....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokak No: …’de bulunan ve Tapu’nun … Pafta, …Ada ve … Parsel sayısında kayıtlı, … metrekarelik gayrimenkul, müvekkilim ve davalılar arasında müştereken kayıtlıdır.

2-) Bu gayrimenkulun paylaştırılmasında uyuşmazlık yaşanmıştır. Bu nedenle taşınmazın satılarak paraya çevrilmesi gerekmektedir. Bu nedenle dava açılması önem arz etmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, mirasçılık belgesi, keşif, bilirkişi incelenmesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ve davalılara ait olan taşınmazın satılarak, bedelinin Tapu’daki paylar oranında paylaştırılmak suretiyle, paydaşlığın giderilmesine, yargılama giderlerinin davalılara payları oranında ödetilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.