UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE

.......İDARE MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : … Hukuk Mahkemesinin Kesinleşen Görevsizlik Kararından Sonra Mahkemenizde Verilerek Kesinleşen Görevsizlik Kararıyla Ortaya Çıkan ‘Olumsuz Görev Uyuşmazlığı’nın Giderilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) … Belediye Başkanlığı’na karşı açtığımız davada …Hukuk mahkemesi …/…/… gün ve … E., … K. sayılı kararıyla görevsizliğe hükmetmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

2-) Bunu üzerine … Belediye Başkanlığı’na karşı açtığımız davada Mahkemeniz …/…/… gün ve … E., … K. sayılı kararıyla görevsizliğe hükmetmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

3-) Kesinleşen görevsizlik kararları nedeniyle ortaya çıkan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 2247 S. K. m. 24 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Mahkeme kararları.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ortaya çıkan görev uyuşmalığının giderilmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.