....... HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız.

KONU : Tereke Tespiti Talebi

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ekte sunduğumuz veraset ilamında da belirtildiği üzere, vefat etmiş olan annesi ….’nin mirasçılarındandır.

2-) Muris …’nin müvekkilim dışında 2 (iki) mirasçısı daha vardır. Muris vefat ettiği anda mirasçılardan … ile aynı evde birlikte ikamet etmekteydi.

3-) Yine muris vefat ettiği evde terekeye dahil olan ziynet eşyaları, tahviller, … TL ve tapular mevcuttur.

4-) Yukarıda saymış olduğumuz menkul değerlerin kaçırılması ve her türlü zarar görme ihtimali nedenleriyle terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması önem arzetmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 590, HUMK ve sair hukuki mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, veraset ilamı ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenlerle, mirasbırakanın terekesinin tespitine, terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim…./…/…

Davacı Vekili

Av.