....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Mirasın Reddinin İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, davalıdan alacaklı olup, bu alacağını bugüne kadar yasal yollardan tahsil edememiştir.

2-) Davalıya babasından miras kalmış, ancak davalı sırf borçlarını ödememek için bu mirası reddetmiştir. Halbuki mirasın aktifi pasifinden çokça fazladır. Ayrıca borçlarına karşılık hiçbir güvencede verememiştir. Buna rağmen mirası reddetmesi kötü niyetli olduğunun açık göstergesidir.

3-) Bu nedenle mirasın reddinin iptalini talep etmek zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 617 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Veraset ilamı, mirası ret belgesi, alacak kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının murisinden kalan mirası reddinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.