…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Aylık nafakanın kaldırılması, bu talebimiz kabul edilmez ise …-YTL ye indirilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim davalı babasına ….. Mahkemesinin …. gün ve … sayılı ilamıyla her ay ….TL nafaka ödemektedir. Ancak müvekkil yakın zamanda geçirdiği bir trafik kazası neticesinde çalışamayacak duruma gelmiş ve kendisi bakıma muhtaç hale gelmiştir. Müvekkilimin çalışamaz raporu dilekçemiz ekindedir. Müvekkilin başkaca da bir geliri yoktur.

2- Daha önce takdir edilen nafakanın kaldırılmasını, Mahkemenizce bu istemimiz kabul edilmediği takdirde aylık nafakanın… TL ye indirilmek suretiyle azaltılmasını talep etmek için Sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

H. DELİLLER :Tanık beyanları, Hastane ve Doktor Raporları, … Mahkemesi … gün ve … sayılı kararı ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle nafakanın kaldırılmasına, olmadığı takdirde nafakanın azaltılarak ….TL ye hükmedilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim…../…./…..


DAVACI VEKİLİ

Av.