....... NOTERLİĞİNE

İHTARNAME
KEŞİDE EDEN :

VEKİLİ :

MUHATAP :

KONU : Mesken İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarı.


AÇIKLAMALAR :

1-) …/…/… tarihli Kira Sözleşmesi uyarınca … Caddesi … Sokak … No’lu müvekkilime ait taşınmazda kiracısınız. Aylık kira paranız …TL.’dir.

2-) Halen ikamet ettiğiniz taşınmaza müvekkilimin kızının ihtiyacı vardır. Müvekkilimin kızının ataması ... Okulu’na çıkmıştır.

3-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı;

a-) Müvekkilim kira süresinin bitim tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren sözleşmeyi yenilemeyecektir.

b-) Kiralananı tahliye etmenizi,

c-) Aksi halde İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası açacağız.

Sayın noter: Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini, ve bir nüshanın da Dairenizde saklanmasının saygıyla talep ederim. …/…/…Keşide Eden Vekili

Av.