....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Sigortalılığın Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde … adresindeki … adındaki hazır giyim atölyesinde çalışmaya başlamıştır. Müvekkilimin işe girmesinden itibaren sigortası yapılmış ve sigorta sicil numarası …’dır.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde emekli olmak için ilgili sigorta kurumuna başvurmuştur. Ancak sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olduğu yetkililerce beyan edilmiştir. Müvekkilim

yazılı ve yine sözlü başvurularında sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olması gerektiğini ısrarla beyan etmiş olsa da olumlu bir yanıt alamamıştır.

3-) Müvekkilimin sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olduğunu tespit edilmesi için bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 506 S. K. m. 108 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İşyeri kayıtları, Sigorta dosyası, Sigorta kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin …/…/… tarihinden itibaren sigortalılığının tespit edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.