....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Nafaka Borcu İçin Teminat Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. Müvekkilim ve eşi …/…/… tarihinde boşanmışlar ve müşterek çocuklarının velayeti müvekkilime verilmiştir. Davalının da …TL. nafaka ödemesine karar verilmiştir.

2-) Nafaka yükümlüsü davalının yurt dışına gitme hazırlıklarında bulunduğunu, hatta bunun için... Emniyet Müdürlüğü’nden pasaport aldığını, vize işlemleri için de ... Konsolosluğu’na başvurduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

3-) Davalının yurt dışına gitmesi halinde gelecekte doğacak nafaka alacaklarının tahsilinin mümkün olamayacağı, bunun da çocuğun geleceğini olumsuz etkileyeceği açıkça görülmektedir. Bu nedenle doğacak nafaka borçlarına karşılık davalıdan teminat alınabilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 334 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Boşanma ilamı, Emniyet Müd. Kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, doğacak nafaka borçlarına karşılık davalıdan teminat alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.