilasından sonra Bolu yöresi, İsfendiyaroğullarının eline geçmiş, Sultan II.Murat zamanında da Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Osmanlı- Çandaroğlu, sonra İsfendiyarlılar zamanında, sık sık bu bölgede egemenlik mücadeleleri olmuştur. XVI.yüzyılda yaşamış ve Bolu Beyi'ne baş kaldırmış halk ozanı ve destan kahramanı Köroğlu da Bolu'da yaşamıştır. El-Ömerî ve İbn Batûta da Bolu ile ilgili bilgiler vermektedir. İngiliz Gezgin Richard Pococke, Bolu'ya gelmiş, şehrin kurulduğu yerin topografyasını anlattıktan sonra bazı bilgiler vermiştir. Şehrin kısmen bir tepenin batı ve güney yamaçlarında kurulu olduğunu belirttikten sonra tepede eski tarihlerden kalan duvar kalıntılarını, bir çok yazılı kaideyi gördüğünü belirtmiştir.

Osmanlı döneminde Bolu, uzun süre önce Anadolu ve daha sonra da Kastamonu eyaletinin ilçe merkezi olmuştur. Yapılan idari düzenleme sonunda 1867'de Kastamonu'nun bir sancağı olmuş, II. Meşrutiyetten sonra Bolu-Viranşehir ismiyle yeniden sancak haline getirilmiştir. Milli Mücadele sırasında çeşitli ayaklanmalara sahne olmuş, Cumhuriyetin ilanından sonra da İl haline getirilmiştir.

Bolu'da günümüze gelebilen eserler arasında, İl merkezinde Bithynion'a ait olduğu sanılan bir çok kalıntı ile karşılaşılmıştır. Ancak bunların üzerinde Osmanlı yerleşimi olduğundan yeterli bir araştırma yapılamamıştır. Rastlantı sonucu bulunan Antik Çağlara ait eserler Bolu Müzesi'ndedir. MS.130-138 arasında İmparator Hadrianus'un yaptırdığı Antionos Mabedi, Yıldırım Beyazıt'ın 1300'lerin sonlarına doğru yaptırdığı Yıldırım Beyazıt Külliyesi, Kadı Camisi (XVI.yüzyıl), Saraçhane Camisi (1750), İmaret Camisi ve Medresesi (XVI.yüzyıl), Karaköy Cuma Camisi (1562), Tabaklar Camisi (1897), Ilıca Camisi (1510-1511), Karaçayır Camisi (1571), Gölyüzü Türbesi, Aktaş Türbesi, Yozgat Kasım Dede Türbesi, Taşhan (1804), Tabaklar Hamamı (XVI.yüzyıl), Orta Hamam (1388), Sultan Hamamı (XVI.yüzyıl) İlin belli başlı tarihi yapılarıdır.
Kenthaber Kültür Kurulu

Nasıl gidilir

Bolu, İstanbul-Ankara karayolunun tam orta noktasında olduğu için yöreye ulaşım çok kolay.

Bolu, TEM otoyolu üzerinde. Dolayısıyla gerek İstanbul ve gerekse Ankara yönüne doğru yolları kaliteli.

İstanbul - Ankara arasında çalışan tüm otobüsler buradan geçiyor. Dolayısıyla herhangi birine binilerek kolayca ulaşılıyor.

Ancak hemen bir hatırlatma yapalım. Çevredeki göllere veya kayak merkezlerine gidebilmek için özel araç gerekiyor. Tabii Bolu'dan taksiyle veya grup halinde kiralanacak minibüslerle de buralara ulaşmak olası.

Nerede kalınır

Oteller daha çok Abant kavşağı, Abant Gölü ve Kartalkaya'da yoğunlaşmış durumda.

Turizm işletme belgeliler
Petro Club (Abant Yolu) 0374 225 2870
Abant Palace Otel (Abant) 0374 224 5012
Büyük Abant Oteli (Abant-Bolu) 0374 224 5033
Koru Otel (Bolu Dağı) 0374 225 2290
Termal Otel (Karacasu) 0374 262 8472
Köroğlu Otel (Bolu) 0374 212 5346
Yurdaer Otel I (Bolu) 0374 215 2903
Yurdaer Otel II (Bolu) 0374 253 4548
Menekşe Otel (Bolu) 0374 215 1700
Kartal Otel (Kartaykaya) 0374 234 5005
Grand Kartal (Kartalkaya) 0374 235 5050
Dorukkaya Otel (Kartalkaya) 0374 234 50 26
Esentepe Otel (Gerede) 0374 311 40 80
Green Park (TEM Otoyolu) 0374 325 10 62
Göynük Otel (Göynük) 0374 451 62 78

Belediye Belgeliler
Parlak Otel 0374 215 53 48
Otel Rahmi 0374 212 01 13
Otel Eskop 0374 215 43 77
Stad Otel 0374 215 30 34
Turist Otel 0374 215 38 22
Süreyya Otel 0374 213 21 84
Otel 14 0374 215 58 65
Otel Eratay 0374 212 57 01
Sultansaray Otel 0374 217 11 35
(Bu otellerin hepsi Bolu'da)

Yayla Otel (Katralkaya Yolu) 0374 226 4225

Nerede ne yenir

Türkiye'nin neresinde olursanız olun10 aşçıdan 9'u Bolu'ludur. Demem o ki
yörenin yemekleri aladır.

Sadece Bolu'dan değil, tüm Osmanlı mutfağından lezzetler tatmak isteyenlere, Otel Yurdaer'in altındaki Mutfak Sanatları Merkezi'ni öneririm. Özellikle gurmelere, "sakın burayı pas geçmeyin" derim. Burası sadece yemekleriyle değil mimarisi ve dekorasyonuyla da özgün bir yer.

Daha sıcak ve hareketli bir ortamda, yine şöyle ağız tadıyla bir ziyafet çekmek isteyenlere de Koru Motel'in restoranını öneririm.

Neler yapılır

Bolu'da alternatif çok

Burası yaz kış cennet gibi bir yöre. Burayı kuşbakışı tanımak için bile en azından bir hafta kalmak ve bir program dahilinde hergün bir yeri gezmek gerekiyor.

Bolu'da doğa harikası bir düzine göl, iki ayrı kayak merkezi bulunuyor.

Bolu'nun gölleri

Abant
Burası, Bolu'ya 1 saat mesafede bir doğa cenneti. Krater gölü olan Abant'ın çevresinde 3 lüks otel, 2 restoran ve günübirlik piknik alanları yer alıyor. Alabalığı dünyaca ünlü. Ücret karşılığı av izni veriliyor. Girişindeki üretim çiftliklerinden de alabalık alınabiliyor.

Yedigöller
Bolu'ya 42 km mesafede, orman içinde dördü büyük, üçü küçük 7 gölden oluşan bir yeryüzü cenneti. Orman Bakanlığı'na ait birkaç ev dışında konaklama tesisi yok. Günübirlik geziler için elverişli.
Ayı, domuz, kurt, tilki, sansar, geyik, karaca, sincap, tavşan, yaban ördeği, yabani güvercin ve kekliklerin yatağı. Göldeki alabalık üretim çiftliğinden alabalık alınabiliyor.

Gölcük
Bolu'ya 13 kilometre mesafede, yapay bir göl. Etrafı çam ve köknar ağaçlarıyla kaplı gölün manzarası yaz-kış doyumsuz. Orman Bakanlığı'na ait bir misafirhane ve bir kır gazinosu dışında tesis yok.

Efteni Gölü
Düzce'ye 14 kilometre mesafede, çevresi çayırlık ve sazlıklarla kaplı. Göçebe kuşlardan karabatak, yaban ördeği, yaban kazı, flamingo, kuğu, su tavuğu, sakar mekanın uğrak yeri.

Gölköy
Bolu-Mudurnu yolu üzerinde 10'ncu kilometrede, çevresi ormanlarla kaplı suni bir baraj gölü. Günübirlik geziler ve olta balıkçılığına elverişli.

Yeniçağa Gölü
Bolu-Ankara karayolu üzerinde olduğu için belki de en tanınanı. Olta balıkçılığına elverişli.

Karamurat Gölü
Mudurnu-Akyazı yolu üzerinde, etrafı dağlarla çevrili göl, günübirlik geziler için elverişli.

Çubuk Gölü
Bolu-Göynük yolu üzerinde, etrafı çam ormanlarıyla kaplı. Günübirlik geziler ve kamp kurmaya elverişli. Alabalık ve sazanı lezzetli.

Sülük Gölü
Mudurnu-Akyazı yolu üzerinde günübirlik gezilere elverişli küçük bir göl.

Hasanlar Baraj Gölü
Yığılca yakınında sulama ve enerji üretim amaçlı suni bir baraj gölü.

Sünnet Gölü
Bolu-Göynük yolu üzerinde, etrafı karaçamlarla kaplı göl, kamp kurmaya, haftasonu kalmaya ve günübirlik gezilere elverişli. Özellikle yaban ördekleri buraya bayılıyor. Hemen yamacındaki yetiştirme çifliğinde alabalıklar torikten hallice.

Kayak merkezleri

Kartalkaya
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya, Bolu'ya 35 kilometre mesafede.

Esentepe
Esentepe, İstanbul-Ankara karayolu üzerindeki Gerede'ye bir ok atımı mesafede ormanlık bir yöre...
Yılın 12 ayı doğayla başbaşa tatile elverişli... Aynı zamanda özellikle yeni başlayanlar için ideal bir kayak merkezi...
 
Ara sıra yalnız kalmak için Bolu'yu tercih edenlerden biri de benim sanırım . Özellikle Koru otelini de tavsiye ederim . Bence haftasonu kendinizle kalıp , sakinliğin tadını çıkartmak için hoş mekan .
 
Üst