....... MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Miras Defterinin Tutulması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde ölen dedesi …’nın tek mirasçısıdır. Bu konuyla ilgili mirasçılık belgemiz mevcuttur.

2-) Müvekkilimin dedesi iş adamı olması nedeniyle terekesinde alacakları ve borçları mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı, murisin malvarlığının tespiti için terekenin defterinin tutulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 590 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, mirasçılık belgesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin dedesinin miras defterinin tutulmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.