… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINADAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : … Belediye Başkanlığı

KONU : Davalı idarenin hizmet kusurundan doğan …TL maddi ve …TL manevi olmak üzere tazminata hükmedilmesi istemine ilişkindir.


AÇIKLAMALAR :
CEVAP SÜRESİ : 30 gündür.

HUKUKİ NEDENLER : (İlgili mevzuat.)

HUKUKİ DELİLLER : (İlgili yasal nedenler.)

SONUÇ VE İSTEM : Davalı idarenin …TL maddi, …TL manevi olmak üzere toplam …TL tazminata mahkum edilmesini, yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederim . ..../…../…..

Davacı Vekili

Av