Şehirler hayır yerleriyle doluydu

Osmanlı şehrinde oturanları bir kaç zümreye ayıra*biliriz. Bunların başında âyân ve eşraf vardır. İkinci züm*reyi memurlar oluşturmaktadır. Sonra esnaf ve tüccar gelmektedir. Yine bir Osmanlı şehrinin oluşum ve geliş*mesinde imâretlerin çok büyük yeri vardır. Bunlar, ge*nellikle bir camiin etrafında oluşturulan medrese, kütüp*hane gibi eğitim kurumlarıyla hastahâne, hamam, aşevi gibi çeşitli hayır kurumlarıdır. Bunlardan başka bu ku*rumları finanse etmek için vakıf olarak kurulan han, çar*şı, fırın, değirmen, mezbaha gibi kuruluşlar bir şehrin çekirdeğini teşkil eder. Bütün bunları bir İslam şehrinin üç temel unsuru olan cami, çarşı ve medreseye indirgemek mümkündür.
 
Üst