Ermeni Meselesi

Ermeni meselesi geçmişte olduğu gibi bugün de Türk kamu oyunu meşgul eden Tarihçilere Türk ve Ermeni uluslarına bırakılması gereken geçmiş tarihi olayları siyasi alana taşıyarak Bilimin objektif sınırları dışında değerlendirmek suretiyle ideolojik tutumların katı önyargılarını oluşturarak siyasi ve politik çıkarların gereklilikleri doğrultusunda alet edilmek suretiyle Uluslar arası platforma taşınan kurgusu her daim siyasi ve politik çıkarlar doğrultusunda güncel tarihe yön vermek amacıyla emperyalist Ulusların Türk Ulusuna karşı kullanmakta oldukları yeğane siyasi konu kaynağıdır.

Türk Ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti fertleri olarak olarak Uluslar arası platformda çözülmesi gerekildiğine inanılan ve kugusu düzenlenen Ermeni meselesinde özellikle Ermenilerin Batı dünyasından talep ettikleri bu beklentileri bilerek esasları yukarıda belirtilerek aşağıda kaynaklarını belirtmiş olduğum plan ve politikalara yönelik Ermeni meselesinde gerçeklere dayalı kendi propagandasını yapmalı ve önlemler almalıdır. Dış politikaya ait gerçekleri sadece gerektiğinde değil her zaman ve her ortamda savunabilmeli Türkiye'nin milli bir politikası olarak bilinmeli ve her zaman ve her ortamda hayata geçirmeliyiz.

Girişte Ermeni meselesine ilşkin olarak düşüncelerimi belirtmiş olduğum fikirlerimi desteklemek amacıyla araştırmasını yapptığım ve kaynakça'da kaynağını belirtmiş olduğum fikir ve görüşleri sizlerle paylaşmak amacıyla bilgilerinize sunarım.

Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazları Ortaasya Kafkasya ve Ortadoğu'daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki jeopolitik konumuyla bütün dünyanın dikkatini çekmektedir.

Geçmişte Osmanlı devleti bugün de Türkiye bu jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği bir alan olmuştur. Osmanlı devletini parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen sömürgeci devletler bu entrikalarında yüzlerce yıldır Türklerle dostça yaşayan Ermenileri kullanmışlardır.

Tarihte olduğu gibi günümüzde de Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde Türkleri ve Türkiye'yi sözde soykırımla suçlayan anıtlar dikilmekte bazı ülkelerde de soykırım iddiasını tanımaya yönelik kararlar parlamento gündemlerine getirilmekte hatta kimi ülke parlamentolarında kabul edilmektedir. Gerçekte tarihçilere bırakılması gereken bu konular siyasetçilerin elinde çıkar aracı haline dönüştürülmektedir.

Tarih boyunca Romalılar Persler ve Bizanslılar tarafından Anadolu'nun bir yerinden diğerine sürülen savaşlara itilen ve çoğu kez üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gören Ermeniler Türklerin Anadolu'ya girişlerinden sonra Türklüğün adil insani hoşgörülü birleştirici anlayış ve inancından yararlanmışlardır. Bu ilişkilerin gelişme ve doruğa ulaşma çağı olan 19. Yüzyıl sonlarına kadar süren devir Ermenilerin altın çağı olmuştur. Osmanlı devletinin çalışan liyakatli dürüst ve becerili her vatandaşına sağladığı imkanlardan gayr-i müslimler içinde en çok faydalananlar Ermeniler olmuştur.

Askerlikten kısmen de vergiden muaf tutulurken ticarette zanaatta çiftçilikte ve idari işlerde yükselme fırsatını elde etmişler ve devlete bağlı milletle kaynaşmış ve anlaşmış olduklarından dolayı "millet-i sadıka olarak kabul edilmişlerdir. Bu çerçevede Türkçe konuşan ayinlerini bile Türkçe yapan bu topluluktan devlet kademelerinde önemli görevlere yükselenler hatta Bayındırlık Bahriye Hariciye Maliye Hazine Posta-Telgraf Darphane Bakanlıkları Müsteşarlıkları yapanlar olmuştur. Hatta Osmanlı devletinin meseleleri üzerinde Türkçe ve yabancı dillerde eserler de yazmışlardır.

Ancak Osmanlı devletinin zayıflamaya başladığı dönemlerde hemen her konuda Avrupa'nın müdahalesi baş gösterince Türk-Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma başlamıştır. Batılıların özellikle misyoner din adamı kisvesinde Osmanlı devleti içine soktuğu provokatörlerin faaliyetleriyle Ermeniler; dini kültürel ticari sosyal ve siyasi açılardan Türk toplumundan uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Böylece çoğu defa Türklerin zararlı çıktığı trajik olaylar başlamış Doğu Anadolu'da başlatılan ve İstanbul'a kadar yayılan isyan hareketlerinde binlerce Türk ve Ermeni hayatlarını kaybetmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında ise; Osmanlı askeri olarak düşmanlara karşı savaşan veya geri hizmetlerde çalışan Ermenilere karşılık Ermenilerin önemli bir kısmı düşman kuvvetlerinin yanında Türklere karşı savaşmıştır. Cephe gerisinde de komitacı Ermeniler kadın çocuk yaşlı ayrımı yapmaksızın katliamlara girişmişler yüz binlerce Müslüman'ın hayatına kastederek Doğu Anadolu'yu bir harabe haline çevirmişlerdir.

Devletin bunları yatıştırmak ve durdurmak için aldığı tedbirler istismar edilmiş ve dış devletlerin tahrik ve vaatleriyle Ermeniler bin yıl refah içinde yaşadıkları ülkeyi parçalamaya çalışmışlardır.

Anadolu dışında kurulan Hınçak Taşnak Ramgavar Hınçak İhtilal Komitesi Silahlılar Cemiyeti Ermenistan'a Doğru Cemiyeti Genç Ermenistan Cemiyeti İttihat ve Halas Cemiyeti ve Karahaç Cemiyeti gibi örgütler halkı silahlı ayaklanmaya sevk etmişlerdir.

Osmanlı devleti Birinci Dünya Savaşı içinde Ermeni isyanının yoğun olduğu Doğu Anadolu'da bir yandan cephede Rus ordularıyla ve Rusların yanında yer almış olan Ermeni kuvvetleriyle savaşmak zorunda kalmıştı. Diğer yandan da cephe gerisinde Türkleri katleden Türk köy ve kasabalarını yakıp yıkan ordunun ikmal tesislerine ve konvoylarına saldıran Ermeni çeteleri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Ayrıca hem cephede hem de cephe gerisinde savaşmak durumunda bırakılmasına rağmen 9-10 ay cephe gerisindeki önemli tehlikeyi mahalli tedbirlerle çözüme ulaştırmaya çalışmıştır. Bu arada 24 Nisan 1915'te cephe gerisinde faaliyette bulunan Ermeni komitecilerine yönelik bir operasyon yapmış ve vatana ihanet eden 2345 komiteciyi tutuklamıştır.

Komitecilerin dışında özellikle Rus sınırına yakın bölgelerdeki Ermeni halkın da devlete isyan halinde olduğunu görünce son çareye başvurmuş ve bölgedeki Ermenilerden sadece isyan hareketine karışanları savaş bölgesinden alıp ülkenin emniyetli bölgelerine sevk ve iskâna o dönemdeki ifadesiyle tehcir”e tabi tutmuştur. Bu uygulama ile aynı zamanda her şeyden önce cephe gerisinde iç savaş ortamında bulunan Ermeni halkın can güvenliği sağlanmıştır. Çünkü Ermenilerin bölgedeki Türklere yaptıkları katliam ve mezalimin karşılığını müslüman halk da vermeye başlamıştı.

Ermenistan ile bir takım siyasi ve ekonomik çıkarlar için Ermenileri kullanan bazı devletler yer değiştirme uygulamasını ve 24 Nisan'daki tutuklamaları bir “soykırım” gibi göstermek ve dünya kamuoyunu bu konuda ikna etmek için yoğun bir propaganda faaliyetine girişmişlerdir (1).

Oysa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı devletini işgal eden devletlerden İngilizler aralarında Osmanlı siyasi ve askeri liderleriyle önde gelen aydınların da bulunduğu 143 kişiyi Ermeni olaylarında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklayarak Malta adasına sürmüş ve hapsetmiştir. Suçlamalarla ilgili olarak Osmanlı ABD ve İngiliz arşivlerinde geniş çaplı araştırmalar yapılmıştır. Buna rağmen Malta'daki tutuklular hakkında iftiraları kanıtlayacak deliller mahkemeye sunulamamıştır. Sonuç olarak Malta'daki tutuklular kendilerine hiçbir suçlama dahi yöneltilmeden ve duruşma yapılmadan 1922'de serbest bırakılmışlardır.

Ancak Türkleri sözde soykırımla suçlama gayretleri durmamış Malta'daki yargılama sürecinde İngiliz basınında Osmanlı Hükümeti'ni sözde soykırım ile suçlayan ve bu konuyu ispata yeltenen bazı uydurma belgeler yayınlanmıştır. Söz konusu belgelerin General Allenby komutasındaki İngiliz İşgal Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Osmanlı Devlet Dairelerinde ortaya çıkarıldığı iddia edilmiştir. Ancak İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından sonradan yapılan soruşturmalar İngiliz basınına verilen bu belgelerin İngiliz ordusu tarafından ele geçirilen belgeler olmayıp Paris'teki Milliyetçi Ermeni Delegasyonu tarafından müttefik delegasyonlara gönderilen yazılar olduğu anlaşılmıştır (2).

Bütün bu gerçeklere rağmen sözde soykırım iddialarını gündemde tutmak için olağanüstü gayret sarf eden Ermeni komiteleri terör eylemlerine yönelmişlerdir. 1965'ten sonra çeşitli ülkelerdeki Ermenilerin Türkiye aleyhine başlattıkları karalama kampanyasıyla dünya ve Türkiye kamuoyunda varlığını hissettiren sözde Ermeni Sorunu 1970'li yıllardan itibaren yurtdışındaki Türk temsilciliklerine yönelik terör eylemlerine dönüşmüştür.

Gurgen (Karekin) Yanikan adlı bir yaşlı Ermeni'nin 27 Ocak 1973'de ABD'nin Santa Barbara kentinde Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'i katletmesiyle başlayan "Bireysel Ermeni Terörü" 1975'den itibaren tıpkı 1915 öncesinde olduğu gibi "Örgütlü Ermeni Terörü"ne dönüşmüştür. Yurtdışındaki Türk görevliler diplomatlar elçilikler ve kuruluşlarına yönelik Ermeni saldırıları kısa sürede hızlı bir tırmanma göstererek yoğunluk kazanmıştır.

Ermeni teröründe Türkiye'deki iç huzursuzluğun zirveye çıktığı 1979 yılından itibaren büyük bir artış gözlenmeye başlanmıştır. Ermeni teröristler 21 ülkenin 38 kentinde 39'u silahlı 70'i bombalı biri de işgal şeklinde olmak üzere toplam 110 terör olayı gerçekleştirmişlerdir. Bu saldırılarda 42 diplomatımız ile 4 yabancı hayatını kaybederken 15 Türk ve 66 yabancı uyruklu kişi de yaralanmıştır (3).

Ermeni terör örgütleri dış dünyanın tepkileri üzerine 1980'li yıllarda taktik değiştirerek ile işbirliğine girmişlerdir. 1984 yılında sahneye çıkarılmış ve Asala-Ermeni terörü geri plâna çekilmiştir. Belgeler Bekaa ve Zeli kamplarında ASALA ile militanlarının birlikte eğitim gördüklerini ortaya koymuştur.

Türk güvenlik güçlerinin terörü ile mücadelede başarı sağlamasının ardından Ermeni komiteleri sözde iddialarını Ermenistan devletinin açık desteği ve Ermeni Diasporası aracılığıyla sürdürmeye devam etmektedirler. Çeşitli ülke parlamentolarından sözde Ermeni Soykırımı'nı kabul eden yasaların ve önerilerin çıkmasını sağlamaya çalışarak asılsız iddialarını dünya kamuoyuna kabul ettirmeye çalışmaktadırlar

Amaçları sözde iddialarını tüm dünyaya tanıtmak Türkiye'yi bu temelsiz iddiaları tanımak zorunda bırakmak sözde soykırımdan dolayı Türkiye'den "tazminat" ve "toprak" almak ve "Büyük Ermenistan" Rüyasını gerçekleştirmektir

alıntı
 
  • Beğendim
Tepkiler: SMN
Üst