Kilis Merkez
Tekye Mah. Cumhuriyet Meydanı No 23 79000
348- 813 19 70 -348- 813 15 81