İmar Durum Dilekçesi örneği,İmar Durumu dilekçesi nasıl yazılır


...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE
............ilçesi,………………………………….. mahallesi,………………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.
Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.
……/……./200……

Mal Sahibi
ADI-SOYADI
T.C. Kimlik No:
(imza)

Eki: Tapu örneği
(Vekil ise Vekaletname örneği)
(Varis ise Veraset ilamı)

Adres:……………………………
……………………………………..
……………………………………..
Telefon:…………………………