....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkillim ile davalı, Tapu’da … İlçesi, … Mah. … Ada, … Parsel sayıda kayıtlı, … adresindeki taşınmazın paydaşıdır.

2-) Yönetim planına göre, ana taşınmazın ortak yerlerinden olan …’a arsa payı ayrılarak davalı lehine tescil edilmiştir.

3-) Bu nedenle, davalı lehine haksız olarak tescil edilen bu payın iptali ile paydaşlara payları oranında dağıtılarak Tapu’ya tescilini sağlamak için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 634 S. K. m. 4, 16 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, yönetim planı, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı lehine tescil edilen arsa payının iptaline, adı geçen payın payları oranında diğer maliklere dağıtılmasına, Tapu kaydının düzeltilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.