+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 18
 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Aksâmu’l-Kur’ân

  Selam!  I. Aksâmu’l-Kur’ân’ın Tanımı

  Aksâmu’l-Kur’ân ifadesi, “Kur’ân’ın yeminleri” anlamına gelen bir terkiptir.
  “Aksâm” kelimesi, sözlükte yemin, el, sağ el, kudret anlamlarına gelen “kasem” keli-
  mesinin çoğuludur.Kasem, muhatabın inkârı halinde kullanılan bir ifade çeşididir.26
  Kasem kelimesinin müradifi olan “yemin” kelimesi Arapçada, el, sağ el, kudret
  gibi anlamlara gelmektedir ve Türkçemizde de kullanılmaktadır. Esasında “el” anlamına
  gelen “yemin” kelimesinin anlam genişlemesi yoluyla “kasem” anlamında
  kullanılmaya başlanmasının şöyle olduğu anlatılır: Vaktiyle insanlar savaş-barış gibi
  konularda belli bir anlaşma ve uzlaşmaya vardıklarında ya da belli hususlar üzerinde
  sözleştiklerinde, birbirlerinin ellerini tutarlar ve adeta, “sana verdiğim bu söz
  karşılığında elimi sana rehin ediyorum” demek istercesine el sıkışırlardı.Böylece “el”
  anlamındaki “yemin” kelimesi, bu merasimin bütününün adı olarak kullanılmaya
  başlandı. Nitekim Arap şairlerinden Cessâs b. Mürre, bir şiirinde şöyle demiştir;

  Komşumun hakkını yerine getireceğim,
  Bunu yapacağıma dâir, elim rehindir.


  Bu noktadan hareketle de yemin ifadeleri kefalet ve tazmin anlamı içerecek şekilde
  anlam genişlemesine uğramıştır.Nitekim karşılıklı sözleşme esnasında tarafların el sıkış-
  manın bağlayıcılık ve kefalet ifade ettiği, şu beyitten de anlaşılmaktadır;

  Elim sana -rıza ile verilmiş- rehindir.

  Diğer taraftan kasem kelimesi gibi, nezr, îlâ, hilf kelimeleri de yemin anlamını deği-
  şik şekillerde ifade ederler. Bununla beraber bu kelimelerin kendilerine özel bazı vurguları
  da söz konusudur. Örneğin nezr kelimesinde, insanın normal şartlarda görevi
  olmayan bir şeyi üzerine vazife addetmesi, îlâ kelimesinde belli bir şeye yaklaşmamaya
  yönelik söz verme durumu,hilf kelimesinde ise bir kişinin bir başkasından belli bir
  konuda söz alması gibi bir durum söz konusudur.

  Kasem’in terim anlamı ise, yapılacağı veya yapılmayacağı ifade edilen bir hususu,
  muhatap nezdinde gerçekten önemli olan veya önemli olduğuna inanılan bir şey ile irtibatlandırarak zikretmek demektir.Tefsir usûlünde Aksâmu’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen
  yemin ifadelerini çeşitli yönleri ile ele alıp müstakil olarak inceleyen konunun adıdır.
  İleride zikredileceği üzere, bu bahse özel birtakım eserler de te’lif edilmiştir.

  II. Kur’ân’da Kasem İfadelerinin Yer Almasının Sebepleri

  devam edecek...........

 2. # ADS
  İlginizi Çekebilir
  Üyelik tarihi
  Daima
  Nerden
  Uzay:)
  Mesaj
  Çok:)
   

 3. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Kur’ân’da Kasem İfadelerinin Yer Almasının Sebepler

  Selam!

  II. Kur’ân’da Kasem İfadelerinin Yer Almasının Sebepleri

  Kur’an-ı Kerim’de toplam 17 sûrenin başında kasem bulunmaktadır. Birçok sûrede
  de, (38/Sâd, 43/Zuhruf, 50/Kâf, 68/Nûn)hemen ilk ifadenin peşinden kasem gelmektedir.

  Sûre başında kasem ifadelerinin geçtiği yerler şunlardır;
  37/Sâffât, 50/Kâf, 51/Zâriyât, 52/Tûr, 53/Necm, 68/Nûn, 77/Mürselât, 75/Kıyâmet,
  79/Naziât, 85/Burûc, 86/Târık, 89/Fecr, 90/Beled, 91/Şems, 92/Leyl, 93/Duhâ, 95/Tîn,
  100/Âdiyât, 103/Asr.


  Bunlardan başka birçok sûrenin içinde de kasem ifadesi geçmektedir. Bu ifadelerde
  bazen Allah’ın isimlerine
  (15/Hicr 92; 51/Zâriyât 23; 10/Yûnus 53; 64/Teğâbün 7; 19/
  Meryem 68; 4/Nisâ 65; 70/Meâric 40)
  ,
  bazen bizzat Kur’ân’ın kendisine
  (36/Yâsîn 2-4;56/Vâkıa 75-77; 43/Zuhruf 1-3),
  bazen Hz. Peygambere,
  (Yâsîn 36/2-4),
  bazen meleklere
  (77/Mürselât 1-7)
  yemin edilmiştir.
  Bazen de Hz. Peygamber’in yemin etmesi
  istenmiştir.
  ( 64/Teğâbün 7, 34/Sebe’ 3, 10/Yûnus 53)

  Konuşma esnasında yemine başvurmak, cahiliye dönemi Araplarında hem hatiplerin
  kullandıkları hem de günlük hayatta sık sık başvurulan bir üslup özelliği idi. Kur’ân-ı
  Kerîm Arapların diliyle nâzil olduğu için Arapların bu âdetini muhafaza etmiş, çeşitli
  edatlarla yapılan yeminleri kullanarak mesajını vurgulamıştır. Ayrıca üzerine yemin
  edilen şeyin önemine işaret edilmiş, özellikleri üzerinden bir mesaj aktarılmıştır.

  Konuyla ilgilenen müfessirler ve müstakil eser te’lif eden âlimler, Kur’ân’da yeminlerin
  bulunmasının sebepleri konusunda şu açıklamaları yapmışlardır;

  a) İslam’dan önceki Arapların hayatında yeminin büyük rolü vardır. Kur’an-ı Kerim de,
  Arapların alışık oldukları bu üslubu kullanmıştır.


  b) Yemin ifadelerinin geçtiği âyetlerde anlatılan hususlar, bu yemin ifadeleri ile vurgulanmıştır.

  c) Bu yeminlerle, kendisine yemin edilmiş olan varlığın önemine işaret edilmiştir.

  d) Yemin ifadesi ile muhatapların konuya dikkatleri çekilmek istenmiştir.


  Bu hususlar içerisinde özellikle sonuncusu, her ne kadar Arap dilinde kasem ifadelerinin
  kullanım gerekçelerinden biri olsa da, Kur’ân’ın kasem ifadelerini kullanmasının
  bir sebebi olarak düşünülmesi zordur. Zira anlama herhangi bir katkı yapmaksızın, sırf
  dikkat çekmek için birtakım kelimelerin, hatta art arda gelen birçok cümlenin kullanılmış
  olduğunu söylemek, ilahî kelamın mahiyeti açısından titiz bir ifade olmayacaktır.
  Örneğin
  77/Mürselât Sûresinin başında altı âyet,
  79/Nâziât Sûresinin başında beş âyet,
  81/Tekvîr Sûresinin içerisinde dört âyet,
  İnfitâr Sûresinin başında dört âyet,
  Şems Sûresinin başında yedi âyet yeminden müteşekkildir.

  Örnekleri daha da çoğaltmak
  mümkündür. Bütün bu âyetlerin mânâdan yoksun olup sadece dikkat çekmek için
  var olduklarını söylemek doğru olmayacaktır. Bilindiği gibi aynı iddia, hurûfu mukattaâ
  adı verilen ve on dört sûrenin başında yer alan harfler hakkında da ileri sürülmüştür.
  Diğer taraftan dikkat çekme eylemi, muhatabın konuya ilgi göstermediği durumlarda
  gerekli ve anlamlıdır. Oysa bildiğimiz kadarıyla Mekke’de müşriklerin Hz.
  Peygamber’in daveti karşısında ilgisizlik, dikkatsizlik gibi bir tavırları bulunmamaktadır.
  Hatta 31/Lokman Sûresinin 6-7. âyetlerinde ifade edildiğine ve bu âyetlerin tefsirinde
  müfessirlerin verdikleri bilgilerden anlaşıldığına göre, müşriklerin bazı ileri gelenleri,
  Mekke halkının Kur’ân’a olan ilgisini azaltmak için çeşitli yollar aramaya başlamışlardır.
  Nitekim ilgili âyetlerin nüzûl sebebi olarak aktarılan bir rivâyete göre, müşriklerin
  ileri gelenlerinden Nadr b. el-Hâris, Hîre’ye gidip orada İran kültürüne ait çeşitli efsaneler
  öğrenip Mekke’ye dönmüş ve insanlar Hz. Peygamber’den söz ettikleri zaman hemen
  bu hikâyeleri anlatmaya başlayıp, “benim bu anlattığım hikâyeler Muhammed’in
  anlattıklarından daha güzel” diyerek onların ilgisini Kur’ân’dan uzaklaştırmaya çalış-
  mıştır.Nitekim müşriklerin bu tavırları Kur’ân’ın şu ifadelerinde daha net olarak ortaya
  konulmaktadır;

  İnkâr edenler dediler ki, bu Kur’ân’ı dinlemeyin, onun okunduğu esnada gürültü çıkarın,
  belki böylece onu bastırırsınız.


  Durum böyle olduğu halde, onlarca Kur’ân âyetinin sırf dikkat çekmek, ilgi toplamak
  için vahyedildiğini, bundan başka bir anlam taşımadığını düşünmek, kanaatimizce
  uygun değildir. Bu nedenle biz, Kur’ân’daki yeminlerin sebebinin, bu yeminler vasıtasıyla,
  kendisine yemin edilmiş olan varlığın önemine işaret etmek olduğunu ifade eden
  görüşe iştirak ediyoruz. Daha doğrusu Kur’ân’ın, yemin üslûbunu kullanarak mesajını
  anlatması konusunda, bu açıklamanın, mevcut açıklamalar içerisinde en makul açıklama
  olduğunu düşünüyoruz. Kanaatimizce Kur’ân, temel mesajlarını bazı yemin ifadeleri
  üzerinden aktarmakta, böylece hem Arapların alışık oldukları bir üslûbu sürdürmekte,
  hem de mesajlarının daha etkili bir şekilde karşılık bulmasını sağlamaktadır.

  III. Aksâmu’l-Kur’ân Konusundaki Görüşler

  devam edecek...........

 4. #3
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Aksâmu’l-Kur’ân Konusundaki Görüşler

  Selam!

  III. Aksâmu’l-Kur’ân Konusundaki Görüşler

  Aksâmu’l-Kur’ân başlığı altında klasik dönemde âlimlerin üzerinde durdukları ihtilaflı
  bazı konular bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, özellikle çağdaş dönemde bazı araştırmacılar,
  Aksâmu’l-Kur’ân konusunda dikkate değer ve farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır.

  A. Klasik Dönem Tartışmaları

  Başta Fahreddin Râzî olmak üzere bazı müfessirlerin tefsirlerinde ve bu konuya dair
  husûsî bir eser te’lif etmiş olan İbn Kayyım el-Cevziyye’nin eserinde, yeminler konusunda
  aşağıdaki mevzular ele alınmaktadır;

  1. Allah’a Yemin İzâfe Etmenin Doğru Olup Olmadığı Meselesi
  Yemin ifadeleri genellikle muhatabın söylenen söze inanmasını sağlamak ve konu-
  şan kişinin gerçeği söylediğine dair mevcut şüpheleri kaldırmak amacıyla kullanıldığı
  için, bazı âlimler bu tür ifadelerin Allah tarafından kullanılmasının uygun olmadığını
  söylemişlerdir. Bu görüşü savunanlara göre, yemin eden kimse, aslında doğruyu söyleyip
  söylemediği konusunda hakkında şüpheler bulunduğu için bu ye-mine başvurur. Oysa
  Yüce Allah bundan münezzehtir. Kaldı ki Kur’ân’a iman eden bir mü’min, Allah’ın
  bildirdiği her şeyin doğruluğunu tereddütsüz kabul eder ve yemine ihtiyaç duymaz.
  Kur’ân’a inanmayan kimse ise, ne kadar yemin edilirse edilsin, yine inanmayacaktır.
  Buna karşılık Fahreddin Râzî, Kur’ân’ın tevhid, nübüvvet, ahiret gibi önemli konuları
  anlatırken yemin ifadelerine yer vermesini, Arapların önemli konuları konuştukları
  zaman bu şekilde yemin ifadeleri kullanıyor olmaları ile açıklar ve Kur’ân’ın da bu üslubu
  sürdürdüğünü ifade eder. Ona göre bu yeminlerden maksat, muhatabın inanma-
  sını sağlamak değil, konunun önemini vurgulamaktır, nitekim konu, yeminden önceki
  âyetlerde yeterince sarahatle müdellel olarak ifade edilmiştir. Suyûtî (v. 911/1505)
  de bu itiraza Râzî’nin verdiği cevaba yakın bir cevap verir.Ancak Aksâmu’l-Kur’ân’a
  dair az sayıdaki müstakil eserlerden birinin müellifi olan Abdülhamid el-Ferâhî (v.
  1348/1930, Râzî’nin bu îzâhının tutarlı olmadığını, zira yemin ifadelerinin çoğunlukla
  konuyla ilgili deliller yeterince ortaya konulmadan kullanılmış olduğunu, ilk dönem
  Mekkî sûrelerde bu durumun daha çok görüldüğünü söylemiştir.

  2. Allah’tan Başka Varlıklar Adına Yemin Edilmesi Meselesi
  Bazı âlimler Hz. Peygamber’in Allah’tan başkası adına yemin etmeyi yasaklamış olmasından hareketle,
  Allah’tan başkası adına yemin etmek şeklindeki ifade tarzlarının
  ilahî hikmete uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Bu çerçevede Kur’ân’da Allah’tan
  başkası adına yemin edilmiş olması konusunda şu îzâhlar yapılmıştır;

  1-Allah’tan başka olan, yani O’nun tarafından yaratılmış olan her varlık, O’nun zatına
  delâlet ettiği için, Kur’ân’da bu varlıklara yemin edilmesi, bir açıdan, Allah’ın kendi adı-
  na yemin etmesi sayılabilir.

  2-Kur’ân’da Allah’tan başka varlıklara yemin edilen ifadelerin başında, aslın-da hazf
  edilmiş bir “rab” kelimesi bulunur. Örneğin “Fecr’e yemin olsun” ifadesi aslında “Fecr’in
  Rabbine yemin olsun” şeklindedir.

  Bu görüşlerden ilkini savunan âlimler, her bir yemin ifadesini müstakil olarak ele
  almış ve görüşleri doğrultusunda tefsir etmişler, üzerine yemin edilen her varlığın esas
  itibariyle Allah’ın yaratıcılığına ve ulûhiyetine delâlet ettiğini göstermeye çalışmışlardır.
  Nitekim 91/Şems sûresinin 5-7. âyetlerinde bizzat bu varlıkların “rabbine” yemin
  edilmiştir.53 İkinci görüş sahipleri açısından ise zaten ortada bir müşkil söz konusu değildir.
  Zira yemin ifadelerinin başına “rab” kelimesi takdir edildiğinde, yemine konu olan
  şeylere değil, onların Rabbine, yani Allah’a yemin edilmiş olmaktadır.

  3. Yemin İfâdelerinin İçerdiği Ta’zîm Anlamının Ortaya Çıkardığı Müşkil

  devam edecek...........

 5. #4
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Aksâmu’l-Kur’ân

  Selam!

  3. Yemin İfâdelerinin İçerdiği Ta’zîm Anlamının Ortaya Çıkardığı Müşkil

  Herhangi bir şeye yemin edilmesi, o şeyin ta’zîm edilmesi şeklinde bir vurgu da içerir.
  Her ne kadar Türkçede yemin ifadelerinin bu şekilde kullanımı söz konusu değilse de,
  Arapçada kullanılan yeminler açısından bu tespit doğrudur. Bu nedenle, yukarıda ifade
  edildiği gibi, Kur’ân’da kullanılan yemin ifadelerinin başında bir “rab” kelimesinin takdir
  edilmesi, dolayısıyla bütün yeminlerin aslında Allah adına yapılmış olarak anlaşılması
  gerektiğini savunan âlimler, Allah’ın başka varlıkları ta’zîm ettiğinin düşünülmesini bir
  müşkil olarak görmüşler, yemin ifadelerindeki ta’zîmin ancak Allah için olabileceğini,
  O’ndan başkası için böyle bir ta’zîmin söz konusu olamayacağını söylemişlerdir.54Fahreddin
  Râzî bu müşkillere çeşitli şekilde cevaplar vermiştir. Bunlardan birinde, bu yeminlerin
  maksadının kâinattaki bu varlıkları ta’zîm etmek değil, onlara ilahî nitelik atfeden müş-
  riklere cevap vermek olduğu ve adeta onlara, “sizin bu düşünceniz öylesine tutarsız ve zayıftır
  ki, çürütmek için bir yemin bile yeterlidir”
  denildiği ifade edilmiştir.

  4. Bazı Yemin İfadelerinin Başında Yer Alan ve Olumsuzluk Anlamı Bildiren
  Edatı

  56/Vâkıa, 75; 69/Hâkka, 38; 70/Meâric, 40; 75/Kıyâme, 1-2; 81/Tekvîr, 15; 84/
  İnşikâk, 16 ve 90/Beled, 1
  âyetlerinde ُْ
  ifadeler kullanılmaktadır.

  Birebir tercüme edildiğinde bu ifadeler, “yemin etmiyorum” anlamına
  gelir. Bu yemin şekli eski Arap toplumunda da mevcuttu. Burada yemin/kasem ifadesinin
  başında yer alan ve olumsuzluk anlamı veren “l┠harfi; «iş sizin söylediğiniz gibi
  değil, yemin ederim; hayır, kâfirlerin söyledikleri sözün bir değeri yoktur, yemin ederim” gibi
  mânalar ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bunun yanında bazı müfessirler yemin fiilinin
  başındaki bu edatın zaid olduğunu -anlama herhangi bir katkısının bulunmadığını- ileri
  sürmüşlerdir. Bu mevzularla ilgili olarak yapılan tartışmalar ve getirilen îzâhlar, burada
  özetlediğimizden çok daha geniştir, ancak bizim maksadımız ilgili tartışmaları detaylıca
  aktarmak değil, görüşleri ana hatlarıyla tanımak ve neticede yemin ifadelerini nasıl
  anlamamız gerektiği konusunda bir kanaate varmak olduğu için, buraya kadar aktardıklarımızla
  yetinip çağdaş görüşleri ele almak ve ardından da bu ifadeleri nasıl anlayıp
  tercüme etmemiz gerektiği üzerinde durmak olacaktır.

  B. Modern Dönem Tartışmaları
  Bu başlık altında Aksâmu’l-Kur’ân konusunda klasik müfessirlerden istifade etmiş
  olmakla beraber onlardan farklı bir yaklaşım geliştirmiş olan Abdülhamid el-Ferâhî,
  Âişe Abdurrahman Bintü’ş-Şâtî ve Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî’nin
  görüşlerini ele alacağız.

  1. Ferâhî’nin Görüşü: Yeminler; ilgili konuyu destekleyen deliller, şâhitlerdir.

  devam edecek...........

 6. #5
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Aksâmu’l-Kur’ân

  Selam

  1. Ferâhî’nin Görüşü: Yeminler; ilgili konuyu destekleyen deliller, şâhitlerdir.

  Hindistanlı âlim Abdülhamîd el-Ferâhî’ye (v. 1348/1930) göre Kur’ân’da kullanılan
  yemin ifadeleri konusunda klasik dönem âlimleri, özellikle ta’zîm ve te’kîd yönüne vurgu
  yapmışlar, ancak yemin edilen şey ile yemine sebep olan şey arasındaki irtibatı her zaman
  kuramamışlardır. Örneğin Tîn Sûresinin başında zeytine, incire ve güvenli beldeye yemin
  edilmiş, bunun ardından da, “biz insanı en güzel şekilde yarattık” denilmiştir. Bu yeminler
  ile insanın en güzel şekilde yaratılması arasındaki münasebet, Ferâhî’ye göre klasik dö-
  nemde yeterince vurgulanmamıştır.Arada böyle bir ilişki kurulmayıp yeminlerin sadece
  “incir”, “zeytin” ve “güvenli belde”nin önemine vurgu yapmak olduğu düşünüldüğünde,
  bu yeminlerin başka bir sûrede değil de özellikle bu sûrede yer almış olmasının herhangi
  bir anlamı kalmamış olacaktır.Bu yaklaşım, Ferâhî’nin yapısalcı eğilimini aksettirmektedir.Benzerini
  Faslı müfessir Muhammed Âbid el-Câbirî’de de gördüğümüz bu yapısalcı
  anlayışa göre, metnin iç yapısı, anlamı belirlemede önceliklidir. Bu durumun tefsirdeki
  izdüşümü ise, Kur’ân’daki sûrelerin ve bir bütün olarak mushafın tertibinin (iç düzeninin)
  tevkîfî olduğuna dair genel kabuldür. Örneğin Câbirî, Kur’ân sûrelerinin içindeki
  âyet sıralamasının tevkîfî olmasının, bu âyetlerin ancak birbirleri ile ilişki içinde “gerçek
  anlamlarını” ortaya koyabileceğini gösterdiğini düşünür.Dolayısıyla herhangi bir âyetin
  anlamını tespit ederken onun metin içinde hangi bağlamda yer aldığını özellikle önemsemek
  icap etmektedir. Esasen bu yaklaşım, tefsir geleneğinde siyak-sibâka önem vermek
  şeklinde tezahür etmiştir. İşte Ferâhî yemin ifadelerine bu açıdan yaklaşır ve bu ifadeleri
  anlamaya çalışırken öncelikle onların nerede -hangi siyak içinde- kullanılmış olduklarına
  bakmak gerektiğini ifade eder.

  Ferâhî’nin konuyla ilgili görüşünü inceleyen Mustansır Mir, cahiliye dönemi Araplarının
  kullandıkları yeminlerin iki türlü olduğunu, bunlardan birincisinin şairlerin yeminleri,
  ikincisinin ise kâhinlerin yeminleri olduğunu ifade etmekte, klasik müfessirlerin
  de Kur’ân’ın yeminlerini anlamadıkları için,(!) bu iki tarzdan birine indirgediklerini savunmaktadır.Oysa
  şairler ve kâhinler, farklı farklı şeylere yemin etmiş olsalar da, yeminlerinin
  ardında genellikle sözlerini kabul ettirme ve inandırıcılık sağlama isteği yer
  almaktadır. Bunu gören müfessirler, böyle bir durumun Allah’a isnat edilmesi söz konusu
  olamayacağı için, Kur’ân’daki yeminlere “ta’zîm” ve “te’kîd” gibi iki gerekçe bulmuşlardır.
  Ferâhî’ye göre Kur’ân yeminlerin bu iki hususla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır

  Zira yemin ifadeleri,

  devam edecek...........

 7. #6
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Aksâmu’l-Kur’ân

  Selam

  Zira yemin ifadeleri, ille de herhangi bir şey üzerine yemin etmeye hasredilmiş değildir.
  Dolayısıyla üzerine yemin edilen bir şey olmayınca, herhangi bir şeyin ta’zîm edilmesi de
  söz konusu olmaz. Kur’ân’daki yeminlerin bir kısmında belli şeylere yemin edilmiş olmakla
  beraber, özellikle te’kid lâmı ile yapılan yeminlerde, yemine konu olan şey (muksem
  bih) bulunmamaktadır. Ayrıca yemin ifadelerinin başlangıç itibariyle vaz’ edilişlerinde bir
  ta’zîm anlamından ziyade, pekiştirme ve kanıtlama anlamı söz konusudur. Giderek bu
  ifadelere “muksemun bih” ilave edilmiş, yani yeminler belli varlıklar adına yapılmaya baş-
  lanmıştır, fakat bu durum, ilgili yemine “istidlâl” unsuru eklemek için yapılmıştır. Yani
  bu ekleme ile yemin edilen konunun daha da kanıtlanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla
  Ferâhî’ye göre Kur’ân yeminlerinin ardındaki sebep, aklî istidlâldir. Nitekim yemin, bir
  tür “şâhit” göstermedir. Ferâhî bu görüşünü açıklamak üzere, Arap toplumu başta olmak
  üzere, genel anlamda bir “yemin tarihi” araştırması yapar ve sonuçta, yeminlerin kullanımında
  “istidlâlî” bir yön bulunduğunu, eski zamanlarda yeminlerin toplum içinde söz
  sahibi kimselerin huzurunda yapıldığını, bunun amacının ise, yemin eden kişinin kar-
  şı tarafı iknâ etmek ve konuyla ilgili ifadelerindeki kesinliği vurgulamak olduğunu ifade
  eder. Buradan hareketle Ferâhî, Kur’ân yeminlerinin, üzerine yemin edilen şeyleri şâhit
  tutmak (işhâd) şeklinde olduğunu savunur. Buna delil olarak da, Kur’ân’da birçok fiilin
  kullar için başka anlamda, Allah için başka anlamda kullanılmış olmasını hatırlatır. Örne-
  ğin salât kelimesi kullar için kullanıldığında “duâ, ibâdet” anlamlarına gelirken Allah için
  kullanıldığında rahmet anlamına gelir.Aynı şekilde “şükür” kelimesi kul için kullanıldı-
  ğında, kendisine Allah tarafından verilmiş olan nimetlerin itirafı anlamına gelirken Allah
  için kullanıldığında kulların iyiliklerinin kabulü anlamına gelir. Tevbe, sahat/suht,
  mekr,
  keyd, esef, hasret gibi kelimelerin kullanımı da böyledir. Hatta Ferâhî’ye göre, kul için
  kullanılan kelimelerin tamamı, Allah için kullanıldıkları durumda, içerdikleri olumsuz
  anlamları kaybederler. Esasen bu husus, kelam âlimlerinin de sıklıkla vurguladığı bir noktaya
  tekabül eder. Nitekim Allah’ın görmesinin insanın görmesi gibi, duymasının insanın
  duyması gibi kusurlu olmadığı ifade edilir. İşte yemin ifadeleri için de bu durum söz konusudur.
  İnsanlar belli varlıkları ta’zîm etmek için yemin ediyor olsalar bile -ki yeminlerdeki
  bu ta’zîm vurgusu, Ferâhî’ye göre, yemin ifadelerine sonradan eklenmiş ikincil bir unsurdur- Allah’ın
  böyle yemin etmesi söz konusu olamaz. O’nun yeminleri “işhâd” şeklindedir. Ferâhî bu
  görüşünü tefsirinde de uygulamış, kasem âyetlerinin sûrelerde ele alınan konuların şahidi,
  delili olarak zikredildiğini ifade etmiştir. Örneğin 91/Şems sûresinin başında Güneş, Ay,
  Gece ve Gündüze yemin edilmesini ele alırken, başka sûrelerden bu kâinat varlıklarının
  ve hadiselerinin çeşitli özelliklerinin özellikle insanın sorumluluğu ve ahiret inancı için bir
  delil olarak kullanılmış olmasına işaret etmektedir.

  2. Bintü’ş-Şâtî’nin Görüşü: Yeminler; yüce hakikatlerin sembolik ifadeleridir.

  devam edecek...........

 8. #7
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Aksâmu’l-Kur’ân

  Selam

  2. Bintü’ş-Şâtî’nin Görüşü: Yeminler; yüce hakikatlerin sembolik ifadeleridir.

  Âişe Abdurrahman Bintü’ş-Şâtî’, et-Tefsîru’l-beyânî adlı kısa tefsirinde, Aksâmu’lKur’ân
  konusunda klasik dönem tefsir âlimlerini tenkit etmektedir. Duhâ Sûresinin tefsirinde,
  tıpkı Ferâhî gibi, âlimlerin yemin ifadelerini ta’zîm vurgusu olarak anlamış olmalarını
  tenkit etmekte, bu düşüncenin onları giderek zorlama yorumlara sevk ettiğini
  ifade etmektedir. Zira yeminleri ta’zîm olarak değerlendirenler Kuşluk vakti gibi bazı
  hususların hangi nedenle ta’zîm edildiğini açıklamakta zorlanmışlardır. Hatta Muhammed
  Abduh bile, bu zor duruma düşmüş, her yeminde illa bir ta’zîm unsuru bulmak zorundaymış
  gibi, kuşluk vaktinin insanı korku içinde sarıp sarmalamasının ilahî heybet ve
  celâli andırdığını söylemiştir.

  Bintü’ş-Şâtî’ye göre her ne kadar yemin ifadelerinin dildeki vaz’ edilişlerinde “ta’zîm”
  anlamı bulunuyor olsa da, Kur’ân’da özellikle “vav” harfi ile başlayan yeminlerde bu anlam
  söz konusu değildir. Diğer bir deyişle Kur’ân bu hususta Arap dilinin vaz’ından çıkmış,
  yeni bir kullanım alanı ihdâs etmiştir. Ona göre Kur’ân’ın ihdas ettiği bu yöntem,
  dilde yemin için kullanılan “vâv” harfini, gözle görünür, müşahede edilir bir tabiat olayına
  veya varlığa işaret ederek onun ardından gözle görülmeyen, gayba dâir bir hakikate gönderme
  yapmak için kullanmış olmasıdır. Örneğin gittikçe koyuluğu azalıp açılan geceye
  ve doğmakta olan güne yemin edilmesi, cehaletin, karanlığın ve şirkin gittikçe açılıyor
  ve tevhid güneşinin gittikçe yükseliyor olmasını anlatmak üzere kullanılan “beyânî” bir
  üsluptur. Burada özellikle inceleyeceğimiz Fecr Sûresindeki yeminler hakkında ise şu
  değerlendirmeleri yapar;

  Fecr kelimesi aslen, fışkırmak, çıkmak anlamlarına (inficâr) gelir. Mecâzî kullanım
  olarak da, iyi şeylerin ve güzelliklerin çıkışına “fecr”, kötülüklerin çıkışına “fücr/fücûr”
  denilmiştir. F-c-r kökünden türeyen kelimeler Kur’ân’da yirmi dört yerde kullanılmış,
  bunların on dokuzunda “suyun fışkırması” anlamını ifade ettiği halde sadece 75/Kıyamet
  Sûresinin beşinci âyetinde bozmak, kötüye sevk etmek, bedbaht kılmak anlamında
  kullanılmıştır. Altı yerde ise takva’nın karşıtı olan “fucûr” anlamında kullanılmıştır.Bu
  Sûrede kullanıldığı anlam ise, yine altı âyette söz konusu olmuştur.Bu etimolojik açıklamaları
  yapan Bintü’ş-Şâtî’, “fecr” kelimesinin anlamı hakkında birazdan aktaracağımız
  değişik görüşlerin bir kısmını vermekte ve bütün bu görüşlerin ardında, ta’zîm unsurunu
  arama gayretinin yattığını ifade etmektedir.78Sûrenin ikinci âyetinde de değişik görüşleri
  aktaran Bintü’ş-Şâtî’, on gecenin (leyâlin Aşr), Taberî’nin de tercih ettiği üzere, Ramazan
  ayının son on günü olduğu görüşünü tercih eder. Onun bu yönde tercih kullanmasının
  sebebi ise, bu on gün içinde Kadir gecesinin yer almasıdır. Ona göre bu âyette Kur’ân’ın
  inzâl edildiği geceye işaret edilirken, bir önceki âyette Kur’ân’ın “fecrine”, vahyin doğu-
  şuna işaret edilmiştir. Böylece âyetler arası konu bütünlüğü de sağlanmış olmaktadır.
  Üçüncü âyette ulemanın çok fazla görüş serdetmiş olmasını tenkit eden Bintü’ş-Şâtî’ye
  göre “çift ve tek”ten maksat, Râzî’nin ya da Taberî’nin dediği gibi, çift ve tek olabilecek her
  şey değil, izdivac ve ifrâd, yani çiftlik ve tekliktir. Dördüncü âyette özellikle Muhammed
  Abduh’un yaklaşımlarını eleştirir ve “gecenin geçip gitmesinin” vahyin gelişi ile karanlı-
  ğın aydınlanması anlamına geldiğini savunur.

  Netice olarak Âişe Abdurrahman’ın yemin ifadelerini mecaza hamlettiğini ve genel
  anlamda Hz. Peygamber’i tesliye eden, onun davetinin muzaffer olacağı mesajını veren
  sembolik ifadeler olarak yorumladığını görmekteyiz. Yemin üslûbunun Kur’ân tarafından,
  o zamana kadar Araplar tarafından bilinen kullanımları dışında, yeni bir tarzda
  devreye sokulduğunu söylemesi de, görebildiğimiz kadarıyla ona özgü bir yaklaşımdır.

  3. Habenneke’nin Görüşü: Yemin ifadeleri, yeminden sonra anlatılan konuyla ilgili
  mesajlardır


  devam edecek...........

 9. #8
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Aksâmu’l-Kur’ân

  Selam!

  3. Habenneke’nin Görüşü: Yemin ifadeleri, yeminden sonra anlatılan konuyla ilgili
  mesajlardır.


  Habenneke, Kavâidu tedebbüri’l-emsel li kitâbillâhi azze ve cell adlı eserinin yirminci
  bölümünü (36 sayfa) Aksâmu’l-Kur’ân konusuna ayırmakta ve geniş çaplı değerlendirmeler
  yapmaktadır. Bu değerlendirmeleri okuduğumuzda, klasik ve çağdaş çalışmalar
  içerisinde bu konuyu en detaylı ve titiz bir şekilde ele alan çalışmanın Habenneke’ye ait
  olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle burada onun görüşlerini, Ferâhî ve Bintü’ş-Şâtî’nin
  yaklaşımına nazaran biraz daha tafsilatlı olarak ele almak istiyoruz.
  Habenneke’ye göre Kur’ân’da kullanılan yemin ifadelerini doğru anlamak için şu
  beş hususu dikkatle incelemek gerekmektedir;

  1-Yemin edilen şey (Muksemun bih) ile yemine sebep olan, kendisi için yemin edilen şey
  (muksemun aleyh) arasındaki münasebetin incelenmesi
  2-Yeminin maksadının incelenmesi
  3-Yemin ifadesinin geçtiği bağlam ve yemine muhatap olan kimselerin tespiti
  4-Kendilerine söylenen ifadelerin yemin ile te’kîd edilmesine ihtiyaç duyul-muş olması
  itibariyle muhatapların hallerinin incelenmesi
  5-Bazı yeminlerin başında olumsuzluk edatı olan “L┠harfinin bulunmasının hikmetinin
  incelenmesi.

  Birinci maddede ifade edilen husus, özellikle yemin ifadelerinin dilsel olarak birden
  fazla anlam ihtimalini barındırdığı durumlarda zorunludur. Habenneke buna örnek olarak
  68/Kalem, 1-2 âyetlerini vermektedir;
  Kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin olsun ki, Rabbinin nimeti sayesinde, sen mecnûn
  değilsin!

  Ona göre bu âyetlerin ilkinde kaleme ve yazdıklarına yemin edilmesi ile, ikinci âyette
  “sen mecnûn değilsin” ifadesi arasında şöyle bir münasebet bulunmaktadır: Müşrikler Hz.
  Peygamber’in cinlerden bilgi aldığını (mecnûn olduğunu) iddia etmişler ve Kur’ân’ın da bu
  tür bir bilgi olduğunu söylemişlerdir. Burada bu iddianın reddedildiği yerde “kaleme ve yazdıklarına”
  yemin edilmesi, Kur’ân’ın ilahî muhafaza altında olduğunu ve Hz. Peygamber’e
  gönderilen vahyin cinlerden bilgi aldıklarını iddia eden mecnûnların sözleri ile bir tutulmaması
  gerektiğini vurgulamaktadır. Böylece onların “mecnûn” iddialarına cevap olarak
  “kaleme ve yazdıklarına” yemin edilmiştir.

  Habenneke’nin bu konuya dair ikinci örneği, bu makalede incelediğimiz 89/Fecr
  1-5 âyetlerindeki yeminlerdir. Ona göre bu sûrede geçen
  Fecre, on geceye, çift ve teke, gittiği zaman geceye yemin olsun! Bunlarda akıl sahipleri
  için bir yemin değeri vardır değil mi?

  şeklindeki yemin ifadeleri, ardından gelen şu ifadelerle münasebet arz etmektedir.
  Bu ilişkiyi şöyle izah edebiliriz: İlk beş ayette yemin edilen Fecr, on gece, çift ve tek
  ve geçip giden gece, aslında 6. âyetten itibaren anlatılan toplumların helâk edilişleri ile
  ilgili göndermelerdir. Yeminin cevabı, 14. âyette ifade edilen “Rabbin gözetlemededir”
  cümlesidir.Bu cümlenin cevap olarak takdir edilmesinin belagat açısından sorunlu olması
  durumunda bile, anlam itibariyle, “senin rabbin, tıpkı bu kavimleri azap kamçısıyla
  cezalandırdığı gibi, seni yalanlayanları da cezalandıracaktır” şeklinde takdir edilmiştir.
  Bu durumda yemin ifadeleri ile devamındaki âyetlerin ilişkisi, peygamberleri yalanlayan
  zalim toplumların cezalandırılması çerçevesinde tahakkuk etmektedir. Öyleyse ilk beş
  âyette geçen yemin ifadelerini bu doğrultuda anlamak daha uygun olacaktır.
  Habenneke’ye göre Kur’ân’da helâk edilmiş toplumlarla ilgili olarak anlatılan haberler
  dikkatlice incelendiği zaman, bu toplumların çoğunlukla fecr vaktinde helâk edilmiş oldukları
  görülecektir. Nitekim Salih peygamberin kavmi olan Semûd, sabah vakti ansızın
  gelen bir çığlık ile (15/Hicr 83-84) helâk edilmiştir. Aynı şekilde Firavun’un Hz. Musa
  ve mü’minleri takip edişi sırasında Kızıldeniz’de boğulması da, Muharrem ayının onuncu
  gecesini takip eden fecr vaktinde gerçekleşmiştir.

  Hûd peygamberin kavmi olan Âd kavmi, yedi gece sekiz gün (tek-çift) süren bir
  kasırga ile helâk edilmişlerdir. O halde burada söz edilen fecr vaktinin,
  zalimlerin helâki için Allah tarafından tayin edilmiş zaman dilimine, çit ve tek ifadesinin
  Âd kavminin helâk ediliş süresine, on gecenin Hz. Musa’nın İsrailoğullarını Mısırdan
  çıkarıp Kızıldenizi geçirmesine kadar olan süreye, geçip giden gece ifadesinin ise, fecr vaktinde
  helâk edilen kavimlerin geceyi sakin ve habersiz bir şekilde geçirmiş olmalarına
  işaret olduğunu söylemek mümkündür. Bu vakitlere yemin etmek, Allah’ın kudretine
  ve sınırsız ilmine, hikmetine işarettir.Buradan verilen mesaj ise, Allah’ın böyle zalim
  toplumları cezasız bırakmayacağıdır.

  Bunun ardından Habenneke Asr sûresindeki yemini de ele alır

  devam edecek...........

 10. #9
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Aksâmu’l-Kur’ân

  Selam!

  Bunun ardından Habenneke Asr sûresindeki yemini de ele alır ve burada yemin
  edilen şey ile yemine sebep olan husus arasında sıkı bir münasebet olduğunu ifade eder.
  Yukarıdaki maddelerin ikincisinin, yani yeminlerin amacının izahında ise Habenneke,
  beş amacın bulunduğunu ifade eder. Birinci amaç, yemin ifadelerinin temel amacıdır.
  Bu da, yeminden sonra anlatılan hususun te’kîd edilmesidir. İkinci amaç, üzerine yemin
  edilen şeyin önemine işaret etmektir. Âişe Abdurrahman’ın karşı çıktığı bu amaç,
  Habenneke’ye göre çoğu yerde birinci amaç ile paralellik arz eder. Ancak bazı durumlarda
  yemin ifadelerinin sadece te’kîd maksadına hasredilmesi uygun düşmez. Örneğin ahiret
  ile ilgili konuların anlatıldığı âyetlerin öncesinde “meleklere” yemin edilmesi, bir te’kîd
  ifadesi olamaz, zira bunların ikisi de (hem ahiret hem melekler) gayba ait hususlardır
  Gayba ait olan, insan idrakinin dışında yer alan bir hususun yine gayba ait bir husus ile
  te’kîd edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu gibi ifadelerin te’kîd olarak değil, yemine
  konu olan şeylerin önemine işaret olarak anlaşılması daha uygundur.

  Habenneke’ye göre yemin ifadelerinin üçüncü amacı, yemine konu edilen hususların
  dikkatlice düşünüldüğünde insanı hidayete sevk edebilecek yönlere sahip olduğuna
  işaret edilmesidir. Bu amaç da te’kîd amacı ile paralellik arz etmektedir. Kur’ân’da
  kullanılan yemin ifadelerinin büyük çoğunluğu kâinattaki düzene işaret etmektedir.
  Dolayısıyla bu ifadeler, kâinat düzeninin ardındaki ilahî kudrete işaret etmek için yapılmış
  yeminler olarak anlaşılmalıdır. 91/Şems 1-6 âyetlerindeki yeminler buna örnek
  olarak verilebilir.

  Yemin ifadelerinin dördüncü amacı, üzerine yemin edilen varlığın Allah nezdindeki
  değerine işaret edilmesidir. 15/Hicr 76’da Hz. Peygamber’in hayatı üzerine yemin edilmesi
  buna bir örnektir.

  Beşinci amaç yemin ifadesiyle muhatabın duygularına hitap etmek, ona güven ve
  teselli vermektir. Örneğin bir süre vahiy kesildiğinde müşriklerin alayları üzerine Hz.
  Peygamber’in üzüntüye kapılmasından dolayı 93/Duhâ sûresi inzâl edilmiş ve bu sûrede
  و ifadesinin anlamı, “senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır”
  şeklinde değil, “yarının bugününden daha iyi olacaktır, davetinin geleceği başarılı olacaktır”
  şeklinde bir dünyevî zafer de ihtiva ediyor olmalıdır. İbn Âşûr’un işaret ettiği
  üzere, bu ifadede Hz. Peygamber’e gelen vahyin artık kesintiye uğramayacağına dair
  bir îma da söz konudur.Muhammed Abduh ise bu ifadeyi, “işinin sonu başından daha
  hayırlı olacaktır” şeklinde tefsir etmiştir. İbn Kayyım da bir sonraki âyette geçen “rabbin
  sana verecektir” ifadesinde kast edilen şeyin hem âhirette verilecek nimetleri hem de
  dünyadaki zafer ve benzeri ihsanları kapsadığını söylemiştir.

  Yemin ifadelerinin geçtiği âyetlerin muhataplarının incelenmesi hususunu yukarıda
  üçüncü madde olarak vermiş olan Habenneke, bu çerçevede şu önemli değerlendirmeleri
  yapmaktadır;

  -Kâinattaki olaylara, ilahî kudreti gösteren delillere yemin edilen yerlerde hitap mü’minlere
  değil, inkârcılaradır, çünkü bu delillere bakıp ibret alması gereken kimseler onlardır.
  -“Rabbine yemin olsun”, “senin ömrüne yemin olsun” gibi Allah ya da peygamber üzerine
  yapılan yeminlerde muhatap, öncelikle Hz. Peygamber ve ona iman eden mü’minlerdir.
  Diğer kimseler için ise bir ta’rîz (gönderme) söz konusudur.
  -51/Zâriyât 23’de olduğu gibi, Rab kelimesi ile yapılan yeminlerde muhatap, öncelikle
  mü’minlerdir.
  -“Rabbine yemin olsun” şeklindeki yeminlerde hitap Hz. Peygamber’e olduğu halde,
  inkârcılara göndermeler yapılır.

  Bu mülahazaların ardından Habenneke, yemini gerektiren muhatapların halleri ile
  ilgili değerlendirmeler yapmakta, bazı durumlarda muhatabın (inkârcılığı, delile ihtiyaç
  duyması, vb) hallerinin, bazı durumlarda da anlatılan konunun muhtevasının yemini
  gerektirdiğini ifade etmektedir.Ona göre Kur’ân, nüzûl döneminde vahyi ve Hz. Peygamberi
  inkâr edenlerin yemin ifadeleri ile ikna olacak kimseler olmamaları nedeniyle,
  başında olumsuzluk edatı (lâ) bulunan ifadelerle yemin etmiştir. Klasik dönemdeki
  âlimlerin bu tür yeminler hakkındaki açıklamalarını tatminkâr bulmayan Habenneke’ye
  göre Kur’ân burada, bir taraftan yeminin gerektiği, fakat fayda etmeyeceği böylesi durumlara
  yönelik “beyânî” bir üslupla çözüm bulmuştur. Bu yemin tarzının yer aldığı
  81/Tekvîr 15; 75/Kıyamet 1; 90/Beled 1; 56/Vâkıa 75; 69/Hâkka 38; 70/Meâric 40; 84/
  İnşikak 16 âyetlerini sırayla (nüzûl sırasına göre) inceleyen Habenneke, görüşünü ilgili
  âyetlerin geçtiği siyak ve nüzûl ortamını yansıtan bilgilerle teyit etmeye çalışmaktadır.

  C. Değerlendirme

  devam edecek...........

 11. #10
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.050
  Rep Gücü
  88647

  Aksâmu’l-Kur’ân

  Selam

  C. Değerlendirme

  Modern dönem tartışmaları başlığı altında incelediğimiz bu üç görüşün ortak noktası,
  klasik müfessirlerin konuyla ilgili olarak yaptıkları îzahları yetersiz bulup kendilerini
  “farklı” ve “yeni” olarak sunmalarıdır. Ancak özellikle Fahreddin Râzî’nin tefsiri dikkatle
  incelendiğinde, yemin ifadeleri ile ilgili îzahların, bu üç görüş sahibinin iddia ettikleri
  gibi “yetersiz” olmadığı, hatta modern dönem tartışmaları çerçevesinde yapılan birçok
  değerlendirmenin orada yapılmış olduğu görülmektedir. Bu yönüyle çağdaş düşünürlerin
  klasik ulemâya kısmen haksızlık etmiş olduklarını söylemek durumundayız.
  Üslupları itibariyle bu üç düşünürü enkit ediyor olmakla birlikte, yaklaşımlarının
  genel anlamda başarılı olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu görüşler klasik dönemde de
  zikredilmiş olmakla beraber, bu düşünürlerde daha sistemli ve detaylı olarak vurgulan
  mıştır. Diğer taraftan Aksâmu’l-Kur’ân konusunda geleneğimizde çok fazla eser te’lif
  edilmemiş olmasından kaynaklanan boşluk nedeniyle, çağdaş çalışmaları kendileri ile
  mukayese edebileceğimiz fazla örnek bulunmamaktadır.

  Bu genel değerlendirmenin dışında, bu üç düşünürün her birine yönelik ayrı mülahazalarımız
  da olacaktır. Öncelikle Ferâhî’nin, yemin ifadelerini incelerken cahili-ye Arap
  toplumuna dair kültürel ve dilsel verileri devreye sokması, yapısal analiz yönteminin derinliğini
  kullanması, yorumlarının niteliğini artırmaktadır. Habenneke’nin de konuya son
  derece tafsilatlı yaklaştığı, ilgili âyetleri metin bütünlüğü içerisinde tefsir etmeyi ihmal
  etmediği görülmektedir. Âişe Abdurrahman ise çoğunlukla dilsel ve semantik tahlillerle
  yetinmekte, buna karşılık daha iddialı bir üslupla görüşlerini aktarmaktadır.
  Bize göre Kur’ân’da geçen yemin ifadeleri, Habenneke’nin vurguladığı üzere, siyaksibak
  çerçevesinde ele alınmalı, ama Ferâhî’nin vurguladığı gibi bu yeminlerin nüzûl
  dönemindeki anlamları da, dilsel araştırmalar yoluyla tespit edilmelidir. Bu çerçevede
  değerlendirilecek olan yemin ifadelerinin her biri için farklı yorumlar yapmak mümkün
  olabilecektir. Dolayısıyla Kur’ân’da geçen yemin ifadelerinin bütününü kapsayacak bir
  genellemeye gitmenin yanlış olacağı, her birini kendi bağlamı (yer aldığı sûre) içerisinde
  mütalaa etmenin daha isabetli olacağı kanaatindeyiz.

  IV. Kur’ân’daki Yeminlerin Tercüme Edilmesi Meselesi

  devam edecek...........

Yukarı Çık