…İCRA MAHKEMESİ (CEZA) HAKİMLİĞİ’NE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

SUÇ : Taahhüdü ihlal.

SUÇ TARİHİ :

KONU : Taahhüdünü ihlal eden borçlu-sanığın, HAPİS CEZASI ile tecziyesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Sanık borçlu hakkında …. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiştir ve takip kesinleşmiştir.

2- Daha sonra borçlu icra müdürü huzurunda ve/veya alacaklının muvafakatiyle borcunu muayyen müddetle ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir.

3- İİK. nun 340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun tecziyesi için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

H. NEDENLER : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat

H. DELİLLER : …İcra Müdürlüğü’nün … sayılı icra takip dosyası ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Taahhüdünü ihlal eden borçlu sanığın hapsen tecziyesi ile masraf ve ücreti vekaletin kendisine tahmilini takdirlerinize vekaleten saygıyla arz ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.