İstiklal marşının şifreleri çözüldü

istiklal marşının hecelere ayrılmış hali , istiklal marşı kaç hece ve kaç harften oluşmaktadır , istiklal marşının analizi

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar- ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder- varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞINDA KULLANILAN KELİMELER VE ANLAMLARI

(Alfabetik sıralamaya göre)

AFAK:1.Ufuklar, dört bir taraf.2.Gök kenarları, gökle yerin birleşir gibi göründüğü yerler. Mecazi: Görüş ve dönüş sınırları.
AKIN:1.Düşman ülkesine daha çok kaynakları vurmak, halka psikolojik tesirde bulunmak, düşman silahlı birlikleri şaşırtmak gibi maksatlarla yapılan ani ve geçici hücum.2.Motorlu birlikler ya da bindirilmiş piyadelerin düşman arazisine veya düşman ordusu gerilerine yaptığı taarruzi hareket.3.Akarcasına hızlı hareket 4.Arkası kesilmemecesine kalabalık: Turist akını.5.Saldırı.
AL: Kırmızı.
ARŞ:1.Taht, çatı, çadır.2.Yüksekliği sebebiyle bütün cisimleri içine alan ve Allah’ın istiva ettiği şey.3.Allah’ın kudret ve azametinin göründüğü dokuzuncu kat, gök, göğün en yüksek katı.4.İslam dini inanışına göre göğün en yüksek katı.
ATA:1.Baba.2.Dedelerden ve büyük babalardan her biri.3.(kurtarıcı, lider, önder: M.Kemal Atatürk.)
BENT: 1.Bağlam 2.Gazete yazısı.3.Bağ, rabıt.4.Kanun maddesi; kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm.5.Suyu biriktirmek için önüne yapılan set, büğet.
CANAN:1.Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.2.(tasavvufta) Tanrı.
CELAL:1.Ululuk, büyüklük, azamet.2.Allah’ın (kahhar, cebbar, mütekebbir) gibi sertlik ve büyüklük ifade eden sıfatları 3.Hışım, kızgınlık.4.Erkek adı.
CERİHAM:(Cerih: yaralanmış, yaralı. Ceriha: Yara.)
CÜDA: Ayrı kalmış, ayrılmış, uzak düşmüş.
ÇEHRE: Yüz, sima.
EBED:1.Sonsuz zaman.2.Çok uzun bir süre. (kıyamete kadar.)
EMEL: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.
ENGİN:1.Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, 2.Denizin kıyıdan çok uzakta bulunan geniş bölümü, açık deniz.
EZEL: 1.Başlangıcı olmayan geçmiş zaman,öncesizlik2.Ruhların yaratıldıkları zaman.
GARP:1.Güneşin battığı taraf, günbatısı.2.Memleketimizin yönüne göre Avrupa.
HAK: Tanrının adlarından biri (Tanrı’nın 99 isminden biri.)
HAYÂ:1.Utanma, sıkılma 2.Ar, namus, edep.3.Allah korkusu ile günahtan kaçınma.4.Erbezi.
HİLAL:1.Ara aralık. 2.Yeni ay, birkaç günlük ay, ayça, Gencay.3.İslamiyet’in sembolü olmuştur.4.Tırnağın dibindeki beyaz kısım. 5.Eskiden yeni okumaya başlayan çocukların harfleri göstermek için kullandıkları küçük ve sivri uçlu değnek.6.Kürdan.7.Kaş.8.Bir lüle suyun almış dörtte biri.8.Sevgili.
HÜDA:1.Allah 2.Sahip, efendi.
IRK:1.Soy, ced 2.İnsan ırk çeşitleri (Siyah, beyaz, sarı ırklar.) 3.Millet, halk, ulus.
İSTİKLAL:1.Kimseye bağlı olmama, kendi başına olma, müstakil olma, bağımsızlık.2.Az bulma.
İZMİHLAL: Yıkılma, mahvolma, çökme, yok olma, alçalma.
MABET:1.Toplu olarak ibadet edilmek için yapılmış yer, ibadethane, tapınak.2.Putperestlerin bir ilah adına yaptıkları tapınak.
MEDENİYET:1. Uygarlık.2.Gelişmişlik seviyesi.
MİLLET:1.Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.2.Benzer özellikleri olan herhangi bir topluluk.3.Bir yerde bulunan kimselerin bütünü herkes.
MÜCERRED:1.Cisim halinde bulunmayan.2.Yalnız, tek, tecrit edilmiş3.Saf, halis.4.Çıplak, yalın.5.Evlenmemiş, Bekâr.6.Yalın hal.7.Yalnız, ancak.
NAAŞ:1.İçinde ceset bulunan tabut.2.Gömülmeye hazır cenaze, ceset.3.Ceset.
NAMAHREM: 1.Şeri bakımdan mahrem olmayan, evlenmeleri şeran mümkün olan, bir kadının yakını bulunmayan erkek. 2.Yabancı.
NAZLI:1. Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı. 2. Üstüne titrenilen, değer verilen, sevgili.3. Özen isteyen, nazik.
OCAK:1.Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer.2.Odalarda, genellikle duvar kenarlarında tuğla veya taştan yapılmış, bacası olan yer, şömine.3.Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet.4.Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb. yapıldığı yer.5.Yer üstünde veya yeraltında cevher çıkarılan yer.6.Bahçelerde ve bostanlarda her tür meyve ve sebze ekimine ayrılmış, çevresinden biraz yükseltilmiş toprak.7.Bir şeyin en çok yapıldığı veya bulunduğu yer.8.Aynı amaç veya düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer.9.(bazı deyimlerde) Ev, aile soy.
SANCAK: 1.Alay bayrağı2.Bayrak,liva3.Çoğunlukla askeri birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak.4.Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.5.Gemilerin sağ yanı.
SECDE: Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum.
SERHAD: Hudut, sınır, sınırbaş; iki devlet arasındaki sınır boyu.(Serhatli: Osmanlı devletinde sınır boylarında vazifeli bir sınıf asker.
ŞAFAK:1.Gurubdan sonraki alacakaranlık 2.Güneş doğmadan önceki alacalık.(Gurub: Bir gök cisminin batıda görünmez olması, batması.) 3.Güneşin batışından sonra ufukta beliren kızıllık.4.Güneşin doğuşundan önceki alacakaranlık, fecir.
ŞAHADET:1.Şahitlik etme, şahitlik, tanıklık.2.Açık belirti.3.Şehit olma, şehitlik.4.İslam’ın şartlarından olan kelime-i şahadet.
ŞAN:1.Ün, şöhret.2.Hal, durum.3.Debdebe, gösteriş, haşmet.4.Yüksek makam, rütbe.
ŞÜHEDA: Şehitler.
TAPMAK:1.Tanrı diye tanımak, kulluk etmek.2.Mecazi: Tutku ile sevmek, bağlanmak.
ULUMAK: 1.(köpek, çakal, kurt vb.) Uzun iniltili, ağlar gibi bir ses çıkarmak.2.(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak.
VAAT:1.Söz verme, üstüne alma 2.Yapılmasına söz verilen şey.
VATAN: Yurt
VECD:1.Şiddetli dini duygu ve heyecan hali; coşma, kendinden geçme, istiğrak.2.İlahi aşkın doğurduğu heyecan Hali.3.Kendini kaybedecek şekilde hislenme.
YURT:1.Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan.2.İnsanın doğup büyüdüğü, yaşadığı yer, memleket.3.Mecazi: Bazı nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer, diyar.4.Bir gurup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı yer.5.Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.6.Kalacak, barınacak yer.7.Toplu olarak iş öğretilen yer.8.Hastaların tedavi edildiği yer.9.Sahip olunan arazi, emlak.10.Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.11.Göçebe Türklerin oturduğu çadır.

İSTİKLAL MARŞINDA KULLANILAN NOKTALAMA İŞARETLERİ

1)NOKTA (.):
a)Tamamlanmış cümle sonlarında kullanılır:
*Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ,ağlardım.
*Beni sevmiyordun,bilirdim.
b)Kısaltmalardan sonra kullanılır:
* vb. *Prof. *Dr. *Cad. *Alm. *Ar. İng.
c)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.
*Senin çocuk 1. sınıfta mı okuyor.
*Dün 25. yaşıma bastım.
d)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
*21.03.1978 *29.X.1925
e)Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
*Yarın 08.45’te gideceğim.

2)VİRGÜL (,):
a)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır:
*O kitabı aradım , buldum.
*Fırat,Dicle önemli nehirlerimizdendir.
*Çalıkuşu’nu ,Huzur’u ,İntibah’ı okudun mu?
*Kitabı açtı ,birkaç sayfa çevirdi , yüksek sesle okumaya başladı.
*Yakında yine bahar gelecek, ağaçlar çiçek açacak ,kediler damlara çıkacak.
b)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur:
*Oğlunu , kadersiz oğlunu bir daha göğsüne bastı.
*Akşam,yine akşam ,yine akşam
c)Hitaplardan sonra kullanılır:
*Sevgili Kızım, *Değerli Öğretmenim, * Saygıdeğer Müdürüm,
d)Yüklemden uzak kalmış özneden sonra konur:
*Ahmet Haşim, şiirde anlamın kapalı olmasına ve musikiye önem vermiş bir şairimizdir.
*İşte bu adam, Türkiye’yi pislikten kurtaracak tek adamdır.
*Tatlılar,kalorisi fazla ;fakat vitamini az besinlerdir.
e)Cümlede vurgulanmak istenen ögelerden sonra konur.
*Yarın,buraya geleceksin ve bu işi çabucak bitireceksin.
f)Anlam karışıklığına meydan vermemek için adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılır:
*Genç, adama ters ters baktı.
*Hırsız, çocuğu kovaladı.
*Yaralı, kadının yüzüne bakıyordu.
*İhtiyar, adamın suratına tükürdü.
g)Bazı cümlelerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
*Oku; adam ol baban gibi ,eşek olma.
*Siz de kazançlı çıkmak istiyorsanız benim gibi, hanımları alışverişe gönderin.
ğ)Bir addan önce gelen zamirlerden sonra kullanılır:
*O, şiiri niçin ezberlememiş?
*O ,güzel günlerine yeniden dönebilse.
*Bu, kadını bir daha görmemiş.
*Şu ,bahçeye dikilecekmiş.
h)Arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.
*Bu büyük komutanı, Atatürk’ü ,saygıyla anıyoruz.
*Bu yöre, Sibirya ve çevresi,alabildiğine soğuktur.
*Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.
*Bir kuş, bir çiçek, bir böcek ,ne bileyim ben, her şey onun ilgisini çekiyordu.
*Ben de Ankara’da, o güzelim başkentte, beş yıl kaldım.
I)Yazıda tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin sonunda tırnak işareti yerine kullanılır:
*Minareyi çalan kılıfını hazırlar, diyordu.
*Artık sevmeyeceğim,dedi.
i)Cümle başında kullanılan “evet,hayır,yok,yoo,peki,tamam,hayhay,olur,
haydi,elbette…” gibi sözcüklerden sonra kullanılır:
*Hayır, bu işi sevmedim. *Evet, yarın sınavsınız. *Yoo,işte bunu yapamam, dedi.

3.NOKTALI VİRGÜL( ; ):
a)Birbirine bağlı olmakla birlikte her biri kendi içinde bağımsız cümlelerin arasında kullanılır.Bu tip cümleler birbirini açıklayan,güçlendiren ,biri diğerine örnek olan cümlelerdir.Bu kullanım özellikle atasözlerinde görülür.
*Yer üst üste iki kez sarsıldı; halk korkuyla sokaklara fırladı.
*Kısa bir konuşma yaptı; dinleyiciler onu uzun uzun alkışladı.
*Horoz ölür; gözü çöplükte kalır.
*Yalancının evi yanmış;kimse inanmamış
b)Virgülle ayrılmış sözleri ya da söz gruplarını farklı sözlerden ya da söz gruplarından ayırmak için konur.
*Sayısal derslerden matematiği,fiziği; sözel derslerden Türkçeyi, coğrafyayı çok seviyorum.
*Ahmet Haşim,Cenap Şehabettin sembolist; Tevfik Fikret ,Yahya Kemal parnasyen şairlerdendir.
*Erkek çocuklara Ali,Murat,Serhat; kız çocuklarına ise Yeşim,Senem,Serpil adları verilir.
c)Ögeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri ayırmada kullanılır:
*Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak,kahkahalar atmak,ağlamak istiyorum.
*At ölür, meydan kalır;yiğit ölür , şan kalır.
*Kel ölür , sırma saçlı olur ; kör ölür , badem gözlü olur.
d)Önceki cümleye “fakat,oysa ,lakin,ancak,çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde bağlaçlardan önce kullanılır:
*Bu romanı inceledim ;fakat pek beğendiğimi söyleyemem.
*Köye sen git;ancak orada çok fazla kalma.
*Kazanacağım ;çünkü çok çalışıyorum.
NOT: Noktalı virgül, yukarıda sayılan bağlaçlardan önce kullanıldığı gibi bunların yerine de kullanılabilir.
*Bugün erken yatmalıyım;yarın sınav var.
*İşinle ne kadar küçük olursa olsun ilgilen; hayattaki tek dayanağın odur.
*Sıkı giyinin ;dışarısı çok soğuk.
e)Öğeler arasında anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
*Murat;Hasan ,Ali ve Osman’dan daha çalışkanmış.
*Elma;armut,muz ve üzümden yararlıdır.
f)Özneden sonra virgüllerle ayrılan eş görevli sözcükler varsa ,özne noktalı virgülle ayrılır.
*1.yeni grubunun en ünlü temsilcilerinden olan Orhan Veli ; dili çok iyi kullanan ,okuyucuyu değişik bir romantizme sürükleyen , güçlü bir şairdir.
Not: Noktalı virgülden ve virgülden sonra gelen sözcükler – özel isim değil iseler- küçük harfle başlar.Diğer noktalama işaretlerinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlar.

4.İKİ NOKTA( : ) :
a)Bir cümle veya sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır.
*Şimdi herkes ona şöyle sesleniyordu:Atmaca Kamil.
*Bence bu cinayetin iki nedeni olabilir:Birincisi namus meselesi,ikincisi çıkar kavgasıdır.
*Demokrasinin tek dayanağı vardır: O da özgürlüktür.
b)Alıntı cümlelerden önce kullanılır.
*Bu sanatçının romanla ilgili şu sözünü anmadan geçemeyeceğim:“Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır.”
*Hacı Bektaş-ı Veli:“Eline,beline,diline sahip ol.” demiş.
b)Öykü ve romanlarda konuşma çizgisinden önce kullanılır:
*Süleyman Çavuş:
---- Bırak açma o bahsi ,dedi .
Kooperatif katibi kaşlarını çattı:
---- Yoo, böyle deme Süleyman Çavuş.
Not:İki noktadan sonra yapılacak açıklama bir cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlar.
*En çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır:muz,elma,portakal…

5.KESME İŞARETİ( ’):
a)Özel adlardan sonra gelen çekim eklerini ayırmada kullanılır:
*Yakup Kadri’nin Yaban’ı Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır.
b)Kısaltmalardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır
*KKTC’yi her alanda destekliyoruz.
*Yarın ABD’ye gidecek.
NOT:Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu;büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.
*kg’dan *PTT’ye
NOT:Sonunda nokta bulunan kısaltmalar, kesme işaretiyle ayrılmaz.
* vb.leri *mad.si *Alm.dan *İng.yi
c)Her türlü rakamdan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.
*36’nın ortak bölenleri nelerdir?
*Sen 9’uncu sınıfta mı okuyorsun?
UYARI: Özel isimler yapım eki aldıklarında kesme işaretiyle ayrılmaz.Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz.
*Ankaralıdan *Konyalım *Amerikalılar *İslamcı *Aligil
NOT:-ler eki –gil yapım ekinin yerini tutarsa kesme işaretiyle ayrılmaz.
*Dün Alilere gittim. *Sınıftaki Ali’ler ayağa kalksın.
NOT:Özel adlar yerine kullanılan ‘o’ zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
*Ben onun ne kadar kibirli biri olduğunu bilmez miyim?
d)Bazı sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
*Osmanlılarda kadı’nın önemli bir yeri vardır.
*Pencereden kar’ı seyrediyorum.
e)Seslerin konuşma sırasında ya da şiirde vezin gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:
*N’apalım *N’eylersin *N’etsin *Vardı m’ola sevdiğim yurduna

6.SORU İŞARETİ(?):
a)Soru bildiren cümle veya sözcüklerin sonunda kullanılır, cümle sözde soru cümlesi de olsa yani karşıdan bir cevap beklenmese de cümlenin sonuna soru işareti konur.
*Türk edebiyatının ilk yazılı belgesi nedir? (cevap bekliyor:gerçek soru cümlesi)
*Bu havada dışarı mı çıkılır? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)
*Böyle bir adama nasıl güvenirsin? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)
*Seni hiç sevmez olur muyum? (cevap beklemiyor:sözde soru cümlesi)
*Bu kitapları ona mı vereceğim? (cevap bekliyor:gerçek soru cümlesi)
b)Kuşku duyulan bilgilerin yanına ya da bilinmeyen bilgiler yerine parantez içinde konulur.
*Kayıkçı Kul Mustafa (?-1658?) halk edebiyatımızın destan şairlerinden biridir.
*Karacaoğlan’ın Güneydoğu Anadolu’da (?) yaşadığını söylüyor.
UYARI: İçinde soru sözcüğü olsa bile , bir cümle soru anlamı taşımıyorsa sonuna soru işareti konulmaz.
*Neden gittiğini bilmiyoruz. *Bana nasıl çalışacağımı söylemedin.

7.ÜNLEM(!):
a)Şaşma , korku, kızma ,heyecan,sevinme… gibi duyguları dile getiren cümlelerin sonunda kullanılır:
*Dur,bir yanlışlık yapmayalım!
*Git başımdan seni görmek istemiyorum!
*Eh, hayırlısı neyse o olsun!
*Lanet olsun böylesi işe!
*Böyle maç olmaz olsun!
*Yaşasın ,sınavı kazanmışım!
b)Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır:
*Akla durgunluk verecek reklam kampanyalarıyla büyük(!) sanatçılar yaratılıyor.
*Bu kasabada onun ne kadar akıllı(!) olduğunu bilmeyen mi var?

8.ÜÇ NOKTA(…):
a)Herhangi bir nedenle bitmemiş ya da okuyucunun anlayışına bırakmak için bitirilmemiş cümlelerin sonuna konur.
*Şu bahar yağmurları bir gelse…
*Birdenbire karşımıza çıkıveren yeşillik denizi…
*Karşı sahilde mor,fark olunmaz sisler altındaki dağlar,korular, beyaz yalılar…Bunları seyretmek bana huzur veriyor.
b)Birtakım örnekler sayıldıktan sonra “vb” anlamında kullanılır:
*Binanın tepesinden neler görünmüyordu ki:caddeler,sokaklar,evler,insanlar…
*Bu köyün insanları konukseverdir,alçakgönüllüdür,iyidir…
c)Söz arasında söylenmek istenmeyen sözler yerine kullanılır:
*Şu … adamı gözüm görmese iyi olacak.
*Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.

9.TIRNAK İŞARETİ( “… ”):
a)Aktarma söz ya da cümleler tırnak içinde gösterilebilir.
*Sanatçının şu sözünü unutmamak gerekir:“Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse hiçbir yerde yoktur.”
b)Önemi belirtilmek istenen sözcükler , terimler tırnak içinde gösterilir.
* “Bayrak” bir ulusun bağımsızlığını simgeler.
*Günümüzün en önemli sorunlarından biri de “çevre kirliliği”dir.
c)Yazıda geçen eser adları tırnak içine alınabilir:
* “Çalıkuşu” Anadolu gerçeğinin tüm çıplaklığıyla anlatıldığı bir romandır.
NOT:Tırnak içindeki söze ek gelirse tırnaktan sonra gelir, kesme işareti kullanılmaz.
*R.N.Güntekin’in “Acımak”ını okumanızı tavsiye ediyorum.
NOT:Tırnak içindeki cümlenin içinde bir tırnak daha kullanmak gerekirse ikinci tırnak tekli olur.
* “Ahmet Mithat Efendi halkı eğitmek istediğinden:‘Sanat toplum içindir.’der.”

11.KISA ÇİZGİ(-):
a)Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına konur.
*Bu savaş 1859-1870 yılları arasında olmuştur.
b)Birbiriyle ilgili ülke,şehir ya da kavramlar arasına konur.
*Adana-Ceyhan arası kaç kilometre?
*Türkiye-İran ilişkileri gelişiyor.

c)Cümle içindeki arasözlerin ve aracümlelerin başında ve sonunda virgül,parantez kullanılabileceği gibi kısa çizgi de kullanılabilir.
*Şiir ve romanla ilgili düşüncelerimi –sen de bilirsin ki- ona uzun uzun anlatmıştım.
d)Cümle sonunda satıra sığmayan sözcüklerin bölünmesinde kullanılır.
…………………………………………söyledik-
lerimi unutma.
e)Dilbilgisinde eklerden önce ve mastar halindeki fiillerden sonra kullanılır.
* “Kulaklık” sözcüğündeki –lık yapım eki bir alet ismi yapmıştır.
*Işık sözcüğü, ışı- fiilinden türemiştir.
f)Osmanlıca tamlamalarda kullanılır.
*Aslında Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemi ,edebiyatımızda yeni bir soluktur.

ÖNSÖZ

Elbette tahlil boyunca kesinlik değil yorumlarda, tahminlerde bulunacağım.Zaten ismi üzerinde tahlil yapmaya çalışacağım. En doğrusunu şairimiz bilirdi ama M.Akif Ersoy şiirin tevilini,açıklamasını yapmamıştır. Bu şiir şairin bir kerameti, gaybden, gelecekten kerametle söz edişi olabilir. Şiir müteşabbihtir, asıl anlamı gizlenmiştir. Şiirde sözü edilen şahsın kimliğini tahlilin sonunda ayrıntılı bir şekilde belirteceğim. Sizden ricam tüm yazıyı okumadan tahlil hakkında baştan kötü bir ön yargıya kapılmayın. Şiirde anlatılan olaylar dizisi tahminimce 2004 yılına ilişkindir. İslam kaynaklarına göre genel kabul o kişinin doğum tarihi hicri 1400 yani miladi 1980 ise ve şiir o kişi etrafında şekillenen olayları anlatıyorsa, şiirde anlatılan olaylar bana göre o kişinin doğumundan sonraki bir tarihe denk düşmelidir. 2004 Kasım sonları ve aralık ayı başları gazete arşivleri ve televizyon haber arşivleri incelenirse o aylarda sıra dışı olayların yaşandığını görürsünüz . 2004 yılına ilişkin bir hadis-i şerif şöyledir :

1425’de (yani hicri 1425,miladi 2004) sesi her yerde duyulacaktır.

Bu hadis-i şerif de şiirde anlatacağımız manevi şahsiyetin sesinin bu tarihte her yerde duyulacağı, o şahsın her yerde görüleceği belirtilmektedir.Konuyla ilgili Bediüzaman said nursi’nin ebcet hesabıyla verdiği tarih şöyledir :

‘Bediüzaman said nursi’nin risaleyi nur külliyatında, Hz. Mehdi’nin mücadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili olarak verdiği tarihlerden bir diğeri ise 2004 yılına ilişkindir. Bediüzaman Kuran’nın ‘Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemesede Allah kendi nurunu tamamlamakta başkasını istemiyor.’ (Tevbe Suresi,32) ayetindeki ‘…Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.’ Cümlesi hakkında, geleceğe yönelik şöyle bir bilgi vermektedir.

‘ Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli ‘lamlar’ ve ‘mimler’ ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zülümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi’nin şakirtleri (talebeleri) olabilir.’ (Şualar, sf.605)
Bediüzaman bu ayetin ebcet değerinin hicri 1425 yani miladi ‘2004 yılına ‘ denk geldiğini ve bu tarihin, Hz. Mehdi önderliğinde Kuran ahlakının dünya hakimiyeti devrelerinden birine işaret edildiğini bildirmektedir.’

Şiirin tahlilini yapmadan önce, belirttiğim hadis-i şerif ve Bediüzaman’ın ebcet hesabıyla verdiği tarihi böylece dikkate almış oldum, şiirin anlaşılması ve şifresinin kırılması açısından bu bana göre çok önemlidir.

Sekizinci kıtaya kadar olan bölümde şiirde sözü edilen kişi şiirde anlatılan birçok olayı televizyon yayını aracılığıyla yaşamıştır.Sekizinci kıtaya kadar olan bölümde yaşanılan olaylar şiirde sözü edilen kişi hasta vaziyette yatağında yatarken gerçekleşmiştir.

Şiiri anlayabilmek için şiir boyunca kullanılan noktalama işaretlerinden de faydalanmak gerekir.

ŞİİRİN TAHLİLİ

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

Şair bu mısrada kimliği istiklal marşında açıkça belirtilmeyen bir kişiye sesleniyor.Bu mısrada sözü edilen kişi aniden Türkiye’nin bağımsızlığının tehlikeye girebileceğinden endişeleneceği,bazı nedenlerden ötürü bundan korkacağı,ürkeceği anlaşılıyor.Mısradaki anlamıyla sancak yani bayrak bağımsızlığın semboludur. Oysaki marşın yazıldığı 17 Şubat 1921 günü vatan halen işgal altındadır ve bağımsızlık mücadelesi verilmektedir. Devlet henüz kurulmamış, bağımsızlık kazanılmamıştır. Bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür oysaki bağımsızlık henüz gerçekleşmemiştir.Bu şafaklarda al sancağın sönmesi bağımsızlığın kaybedilmesi anl***** gelir, oysaki mısrada dalgalanan bir bayraktan söz ediliyor, yani bağımsız bir devlet, millet söz konusudur. Mısradaki korkan tek kişi, şahıs,bağımsızlık kazanılmamışsa kazanılmayan bağımısızlığın kaybedilmesinden neden korksun ki. Bu çelişkili,anlamsız bir durum olur. Anlaşılacağı gibi Bağımsızlık varsa bayrak var olabilir. Bu mısrayı anlamak için şiirin ikinci kıtası ilk mısrasının tahlilini anlamak bize yardımcı olacaktır. Bu mısrada gösterilen davranışın, duygunun bir sebebini de ikinci kıta birinci mısrada bulabiliriz. İlk mısraya göre şiirde sözü edilen şahıs gösterebileceği olumsuz bir davranışın bağımsızlığı tehlikeye düşerebileceğinden, çekinmekte,korkmaktadır.Şair bu nedenle o şahsa 'Korkma' diyerek seslenmektedir.

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

Bu mısrada bu esrarengiz, gizemli şahsın yaşadığı ev ve ailesinden söz edilmektedir tahminime göre. Bu yurdun üzerinde tüten, var olan bir evden, aileden söz ediliyor. M.Akif Ersoy ‘Yurdunum’ dediğine göre. Bu yurdun üzerinde tutan,var olan bir evden, aileden söz ediliyor. M.Akif Ersoy ‘Yurdumun’ dediğine göre kendi yurdundan vatanından söz ediyor. Yani Türkiye’den söz ediyor. ‘Sönmeden’ denilerek eğer o ev dağılmazsa, bir saldırıya uğramazsa anlamı çıkartılabilir. Mısradan anlaşılıyor ki o kişinin ailesi ve kendisi büyük sarsıntılar geçirecekler. Ailenin ve o kişinin dışlanan, bazı çevrelerce istenmeyen özneler oldukları anlamı çıkarılabilir bu mısraya göre. Bu mısradan o kişinin ve ailesinin Türkiye sınırları içerisinde yaşadıkları, Türkiye’ye mensub oldukları, TC.vatandaşı oldukları anlaşılabilir bu sonuca varılabilir. Yani sözü edilen özneler Türk’türler. ‘en son’ ifadesinden kasıt Türkiye’nin bir ucunda en batı yada en doğu ucu kastedilmiş olabilir ya da ‘En yüce’ anlamı verilmiş olabilir. Şair bu mısrada bu öznelerden yani o kjşi ve ailesinden, evinden söz ediyor bana göre.İlk iki mısraya göre Türkiye’nin bağımsızlığı, şiirde sözü edilen kişi ve ailesinin varlığını ülke sınırları içerisinde devam ettirmesine bağlıdır.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak

Bu mısrada ‘Yıldız’ kelimesi geçmektedir. Ama mısradaki yıldız bayrağımızdaki yıldız değildir bana göre. Bu kelime farklı bir anlamda kullanılmış o kişi yıldıza benzetilmiş, yüceltilmiştir. Günlük hayatta mesela pop yıldızı, sinema yıldızı gibi bu kelimeyi farklı anlamlarda kullanabiliriz. Şiiri duyan, okuyan herkes ilk bakışta bayraktan söz edildiğini sanıyor. Bu mısra da, tam da bu nedenle şiirin gerçek anlamı anlaşılamıyor. Çünkü bayrağımızda bilindiği gibi beş uçlu yıldız işareti mevcuttur. Şiir sanki anlamını gizlemeye çalışıyor. Şiiri tahlil etmeye devam edelim. Şair o kişiden bahsediyor. O kişinin Türk milletinin değerli bir evladı, hazinesi olduğu anlatılıyor. ‘Parlayacak’ denilerek henüz o kişinin tanınmadığı, Türk halkının ve dünya halklarının onun varlığından geneli itibariyle habersiz olduğu fakat yürüteceği faaliyetlerle ve kimliğiyle ün kazanacağı belirtiliyor. Demek ki o kişi Türk ve Dünya halkları tarafından çok sevilecek kabul görecek. Bu sayede Türk milleti de dünya halkları nezninde daha çok tanınacak kabul görecek. Kısacası Türk milletinin yıldızı olan ve parlayacak olan maalesef bayraktaki yıldız değil söz edilen kişidir, sözü edilen kişi henüz parlamamıştır parlayacaktır yani ün kazanacaktır. Türk milletinin yıldızı olan ve parlayacak olan bayraktaki yıldız değil şiirde sözü edilen kişidir.
 

O benimdir, o benim milletimindir ancak

Bu mısrada şair yine o kişiden söz ediyor. Bir yandan da Türk milletini de yüceltiyor. Şair kıskançlık derecesinde bir sahiplenmeyle o kişiye sahipleniyor ona değer veriyor. O kişiye büyük sevgi duyduğunu anlatmaya çalışıyor. ‘milletimindir’ diyerek türk milletinin o kişiye sahip olmayı hak ettiği buna layık olduğu anlatılıyor. Demek ki o kişi tanıdığı, faaliyetine başladığı zaman Türkiye’de bulunacak faaliyetlerini Türkiye merkezli yürütecek. Diğer bazı milletler o kişinin Türk olduğunu görerek Türk milletine imrenecekler, Türk milleti ve tarihi diğer milletlerce takdir görecek. Bu mısrada yine anlaşılıyor ki o kişi Türk’tür, Türkiye’de belirecek. Türkler ve Anadolu halkı tarih boyunca İslam’ın bayraktarlığını ve koruyuculuğunu yaptıkları için Allah o kişiye sahip olmayı Türklere layık görmüştür. O kişi anlaşılıyor ki başka bir ülkeye gitmeyecek, Türk milleti gitmesine rıza göstermeyecek, o kişin ihtiyaçları, istekleri Türkiye’de karşılanacak, Türk milletinden yardım görecektir. İstiklal Marşına yapılan bir eleştiri de İstiklal Marşında Türk kelimesinin geçmediğidir. Oysaki bu mısradaki ‘Millet’ ifadesi ‘Türk’ kelimesinin anlamını fazlasıyla karşılamaktadır.Öyleyse ‘Millet=Türk’ diyebiliriz.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Bu mısrada şair yine o kişiye sesleniyor.Günlük konuşmalarımızda,’kaş çatmak,surat asmak’ gibi anlatım biçimleri kullanırız.Bu ifadeler kızgınlık,öfke,kırgınlık.alınganlık vb. anlamlara da gelebilir.Anlaşılıyor ki o kişi çok öfkelenecek,çok kızacak ,bir şeylere çok sinirlenecek ve çehresini çatacak.Şair böyle bir anda bile sevgi ve yakarışla o kişiye ‘kurban olayım’ ifadesiyle sesleniyor yani o kişiden öfkelenmemesini arzu ediyor.Burada ‘çehre’ surat,yüz anlamında kullanılmıştır.’nazlı’ dan kasıt ise, o kişinin kırılgan ,narin yapılı bir kişiliğe sahip olduğu anlamı çıkartılabilir. ‘hilal’ eski Türkçede değişik anlamlara gelebiliyor. Buradaki anlamı ise ikincil anlamıyla sevgili anlamında kullanılmış olabilir. Böylece o kişi bir kez daha yücelik vasfı ile nitelendiriliyor. Bu yorumlar sadece bir tahmindir. Şiiri okuyanlar, duyanlar buradaki ‘hilal’ kelimesini bayraktaki hilal olarak anlayabilirler. Bu yüzden mısranın gerçek anlamını anlayamazlar. Eğer biraz şüpheci bir yorumla şiire yaklaşırsak mısranın böyle bir anlamdan başka anlamlara da gelebileceğini anlarız. Bayraktaki hilal cansızdır, sadece bir semboldür. Eğer şair şiiri tek bir kişi etrafında şekillendiriyorsa benim yorumum daha mantıklı hale gelir. Aksi halde şiirin şifresini çözemeyiz bana göre. Şiirin, mısraların bir mesajı, anlamı olmalıdır. Oysaki incelediğim diğer tahlillerde, böyle şiire oturan bir çözümlemeye rastlayamadım.

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Bu mısrada ilk önce cümlenin ilk yarısını çözümlemeye çalışalım. ‘kahraman’ ifadesiyle Türk milletinin tarih boyunca yaptığı savaşlar, verdiği mücadeleler akla gelir. Gerçektende Türk milletinin tarihi başarılarla, zaferlerle doludur. Bu nitelemeyle Türk milleti yüceltiliyor, yücelik sıfatıyla sıfatlandırılıyor. ‘Irk’ ifadesi soy, sonra gelen torunlar anl***** gelebilir, ya da millet, halk ulus anlamıyla, ikincil anlamıyla kullanılmış olmalıdır. Değilse şair ırkçılık yapıyor olamaz, çünkü böyle bir şey şairin İslamcı kişiliğine, inancına ters düşer. ‘ırk’ kelimesi seçilerek şiirde bir ses uyumu, ahenk sağlanmıştır. ‘gül’ ifadesiyle o kişi güle benzetiliyor o kişi yine yüceltiliyor yücelik sıfatıyla sıfatlandırılıyor. Gül çiçeği masumiyeti, temizliği çağrıştırır, bu anlamlarda kullanılabilir. Bu mısradan anlıyoruz ki, demek ki o kişi halkının karşısına çıkacak, halkına karşı bazı sözler sarf edecek, bazı fiillerde bulunacak. Fakat bu söz ve fiiller olumlu değil olumsuz olacak. Fakat şair buna rağmen olayları iyimser bir bakışla anlatıyor o kişinin olumsuz bir eylemine rağmen o kişiyi eleştirmiyor aksine olumlu yaklaşıyor. O kişi belki de televizyon aracılığıyla ve mucizevî bir şekilde insanlara, Türk milletine karşı bazı sözler sarf edecek. Kıtanın ilk mısrasından yola çıkar ilk mısrayı anlarsak ikici mısrayı daha iyi anlarız. İşte böyle şiirin şimdiye kadar olan kısımlarını anlarsak şimdi yorumladığımız mısranın ikinci kısmını da anlayabiliriz. Mısranın ikinci kısmında bir şiddet, kızgınlık hali anlatılıyor. O kişinin olumsuz eylem ve sözleri demek ki ülke genelinde bir fesat ve karışıklığa, karmaşaya yol açacak. Şair bu mısrada iyimserlik hayret ve övgü içeren ifadeler kullanıyor. Bu mısrayı anlamak için şiirin beşinci kıtası ikinci mısrasını anlamamız gerekir. Böylece bu mısrayı daha iyi anlayabilir yorumlayabiliriz.Bir kez daha belirtmeliyim ki İstiklal Marşına yapılan bir eleştiri marşta Türk kelimesinin geçmediğidir oysaki bu mısradaki ‘Kahraman ırk’ ifadesi ‘Türk’ kelimesinin anlamını fazlasıyla karşılamaktadır.Öyleyse ‘Kahraman ırk=Türk’ diyebiliriz.Marşta Türk ve İslam kelimesinin anlamını karşılayacak bir çok ifade ve konu mevcuttur.

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal

Şair bu mısrada kurtuluş savaşı, kuva-i milliye şehitleri adına konuşuyor. Kurtuluş savaşı ve onun öncesindeki harplerde on binlerce Mehmetçik vatanın bağımsızlığı ve refahı, güvenliği için kan dökmüştür. Şiirde sözü edilen kişi, önceki mısralarda sözü edilen olaylar boyunca olumsuz bir tablo çizmiştir ve bu davranışlar kuva-i milliye şehitlerini ve diğer şehitlerimizi üzmektedir. Eğer kurtuluş harbi sonucunda kazanılan bağımsızlık kaybedilirse, dökülen şehit kanları o kişiye helal edilmeyecektir. Şehitler o kişiden davranışlarını değiştirmesini istemekte ruhları bunu arzulamakta o kişi uyarılmaktadır. Ama şehitler şair vasıtasıyla konuşmakta, konuşturulmaktadır. Kurtuluş savaşı ve onun öncesindeki savaşlarda, imkânsızlıklar içinde ve fedakârlıklarla muharebeler kazanılmıştır. Ve bu dökülen kanların değeri bilinmeli o kişi bunu idrak etmeli, anlamalıdır. Şehitler o kişiden bunları anlamasını istemekteler.

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Bu mısrada bağımsızlığın Türk milletinin hakkı olduğu bunun milletçe kazanıldığı ve korunduğu hatırlatılmaktadır. Yine şehitler adına konuşulmakta bağımsızlık önemle vurgulanmaktadır. Bilindiği gibi cumhuriyet tarihi boyunca bağımsızlık önemle korunmuş güneydoğu bölgemizde, Kıbrıs’ta ve dünyanın değişik bölgelerinde Türk askeri görev yapmış, binlerce on binlerce şehit verilmiştir. Kurtuluş harbi ve onun öncesindeki ön harplerde de binlerce on binlerce can, şehit verilerek bağımsızlık kazanılabilmiştir. Bu yüzden bağımsızlık Türk milleti tarafından hak edilmiştir, bağımsızlık Türk milletinin hakkıdır. ‘istiklal’ kelimesi burada bağımsızlık anlamında kullanılmıştır. ‘Hakk’a tapan’ ifadesiyle Türk milletinin mensup olduğu din İslam dini kastedilmiştir. Gerçektende bin yıldır Anadolu topraklarında İslam dini yaşanmaktadır. Günümüzde Türk halkının %’de 98’e yakını islama mensuptur. Fakat ibadet ve dini yükümlülükler, namaz kılma gibi genellikle tam manasıyla yerine getirilememekte fakat Türk milletinin geneli İslam inancını, Allah inancını taşımaktadır. Alevilik, Caferilik, Şiilik gibi değişik mezhepler ülke genelinde söz konusudur fakat buna rağmen mısrada ortak inanç vurgulanmıştır. Bu ilk iki kıtada, şiiri yazan şairdir fakat belki de o kişiye şehitler adına seslenilmekte bazı olaylar dile getirilmekte anlatılmaktadır. Bana göre bu olaylar kurtuluş savaşından sonraki bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Bu sadece bir tahmindir. Öyleyse bu şiir, şairin bir kerametidir.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Bu mısrada şair yine o kişi adına konuşuyor. Mısradan o kişinin hürriyetine çok düşkün olduğu anlaşılıyor. Anlaşılıyor ki o kişi yine bir şeylere çok kızacak, çok öfkelenecek, tepki gösterecek, hiddetlenecek. Demek ki o kişinin bazı olayların iç yüzünü, nedenini daha sonra anlayacağı, fark edeceği yorumunu çıkartabilir, böyle bir tahminde bulunabiliriz.Muhyiddin Arabi’nin aşağıda yer alan açıklamasından anlaşılacağı gibi şiirde sözü edilen şahıs kendisinin manevi bir şahsiyet olduğunu sonradan fark edecektir.

‘İşler ve hadiseler henüz meydana gelmeden, Mehdi Allah tarafından buna muttalidir. Zira önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor.’ Muhyiddin Arabi

Bu mısraya göre o kişi etki altında olduğu düşüncesine kapılacak ve çevresindeki herkese tepki gösterecek. Önceki iki kıtayı dikkate alırsak üçüncü ve sonraki kıtaları daha iyi anlayabilir çözebiliriz. Herkes bu mısra ve üçüncü kıtanın, Türk milleti ve bağımsızlığı ile ilgili olduğunu sanıyor. Oysaki tek bir kişi üzerinden gidersek, şiiri bütünlüklü ele alırsak bu kıta ve mısrayı daha iyi tahlil edebilir başka manalarda çıkartabiliriz. Şiir boyunca farklı kavramlardan, olaylardan söz edilmektedir, bu, şiiri akılcı bir bakışla yorumlamamıza engel olmamalıdır. Genel kanaat bu kıtanın Türk milleti ve bağımsızlığı ile ilgili olduğudur. Ama ben farklı düşünüyorum. Şiir boyunca Türk milleti ve bağımsızlığından birçok yerde zaten söz edilmektedir, ben söz edilmiyor demiyorum ama bu kıta tek bir şahıstan söz ediyor diye düşünüyorum. Şair bu kıta boyunca o kişi adına konuşmaktadır.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Bu mısrayı bir önceki mısranın devamı olduğunu düşünürsek, o kişi yine esaret kabul etmez, yönlendirme kabul etmez bir şekilde tepki göstermeye kendi kendine hiddetlenmeye devam ettiğini görürüz. Şair yine bu mısrada o kişi adına konuşuyor. O kişiye eziyet edenler ‘çılgın’ olarak niteleniyor, şair tarafından niteleniyor. Demek ki o kişi etki altında olduğu düşüncesine, hissine kapılacak. Bu etki ‘zincir’ ‘zincire vurulmak’ ifadesiyle anlatılıyor, tarifleniyor. ‘Şaşarım’ ifadesiyle o kişi çevresine ve herkese meydan okuyor. Demek ki o kişi asıl kimliğinin farkına daha sonra varacak ve buna çok sinirlenecek. İşte asıl kimliğinin farkına ve bazı olayların iç yüzünün farkına şiirde anlatıldığı gibi sonra varacak.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yine bu mısrayı önceki mısralarla bütünlüklü, bağlantılı bir şekilde yorumlamaya devam edelim. O kişi yine kendi kendine hiddetlenmeye devam ediyor. Şair yine bu mısrada o kişi adına konuşuyor. O kişinin iradesi ‘ kükremiş sel gibiyim’ ifadesiyle tarif ediliyor. Yani o kişi azimli kararlıdır, kendine yeteneğine güvenmektedir ve önünde, amacının önün de hiçbir engelin duramayacağını düşünmektedir. ‘ bent’ ifadesiyle o kişinin asıl kimliğinin farkına varmasına ve bazı şeylerin iç yüzünü anlamasına mani olan şeyler anlamında kullanılıyor olabilir. Diğer anlamıyla ‘bent’ belki dünyevi, nefsanî istek ve arzulardır.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Bu mısrada şair yine o kişi adına konuşuyor. O kişi yine kararlı bir duruş göstererek, kendi kendine, çevresindekilere ve herkese meydan okumaya devam ediyor. ‘engin’ kelimesi kullanılarak anlatım güçlendiriliyor, zenginleştiriliyor. Yani öyle güçlüdür, kararlıdır, tepkilidir ki mecazi manada dağları yırtacak, ovalar denizler ona dar gelecek, taşacak, kararlığının ve iradesinin önünde hiç bir şey duramayacak. Bu kıta o kişinin kişiliğini yansıtması açısından ve yaşadığı sıra dışı bir olayı anlatması bakımından önemlidir. Belki o kişinin geçmişi çok ilginç ve olaylarla doludur. Ve bazı şeyleri o kişi hazmedememekte, kabullenememektedir.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Bu mısrada şair yine o kişiye sesleniyor. ‘garb’ kelimesi burada batı, Hıristiyan Avrupa ve Amerika ve diğer batı kültürünü, bloğunu temsil eden ülkeler anlamında kullanılmıştır. Mısranın bütününde batının askeri, siyasi, ekonomik ve diğer güçleri, bileşenleri anlatılıyor, kastediliyor. Gerçektende batılı ülkeler medeniyette tartışmasız bir üstünlüğe sahipler, İslam ülkeleri ve Türkiye batının çok gerisindedir. Bu son birkaç asırdır böyledir. Demek ki o kişi batıdan Türkiye’ye doğru yapılan bazı tehditleri görecek, duyacak, batılı ülkeler Türkiye’yi tehdit edecekler. Bu tehditlere o kişi dolaylı olarak sebep olacak ve bu yüzden o kişi ülkesi adına endişelenecek, suçluluk duygusuna girecek. O kişi ayrıca batının bu üstünlüğünün farkındadır ve dikkati bu üstünlük ve tehditlerde yoğunlaşmıştır. O kişi batının yani temelde AB ve ABD’ nin üstün medeniyet vasıtalarının Türkiye’yi tehdit etmesinden endişelenmektedir.

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Bu mısrada şair yine o kişiye sesleniyor. O kişiden endişelenmemesini istiyor. Çünkü Türk askeri Türk vatanını, batının saldırganlığına karşı koruyabilecek güçte, imanda, cesarette, kudrettedir. Burada ‘ serhad’ asker anlamında kullanılmıştır. Şair Türk askerinin cesaret, kahramanlık, fedakârlık vs. özelliklerini iman dolu göğsüne benzetmekte Türk
askerini yüceltmekte övmektedir. Şair İslam inancına sahiptir ve imanı çok kuvvetli güçlüdür. Mısrada bu iman ve Türk askerinin niteliği arasında bir bağ kurulmaktadır. Türk askeri tarih boyunca kahramanca savaşlarda çarpışmış, islamın bayraktarlığını yapmış, şehitler, gaziler verilmiştir. Bu sayede İslam dini dünyanın birçok yerinde vücut bulabilmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu hizmetlerine devam etmiştir.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

Bu mısra ve beşinci kıtanın ikinci mısrası arasında bir bağ olmalıdır. Çünkü anlaşılıyor ki o kişi Türk milletinin inançlarına yönelik bir tehdit görmekte, sezmekte, bu tehdit batı dünyasından gelmektedir. Bu mısrayı anlamak için beşinci kıtanın ikinci mısrasını anlamak gerekir, eğer bunu yaparsak bu mısrayı ve şiiri daha iyi anlayabilir ve yorumlayabiliriz. ‘ulusun’ denilirken, köpek, it gibi havlasın demek isteniliyor olabilir. Ulumak köpeklere ve köpekgillere ait, bir davranış özelliğidir, bu özellik köpeklerde de görülür. Köpekler aynı zamanda yerine göre saldırgan davranışlar gösterebilecek hayvanlardır. Şair batının saldırganlığını, köpeklerin saldırganlığına benzetmektedir. ‘korkma’ diyerek yine o kişiye sesleniliyor. ‘Batı köpek gibi havlasın korkma…’ Mısranın ikinci bölümünde Türk milletinin sahip olduğu İslam inancının kuvveti, gücü yüceltilmekte, bu inancın boğulamaz yani sindirilemez, yok edilemez nitelikte olduğu vurgulanmaktadır. Mısrayı özetlersek ‘Batı Türk milletinin dinini değiştiremez’ deniliyor. Bu mısra ile beşinci kıta ikinci mısra ile bir anlam bağı vardır, o mısrada sözü edilen ‘hayâsızca akın, saldırı’ şiirde sözü edilen kişiyi endişelendiriyor, şimdi tahlilini yaptığımız mısrada bu endişe dile getiriliyor. Belki bu mısra son dönemlerde ülkemizde artan misyonerlik faaliyetleriyle ilgililidir. Sadece bir tahmin yürütüyoruz. Bu tahlilde yapılan yorumlar sadece bir tahmindir. Ama ben şiirle ilgili genel kanıları yıkmak yeni bir rasyonel yorum getirmek istiyorum. Ama bu rasyonellik vahyi, kerameti reddeder nitelikte değildir.

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Bu mısrada ‘medeniyet’ kelimesi tırnak içinde gösterilmiştir. Bu tırnak imla ve dilbilgisi kurallarında başkasına ait bir söz o kişinin diliyle anlatılırken kullanılır. Demek ki o kişi batıya ‘medeniyet’ sıfatını vermekte batı medeniyetine bir hayranlık duymaktadır. Şair o kişinin bu düşüncesini yermektedir. Gerçektende batı dünyası son birkaç yüzyıldır dünyanın çoğunluğunda sömürgeler kurmuş fakat 20.yüzyıl içinde bu sömürgelerin hemen hepsini kaybetmiştir. Şiirin yazıldığı dönemde emperyalizm dünya çapında halen çok etkilidir ve dişini anadoluya geçirmiştir. Öyleyse şiirin yazıldığı ay ve yılda emperyalizmin tek dişi kaldığı söylenemez. Çünkü emperyalizm şiirin yazıldığı yıl ve ayda dişini Anadoluya geçirmiştir, 20.yüzyıl sonlarına kadar emperyalizm varlığını şiddetle sürdürmüştür. Medeniyet denilen canavar yani batı emperyalizmi için 20.yüzyıl kara yüzyıldır, çünkü bu yüzyıl sonlarına kadar olan süreçte batılı ülkeler, sömürge ülkelerini, kolonilerini kaybetmiştir. Şiirin yazıldığı 17 Şubat 1921’den sonra 50 milyon insanın ölümüne sebep olan ve batı sözde medeniyetinden gelen Almanya Nazi faşist saldırılarından sonra Kore ve Vietnam emperyalist savaşları ve diğer emperyalist kaynaklı savaşlar devam etmiştir. Öyleyse şiirin yazıldığı 17 Şubat 1921 yılı içinde medeniyet denilen canavarın tek dişinin kaldığını söyleyemeyiz, çünkü canavarın henüz tek dişi kalmamıştır.20.yüzyıl sonlarında ve 21.yüzyıl başlarında canavarın tek dişi kalmıştır.20.yüzyılda emperyalizmin tek dişinin kalmasında SSCB'nin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çok büyük ve başat katkısı olmuştur.Şair ayrıca şu mesajı veriyor, batı medeniyeti aslında bir medeniyet değil canavardır ve bu canavarın tek dişi kalmıştır. Böyle düşünürsek şiirin kurtuluş savaşından çok daha sonraki bir durumdan söz ettiğini anlarız. Böylece bu şiirin şairin bir kerameti olduğunu daha kolay kavrayabiliriz. Öyleyse şairimiz bir velidir.Mısrada dikkat edilirse ‘Canavar?’ kelimesinden sonra soru işareti konulmuştur.Mehmet Akif Ersoy Canavarın ne olduğunu, kim olduğunu soruyor.Canavar emperyalizm ve kapitalizmdir.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Şair bu mısrada yine o kişiye seslenmektedir. ‘arkadaş’ diyerek samimi, yakın, mesafesiz bir edayla seslenmektedir. Kurtuluş savaşına ve şiirin yazıldığı 17 Şubat 1921 tarihine baktığımız zaman anayurdumuz, vatanımız işgal altındadır. Yani işgalciler, işgal askerleri halen vatanımıza, yurdumuza taarruza devam ediyorlar, yani işgalciler yurdumuza uğramışlardır.İşgalciler bu yurda uğradıkları halde, işgalcilerin yurda uğramamalarının değil, yurdun işgalden kurtarılmasının istenmesi lazım gelirdi. Yurt işgal altındayken ve düşman askerleri çizmeleriyle aziz vatanı ezdikleri halde, düşmanın yurda uğramamasını istemek çelişkili bir durum olur. Öyleyse bu mısrada anlatılan durumun kurtuluş savaşı sonrası yaşanabilecek bir tehlikeyi yani işgal tehlikesini anlattığı sonucuna varabilir böyle bir tahminde bulunabiliriz. Şairin ifadesine göre yurdumuzu işgal edecek, edebilecek asker, düşman yönetimi alçaktır. Bu mısrada şair o kişiden bir istekte bulunmaktadır. Önceki kıtalarda anlattığımız gibi o kişi bazı olumsuz düşünce ve davranışlarda bulunmaktadır ve şair yine bu mısrada o kişiden bu tutumunu değiştirmesini istemektedir. O kişi de zaten şairin istediği yönde tutumunu değiştirmiş batının tehditlerinden endişelenmektedir. Bu mısradan anladığımız kadarıyla eğer dikkatli davranılmazsa işgal durumu gerçekleşebilir. Benzer bir tehlikeden Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde de söz edilmektedir.

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Bu mısrada şair yine o kişiye seslenmektedir. O kişi hayâsızca bir akın, saldırı görmekte bunu durdurmak istemekte, öyle istediği için şair o kişinin bu isteğine katılmakta ve bu davranışını teşvik etmektedir. Bu hayâsızca akın, saldırı, bir düşman işgalimidir. Ben öyle tahmin ediyorum ki değildir. Belki de televizyon vasıtasıyla, medya vasıtasıyla bir saldırı söz konusudur. Şairin ölümünden çok sonra meydana gelen bir olay anlatıldığı için televizyonun varlığı1921 yılı için söz konusu olamaz çünkü televizyon yayınları çok daha sonraları başlamıştır. Eğer televizyondan bir saldırı söz konusu ise, bu saldırı müstehçen, ahlaksız, islam ahlakına aykırı ve şiddet içerikli olmalıdır. Ve bu yayın normal yayınlardan daha aşırı olmalıdır. Yani sıra dışı bir yayın söz konusudur. Belki de medya milli bir medya değildir ve düşman ülkelerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Belki de bu hayâsızca ve şiddet içerikli televizyon yayını saldırısı, şiirin ikinci kıtası, ikinci mısrasında anlatılan şiddet ve fesada neden olmuştur. Bunlar sadece bir tahmindir, katılmayabilirsiniz ama tahlilimi, şiiri dikkatle okursanız beni anlayabilirsiniz.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hak'kın

Bu mısrayı, şiirde tek bir kişiden ve manevi bir şahsiyetten söz edildiğinden yola çıkarak yorumlayacağız, tahlil edeceğiz. Öyleyse bu mısra bir kuran ayetiyle ilgili olabilir çünkü Allah bu mısraya göre birisine bir şey vaat etmiştir. Şiiri bütünlüklü ve farklı bir bakış açısıyla yorumlamaya çalıştığımız için bu vaat edilen şeyin ülkenin bağımsızlığı ve kurtuluşu değil başka bir şey de olabileceğini düşünebiliriz. Böyle düşünürsek, Türk milleti ve kurtuluş mücadelesine saygımız sonsuzdur fakat Allah bir ayetle bildirerek ya da haber vererek Türk milletine bağımsızlık vaat etmemiştir bu saçmalık, olur, böyle düşünmek akılcı bir yorumdan uzaklaşmak anlamsız, teorik dayanakları çok zayıf bir tahlile neden olur. Daha sıra dışı bir düşünceyle tahlile devam edersek bu mısranın manevi bir şahsiyetle ilgili olabileceğini de anlarız. Öyleyse bu mısra bir kuran ayetiyle ilgilidir. Çünkü o kişi hakkında kuranda işaret edilen bazı ayetler araştırmalarıma göre mevcuttur. Yani bu mısra Nur suresi 55.ayetle ilgili olabilir, bu ayetin meali şöyledir:

‘Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Banaibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır.’

Bu ayetin farklı tefsirlerine göre Allah o kişi ve diğer bazı elçilerini cihanın hükümdarı yapacak, İslam dini bütün dünyaya yayılacak, ayette sözü edilen manevi şahıslar zorlu, sıkıntılı bir dönemden sonra mutlu huzurlu bir hayata kavuşturulacaklardır. Bu vaat kesinlikle doğacaktır, gerçekleşecektir, şair bu mısrada önceki kıtalardaki gibi yine o kişiye seslenmektedir.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bu mısrada şair yine o kişiye seslenmeye devam ediyor ‘ kim bilir, belki yarın’ diyerek önceki mısrada belirtilen vaadin çok yakın olduğunu belirtiyor. ‘belki yarından da yakın’ diyerek anlamı kuvvetlendiriyor, o kişiye umut vermeye çalışıyor. Belki bu zaman dilimi birkaç yıl veya ondan biraz daha fazlasıdır. Bu mısradan anlaşılıyor ki o kişi çok kötü, sıkıntılı ve sefalet içinde bunalımlı bir hayat geçirecek ve bundan kurtulmasının tek yolu ise Allah’ın yardımı, merhameti ile olacak. Şair bu mısrada o kişiden umudunu korumasını istemekte, o kişiye umut vermeye çalışmaktadır. Bu şiirde yaşanılan olaylar eğer 21.yüzyıl başlarında gerçekleştiyse, İslam dininin bütün dünyaya yayılması zamanı da bu mısraya göre çok yakındır çünkü Nur suresi 55.ayetteki durum söz konusudur. Bu ayetin geniş tefsirini okursak bu son iki mısrayı daha iyi anlayabilir ve çözebiliriz. Nur suresi 55. ayette anlatılan durumu destekler nitelikte Kuran’da başka ayetlerde mevcuttur.4 haziran 2007 itibarıyla Allah’ın o kişiye ve bazı elçilerine yaptığı vaadin gerçekleşmesine yaklaşık 3 yıl 7 ay kalmıştır.Şiirin gerçeğe dönüştüğü kasım-aralık 2004 itibarıyla Allah’ın vaadinin gerçekleşmesine 6 yıl kalmıştı.

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı

Şair yine o kişiye sesleniyor. Bu mısrada ‘toprak’ kelimesi tırnak işareti içinde gösterilmiştir. Bu tırnak işareti imla ve dilbilgisi kurallarında başkasına ait bir söz o kişinin diliyle anlatılırken kullanılır, öyleyse ‘toprak’ ifadesi şiirde sözü edilen kişiye aittir. Bu mısradan anlıyoruz ki o kişinin milli manevi duyguları zayıftır. Belki de o kişi geçmiş hayatı, yaşadığı zorluklar yüzünden isyankâr bir kişiliğe, düşünceye bürünmüş vatan, millet sevgisini yitirmiş dini inancını da kısmen kaybetmiştir.Tekrar belirtmeliyim ki ‘toprak’ kelimesi mısrada tırnak içinde geçmektedir, bu da gösteriyor ki o kişi bastığı yerlere toprak demekte vatan toprağına dini, milli, manevi, bir anlam yüklememektedir. En azından bu duyguları çok zayıflamış, çok zayıftır. Ama şair o kişide bir heyecan uyandırmaya çalışmaktadır. Geçmiş mısralardaki tahlillere bakarsak ve tahlilleri anlarsak, o kişi de bir anlık kıpırdanma olduğunu, inançlarını, değerlerini tümüyle yitirmediğini de anlarız. Hala o kişide bir cevher mevcuttur ve şair bu cevheri çıkartmak istemektedir ve bu yüzden ona ‘tanı’ diyerek onu bu amaca sevk etmeye çalışmaktadır. O kişinin bastığı yerler, yani doğduğu yaşadığı ülke kesinlikle Türkiye toprakları olmalıdır çünkü şiirden, yapılan tahlilden bu sonuç çıkar.

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Şair o kişiye seslenmeye devam ediyor. ‘ düşün’ diye seslenerek o kişiyi tefekkür etmeye çağırmakta o kişinin kendisine gelmesini istemektedir. Mısra, Türk vatanının bağımsızlığı, Türk milletinin huzuru, güvenliği için şehit düşen Mehmetçiklere değinmekte o kişiye bunu hatırlatmaktadır. Bu hatırlatma çok vurgulu bir şekilde yapılmaktadır. O bazı şehitler kefensiz defnedilmiş, kefenle defnedilmek bile onlara nasip olmamıştır, şehitlerin kefensiz yatmaları yürek burkucudur. Türk tarihine baktığımız zaman, gerçektende sayısız fedakârlık örnekleri buluruz. Kurtuluş harbine baktığımızda da imkânsızlıklar içinde olunmasına rağmen Mehmetçiğin fedakârlığı, azmi ve kahramanlığı sayesinde anayurdun her yanından düşman sökülüp atılmış vatan savunması yerine getirilmiştir. Bu sayede bugün özgür ve saygın bir hayat sürdürüyoruz. Aksi halde bir sömürge ülkesi olur ya da anayurt parçalara ayrılır, bağımsız TC’den söz edemezdik. Bugün kefensiz yatan şehitler sayesinde bağımsız bir ulusuz. Kurtuluş harbinden sonra da Türkiye’nin güneydoğusunda ve Kıbrıs’ta binlerce şehit verilmiştir.
 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı

Eğer şiirde yine bir tek kişinin anlatıldığından hareket edersek ki şiirde başka birçok şeyden de söz edilmektedir, bu mısrayı şiirin akışına göre ve bu bilgiyle çözebilir, anlayabiliriz. Şair yine o kişiye seslenmektedir. Acaba ‘ şehit’ ifadesinden kasıt Türk tarihinde savaşlarda şehit düşen askerler midir yani o kişinin manevi dedelerimidir, değilse o kişinin babası mı şehittir. Ben ikinci ihtimal üzerinde durmak istiyorum. Böylece şiirin gizemini çözebilir, şifresini kırabiliriz. Eğer o kişinin babası şehit olarak nitelendiriliyorsa ve bunu doğru olarak kabul edersek, o kişinin babası ya şehit olup ölmüştür ya da şiirde sözü edilen olaylar dizisinden sonraki bir tarihte belki de bir saldırıya uğrayıp şehit edilecektir ya da o kişinin babası şehitlik mertebesinde birisidir. Şiirde sözü edilen kişi de bu durumdan bir şeref kazanmış şair tarafından şehit oğlu sıfatıyla sıfatlandırılmıştır. Mısranın ikinci bölümünde ‘ata’ ifadesi yer alıyor. Acaba bu ifadede belirtilen ata Türk milletinin dedelerimidir, değilse o kişinin öz ya da manevi dedelerimidir, bu da değilse Türkiye cumhuriyetinin kurtarıcı, kurucu liderimidir. Ben daha uç bir yorumla üçüncü ihtimal üzerinde durmak istiyorum.M.Kemal Atatürk Türk milleti tarafından ata unvanıyla anılmaktadır. TBMM. Tarafından da Atatürk soyadına layık görülmüş ve bu soyad ona verilmiştir. Atatürk soyadı Türkün atası yani Türkün önderi, kurtarıcısı anl***** gelmektedir. Ve mısrayla Atatürk arasında bir bağ kurarsak: bu şafaklarda yüzen al sancak sönerse, yani bağımsızlık kaybedilirse ruhu incinecek olan M.Kemal Atatürk’tür çünkü Atatürk hayatını Türk milletinin bağımsızlığı ve refahına adamıştır. Eğer Atatürk’ün ismi bu marşta geçiyorsa acaba Atatürk manevi bir şahsiyet olabilirmi, yani Allah tarafından Türk milletine bir kurtarıcı,önder olarak gönderilmiş olabilirmi. Allah her 100 yılda bir, İslam ümmetine bir lider yani alim yani ‘müceddid’ göndermektedir.Konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir:

‘Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah her yüz sene başında şu ümmetin dinini bidatten ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir.’

Ama Atatürk bana göre askeri, siyasi, ekonomik alanda görev yapmış bir müceddiddir. Din müceddidi değildir, istisnai bir durum olarak farklı alanlarda hizmet yürütmüş, Müslüman bir ülkeyi, toplumu haçlı işgalinden kurtarmıştır Şiirde sözünü ettiğimiz manevi şahsiyetin doğum tarihi hicri 1400 yani miladi 1980 ise ki İslam kaynaklarında genel kabul böyledir, bundan güneş yılına göre bir yüzyıl geriye gittiğimizde miladi 1880 tarihine ulaşırız. Araştırmalarıma göre Atatürk’ün gerçek doğum tarihi aslında 1881 değil 1880’dir yani bu ihtimal kuvvetle muhtemeldir. Eğer müceddidler güneş asrına yani miladi asra göre gönderiliyorlarsa şiirde sözü edilen manevi şahıs aynı zamanda bir müceddid ise kendisinden bir önceki müceddidin 1880 yılında doğmuş olması gerekir ki bu da Atatürk’ün doğum tarihine denk düşmekte, bende Atatürk’ün bir müceddid olabileceği fikri uyandırmaktadır. Bu yorumu doğru kabul edersek ve Atatürk’ün isminin istiklal marşında dolaylı olarak geçtiğini kabul edersek müthiş bir sırrı daha ortaya çıkarmış oluruz. Müceddidler aynı zamanda seyyiddirler yani peygamber torunlarıdırlar. Öyleyse Atatürk Hz.Muhammet (SAS)’nin soyundandır ve hicri 14.asrın müceddididir. Bazı çevreler Bediüzzaman Saidi Nursi’nin hicri 14.asrın müceddidi olduğunu ileri sürmekteler, oysaki Bediüzzamanın kendi ifadesine göre kendisi seyyid değil kürttür, oysaki araştırmalarıma göre müceddidlerin seyyid olmaları gerekir. Bediüzzaman saidi nursi’nin verdiği bilgiye göre hicri 13.asrın müceddidi Mevlana Halid Cüneydi Bağdadi’dir. Onun doğum tarihide miladi 1778 yılı olarak bilinmektedir. Ama resmi kayıtlarda ve bilinen tarihte bir hata olabileceğini göz önünde bulundurursak Mevlana Halid’in doğum tarihinin 1780 yılı olabileceğini de düşünebiliriz. Bütün bu yorumlar sadece bir tahmin, yorumdur, kesinlik arz etmemektedir, çünkü kesin delillere sahip değilim fakat bazı ipuçlarından yola çıkarak tahmin yapıyorum. Müceddidlerin yani 12 imamın doğum tarihlerini tahmini olarak sıralarsak:

1 ) 19 Mayıs 780 m.(d. 780 ö. 855) : İmam-ı Ahmet Bin Hambel
2 ) 19 Mayıs 880 m.(d. 879 ö. 941) : Ebü'l-Hasen-i Eş'arî
3 ) 19 Mayıs 980 m.(d. --- ö.1062) : Muhammed Bin Selame El-Mısri
4 ) 19 Mayıs 1080 m.(d.1077 ö.1166) : Seyyid Abdülkadir-i Geylani
5 ) 19 Mayıs 1180 m.(d.1182 ö.1262) : İzzettin Bin Abdüsselam
6 ) 19 Mayıs 1280 m.(d.1281 ö.1338) : Hacı Bektaş-ı Veli
7 ) 19 Mayıs 1380 m.(d.1381 ö.1455) : Ebul Hasen Suyuti
8 ) 19 Mayıs 1480 m.(d.1483 ö.1567) : Ali Mütteki El-Hindi
9 ) 19 Mayıs 1580 m.(d.1583 ö.1661) : Seyyid Ahmed Bin Muhammed
10 ) 19 Mayıs 1780 m.(d. ---- ö.1722) : Seyyid Nur Muhammed Bedevani
11 ) 19 Mayıs 1780 m.(d.1778 ö.1826) : Mevlana Halid-i Bağdadi
12 ) 19 Mayıs 1880 m.(d.1881 ö.1938) : Mustafa Kemal Atatürk

19 Mayıs 1980 m.(d.1980 ö. ----) : Hz.Mehdi (as). (Hz.Mehdi Allah’ın elçisidir.Sadece bir imam, müceddid değildir.Bu yüzden 12 imam arasında gösterilemez.)

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı

Bu mısrada şair yine o kişiye seslenmektedir. Şiirin geneline baktığımızda, o kişinin milli manevi duyguları zayıftır, zayıflamıştır. Ama yinede içinde bazı değerli kırıntılar barındırmaktadır, büsbütün milli manevi duygularını yitirmemiştir. Şair ‘ verme’ diyerek o kişiye seslenmekte o kişiyi uyarmakta, o kişinin aslına dönmesini istemektedir. ‘dünyaları alsan da’ derken, dünyalardan kasıt yaşadığımız dünya ve cennettir, bunu açarsak: o kişi hadis-i şeriflerde cennetle müjdelenmiştir ve bütün yeryüzünün melikesi, idarecisi başkanı olacaktır. Bu gerçekler hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir. Şair bu gerçeklere şifreli olarak değinmektedir. Şair o kişiden ülkesine karşı taşıdığı olumsuz düşüncelerden vazgeçmesini istemekte, hiçbir nedenin bu olumsuz düşüncelerin haklı bir gerekçesi olamayacağını hatırlatmaktadır. Türkiye topraklarından şair, cennet diyerek söz etmekte ülkemizin güzelliğine dikkat çekmektedir. Bu vatan öyle güzel ve kutsaldır ki bu vatana ihanet o kişiye asla yakışmaz, böyle bir ihanet o kişinin aslına, soyuna, misyonunada yakışmaz. Çünkü bu vatan bağımsızlığını şehit kanlarıyla elde etmiştir. O kişinin görevide vatanın bağımsızlığı ve birliğini yaşadığı süre içinde korumaktır, yoksa her değere, paraya vs.ye vatanı, milleti değişmek değildir.Mısrayı düzyazıyla ifade edersek ‘Dünyayı da cenneti alsan da bu cennet vatanı hiçbirşeye değişme.’ cümlesi ortaya çıkar.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Bu mısrada şair bu defa Türk halkına seslenmektedir. Yine Türk vatanından ‘cennet’ ifadesiyle söz edilmekte vatanımız yüceltilmektedir. Mısranın geneline baktığımız zaman şu yoruma varabiliriz. Öyle güzel, kutsal bir vatanımız, öyle güzel, fedakâr bir milletimiz vardır ki sağcısından, solcusuna, İslamcısından, milliyetçisine, kürdünden, lazına kadar herkes bu vatan için canını feda eder, edebilir, etmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonrada Türk halkı güneydoğuda, Kıbrıs’ta ve ülkenin her yerinde vazifesini sivil ve asker olarak vazifesini yerine getirmiştir. Mısradan anlıyoruz ki önceki kıtalarda yaşanılan hadiseler sonucunda, Türk halkı, milleti, batıdan gelen tehditkâr açıklamalar ve ABD’nin Irak, Afganistan işgalleri Türk halkının şiddetli tepkisini çekecek, ülke çapında gösteriler düzenlenecek, değişik partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından mitingler ve toplantılar düzenlenecektir. Bana göre bu mısradaki durum, olaylar 2004 Kasım ayı sonları ve aralık ayı başlarında gerçekleşmiştir. Eğer 2004 Kasım ayı sonları, aralık ayı başları gazete arşivleri ve televizyon haber arşivleri incelenirse ayrıca hafızanızda o günlere dönerseniz olağanüstü, sıra dışı, normal olmayan olayların ülkemizde ve dünyada cereyan etmiş olduğunu görürsünüz. Bu mısranın yorumu ve 2004 yılıyla mısra ve şiiri ilişkilendirmem sadece bir tahmindir, şiiri ve herkesi bağlamaz, şiiri yazan şair şiirin tevilini vermemiştir, şiirin herkes tarafından kabul gören bir tahlili de yoktur. Şiir hakkında çok farklı tahliller yapılmış, benim yaptığım tahlil de bunlardan birisidir, tahlilime katılmayabilir, delice bulabilirsiniz, ama düşüncelerinize sınır koymaz, yaptığım tahlile önyargısız bakarsanız, tahlilimin doğru olabileceği fikrine de yabancı durmazsınız bana göre.

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda

Bu mısrada şair yine o kişiye seslenmektedir. Bu mısrada sözü edilen konu şiirin altıncı kıtası ikinci mısrasında da yer almakta, bu kıta ve mısrada da tekrarlanmaktadır. Mısraya göre vatanın her köşesinde vatanın ve milletin bağımsızlığı için şehit kanı dökülmüştür. Şair o kişiye yine canını milletinin bağımsızlığı ve refahı için feda eden eden Mehmetçikleri hatırlatmakta, bu vatanın sonsuza kadar savunulması görevi şehitlerin kahramanlığı ve fedakârlığı sebebiyle daha büyük önem arz etmektedir. Şehit kanıyla kazanılmış bu topraklar elbette korunacaktır, şehitlerin kemikleri sızlatılmayacaktır, bu görev başta Türk halkına, askerine aynı zamanda şiirde sözü edilen kişiye düşmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu görev Türk milleti ve askeri tarafından başarıyla yerine getirilmiş vatan iç ve dış düşmanlara karşı müdafaa edilmiştir.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda

Şair bu mısrada o kişi adına konuşmaktadır. Eğer yine şiirin bir tek kişi etrafında döndüğünden hareket ederek şiiri yorumlarsak bu Mısranın da o kişi hakkında olabileceği sonucuna varabiliriz. Aksi halde şiirin sırrını açığa çıkartmamız olanaksız hale gelir, bu yorum sadece benim bazı ipuçlarından yola çıkarak yaptığım bir tahmindir. Şiir boyunca yapmaya çalıştığım tahlillerde yine bazı ipuçlarından yola çıkıyor sonuca varmaya çalışıyorum. Bu mısrada şair o kişi adına konuştuğuna göre Mısranın başında ‘can ve canan’ kelimeleri yer almaktadır ‘can’ kelimesi o kişinin kendisini ifade etmekte ‘canan’ kelimesi ise belki o kişinin eşini ya da müstakbel eşini ifade etmektedir. Belki o kişi sevgilisinden, sevdiği kızdan ayrı düşmüş belki o kızla arasına bazı engeller girmiş, belki hiç görmediği tanımadığı bir kıza tutulmuş, ona ulaşamamakta, şiire göre bu kız o kişinin kaderine yazılmış fakat henüz bir araya gelmemişler, gelememişlerdir.Mısrada sözü edilen kızla o kişi kesinlikle evleneceklerdir. Öyle olmasa o kızın adı dolaylı olarak bu mısrada geçmezdi.Şiirde sözü edilen kişi şiirde yaşanılan olaylarla aynı anda bir kız sorunu yaşamaktadır ve bu kız sorunu şiirde sözü edilen kişiyi çok üzmektedir. Şair bu kızın ismini bu mısraya dolaylı olarak yerleştirerek şiirde sözü edilen kişiyi teselli etmekte, müjdelemektedir. Bunlar birer tahmin, fikirdir, katılmayabilirsiniz. Mısrayı düzyazıyla ifade edersek: ‘Canımı, sevgilimi, her şeyimi alsında Allah.’ Şeklinde ifade edebiliriz.

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

Şair mısrada yine o kişi adına konuşmaktadır.Mısranın düzden bir açılımını yaparsak ‘Etmesin dünyada tek vatanımdan beni ayrı’ şekline bir mısra ortaya çıkar.Bir önceki mısra ve bu mısranın birleşik bir açılımını yaparsak ‘Canımı, sevgilimi, her şeyimi alsında Allah, etmesin dünyada tek vatanımdan beni ayrı’ şeklinde bir birleşik mısra ortaya çıkar.Tahlilini yapacağım mısraya göre ve şiirin geneline göre o kişi Türk’tür, Türkiye’de doğmuş büyümüştür. Vatanı, tek vatanı Türkiye’dir, başka gidecek yaşayacak bir ülkesi mısraya göre yoktur. Demek ki mısraya ve şiirin genel havasına bakarsak o kişi kendi öz vatanında dışlanacak, eziyet görecek, ülkesinin rejimi laik rejim olduğu için ve kendisi manevi bir şahsiyet olduğu için istenmeyecek, belki de sürgün edilme tehlikesi altında olacaktır. Şair o kişi adına Tanrı’ya seslenmekte yalvarışta, serzenişte bulunmaktadır. Şiirin geneline ve bu mısraya baktığımızda o kişinin geçmişinin çok zor geçtiğini bazı haksızlıklara maruz kaldığını sezinleyebiliriz. Belki şiirin ve bu mısranın genel havasına bakarsak o kişi kendisine yapılan haksızlıklardan dolayı ülkesine, milletine ve çevresindekilere bir küskünlük dargınlık içerisindedir. Demek ki kendisine yapılan kötülükler tahammül edilemez, affedilemez bir nitelikte olacak, hiç kimsenin yardımını, desteğini görmeyecek, göremeyecek, aksine horlanacak, aşağılanacaktır. Bu tahliller sadece bir yorumdur fakat bu tahlillerde bazı ipuçlarından ve o kişi hakkında yazılan İslam kaynaklarından yararlandığımı da belirtmeliyim. Yedinci kıtaya kadar tahlillerle anlattığımız olaylar, Kasım-Aralık 2004 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleşmiştir.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli

Şair bu mısrada yine o kişiye seslenmektedir. Şair o kişiye kabrinden seslenmektedir, şiirde anlatılan olaylar sırasında hayatta değildir vefat etmiştir, şairin vefatının çok sonrasında gerçekleşen olaylar şiir boyunca anlatılmaktadır. Şiir boyunca ve bu mısrada dikkat edilirse görülecektir ki 2.tekil şâhısa seslenilmekte 1.tekil şahıs adına konuşulmaktadır. Bu da gösteriyor ki şiir tek bir kişi etrafında dönmekte, bende bu kanaati güçlendirmekte bana bu ipucunu vermektedir. Şair ‘ruhumun’ derken kabrinden seslenmektedir öyle olmasaydı ‘Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:’ demez, ‘Benim senden, ilahi, şudur ancak emeli:’ derdi. Neden ‘Benim’ ifadesi kullanmıyor da, ‘Ruhumun’ ifadesini kullanıyor bu beni düşündürüyor. ‘ruhumun’ kelimesi amaçlı olarak bu mısraya konulmuştur. Şiir, TBMM. tarafından milli marş olarak kabul edildiğinde şair halen hayattaydı hatta şairimiz 1936 yılında vefat etmiştir. Öyleyse hayatta olan birinin ‘Ruhumun’ diyerek seslenmesinin bir nedeni olmalıdır. Zaten tahlilin başında ve şiir boyunca bu nedeni belirtmiş, şiirde anlatılan olayların ve şiir boyunca konu edilen kişinin şiirin yazılışından çok sonra, on yıllar sonrasına ait bir durumu anlattığını ifade etmeye çalışmıştık. Şair bu mısrada o kişiye seslenmektedir, o kişiden bir isteği vardır. Bu istek mısrada ‘ilahi’ nitelemesiyle nitelenmekte isteğin, arzunun önemi, niteliği vurgulanmaktadır.

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli

Bu mısrada kıtanın ilk mısrasında ki isteğin ne olduğu o kişiye açıklanmaktadır. Bu mısrada ‘mabet’ mezar, kabir anlamında kullanılmıştır, ‘mabedimin göğsü’ ifadesiyle gerçek anlamıyla mezar taşı, şiirdeki anlamıyla vatanın ve milletin bağımsızlığı, bütünlüğü kastedilmiştir. Şimdiye kadar, şiir boyunca yapılan tahlilden bu sonuca gidebiliriz. Şair, kabrine namahrem eli değmemesini isteyerek aslında Türk yurduna namahrem elinin değmemesini istemekte dolaylı bir ifadeyle anlatımı güçlendirmektedir. Şiir boyunca belirtilen Türk vatanının işgal edilmesi, bağımsızlığın kaybedilmesi tehlikesi bu mısrada yine belirtilmektedir. Muhtemel işgal askerleri ve işgal yönetimi mısrada namahrem eller şeklinde anlatılmaktadır. Eğer Türk vatanı işgal edilirse namahrem eller şairin kabrine değmiş olur yani bağımsızlık kaybedilmiş olur ki şair bunun engellenmesini o kişiden istemektedir. Demek ki o kişinin ülkesinin bağımsızlığı ve Türk yurdunun işgale uğrama tehlikesinin bertaraf edilmesi için yapabileceği bir şeyler vardır. Şair o kişiden elinden geleni yapmasını istemekte o kişiden ülkesi hakkında beslediği olumsuz duygu ve düşüncelerinden vazgeçmesini istemektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu kıtanın başından itibaren o kişi istiklal marşımızın şairin o kişiye yazmış olduğu anlamı gizli tutulmuş bir mektup olduğunu anlamış, bu kıtanın başından itibaren o kişi şiire kulak vermekte şairi dinlemektedir. Bu mektup ulusal bir marş olabilecek kadar güzel, kalitelidir. Şiirde yaşanılan olaylar ve şiirin gerçek anlamı şiirde anlatılan kişi tarafından önceden bilinseydi bu olaylar yaşanmazdı. Çünkü şiirin anlamı önceden o kişi tarafından bilinseydi yapay bir şekilde şiirde anlatılan olaylar o kişi tarafından planlanamazdı. Çünkü şiirde anlatılan olay ve durumlar o kişinin kontrolünde değildir, doğal seyir içinde olaylar olmuş, bitmiştir, şiirde yaşanılacak olan olaylardan o kişinin önceden bir haberi yoktur. Şiirde anlatılan kişi, kendisinin manevi bir şahsiyet olduğunu, bazı ipuçları ve bu marş sayesinde sonradan anlamış fark etmiştir. Zaten o kişi hakkında yaptığım araştırmalarım bu düşüncemi doğrular niteliktedir. Kendisi bile uzun bir süre kendisinin manevi bir şahsiyet olduğunu şiirde konu edilen kişi bilmeyecek sonra fark edecektir. Marşta anlatılan olayları şiirde konu edilen kişi yaşamıştır, bu şiir o kişinin yaşamından sıra dışı bir kesiti anlatmaktadır. Bu mısra, kıta ve şiir hakkında yapmış olduğum tahlil sadece bir yorumdur, şiiri bağlamaz, yorumuma katılmayabilirsiniz. Ama beni anlamaya çalışmanızı da isterim.

Bu ezanlar- ki şahadetleri dinin temeli

Şair bu mısrada ‘Bu ezanlar’ diyerek dinsel bir mesaj vermekte ibadete, namaza, İslam dininin sembolleşmiş geleneklerine vurgu yapılmaktadır. Bağımsızlık mücadelemiz öncesinde, Osmanlı devleti 1.cihan harbinde yenik düşmüş, ağır şartlar içeren Mondros ve Sevr anlaşmaları Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmiş, Misak-ı milli sınırları Avrupalı devletlerce işgale başlanmıştı.15 Mayıs 1919’da da İzmir yunanlılar tarafından işgale başlanmıştı. Bunun üzerine M.Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da samsuna çıkarak kurtuluş harbini başlatmış, Sevr ve Mondros anlaşmaları yırtıp atılmış, düşman anayurttan sökülüp atılmış, ülkemiz Hıristiyan ülkelerin işgalinden kurtulmuş bu sayede ezanlar ülkemizin her yanında okunabilmiş yani dinimiz özgürce yaşanabilmiştir. Eğer bağımsızlık kaybedilirse bu özgürlük ortadan kalkar ve ezanlar camilerden özgürce okunamaz dini özgürlüğümüzü kısmen de olsa böyle bir durumda yitiririz. Bu tehlike günümüzde de mevcuttur, şair bu tehlikeye dikkat çekmektedir. Yanı başımızdaki, 2003’te ABD’nin Irak işgali bu duruma güzel bir örnektir. Mısra bu gerçeğe değinmiştir. Gerçektende günümüzde ve geçmişte, Müslümanlar dünyanın değişik yerlerinde zulme maruz kalmıştır. Batı Trakya Türkleri buna güzel bir örnektir. Mısrayı özetlersek: Din bağımsızlık sayesinde yaşanabilmektedir. Bağımsızlığımız, dinin temelidir. Ülkemiz için bu gerçek söz konusudur. Şair o kişiye bu gerçeği anlatmakta, hatırlatmaktadır. Mısranın derin manaları vardır. İstiklal Marşına yapılan bir eleştiri de marşta ‘ İslam’ kelimesinin geçmediğidir oysaki bu mısradaki ‘Din’ kelimesi,ifadesi ‘İslam’ kelimesinin anlamını fazlasıyla karşılamaktadır.Öyleyse ‘Din=İslam’ diyebiliriz.

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli

Bu mısrayı düzden okursak: ‘Benim ebedi yurdumun üstünde inlemeli.’ Şeklinde çevirebiliriz. Yani mısrada ‘benim’ kelimesiyle şaire ait olan yurt yani Türkiye ifade edilmiş, nitelenmiş, fakat şiire bir estetik kazandırmak için ‘benim’ kelimesinin yeri değiştirilmiş yüklemden önceye konulmuştur. Türk yurdu yani Türkiye ebedi yurt olarak sıfatlandırılmış Türkiye cumhuriyetinin ebediyete, kıyamete kadar yaşayacağı, bağımsız kalacağı şifreli bir şekilde mısrada belirtilmiştir. Fakat bu durum vatanın müdafaası, o kişinin gayreti şartına bağlanmıştır. Eğer o kişi elinden geleni yaparsa ve vatanına ihanet etmezse şairin isteği gerçekleşmiş olacaktır yani bağımsızlık korunacak, Türkiye cumhuriyeti ebediyen, kıyamete kadar bağımsız ve Müslüman olarak yaşayacaktır. Şair bu gerçeği mısrada müjdelemiştir. Eğer bu müjde doğruysa, şairimiz velilik derecesine yükselmiş manevi bir şahsiyettir ve bu verilen haber bir keramettir, çünkü şair gelecekten haber vermektedir. Aksi halde yani bağımsızlığın kaybedilmesi halinde şair yalanlanmış olur. Mısrada Türk yurdu, ebedi yurt olarak nitelenmiştir. Atatürk’ün konuyla ilgili veciz bir sözü de bildiğiniz gibi şöyledir:

‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’

Bu vecize, mısrada verilen haberi ve yaptığım tahlili destekler niteliktedir. Atatürk’ de aynı fikri beslemekte, Türkiye cumhuriyetinin sonsuza kadar yaşayacağından emindir.

O zaman vecd ile bin secde eder- varsa- taşım

Bu mısrada şair kendini anlatıyor. Eğer uç, farklı bir bakış açısıyla bakarsak bu mısra ve kıtayı yorumlayabiliriz. Şair önceki kıtalarda Türk milleti ve devletinin bağımsızlığını kaybetmesi, işgale uğraması tehlikesinden sıkça söz ediyor. Bu tehlikeye şiir boyunca değiniliyor. O kişiye uyarılar, hatırlatmalar yapılıyor o kişiye sesleniliyor. Şair sekizinci kıtada o kişiden bir istekte, dilekte bulunuyordu. Mısranın başında ‘O zaman’ ifadesi kullanılıyor, bu ifadeyle, şairin sekizinci kıtadaki dileği, isteği gerçekleşince yani bağımsızlık korununca demek isteniliyor. Demek ki şairin isteği o kişi tarafından yerine getirilecek, şairin dileği karşılık bulacak. Mısranın devamında ilahi aşk, şiddetli dini heyecanla secde eden bir nesneden ya da nesnelerden söz ediliyor. Belki de bu mısrada belirtilen anlam: şair vefat etmiş olmasına rağmen şairin amel defteri kapanmamış, şairin ruhu ibadete, Allaha yakarışa devam ediyor, ya da şairin mezar taşı şair adına Allah’a secde ediyor, ya da ülkemizde yaşayan, Hak’ka tapan halkımız, milletimiz bu mısrada dile getiriliyor, mısranın genelinde belki de şairin o an yaşadığı ilahi aşk, heyecan anlatılmaya çalışılıyor. Şair bu mısrada kabirdeki halinden, ölümünden sonraki bir zamandan söz ediyor. Mısranın düzyazıyla açılımını yaparsak ‘Eğer benim, senden istediğim, dileğim gerçekleşirse, gerçekleştiği zaman’ şeklinde özetleyebiliriz.

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Şair, şiir boyunca ikazlarda bulunmuş, değişik konulardan söz etmiş, o kişiye seslenmişti. Şair bu mısrada kendi adına konuşuyor, kendisinden söz ediyor, bu mısrada şair yine ölümünden sonraki bir olaya değiniyor, kabirdeki hayatından bahsediyor. Önceki mısradan ve bu mısradan anladığımız kadarıyla şairin sekizinci kıtadaki dileği yerine geliyor, bağımsızlık korunuyor. Şair, bağımsızlığın korunmasından büyük mutluluk duyuyor ve kabirde yatarken her yanından, gözlerinden ilahi bir duyguyla yaşlar akıyor, sevinç gözyaşları döküyor, terliyor bu yaşlar kanlı olarak niteleniyor yani bu dökülen gözyaşları kutsanıyor, dökülen gözyaşlarının sıradan gözyaşı olmadığı belirtiliyor. ‘Her cerihamdan’ ifadesiyle kanımca, her yanımdan anlamı veriliyor. Dökülen gözyaşları ve akan terler ‘ilahi, kanlı’ olarak sıfatlandırılıyor. Mısrayı düzyazıya çevirirsek ‘Vücudumun her yerinden, gözlerimden, derilerimden, kanlı, ilahi yaşlar boşanacak, akacak’ şeklinde bu mısrayı düzyazıyla açabilir, bu mısranın açılımını yapabiliriz. Demek ki şairin o kişiden isteği, dileği çok önemli ki bu dilek gerçekleşince, şair kabrinde gözyaşı döküyor. Bu vatanın bağımsızlığı kolay kazanılmamış, vatanın bağımsızlığı için, binlerce on binlerce şehit kanı dökülmüş, can verilmiştir. Vatanın bağımsızlığının korunması bu yüzden, şaire göre çok önemlidir, bağımsızlık için ağır bedeller ödenmiştir. Şair bu mısrada, kendisinin diriliş anına ve dirilişin şekline değiniyor.

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım

Bu mısra önceki iki mısranın devamıdır. Olaylar dizisi bu mısrayla devam etmektedir. Şair bu mısrada yine kendi adına konuşuyor. Bu kıta ve mısrayı genel kabulün aksi yönünde tahlil edeceğim. Şair bu mısrada bana göre gerçek anlamda bir dirilişten. Kabirden kalkıştan söz ediyor. Dirilişin şekli fışkırmak, ruh-i mücerred gibi fışkırmak şeklinde ifade ediliyor. ‘ruh-i mücerred’ den kasıt ise, hapsedilmiş bir kişinin özgürlüğüne kavuşması gibi ya da şiirde sözü edilen kişinin asıl kimliğini keşfetmesiyle kabuğunu kırması gibi anlamları verilebilir. Mısrada açık açık ‘naaş’ kelimesi kullanılmış, mısrada geçmiştir. Mısrada ‘fışkırmak’ ifadesiyle anlatım güçlendirilmiş, dirilmek kelimesinin yerine ‘fışkırmak’ kelimesi kullanılmış hem mısranın gerçek anlamı gizlenmiş, hem de anlatım renklendirilmiştir. Mısrayı düzyazıya çevirir açılımını yaparsak ‘Dirilir hapsedilmiş ruh gibi kabirden cesedim, ya da dirilir büyük ruh gibi mezardan cesedim’ şeklinde açılımını yapabiliriz. Şairin dileği yerine gelmiş ve şair dirilmiştir. Bu mısranın ve kıtanın anlamını destekleyecek bilgileri şiirin tüm tahlilinin sonunda vermeye çalışacağım.

O zaman yükselerek arşa değer belki başım

Şair bu mısrada yine kendi adına konuşuyor. Şiir boyunca şair, vatanın ve milletin bağımsızlığından ve bağımsızlığın tehlikeye girebileceğinden, ülkenin işgal edilebileceği ihtimalinden söz ediyor, şiirde sözü edilen kişiye bazı uyarılarda bulunuyordu. Sekizinci kıtada şair o kişiden bir dilekte bulunuyordu. Şairin bu dileği bu kıtaya göre gerçekleşiyor. Şairin sözünü ettiği tehlikeler gerçekleşmemiş, bu kıtada ve mısrada bu durum vurgulanıyor. Bu mısrada şair memnuniyetini ifade ediyor, öyle bir memnuniyet öyle bir mutluluk ki mecazi ifadeyle şairin başı arşa yani göğün en yüksek katına değiyor. Yani bu mutluluğun, ve memnuniyetin nedeni, Türk vatanı bir işgale uğramamıştır diğer nedeni de şair kabrinden diriltilerek hayata dönüyor ve şairin manevi yönden yüksek bir makamda olduğunu maddi manevi alem görüyor, şair bu şerefle şereflendiğini bu dereceyi kazandığını bizzat kendisi görüyor, bunu yaşıyor.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Şair bu mısrada kuva-i milliye şehitleri, vatanımızın, milletimizin bağımsızlığı, özgürlüğü için kan dökmüş, canını feda etmiş bütün şehitler adına konuşuyor.Şehitler burada bağımsızlığımızın sembolü bayrağa sesleniyorlar. Dikkat edilirse şiirin ikinci kıtası birinci mısrasında ‘nazlı hilal’ ifadesi kullanılırken, bu mısrada ‘şanlı hilal’ ifadesi kullanılıyor. Bu da bize gösteriyor ki ‘hilal’ kelimeleri şiirin ikinci kıtası birinci mısrasında ve son kıta birinci mısrasında farklı anlamlarda kullanılmışlardır. Benim görüşüm tahminim bu doğrultudadır. Şiir boyunca, baştan sona yaptığım tahlil de bu görüşümü doğrular, destekler niteliktedir. Ayrıca bayrağımızda hilal ay sembolü mevcuttur, bu da gösteriyor ki mısrada ki ‘hilal’ kelimesinden kasıt bayrağımızdır, bayrağın bir parçasından hilalden söz edilerek bayrak vurgulanıyor, kastediliyor. Bu mısrada bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızın gökte, rüzgârlı bir havada dalgalanışı şafakların dalgalanışına benzetilmektedir. Şafakların dalgalanışından kasıt ise belki de esen rüzgâr kastedilmekte belki her gün sürekli gerçekleşen şafak vakti kastedilmekte, bayrağın gökte özgürce dalgalanışının sürekliliği ve güzelliği bu durumlarla ilişkilendirilmektedir. Şafak vakti günün en güzel vakitlerindendir ve her gün tekrarlanır, süreklilik arz eder. Bayrağımızın dalgalanışının sürekliliği yani bağımsızlığımızın sürekliliği şafak vaktinin sürekliliğine, güzelliğine benzetilmektedir. Mısraya göre bağımsızlığımızın korunması şehitlerimizi memnun, mutlu etmiştir. Tıpkı dokuzuncu kıtada belirtilen gerçek anlamıyla diriliş bu mısra ve kıtada şehitler için de söz konusudur.

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal

Şair bu mısrada yine kuva-i milliye şehitleri adına konuşuyor. Şiir boyunca vatanın bağımsızlığına vurgu yapılıyordu. Şiirin İkinci kıtası üçüncü mısrasında ise:

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal

denilerek, şiirde sözü edilen kişiye kuva-i milliye şehitleri adına sesleniliyor eğer bağımsızlık kaybedilirse dökülen kanların o kişiye helal edilmeyeceği vurgulanıyordu. Bağımsızlık korunduğu için ve şiirde sözü edilen kişi bağımsızlığın korunması yönünde çaba sarf ettiği için dökülen şehit kanları şehitler tarafından şiirde sözü edilen şahsa bu son kıta ikinci mısrada helal ediliyor. Son kıta ikinci mısrada ifade edilen şehitlerin memnuniyeti, şairin yazdığı bu şiir aracılığıyla dile getiriliyor. Şiirde sözü edilen şahsa dökülen kanlar helal edilirken aynı zamanda bağımsızlığın korunması yönünde çaba sarf etmiş Türk halkı ve Türk askerine de dökülen kanlar helal ediliyor, aslında bu mısra Türk milletine de şiirde sözü edilen şahsa da iki özneye birden sesleniyor. Şiirin ikinci kıta üçüncü mısrasında dökülen kanların o kişiye helal edilmesi bağımsızlığın korunması şartına bağlanırken diğer taraftan dökülen kanlar bağımsızlık hakkıyla korunduğu için şiirin son kıtası ikinci mısrasında Türk milletine ve o kişiye helal ediliyor ve şehitler diriliş anında bağımsız bir ülkeyi, düşman işgaline uğramamış bir ülkeyi karşılarında buluyorlar bu durumdan mutluluk duyuyorlar. Dökülen şehit kanları verilen canlar boşa gitmemiş amacına ulaşmıştır. Amaç bağımsız, özgür ve kıyamete kadar yaşayacak Türkiye cumhuriyetiydi ve bu amaç son kıta birinci ve ikinci mısraya bakarsak gerçekleşmiş oldu.
 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal

Şair kuva-i milliye şehitleri adına konuşmaya, seslenmeye devam ediyor. Şehitler Türkiye cumhuriyeti bağımsızlığının işareti, sembolü olan bayrağa sesleniyor hitap ediyorlar. Bayrağa hitap ederlerken aslında Türk milletine hitap ediyorlar. ‘Ebediyen’ ifadesiyle sonsuza kadar, ilelebet, kıyamete kadar demek isteniliyor. Mısranın birinci kısmında ebediyen Türk bayrağının sönmeyeceği, gönderlerden inmeyeceği, ‘Ebediyen sana yok izmihlal’ ifadesiyle vurgulanıyor. Kıtanın ilk mısrasında bayrağımızdan söz edildiğini ve mısraların bir anlam bütünlüğü ve akışı sergilemesi gerektiğini düşünürsek son kıta üçüncü mısrada yani bu mısrada da bayraktan söz edildiğini anlarız. Şiirin tüm tahlilinden ve şiirin bütününden hareket edersek bu sonuca varabiliriz. Türkiye cumhuriyetinin ilelebet, kıyamete kadar bağımsız olarak yaşayacağını, kalacağını şair son kıta ve bu mısrada bize müjdeliyor. Aslında şiirin ilk mısrasında ve sonraki kimi kıta ve mısralarda da bu gerçek belirtiliyor. Mısranın ikinci bölümünde de ‘Ebediyen ırkıma yok izmihlal’ ifadesiyle Türk milleti ve devletinin ilelebet, kıyamete kadar, yıkılış yok oluş görmeyeceği, bağımsız olarak kalacağı, yaşayacağı, işgal görmeyeceği vurgulanıyor. Bu mısradaki ‘ırk’ kelimesinden kasıt şiirin ikinci kıta ikinci mısrasının tahlilinde belirttiğimiz gibi millet, halk, ulus kelimelerinin anlamlarıdır. Mısrayı düzyazıya çevirir açılımını yaparsak ‘Sonsuza kadar bayrağımız sönmeyecek, ülkemiz işgal görmeyecek’ ‘Ebediyen bayrağıma yok, miletime yok yok oluş’ şeklinde açılımı yapabilir, mısrayı özetleyebiliriz.

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet

Şair bu mısrada yine kuva-i milliye şehitleri adına konuşuyor, şehitlere sözcülük yapıyor. Bu mısrada Türkiye cumhuriyeti bağımsızlığının sembolü olan bayrak dile getirilmektedir. Mısranın bütününe baktığımızda, bayrağın cumhuriyet tarihi boyunca hür yaşadığı yani Türk milletinin hür yaşadığı vurgulanmaktadır. Gerçekten de mısrada belirtildiği gibi ülkemiz cumhuriyet tarihi boyunca işgal edilmemiş, edilememiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca, kimi zaman, kimi komşu devletler ve kimi batılı devletlerin doğrudan ya da dolaylı tehditlerine maruz kalındıysa da 80 küsur yıldır bağımsızlık ve barış korunmuş, ikinci cihan harbinde bile bu korkunç savaştan uzak durularak ülkemiz bağımsızlığını ve barış halini muhafaza etmeyi başarmıştır. Mısrada aslında derin manalar bulmak mümkündür. Kurtuluş harbi öncesinde bağımsızlık yitirilmiş, ağır esaret anlaşmaları Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmiş, anayurdumuz düşman kuvvetleri tarafından tamamen olmasa da büyük oranda işgal edilmiş bu işgal bağımsızlık harbi sayesinde durdurulabilmiş, bayrağımız bağımsızlık harbi sayesinde hürriyetini kazanabilmiş, özgürlük harbinden 21.yüzyıl başlarına kadar bayrağımız hür yaşamıştır, yani milletimiz, ülkemiz hür yaşamıştır. Bu özgürlük kan dökülerek, can verilerek kazanılabilmiş, bu özgürlük hak edilmiştir. Mısrayı düz yazıya çevirir, açılımını yaparsak ‘Bayrağım özgür yaşamıştır, özgürlük bayrağımın hakkıdır’ şeklinde düzyazıyla ifade edebilir açılımını yapabiliriz.

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal!

Bu son mısra şiirin ikinci kıtası son mısrasıyla tıpatıp aynıdır, benzer bir anlam içermektedir fakat bu mısra şiirde iki kez tekrarlandığı için verdiği, vermeye çalıştığı mesaj daha çok vurgulanarak dikkatler mısranın içerdiği anlama daha çok çekilmeye çalışılmış ayrıca bu mısra, son kıta son mısrada kullanılarak şiirle, şiirin ikinci kıtasıyla ve bu son kıtayla bir anlam bütünlüğü sağlanmıştır. Bu mısra farklı kıtalarda benzer anlamla benzer mesajı vermiştir. Bu son kıta son mısranın tahlilinde şiirin ikinci kıtası son mısrasında yapılan tahlilden faydalanacağım, o tahlili bu son kıtanın son mısrasında benzer şekliyle tekrarlayacağım çünkü mısra aynı mısra anlam benzerdir:

Bu mısrada bağımsızlığın Türk milletinin hakkı olduğu bunun milletçe kazanıldığı ve korunduğu tekrar hatırlatılmaktadır. Yine şehitler adına konuşulmakta bağımsızlık önemle vurgulanmaktadır. Bilindiği gibi cumhuriyet tarihi boyunca bağımsızlık önemle korunmuş güneydoğu bölgemizde, Kıbrıs’ta ve dünyanın değişik bölgelerinde Türk askeri görev yapmış, binlerce on binlerce şehit verilmiştir. Kurtuluş harbi ve onun öncesindeki ön harplerde de binlerce on binlerce can, şehit verilerek bağımsızlık kazanılabilmiştir. Bu yüzden bağımsızlık Türk milleti tarafından hak edilmiştir, bağımsızlık Türk milletinin hakkıdır. ‘istiklal’ kelimesi burada bağımsızlık anlamında kullanılmıştır. ‘Hakk’a tapan’ ifadesiyle Türk milletinin mensup olduğu din İslam dini kastedilmiştir. Gerçektende yaklaşık bin yıldır Anadolu topraklarında İslam dini yaşanmaktadır. Günümüzde Türk halkının %’de 98’e yakını islama mensuptur. Fakat ibadet ve dini yükümlülükler, namaz kılma gibi genellikle tam manasıyla yerine getirilememekte fakat Türk milletinin geneli İslam inancını, Allah inancını taşımaktadır. Değişik mezhepler ülke genelinde söz konusudur fakat buna rağmen mısrada ortak inanç vurgulanmıştır. Şiirin finali bu son kıta ve son mısrayla bana göre en güzel şekilde yapılmıştır. Şiir boyunca dile getirilen bağımsızlığın kaybedilmesi tehlikesi gerçekleşmemiş ve mutlu sona ulaşılmıştır.

SON İKİ KITANIN TAHLİLLERİ HAKKINDA

Dokuzuncu kıtanın tahlilinde, tahlilimi destekleyecek bilgileri tüm tahlilin sonunda vereceğimi belirtmiştim. Genel kanının ve kabulun aksine şiirin son iki kıtasınında gerçek anlamda bir dirilişten söz edildiği kanısındayım. Ama diyeceksiniz ki ‘Bu imkânsız bir şey, böyle bir şey olamaz, böyle bir diriliş ancak kıyamet günü olabilir.’ Bu inanışı, kanıyı şimdi vereceğim bilgilerle, örneklerle yıkmaya çalışacağım.
Kaynak: Sabah Gazetesi
 
Bu uzun yazı ve konu için size zahmet olmuş demekten başka içimden bişey gelmiyor.

Bu ne kadar peş peşe hezeyan ve feverandır. Dini, Kültürü, Bilimi bu kadar pervazsızca her zırvaya konu etmenin kime ne yayarı var anlayamıyorum. Anadoluda güzel bir söz var " Şu'tu vukkundan beterdir" diye

M.A. Ersoydan ve İstiklal Marşından girip, Nazım Hikmet RAN'dan çıkan bir güruh ve hatalarla, kasıtlarla dolu uzantı,

Emeğinize teşekkürler ve bazen kötü niyetli işlerde iyi birer örnek olabiliyor.
 
doğangüneş;37531<break /> [B' Alıntı:
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.[/B]

Şair bu mısrada yine o kişiye seslenmektedir. ‘arkadaş’ diyerek samimi, yakın, mesafesiz bir edayla seslenmektedir. Kurtuluş savaşına ve şiirin yazıldığı 17 Şubat 1921 tarihine baktığımız zaman anayurdumuz, vatanımız işgal altındadır. Yani işgalciler, işgal askerleri halen vatanımıza, yurdumuza taarruza devam ediyorlar, yani işgalciler yurdumuza uğramışlardır.İşgalciler bu yurda uğradıkları halde, işgalcilerin yurda uğramamalarının değil, yurdun işgalden kurtarılmasının istenmesi lazım gelirdi. Yurt işgal altındayken ve düşman askerleri çizmeleriyle aziz vatanı ezdikleri halde, düşmanın yurda uğramamasını istemek çelişkili bir durum olur. Öyleyse bu mısrada anlatılan durumun kurtuluş savaşı sonrası yaşanabilecek bir tehlikeyi yani işgal tehlikesini anlattığı sonucuna varabilir böyle bir tahminde bulunabiliriz. Şairin ifadesine göre yurdumuzu işgal edecek, edebilecek asker, düşman yönetimi alçaktır. Bu mısrada şair o kişiden bir istekte bulunmaktadır. Önceki kıtalarda anlattığımız gibi o kişi bazı olumsuz düşünce ve davranışlarda bulunmaktadır ve şair yine bu mısrada o kişiden bu tutumunu değiştirmesini istemektedir. O kişi de zaten şairin istediği yönde tutumunu değiştirmiş batının tehditlerinden endişelenmektedir. Bu mısradan anladığımız kadarıyla eğer dikkatli davranılmazsa işgal durumu gerçekleşebilir. Benzer bir tehlikeden Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde de söz edilmektedir.
.
bence çok yanlış bir yorum akif burada arkadaş derken kendi fikirlerini benimsemiş olan tüm insanlara seslenmektedir burada milliyetcilihi red etmiştir buradaki arkadaş ifadesiyle
sonsuza kadar onun değerlerini kendi değerleri gibi gören herkese bir vazife vermiştir
alcakları uğratma dediğinde uğratırsan sonucunda neler olabilecehinide anlatmıştır

ikinci mısrada ise sonucunu da anlatmışıtr sanıyorum
siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın
yani demek oluyorki bizler o alcakları uğratırsak ülkede edep haya kalmayacak
bizlerse o alçaklara ikamet bile vermeye başladık gerisinin yorumunu siz yapın
 
bence çok yanlış bir yorum akif burada arkadaş derken kendi fikirlerini benimsemiş olan tüm insanlara seslenmektedir burada milliyetcilihi red etmiştir buradaki arkadaş ifadesiyle
sonsuza kadar onun değerlerini kendi değerleri gibi gören herkese bir vazife vermiştir
alcakları uğratma dediğinde uğratırsan sonucunda neler olabilecehinide anlatmıştır

ikinci mısrada ise sonucunu da anlatmışıtr sanıyorum
siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın
yani demek oluyorki bizler o alcakları uğratırsak ülkede edep haya kalmayacak
bizlerse o alçaklara ikamet bile vermeye başladık gerisinin yorumunu siz yapın
Öncelikle uslübunuzu hiç beğenmedim. "Akif" derken askerlik arkadaşınız veya bir akranınızdan bahsetmiyorsunuz. Tanımadıgınız bir kişi için en azından sn. veya ad-soyad ile hitap etmenizi beklerdim.

O zamanlarda yazılmış bir şiiri günümüze uyarlamaya çalışırsanız tabiki çok büyük farklar göreceksiniz. Şiir yorumu kişiseldir herkes kendince yorumlaya bilir. Ben sana birçok farklı açıdan bakarak farklı yorumlar ortaya çıkarta bilirim. Fakat şairin anlatmak istediği ve genelde topluma vermek istediği mesaj ise tektir o da yukarıda belirtilmiştir zaten.

Doğangüneş ablacım emeklerine çok teşekkür ediyorum. Çok gerekli birşey paylaşmışsın
 
Öncelikle uslübunuzu hiç beğenmedim. "Akif" derken askerlik arkadaşınız veya bir akranınızdan bahsetmiyorsunuz. Tanımadıgınız bir kişi için en azından sn. veya ad-soyad ile hitap etmenizi beklerdim.

O zamanlarda yazılmış bir şiiri günümüze uyarlamaya çalışırsanız tabiki çok büyük farklar göreceksiniz. Şiir yorumu kişiseldir herkes kendince yorumlaya bilir. Ben sana birçok farklı açıdan bakarak farklı yorumlar ortaya çıkarta bilirim. Fakat şairin anlatmak istediği ve genelde topluma vermek istediği mesaj ise tektir o da yukarıda belirtilmiştir zaten.

Doğangüneş ablacım emeklerine çok teşekkür ediyorum. Çok gerekli birşey paylaşmışsın

ben akif derken herkesin anlaya bilecehini düşünmüştüm ama demekki anlayamayanlar oluyormuş merhum mehmet akif ersoyu askerlik arkadaşım olarak değil onun değerlerini paylaşa bilen bir arkadaş olarak görüyorum

ozamanlarda yazılan bir şiiri günümüze uyarlamıyacaksak bu konuyu açmanın ne anlamı oluyor bunu da açıklasaydınız s.n:go[rk]em

tabi yine yazılarımı değilde beni eleştireceksen hiç açıklama yapma istersen derim
 
ben akif derken herkesin anlaya bilecehini düşünmüştüm ama demekki anlayamayanlar oluyormuş merhum mehmet akif ersoyu askerlik arkadaşım olarak değil onun değerlerini paylaşa bilen bir arkadaş olarak görüyorum

ozamanlarda yazılan bir şiiri günümüze uyarlamıyacaksak bu konuyu açmanın ne anlamı oluyor bunu da açıklasaydınız s.n:go[rk]em

tabi yine yazılarımı değilde beni eleştireceksen hiç açıklama yapma istersen derim

Ben büyüklerimden hitap etmeyi öğrendim. Bu abi olur, abla olur, sayın olur veya saygıdeğer olur ama muhakkak hitap ederim. Karşımdakinden de aynı özenle bunu göstermesini beklerim çünkü bu bir saygı simgesidir. He siz yazmamışsınız ama benden anlamamı bekliyorsunuz ben müneccim miyim sizin neyi kasteddiğinizi anlayacagım?

Ben tutupta size şiir açıklaması nasıl olur ne şekilde olur bunu açıklamak gibi saygısızlıkta bulunmam. Sizde muhakkak ki biliyorsunuz şiir yazıldıgı dönemin, anın unsurlarını içerisinde barındırır. Siz şu anda bir şiir yazmaya kalksanız geleceği bilerek yazamazsınız. Fakat geçmişi bilerek yazarsınız. Burada çok küçük bir fark var onu size doğru şekilde söyleyemedim o kadar.

Tabiki sizi eleştiriyor gibi olacam. Çünkü insanın kişiliği konuşmasından belli olur. Bu yüzden yazınızla ilgili yaptıgım yorumu şahsi kabul edersiniz çünkü sizin yani size ait olan bir yazıyı muhattap almışımdır.

Neyse daha fazla yorum veya cevap yazarak konuyu kirletmek istemiyorum size iyi forumlar diliyorum.
 
Son düzenleme:
Üst