....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Satış Sözleşmesinin ve Tapunun İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalıdan … adresindeki evini …TL.’ye satın almıştır. Davalı ferağ işleminin yapmış ve dava konusu taşınmaz müvekkilim adına tapuda tescil edilmiştir.

2-) Müvekkilim evi satın aldığında ev yeni boyanmış ve görünürde bir ayıp mevcut değildir. Ancak zamanla duvarlarda çatlaklar oluşmuş ve çatlakların satım aşamasında alçı ile kapatıldığı sonradan anlaşılmıştır. Ayrıca taşınmazın çatısı hafif şiddette bir yağmurda bile akmaktadır.

3-) Davalı sattığı evin ayıplarını gizlemiştir. Bu nedenle dava açılması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 704, 706 - 818 S. K. m. 215 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi raporu, ferağ işlemi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, satış sözleşmesinin ve tapunun iptaline, davalıya ödenen …TL.’nin geri alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.