....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Mer’aya Haksız Elatmanın Önlenmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkillerim …İlinin … Köyü’nde ikamet etmektedirler. … Köyü’nün kuzey kısmında köye ait mer’a mevcuttur.

2-) Davalı …köy halkı müvekkillerime ait olan mer’aya haksız olarak müdahale etmekte ve müvekkillerimin mer’adan faydalanmasına engel olmaktadırlar.

3-) Bu nedenlerden dolayı dava konusu mer’anın müvekkillerime ait olduğunun ispat edilmesi ve davalılarca yapılan haksız elatmanın önlenmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 715, 751 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, mer’aya davalılarca yapılan haksız elatmanın önlenmesine, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.