....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Müvekkilime Olumsuz Sicil Verilmesine İlişkin …/…/… Gün ve … Sayılı İşleminin İptaline, Tüm Özlük Haklarının İadesine Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … Belediye Başkanlığı'nda memur olarak göreve başlamış, …/…/… tarihinde … Büyükşehir Belediyesine tayin olmuş, bu kurumda da … sınıfında çalışırken, …/…/… tarihinde kendi isteği ile kurum içi atama yoluyla … Müdürlüğü'ne tayin olmuş, …/…/… tarihinde resmen … ünvanı almıştır.

2-) Müvekkilim davalı kurumda … olarak çalışmaktadır. Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen, …/…/… gün ve … sayılı yazı ile olumsuz sicil aldığı bildirilmiştir. Davalı idarenin tesis ettiği bu olumsuz sicil verme işlemi usul ve kanuna aykırıdır. Şöyle ki;

3-) Her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu idareye memur hakkında sicil düzenleme yetkisi ve görevi vermişse de bu yetkinin kullanılmasının keyfi ve mutlak nitelikte olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. İdare sicil düzenlerken objektiflikten uzak subjektif ve keyfi davranmıştır. Müvekkilimin başarısızlığından söz edilmesi mümkün olmadığı gibi hiç bir şekilde suiistimaline de rastlanmamıştır. Bu nedenle olumsuz sicil verilmesi işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden bir uygunluk yoktur.

HUKUKİ NEDENLER : 657 S. K. m. 64 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Büyükşehir Belediye Başkalığı'nın …/…/… gün ve … sayılı "Olumsuz Sicil" konulu yazı, davalı idare kayıtları, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, re'sen rastlanacak sair sebeplerle; Müvekkilim hakkında … yılı için olumsuz sicil verilmesine ilişkin işlemin iptaline, tüm özlük haklarının ve maddi kayıplarının faizi ile birlikte davacı müvekkilime iadesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.