+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 12

Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Dokümanlar Forumunda Bulunan Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! I- Giriş 33/Ahzâb Sûresinin 72. âyetinde emanet’in göklere, yere ve dağlara sunulduğu (arz), fakat onların bu emaneti yüklenmekten (haml)

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  I- Giriş
  33/Ahzâb Sûresinin 72. âyetinde emanet’in göklere, yere ve dağlara sunulduğu (arz),
  fakat onların bu emaneti yüklenmekten (haml) kaçındıkları (ibâ ve işfâk), bundan çekindikleri,
  buna karşılık insanın (el-İnsân) bu emaneti yüklendiği (haml) ifade edilmekte, devamında
  da insanın (el-İnsân) çok zalim (zalûm) ve çok cahil (cehûl) olduğu belirtilmektedir.
  Tefsir geleneğinde âyetteki emanet, sunma (arz) ve yüklenme (haml) kelimelerinin anlamı
  üzerinde olduğu gibi “çok zalim” (zalûm) ve “çok cahil” (cehûl) olarak nitelenen el-İnsân
  kelimesinin bütün insan cinsini içine alıp almadığı üzerinde de farklı yorumlar yapılmıştır.
  Bu farklılıklara bağlı olarak âyetin metin içindeki bağlamı ile birlikte bir bütün olarak nasıl
  bir mesaj verdiği konusunda da farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşler içerisinde görece
  daha dikkat çekici olanı başlangıçta Zeccâc (ö. 311/923), Matürîdî (ö. 333/944) ve Nehhâs (ö.
  338/949) tarafından ifade edilen, daha sonra Zemahşerî (ö. 538/1143) tarafından gerekçelendirmesi yapılan yorumdur.

  Bu yorum diğerlerine kıyasla, metin içi bütünlüğe atıf yapması
  açısından, daha güçlü görünmekle beraber gerekçelendirmesinde tartışmaya açık noktalar
  bulunmaktadır. Bu sebeple biz bu yazıda ilgili ihtilaf noktalarını kısaca özetlemek dışında,
  emanetin ne anlama geldiği ve ayetin genel mesajının ne olduğu gibi hususları büyük ölçüde
  konu edinmeyip sadece Zemahşerî’ye atfedilen yorumun gerekçelerini ve bu gerekçelerin
  yeterince güçlü olup olmadığını tartışacağız.

  Âyetin tefsirindeki temel ihtilaf noktalarını;
  a) emanetin ne olduğu,
  b)emanetin yüklenilmesinin (hamlü’l-emâne) ne anlama geldiği,
  c) emanetin sunulmasının (arz) ve yüklenmesinin(haml)
  mecazi bir anlatım olup olmadığı şeklinde üç ana kategoride tasnif etmek mümkündür.

  Bu kategorilerden her birine ilişkin tercihler, diğerlerine ilişkin tercihlerde
  belirleyici rol oynamaktadır. Yine bu üç kategorideki görüşlerin âyete bütüncül bir mana
  verecek şekilde ve kendi içerisinde insicamlı olarak tanzim edilmesi de, görüş sahiplerinin
  farklı düzeylerde dikkate aldıkları bir husus olarak görünmektedir.

  a-Emanet
  Emanetin ne olduğu konusunda pek çok görüş vardır. Bunlar içerisinde itaat, akıl,
  kâinatta Allah’a ve O’nu birliğine delalet eden şeyler, hilafet, dinî yükümlülükler (farzlar
  ve hadler), elest bezminde alınan mîsâk, marifetullah, namaz, insanların birbirlerine
  bıraktıkları türden emanet, insanın bedeni,erkek ve kadının avret mahalli ve bunun
  korunması (iffet), tevhit, ilahî isimlerin ve sıfatların tecellisi gibi görüşler öne çıkmak
  tadır. İbn Âşûr (ö. 1973) bu görüşleri beş ana başlık altında toplar. Buna göre emanetin
  şer’i yükümlülükler ve ibadet-itaat gibi anlamlara geldiği söyleyen görüşler birinci grubu;
  itikat ve inanç konuları ile ilgili olduğunu ifade eden görüşler ikinci grubu; ihanetin zıddı
  anlamındaki emanet anlamını vurgulayanlar üçüncü grubu, akıl görüşü dördüncü grubu,
  hilafet görüşü ise beşinci grubu oluşturmaktadır. İbn Âşûr’a göre insana yüklendiği ifade
  edilen emanetin muhakkak insan fıtratında yerleşik bir özellik olması gerekir, çünkü aksi
  durumda vahye muhatap olmayan ve şeriattan haberdar olmayan kimselerin bu emaneti
  yüklenmemiş olduğu sonucu çıkar.14 Âlûsî (ö. 1127/1715) emanet kelimesini insanın bedeni,
  avret mahalli gibi uzuvlar şeklinde yorumlamanın iltifata değer olmadığını kaydetmekte,
  bu doğrultudaki rivayetlerin, sahih kabul edilmeleri durumunda bile bu anlamlara delalet
  etmeyeceğini söylemektedir.15 Bir diğer görüş Süddî’den (ö. 127/744) nakledilir; buna göre
  emanet, Âdem Aleyhisselamın, oğlu Habil’i diğer oğlu Kābil’e emanet etmesi, onun da bu
  emanete hıyanet etmesidir.16 Şevkânî (ö. 1250/1834) bu yorumu şiddetle eleştirmekte, dilsel
  açıdan hiçbir tutarlılığı olmadığı gibi rivayet ve mantık açısından da zayıf olduğunu ifade
  etmektedir.

  Rivayetlerde emanetin Allah tarafından insana yüklenen mükellefiyetler olduğu yönünde
  ifadeler mevcuttur. Ancak bu hususlar rivayetlerde tekil olarak ifade edilmiş, kiminde
  namazdan, kiminde abdestten, zekâttan, Ramazan orucundan, kiminde diğer ibadetlerden
  söz edilmiştir. Yine itaat, sevap-günah gibi kavramlar da rivayetlerde emanetin anlamı çer-
  çevesinde zikredilmektedir. Buna karşılık akıl, hilafet, mîsâk, marifetullah vb. görüşler, sözü
  edilen emanetin sadece insanda bulunan, kâinattaki diğer varlıklarda bulunmayan özellikler
  olması açısından bu kelimeye yüklenmiş anlamlar olarak değerlendirilebilir.

  b-Emanetin Yüklenilmesi (Hamlü’l-emâne)

  devam edecek...........

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  b-Emanetin Yüklenilmesi (Hamlü’l-emâne)

  Arz edilen bu emanetin insan tarafından yüklenmesine (haml) karşılık dağların, göklerin
  ve yerin bundan kaçınmaları ve ürpermeleri (ibâ ve işfâk) iki farklı şekilde anlaşılmıştır.
  İlkine göre bu ifadeler zâhir (kelimeden ilk etapta anlaşılan ve baskın olan) anlam
  üzeredirler; yani haml kelimesi yüklenmek, üstlenmek anlamına, ibâ ve işfâk kelimeleri ise
  yüklenmekten kaçınmak, korkmak gibi anlamlara gelmektedir. Buna göre Allah emaneti yere,
  göklere ve dağlara arz etmiş, fakat onlar bu emaneti yüklenmekten çekinmişler, bu yüzden
  yüklenmek istememişler, insan ise (bir tür cüretkârlık göstererek, haddini bilmeyerek) yüklenmiştir.

  Bu durumda emanetin sadece insanda bulunan, cansız varlıklarda bulunmayan
  bir hususiyet olması gerekmektedir. Çünkü bu yoruma göre cansız varlıklar (yer, gökler ve
  dağlar) bu emaneti yüklenmek istememiş, dolayısıyla yüklenmemiş olmaktadırlar. Bunun
  neticesinde ise emanetin akıl, şer’i mükellefiyetler, mîsâk, hilafet seçeneklerinden birine
  göre anlamlandırılması gerekmektedir. Çünkü emaneti (örneğin) itaat olarak tanımladıktan
  sonra haml, ibâ ve işfâk kelimelerine bu ilk görüşteki anlamı vermek, cansız varlıkların
  Allah’a itaat etme özelliğine sahip olmadıkları anlamına gelecektir. Oysa bu ayetin tefsirinde
  müfessirlerin sıklıkla atıf yaptıkları gibi Kur’an (örneğin Ra’d 13/15; Hacc 22/18), canlı
  cansız bütün varlıkların Allah’a kulluk/itaat ettiklerini çeşitli şekillerde ifade etmektedir.
  İkinci görüşe göre ise emanetin yüklenilmesi (hamlü’l-emâne) emanete ihanet etmek, yani
  emanet olarak verilen şeyin hakkını yerine getirmemek anlamına gelir. Çünkü bir şeyi
  yüklenmiş olmak, onun insanın sırtında bir yük, görev olarak mevcudiyetinin devamını ima
  etmektedir. Bu ise söz konusu görevin insanın uhdesinden henüz kalkmamış olduğu, yani
  yerine getirilmediği anlamına gelir. Bu anlam üzerinden düşünüldüğünde, göklerin, yerin
  ve dağların emaneti yüklenmekten kaçınmaları, emaneti hakkıyla îfâ etmeleri anlamına
  gelecektir. Dolayısıyla göklerin, yerin ve dağların ibâ ve işfâk tavrı içinde olmaları, emaneti
  üstlenmeyi kabul etmeyip geri çevirmek şeklinde değil, onun hakkını vermek, gereğini
  bihakkın yapmak şeklinde anlaşılacaktır. Görüleceği üzere bu görüşte haml kelimesine ilk
  etapta akla gelen baskın (zâhir) anlamın tam aksi bir istikamette mana verilmiştir. Bu tercihin
  delillendirilmesi Zemahşerî tarafından yapılmıştır ve yazımızın ana konusunu teşkil
  edecektir.

  c- Mecaz-Temsil Tartışması

  Emanet kelimesine hangi anlam verilirse verilisin, adına emanet denilen bir şeyin göklere,
  yere ve dağlara (cansız varlıklara) sunulması, bu sunumun keyfiyeti ihtilaf konusu olmuştur.
  Acaba bu sunum gerçekten yaşanmış mıdır yoksa burada mecazi bir anlatım mı söz
  konusudur? İlk görüşe göre bu hadise gerçekten yaşanmıştır ve Allah bu cansız varlıklara
  o esnada bu sunumu anlayabilecekleri akıl gücü vermiş, onlar da bu akıl sayesinde, kendilerine
  yapılan bu teklifi değerlendirmiş ve kabul etmemeyi tercih etmişlerdir. Daha sonra
  Allah onlardan bu aklı geri almıştır. Bu görüşte olanlar söz konusu arzın lüzûm (zorunluluk)
  içeren, yani zorunlu olarak kabul edilmesi gereken bir arz değil, muhataba kabul ve
  ret seçeneği sunmak şeklinde bir arz olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü Allah’ın herhangi
  bir varlığa belli bir görevi lüzûm içerecek şekilde arz etmesine rağmen o varlığın bundan
  kaçınmış olduğunu düşünmek, ilahî kudret açısından muhaldir. Bu izah Hasan-ı Basrî’nin
  (ö. 110/728) görüşü olarak da nakledilmiştir.

  İkinci görüşe göre burada temsîlî bir anlatım söz konusudur. Anlatılmak istenen; emanet
  mükellefiyetinin dağların, göklerin ve yerin dahi taşımaktan çekinecekleri kadar ağır bir
  sorumluluk olduğu düşüncesidir.Zemahşerî’nin savunduğu bu görüşün delilleri ilerde genişçe
  ele alınacaktır. Yine bu görüşle aynı minvalde olmak üzere, cansız varlıkların bu teklifi
  kabul etmeyecek (edemeyecek) şekilde yaratılmış oldukları, dolayısıyla buradaki sunumun
  (arz), yaratılışın keyfiyetine delalet eden bir ifade olduğu söylenmiştir. Bu görüşte olanlara
  göre bu arz, arz-ı hilkat’tir, yani Allah bu varlıkları sözü edilen emaneti taşıyamayacak bir
  yaratılışta yaratmıştır. Anlatılmak istenen husus budur.

  Üçüncü bir görüşe göre ise âyetteki ‘ale’s-semâvâti ve’l-arzi ve’l-cibâli [göklere, yere ve
  dağlara] ifadesi ‘alâ ehli’s-semâvâti ve’l-arzi ve’l-cibâli [göklerin, yerin ve dağların ehline,
  halkına] anlamında olup ehl kelimesi hazf edilmiştir. Bu ehl ifadesi ile de genellikle meleklerin
  kast edildiği söylenmiştir. Âlûsî bu görüşün Mu‘tezile’den [Ebû Ali] el-Cübbâî’ye
  atfedildiğini belirtmekte ve “kayda değer bir görüş değildir” [leyse bi-şey’in] şeklinde değerlendirmektedir.

  d- “el-İnsân” Kelimesinin Kapsamı

  devam edecek...........

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  d- “el-İnsân” Kelimesinin Kapsamı

  Âyette “çok zalim” (zalûm) ve “çok cahil” (cehûl) olarak nitelenen el-İnsân kelimesi bir
  görüşe göre bütün insanları kapsayan genel bir ifadedir. Bu Sa’leb’in (ö. 291/903) görü-
  şü olarak nakledilir. Bir diğer görüşe göre ise el-İnsan’dan maksat Hz. Âdem’dir. Bu görüş
  Hasan-ı Basrî’ye atfedilmiştir. İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1200) -ilginç bir şekilde- bunun cumhurun
  (çoğunluğun) görüşü olduğunu kaydetmektedir. İbnü’l-Cevzî’nin bu kaydı ilginçtir,
  çünkü eğer hadise yaratılışın başlangıcında gerçekleşmiş ise, o zaman Hz. Âdem’in şahsında
  bütün insanlıktan söz ediliyor olması gerekir. Diğer seçenekler söz konusu ise, o zaman Hz.
  Âdem’in “çok zalim” (zalûm) ve “çok cahil” (cehûl) olarak nitelendirilmesini anlamlandırmak
  zorlaşmaktadır.34 Diğer taraftan Zeccâc, Nehhâs (ö. 338/949), Sem’ânî (ö. 428/1096) ve
  İbnü’l-Cevzî gibi müfessirler Hasan-ı Basrî’ye, el-İnsan kelimesi ile kâfir ve münafık kimselerin
  kast edildiği şeklindeki görüşü de atfetmiştir. Zeccâc’ın naklinde Hasan-ı Basrî bu
  görüşünü, “kâfir ve münafık emaneti yüklenmiş, fakat gereğini yerine getirmemişlerdir”
  şeklinde delillendirmektedir. Bu da, Hasan-ı Basrî’ye ait olan (asıl) görüşün bu olduğu dü-
  şüncesini güçlendirmektedir. Bu teyidin ardından Zeccâc aynı görüşü, devamında gelen
  âyetlerde münafıklardan ve kâfirlerden söz edilmesine ve itaat ehli olan peygamberler ve
  sıddîklara “çok zalim” (zalûm) ve “çok cahil” (cehûl) demenin mümkün olmayışına değinerek
  gerekçelendirmektedir. Bir başka görüşe göre ise el-İnsan’dan maksat Kābil’dir. İbnü’l-Cevzî
  bu görüşü Süddî’ye (ö. 127/744) atfetmektedir.

  II- Zemahşeri’nin Yorumu ve Argümantasyonu

  Öncelikle “Zemahşerî’nin yorumu” ifadesinin bu yorumun ilk kez Zemahşerî tarafından
  yapıldığı anlamına gelmediğini belirtmek gerekmektedir. Çünkü bu yorum Zeccâc, Mâtürîdî, Nehhâs, Tûsî (ö. 460/1067) gibi Zemahşerî öncesinde yaşamış müfessirler tarafından
  kaydedildiği gibi Zemahşerî ile çağdaş olan Tabersî (ö. 548/1153) tarafından da kaydedilmiştir.
  Tûsî bu yorumu Mu’tezile’den Ebu’l-Kāsım el-Belhî’ye (ö. 319/913) atfederek,38
  Tabersî ise (en azından temsil/mecaz görüşünü, bu görüşün gerekçelerini ve âyetteki haml
  kelimesine “ihanet” anlamını vermeyi) Ebû Ali el-Cübbâî’ye (ö. 303/915) atfederek39 nakletmektedir.
  Bu da söz konusu yorumun bütün bir tefsir literatüründe olduğu gibi Mu’tezile
  tefsir geleneğinde de Zemahşerî öncesinde açık ve güçlü bir mevcudiyetinin bulunduğunu
  gösterir. Diğer taraftan Zemahşerî, birazdan “Zemahşerî’nin yorumu” olarak aktaracağımız
  yorumu tek seçenek olarak sunmayıp ikinci bir görüş daha vermekte ve bu görüşlerden
  herhangi birini diğerine tercih ettiğini ihsas edecek hiçbir kayda yer vermemektedir. Bahse
  konu olan bu yorumun belki Zemahşerî ile birlikte şöhret ve meşruiyet bulmuş olduğu
  söylenebilir ve ancak bu açıdan bunun “Zemahşerî’nin yorumu” olduğu ifade edilebilir.

  a- Emanet: itaat

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  a- Emanet: itaat
  Zemahşerî tarafından belirli ölçüde delillendirilmiş olan bu görüşü, doğrudan Keşşâf
  metindeki pasajlar üzerinden değerlendireceğiz. Öncelikle Zemahşerî, âyetin metin içi bağ-
  lamını öne çıkaracak şekilde, bir önceki âyette Allah’a ve peygambere itaat etme konusunun
  zikredildiğine dikkat çekmekte ve devamında gelen “emanet ayeti” ile “Allah’a ve peygambere
  itaat etme”nin öneminin vurgulandığını ifade etmektedir;
  َا الأَْمانََة] وهو يريد ʪلأمانة الطاعة،
  َ ْضن
  َّʭَ عر
  َُسولَُه] وعلق ʪلطاعة الفوز العظيم، أتبعه قوله [إِ
  َر
  َ و
  ُ ِط ِع َّ اهلل
  َ ْن ي
  َم
  لما قال [و
  فعظم أمرها وفخم شأĔا،
  Hak Teâlâ önce “her kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse [büyük başarıya nail olur]”
  buyurup “büyük başarı”yı “itaat” ile ilişkilendirmiş olduğu için, bunun hemen devamında
  “biz emaneti… arz ettik” buyurmuştur ki, bu emanet ile “itaat”i kast etmektedir. Böylelikle
  emanetin önemini ta’zim etmiş, durumunu yüceltmiş olmaktadır.

  Böylece Zemahşerî ilk etapta emanet kelimesine itaat anlamının verilmesini, siyak-sibak
  ilişkisi çerçevesinde delillendirmiş olmaktadır. Haddizatında kelimeye bu anlamın verilmesi
  rivayetlerle de gerekçelendirilebilir. Dolayısıyla Zemahşerî’nin bu noktadaki argümantasyonunun
  yeterince güçlü olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü gerçekten de emanet
  kelimesine “itaat” anlamı verildiğinde, 72. âyette konu olan emanetin göklere, yere ve dağlara
  arz edilmesi meselesi, 69-70. âyetlerdeki konu ile güçlü bir şekilde irtibatlandırılmış olacaktır.
  69-70. âyetlerde surenin başında da işaret edilen bir konuya değinilmektedir. Konu Hz.
  Peygamber’in Zeyneb bt. Cahş ile evliliği çerçevesinde gelişen hadiselerdir. Bilindiği gibi bu
  evlilik esnasında münafıklar ve yahudiler, Zeyneb bt. Cahş’ın daha önce Hz. Peygamber’in
  azatlı kölesi ve ardından evlatlığı olan Zeyd b. Harise ile evli olmasından yola çıkarak “Muhammed oğlunun eski eşiyle evleniyor” şeklinde bir yaygara koparmışlar, böylece müminleri
  etkilemek istemişlerdir. Surenin 40. âyetinde [Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası
  değildir] denilirken, onun Zeyd b. Harise’nin gerçek babası olmadığı, dolayısıyla münafıkların
  ve yahudilerin “Muhammed oğlunun eski eşiyle evleniyor” şeklindeki yaygaralarına
  itibar edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Taberî, 40. âyetteki vurgunun bu olduğunu çok
  açık bir şekilde ifade etmektedir.

  İşte bu yaygara Medine’de bazı müslümanları da etkilemiş olmalıdır ki, sûrede müminlere
  sitemkâr bir dille hitap edilmekte, [“Allah ve Resûlü bir konuda belli bir hüküm/karar
  verdikten sonra hiçbir mümin erkek ve kadının o konuda başka bir tercihte bulunması söz
  konusu olamaz” (Ahzâb 33/36)] denilmektedir. Bu ifadelerde Zeynep bt. Cahş ve kardeşinin
  kast edildiği müfessirler tarafından ifade edilmiştir.42 Bu çerçevede 69-71. âyetlerde şöyle
  denilmektedir;

  Ey İman edenler! Vaktiyle Musa’ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Bakın,
  Allah Musa’yı onların söylediklerinden temize çıkarmıştı. Kaldı ki Musa, Allah
  katında çok değerli idi. Ey İman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz
  söyleyin ki Allah da sizin işlerinizi ıslah etsin ve günahlarınız bağışlasın. Her
  kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, büyük bir başarıya nail olmuş demektir.
  Bu ifadelerin hemen ardından emanetin göklere, yere, dağlara arz edilmesinden söz
  edilmesi, bu emanetin Allah’a ve peygambere itaat etmekle bir ilgisinin olduğunu düşündürmektedir.

  Bu da, emanet kelimesine verilen anlamlar içerisinden “itaat” seçeneğinin tercih
  edilmesini yeterli ölçüde delillendirmiş olmaktadır.

  b- Birinci Yorum

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  b- Birinci Yorum
  Zemahşerî bunun ardından âyetin devamındaki ifadelerin iki türlü yorumlanabileceğini
  söylemekte ve ilk yorumu vermektedir;
  وفيه وجهان، أحدهما: ّ أن هذه الأجرام العظام من السماوات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله عز وعلا انقياد
  مثلها- وهو ما يتأتى من الجمادات- وأطاعت له الطاعة التي تصح منها وتليق đا- حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته
  ْنا طائِِع َين] وأما الإنسان فلم تكن حاله-
  تـي
  َ
  إيجادا وتكوينا وتسوية على هيآت مختلفة وأشكال متنوعة،كما قال [قالَتا أَ
  فيما يصح منه من الطاعات ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه، وهو حيوان عاقل صالح للتكليف- مثل حال تلك
  الجمادات فيما يصح منها ويليق đا من الانقياد وعدم الامتناع،
  Burada iki yorum vardır. İlki şöyledir: Şu devasa fiziksel hacme sahip olan
  gökler, yer ve dağlar, kendileri gibi olan varlıkların Allah’a boyun eğme bi-
  çimlerince- cansız varlıklardan sadır olacak şekilde- Allah’a boyun eğmişler,
  kendilerinden sadır olması mümkün olacak tarzda ve kendilerine yaraşır şekilde
  O’na itaat etmişlerdir. Nitekim bu varlıklar Allah’ın kendilerini farklı
  şekillerde ve çeşitli biçimlerde yaratması, var etmesi ve düzenlemesi konusundaki
  irade ve meşîetine karşı çıkmamışlar, bundan imtina etmemişlerdir.
  Bu husus, [“(yer ve gök) ‘itaatkâr olarak geldik’ dediler” (Fussilet 41/11)] ayetinde
  de ifade edilmiştir. İnsanın ise -akıl sahibi ve mükellefiyete uygun bir
  canlı olduğu halde- kendisinden sadır olması mümkün olan itaati gösterme
  ve kendisine yaraşacak şekilde ilahî emirlere ve yasaklara boyun eğme konusundaki
  durumu, bu cansız varlıkların kendilerinden sadır olacak ve kendilerine
  yaraşacak şekilde Allah’a boyun eğme ve imtina etmeme konusundaki
  durumları gibi olmamıştır.

  Buna göre âyette kâinattaki cansız varlıkların (göklerin, yerin ve dağların) kendi varlık
  tarzlarına uygun bir biçimde Allah’a itaat etmekte oldukları, O’na karşı gelmedikleri, fakat
  insanın akıl sahibi bir canlı olarak bu durumda olmadığı, Allah’a itaat konusunda kusurlu
  olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Oysa âyetteki ifadelerin zahir [düz/doğrudan] anlamı böyle
  değildir. Zahir anlama göre emanet yere, göklere ve dağlara sunulmuş, onlar bu emaneti
  yüklenmekten çekinmişler, insan ise çekinmeyip yüklenmiştir. Yani Zemahşerî’nin burada
  ifade ettiği anlam, âyetten ilk okunuşta akla gelen anlamın dışındadır. Dolayısıyla âyetten bu
  anlama ulaşabilmek için öncelikle buradaki arz (sunum) hadisesinin ve cansız varlıkların bu
  teklifi kabul etmemelerinin (ibâ ve işfâk) mecaz olduğunun ortaya konulması, daha sonra
  da haml kelimesinin yüklenmek değil, gereğini yapmamak, emanete hıyanet etmek anlamına
  geldiğinin kanıtlanması gerekmektedir. Bir diğer önemli sorun ise, emanet kelimesi
  her ne kadar itaat anlamına geliyor olsa da, âyette neden doğrudan “itaat” kelimesinin değil
  de “emanet” kelimesinin kullanıldığının izah edilmesidir. Böylece âyetin tefsirinin tam bu
  noktasında üç temel soru ortaya çıkmaktadır;

  a) Arz (sunum) hadisesinin ve cansız varlıkların bu teklifi kabul etmemelerinin
  (ibâ ve işfâk) mecaza hamledilmesinin gerekçesi nedir?
  b) Haml kelimesine, zahir anlamı terk ederek, “emanete hıyanet etmek” anlamının
  verilmesinin gerekçesi nedir?
  c)Âyette itaat kelimesinin yerine emanet kelimesinin kullanılmış olmasının
  sebebi nedir?

  Bu sorulara verilen cevaplar Zemahşerî tefsirinin gücünü gösterdiği gibi zayıf noktalarını
  da göstermektedir. Diğer taraftan bu soruların Zemahşerî öncesi tefsir geleneğinde bu
  denli açık bir şekilde sorulmamış (bu meselelerin konu edilmemiş) olması, Zemahşerî’nin
  özgün ve güçlü yanını göstermekte, sorulara verilen cevapların tartışmaya açık olması ise
  yapılan yorumun zayıf yönlerini teşkil etmektedir. Elbette bu sorular metinde bizim ifade
  ettiğimiz şekilde açıkça sorulmamakta, ancak cevaplandırılmak suretiyle zımnen sorulmuş
  olmaktadır. Zemahşerî’nin ilk iki soruya ilişkin cevabı sarih bir şekilde anlaşılır olduğu
  halde, üçüncü soru ve bu soruya verilen cevap metinde açık olmayıp belirli bir yorum dolayımıyla
  anlaşılabilir niteliktedir. Yani aşağıdaki ifadenin böyle bir soruya cevaben söylenmiş
  olup olmadığı, yorum gerektirmeyecek açıklıkta değildir;
  والمراد ʪلأمانة: الطاعة، لأĔا لازمة الوجود،كما أن الأمانة لازمة الأداء.
  Emanet ile kast edilen “itaat”tir, çünkü itaat varlık itibariyle zorunluluk arz
  eder (lâzimetü’l-vücûd), emanet ise edâ (yerine getirilme) açısından zorunluluk
  (lâzimetü’l-edâ) arz eder.

  Emanet ile itaat kelimeleri arasında....

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  Emanet ile itaat kelimeleri arasında kurulan bu benzerlik, bu kelimelerden birinin di-
  ğerinin yerine kullanılmış olmasının gerekçesi gibi görünmektedir. Çünkü emanet ile itaat
  arasında burada ifade edilen benzerliğin olması, emanet kelimesinin itaat anlamına geldi-
  ğini kanıtlayacak bir argüman olamaz. Zira eğer bu benzerlik böyle bir kanıt teşkil etseydi,
  Arap dilinde uzmanlıkları konusunda kuşku bulunmayan büyük müfessirlerin ve onlardan
  önce tabiîn devri âlimlerinin bu kelimeye başka anlamlar vermiş olmalarını izah etmek
  mümkün olmazdı. Dolayısıyla Zemahşerî’nin buradaki ifadesi emanet kelimesine itaat anlamının
  verilmesinin gerekçesi değil, -emanet kelimesine itaat anlamının verilmesi metin
  içi siyak üzerinden delillendirildikten sonra-, âyette neden doğrudan itaat kelimesinin değil
  de, emanet kelimesinin tercih edilmiş olduğunun gerekçesi olmalıdır. Eğer bu yorumumuz
  doğru ise, yani burada Zemahşerî âyette doğrudan itaat kelimesinin kullanılmayıp onun
  yerine emanet kelimesinin kullanılmış olmasını delillendirmek istiyorsa, ortaya koyduğu
  bu argüman yeterli görünmemektedir. Diğer taraftan bu yorumumuzun yanlış olması durumunda,
  yani Zemahşerî’nin bu ifadesinin emanet kelimesinin itaat anlamına geldiğini
  delillendirmeye matuf olduğunu düşünmemiz halinde de, söz konusu delillendirme sorunludur.

  Çünkü belli durumlarda belli kelimelerin kullanılması, kelimeler arası ilişkiler
  ya da kelimeler ile varlıklar arasındaki ilişkiler üzerinden değil, ancak dilin toplumsal boyutu
  üzerinden gerekçelendirilebilir.45 Diğer deyişle kelimeler ile anlamlar arasındaki ilişki
  mantıksal değil, rastlantısaldır.46 Yani hangi kelimenin hangi durumda kullanılacağı, kelime
  ile durum arasında mantıksal bağlantı kurularak verilen bir karar değil, dil içerisinde o tür
  durumlarda o kelimenin kullanılıp kullanılmadığına bakılarak verilebilecek bir karardır.
  Çünkü biz belli bir durumu ifade etmek için bir kelime kullandığımız zaman, muhatabımı-
  zın o kelimeden tam da o durumu anlayacağını varsayarız. Bu da, o kelimenin o durumu
  ifade etmek üzere kullanılması konusunda önceden sağlanmış toplumsal bir mutabakatın
  var olmasını gerektirir. Aksi durumda muhatabımızdan söylediğimiz sözü mevcut dilbilgisi
  üzerinden anlamasını değil, kullandığımız kelime ile o kelimeyi ilişkilendirdiğimiz durum
  arasındaki mantıksal bağlantıyı tam da bizim kurduğumuz gibi kurmasını beklemiş oluruz.

  Takdir edileceği üzere böyle bir beklenti, iletişim imkânını tehdit edecek boyutlar içerir.
  Haddizatında (Zemahşerî’nin de içerisinde yer aldığı) Mu’tezile geleneğinde dil-varlık ilişkisinin
  toplumsal boyutu vurgulanmış, dillerin vaz’ının tevkîfî (ilahî) değil, istılâhî (toplumsal
  uzlaşıma dayalı) olduğu açıkça ifade edilmiş ve savunulmuştur.47 Buna ilgili tartışmalarda
  muvâzaâ (toplumsal uylaşım) denmektedir.48 Bu açıdan bakıldığında bir fikir ve tasavvur
  olarak “emanet” ile “itaat” arasında Zemahşerî’nin ifade ettiği lüzûm ilişkisinin bulunması,
  bunları ifade etmek için kullanılan kelimelerin birbirinin yerine kullanılmasını gerektirmez.
  En azından böyle bir kullanım için yeterli şartı sağlamaz. Böyle bir kullanımı en güçlü
  şekilde gerekçelendirecek olan argüman, vahyin indiği toplumsal vasat içerisinde emanet
  kelimesinin itaat anlamında kullanılıyor olduğunu ispat etmektir. Diğer deyişle Cahiliye
  şiirinden, o döneme ait deyişlerden ya da Hz. Peygamber’in veya sahabenin başka vesilelerle
  emanet kelimesini itaat anlamında kullandıklarına dair örneklerden hareketle argümanı
  kurmak daha sağlıklı olacaktır. Ne var ki Zemahşerî argümanı bu şekilde kurmamaktadır.
  Bu durum, elde böyle bir argümanın mevcut olmadığı anlamına gelebilir. Neticede biz,
  Cahiliye devri Araplarının ve Kur’an’ın nüzûl döneminde yaşayan insanların, emanet kelimesinden
  itaat anlamını anlayıp anlamadıkları konusunda somut bir veriye sahip değiliz.
  Bu da, diğer mantıksal argümanların, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, yeterli olmayacağı
  anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki sorulardan ikincisini cevaplama, yani haml kelimesine emanete hıyanet
  manasının verilmesinin gerekçesini ortaya koyma sadedinde Zemahşerî şöyle demektedir;
  وعرضها على الجمادات وإʪؤها وإشفاقها: مجاز. وأما حمل الأمانة فمن قولك: فلان حامل للأمانة ومحتمل لها،
  ّته ويخرج عن عهدēا لأن الأمانةكأĔا راكبة للمؤتمن عليها وهو حاملها.
  تريد:أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذم
  ألا تراهم يقولون: ركبته الديون، ولى عليه حق، فإذا أداها لم تبق راكبة له ولا هو حاملا لها. ونحوه قولهم، لا يملك مولى
  لمولى نصرا. يريدون: أنه يبذل النصرة له ويسامحه đا، ولا يمسكهاكما يمسكها الخاذل. ومنه قول القائل:
  الحس نفسه ... ّ وترفض عند المحفظات الكتائف
  أخوك الّذى لا تملك ّ
  أى لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضنين ما في يده، بل يبذل ذلك ويسمح به. ومنه قولهم ابغض حق
  أخيك؟ لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده، وإذا أبغضه أخرجه ّوأداه،فمعنى: [فأبين أن يحملنها] و[حملها الإنسان]،
  فأبين إلا أن يؤدينها وأبى الإنسان إلا أن يكون محتملا لها لا يؤديها.

  Emanetin cansız varlıklara sunulması (arz) ve onların da bundan kaçınmaları
  ve çekinmeleri (ibâ ve işfâk) mecazdır. Emanetin yüklenmesi (hamlü’lemane)
  ise “falan kimse emaneti yüklenmiştir”, “onu yük edinmiştir” şeklindeki
  ifadelerine benzer ki, sen bu ifadeleri kullandığında kişinin emaneti
  teslim (edâ) etmediğini, bu yüzden de emanetin kişinin zimmetinden çıkmamış
  olduğunu ve kişinin de o emanetin sorumluluğundan kurtulamamış
  olduğunu kast edersin. Çünkü bu durumda emanet sanki kendisine emanet
  verilen kimsenin sırtında bir binici gibi, emanet verilen kimse ise onun ta-
  şıyıcısı gibidir. Nitekim Arapların rakibethü’d-düyûn [borçlar sırtına bindi]
  ve lî ‘aleyhi hakkun [Onun üzerinde bana ait bir hak var] şeklindeki ifadeleri
  de böyledir. Kişi emaneti edâ ettiği zaman artık emanet onun sırtında binici
  olarak kalmaz ve o da emanetin yüklenicisi olmaz. (Fiilin bu şekilde kullanı-
  mı) Arapların “Dost dosta yardıma malik değildir” [lâ yemlikü mevlen li-mevlen
  nasran] ifadesinde de söz konusudur. Bu ifadede Araplar, dostun dosta yardımı
  elinden geldiğince sarf edeceğini, perişan vaziyetteki kimsenin yaptığı
  gibi yardımını dostundan sakınıp elinde tutmayacağını ifade etmek isterler.
  Şairin şu ifadeleri de bu kabildendir;

  Ehûke’llezi lâ temliku’l-hisse nefsuhu ve terfaddu ‘inde’l-muhfizâti’l-ketâifu
  [Kardeşin dediğin hissine (merhametine) malik olmayan… ve dara düştü-
  ğünde kırgınlıkları dağılıp gidendir.]

  Yani (kardeş dediğin kimse) şefkat ve merhametini tıpkı cimri bir mal sahibinin
  elindeki malı sıkı sıkıya tuttuğu gibi tutmaz, aksine onu sarf eder, bolca
  harcar. Yine Arapların “kardeşinin hakkına buğz et” şeklindeki ifadeleri de
  buna benzemektedir. Çünkü insan kardeşinin hakkını severse onu çıkarıp da
  kardeşine vermez, ama o hakka buğz ederse çıkarıp verir ve eda eder.
  Dolayısıyla âyetteki fe-ebeyne en yehmilneha [onu yüklenmekten kaçındılar]
  ve hameleha’l-insân [insan onu yüklendi] ifadelerinin manası; “onlar (cansız
  varlıklar) emaneti eda etmekten başka her şeyden kaçındılar, insan ise
  emaneti sırtında yük etmekten ve onu eda etmemekten başka her şeyden
  kaçındı” şeklindedir.

  İşte Zemahşerî’nin meşhur görüşü

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  İşte Zemahşerî’nin meşhur görüşü ve delillendirmesi böyledir. Baş taraftaki [Emanetin
  cansız varlıklara sunulması (arz) ve onların da bundan kaçınmaları ve çekinmeleri (ibâ ve
  işfâk) mecazdır] ifadesi, ilerde konu edilecek olan ve yukarıdaki sıralamamızda ilk sıraya
  koyduğumuz sorunun cevabı çerçevesindedir. Aslında bu ifadelerin mecaza hamledilmesi
  bu yorum (birinci yorum) açısından zorunluluk teşkil etmemektedir. Dolayısıyla burada
  böyle bir tespitin yapılması, metin için insicam açısından sorunlu görünmektedir. Zira bu
  yorum, söz konusu ifadeleri mecaza hamletmeden de yapılabilir. Oysa birazdan göreceğimiz
  ikinci yorumun kabul edilebilmesi için arz, ibâ ve işfâk kelimelerinin mecaza hamledilmesi
  zorunludur. Zaten -bu nedenle olsa gerek- Zemahşerî burada sadece bu tespiti yapmakla
  yetinmekte, delillendirmeyi ise ikinci yorum çerçevesinde yapmaktadır. Dolayısıyla bu konuyu
  ikinci yorum çerçevesinde ele alacağız. Devamındaki metne yakından bakıldığında,
  Zemahşerî’nin temel iddiasının “haml kelimesinin emaneti yüklenme anlamına gelmediği,
  aksine dolaylı yoldan hıyanet anlamına geldiği” şeklinde olduğu görülmektedir. Bu iddiayı
  desteklemek üzere Zemahşerî Arap dilinde bu şekilde dolaylı anlamda kullanılan başka
  fiillerin bulunduğunu ifade etmekte, örnek olarak “Dost dosta yardıma malik değildir” [lâ
  yemlikü mevlen li-mevlen nasran] ifadesinde geçen yemliku fiilini ve şiirde geçen “Kardeşin
  dediğin hissine (merhametine) malik olmayandır” [Ehûke’llezi lâ temliku’l-hisse nefsuhu]
  beytindeki temliku fiilini göstermektedir. Bu örneklerdeki yemliku/temliku fiili zahir mana
  itibariyle malik olmak, sahip olmak anlamına gelse de, dolaylı olarak “sahip çıkamamak,
  tutamamak, bolca vermek, bahş etmek” gibi anlamlarda kullanılmıştır. Zemahşerî’ye göre
  âyetteki haml fiili de işte bu temliku/yemliku fiili gibi dolaylı bir anlama sahiptir. Dikkatle
  bakıldığında Zemahşerî’nin bu delillendirmesi, haml fiiline verdiği anlamı mümkün kılmakla
  birlikte, yeterli açıklıkta kanıtlamamaktadır. Çünkü Zemahşerî’nin gösterdiği deliller
  bize, haml fiilinin de yemliku/temliku gibi kullanılmış olduğunu kesin olarak göstermemektedir.
  Burada haml kelimesine dolaylı anlam vermenin imkânı kanıtlanmış olmakla birlikte
  vukuu kanıtlanmış değildir. Diğer deyişle bazı kelimelerin bu şekilde dolaylı anlama gelebileceği
  kanıtlanmış, bunun Arap dilinde yaygın ve bilinen bir kullanım olduğu gösterilmiş
  olsa da, haml kelimesinin bunlardan biri olduğunu ve bu kelimenin âyetteki kullanımın da
  bu yönde olduğunu gösteren bir delil bulunmamaktadır. Eğer Zemahşerî doğrudan haml
  kelimesinin bu şekilde dolaylı bir anlamda kullanıldığında dair Cahiliye şiirinden ya da o
  döneme dair deyişlerden bir örnek verebilseydi, istediği kanıtlamayı daha güçlü bir şekilde
  başarmış olurdu. Çünkü böyle bir delil bize, Kur’an’ın indiği dönemin Arap toplumunun
  emanet kelimesini bu anlamda kullanmakta olduğunu, dolayısıyla ihanet/hıyanet “anlamı”
  ile haml “kelimesi” arasında ilişki kurulmasına dair bir muvazaanın (toplumsal uylaşımın)
  bulunduğunu gösterirdi. İşte bu nokta Zemahşerî’nin argümantasyonundaki en önemli
  boşluğu teşkil etmektedir. Tam da bu noktada Derveze (ö. 1984) haml kelimesine hıyanet
  manası vermenin hem dil açısından hem de bu kökten türeyen kelimelerin Kur’an’daki
  genel kullanımı açısından problemli olduğuna işaret etmektedir.50 Ayrıca Derveze’ye göre
  haml kelimesini bu şekilde yorumlamak bütün bir insan cinsinin zalim ve cahil olarak nitelenmesini
  gerektirecektir. Ancak bize göre Derveze bu tespitinde yeterince dikkatli değildir.
  Çünkü haml kelimesinin Kur’an’daki genel kullanımında Zemahşerî’nin yorumuna imkân
  tanıyacak unsurlar bulunmaktadır. Her ne kadar Zemahşerî bunları zikretmemiş olsa da,
  örneğin Zeccâc haml kelimesinin günah taşımak anlamında kullanıldığını ifade etmekte ve
  buna örnek olarak, ْ
  onlar hem kendi ağırlıklarını (veballerini)
  hem de kendilerininki ile birlikte başka ağırlıkları da yükleneceklerdir”

  (Ankebût 29/13)]
  ayetindeki kullanımı göstermektedir.51 Mâtürîdî de bu görüşte olanların Kur’an’da haml
  kelimesinin daima günah, hata gibi şeylerin yüklenilmesi anlamında kullandığına işaret
  ettiklerini söylemekte ve örnek olarak,
  Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta
  oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için…”

  (Nahl 16/25)]
  âyetini zikretmektedir. Yine
  bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır”
  (Tâhâ 20/111)]
  âyetinde de bu kullanım çok açıktır.

  Bu da Derveze’nin
  Kur’an’ın genel kullanımı hakkındaki tespitinin titiz olmadığını göstermektedir. Üstelik
  Derveze’nin iddiasının aksine, haml kelimesine Zemahşerî’nin verdiği anlamı vermekle
  el-İnsân lafzını umuma hamletmek arasında zorunlu bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak
  bu durum, (Derveze’nin tespitine yönelik bu tenkitlerimiz) Zemahşerî’nin haml kelimesine
  verdiği anlamın Kur’an’daki bütün kullanımlar için geçerli olduğunu da göstermez. Örne-
  ğin ْ

  Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamberin sorumluluğu kendine yüklenen,
  sizin sorumluğunuz da size yüklenendir.”

  (Nur 24/54)]
  âyetinde haml kelimesi sorumluluk yüklenme anlamında kullanılmıştır. Haddizatında bu
  âyetlere baktığımızda haml kelimesinin anlamını belirleyen şeyin, bu kelimeye muzâf
  ya da mef’ûl olan unsur olduğunu söylemek mümkündür. Diğer deyişle “zulmü hamletmek”
  ya da “vizr’i (günahı) hamletmek” denildiği zaman bunun günahkâr olmak, zulüm
  işlemek gibi bir anlama geldiğini derhal anlayabiliriz, ama “emaneti hamletmek” denildiği
  zaman bunun emaneti yüklenmek mi yoksa emanete hıyanet etmek mi olduğunu belirlemek
  kolay değildir. Dolayısıyla incelediğimiz âyette haml kelimesinin bu iki anlamdan
  hangisine geldiğini, bu kelimenin Kur’an’daki diğer kullanımları üzerinden tespit etmek
  mümkün değildir. Bu yüzden de bu âyette haml kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını
  belirleyecek olan şey, cahiliye Araplarının emanet kelimesi ile birlikte kullanıldığı zaman
  bu kelimeden, yani hamlü’l-emâne kalıbından ne anladıklarının tespit edilmesidir. Bu tespit
  yapılamadığı zaman (ki Zemahşerî gibi dilbilim uzmanı bir müfessir dahi bu tespiti yapmış
  değildir) geriye kelimenin zahir, baskın anlamından hareket etme seçeneği kalmaktadır.
  Bu durumda da haml kelimesine hıyanet anlamı değil, yüklenme anlamını vermek daha
  güçlü bir ihtimal olarak görünmektedir. Belki de Zemahşerî’nin bu görüşü tek görüş olarak
  vermeyip ikinci görüşü de arz etmesinin ve aralarında herhangi bir tercihte bulunmamasının
  sebebi de budur.

  Diğer taraftan tefsir geleneğinde haml kelimesinin

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  Diğer taraftan tefsir geleneğinde haml kelimesinin hıyanet manasına geldiğini şiir üzerinden
  delillendirme teşebbüsü de mevcuttur. Hem Ebû Hayyân (ö. 745/1345) ve Alûsî’nin53
  Zeccâc’a atfettikleri54 bir yorumda hem de dördüncü yüzyılın önemli dilbilim âlimlerinden
  Ezherî’nin (ö. 370/980) Tehzîbu’l-lüğâ’sında haml kelimesinin emanete ihanet etmek anlamına
  geldiğini delillendirmek üzere, cahiliye şairlerinden
  Beyhes el-‘Uzrî’nin aşağıdaki beyti verilmiştir;

  Sen (böyle) devamlı olarak bir emaneti eda edip de
  bir başkasını yüklenirsen, emanetler belini büker (ağırlaşır)


  Ezherî’ye göre beyitteki ve tahmilu uhrâ ifadesi [bir başka emanete hıyanet edersen]
  anlamına gelmektedir. Yine Ezherî’ye göre beytin sonundaki efrahatke’l-vedâi’u ifadesi de
  [hıyanet ettiğin emanetler belini büker] anlamına gelmekte, dolayısıyla da ve tahmilu uhrâ
  ifadesinin [bir başka emanete hıyanet edersen] anlamına geldiğini göstermektedir. Ne var
  ki Ebû Hayyân beyitteki ve tahmilu uhrâ ifadesinin [bir başka emanete hıyanet edersen]
  anlamına değil, [bir diğer emaneti yüklenirsen] anlamına geldiğini söyleyerek, bu beytin
  haml kelimesinin hıyanet anlamında kullanılışına dair açık bir delil (nass) olmadığını söylemektedir.

  Kaldı ki Ezherî’nin iddiasının aksine, beytin sonundaki “emanetler belini büker”
  ifadesi ve tahmilu uhrâ ifadesinin [bir başka emanete hıyanet edersen] anlamına geldiğini
  göstermek için yeterli görünmemektedir. Zira beyti,
  “bir emaneti edâ eder etmez hemen
  bir başka emaneti yüklenirsen, sürekli olarak emanet sorumluluğu taşımak belini büker”

  şeklinde anlamak pekâlâ mümkündür, dolayısıyla Ebû Hayyân’ın itirazı oldukça yerinde
  görünmektedir. Zemahşerî de muhtemelen Ebû Hayyan’ın tespit ettiği bu ihtimalin farkında
  olduğu için bu beyit ile istişhatta bulunmamıştır. Fakat bu durumda Zemahşerî’nin argü-
  mantasyonundaki boşluk kapatılamamış, yani hamlü’l-emâne kelimesine “emanete hıyanet
  etme” anlamını vermek yeterince gerekçelendirilememiş olmaktadır. Belki de bu nedenle
  Âlûsî (her ne kadar hamlü’l-emâne kelimesine “emanete hıyanet etme” anlamının verilmesi
  konusunda herhangi bir değerlendirme yapmasa da) bu yorumun geneli hakkında, “zayıflığı
  açıktır, rivayetlerde de bunu destekleyen bir şey göremiyoruz”
  ifadelerini kullanmaktadır.

  c- İkinci Yorum

 9. #9
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  c- İkinci Yorum

  İlk görüşteki bu argümantasyon boşluğu nedeniyle olsa gerek, Zemahşerî herhangi bir
  değerlendirme yapmadan doğrudan ikinci görüşe geçmekte ve bu görüşü şu şekilde sunmaktadır;
  والثاني: أن ماكلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله: أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه ّ وأشده:
  ّته
  أن يتحمله ويستقل به، فأبى حمله والاستقلال به وأشفق منه، وحمله الإنسان على ضعفه ورخاوة قو
  İnsana yüklenmiş olan (mükellefiyet) öylesine muazzamdır ve ağırdır ki
  Allah’ın yaratmış olduğu mahlûkat içerisinden en büyük, en kuvvetli ve şedîd
  olanına dahî bu mükellefiyeti müstakil olarak yüklenip taşıması arz edilse
  bunun yüklenip müstakil olarak taşımaktan kaçınır, bundan çekinir. İnsan ise
  zayıflığına ve gücünün azlığına rağmen bunu üstlenmiştir.


  Bu görüş, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, başlangıçta emanet kelimesine “itaat” anlamı
  verdikten sonra ayetin geri kalan kısmı hakkında ortaya çıkan iki ihtimalden biri olarak
  ifade edilmiştir.

  Keşşâf şârihi Tıybî (ö. 743/1342) bunu açıkça ifade etmektedir.Dolayısıyla
  bu pasajdaki mâ küllifehu’l-insan [insana yüklenen mükellefiyet] ifadesini “itaat” olarak
  anlamak mümkündür. İşte bu yorumda emanetin sunulmasını (arz) ve cansız varlıkların
  bundan kaçınmasını (ibâ ve işfâk) mecaza hamletmeyi zorunlu kılan nokta da burasıdır.
  Çünkü insana yüklenen mükellefiyetin itaat olduğunu kabul ettiğimizde, bu itaat mükellefiyetinin
  sunulması karşısında cansız varlıkların bundan kaçınmalarını mecazi bir anlatım
  olarak değil de gerçek bir hadise olarak düşünmek mümkün görünmemektedir. Böyle bir
  kaçınma, Allah’a itaatten kaçınma anlamına gelecek ve devamında cansız varlıkların itaat
  hali içinde olmadıkları gibi bir neticeyi doğuracaktır. Bu nedenle de bu arz, ibâ ve işfâk’ın
  mecaza hamledilmesi gerekmektedir. Böylelikle ortada gerçek bir sunumun ve gerçek bir
  kaçınmanın olmadığı; aksine bu ifadelerde insana yüklenen itaat mükellefiyetinin dağlar,
  gökler ve yer gibi devasa cirme sahip varlıklar tarafından dahi taşınamayacak denli ağır
  olduğunun anlatıldığı sonucu çıkarılacaktır.

  Buna karşılık ilk yorum dikkate alındığında
  bu ifadeleri mecaza hamletmek zorunlu olmamaktadır. Çünkü o yoruma göre zaten cansız
  varlıkların emaneti reddetmeleri, bundan kaçınmaları söz konusu değildir. Aksine hamlü’lemane
  tabirine verilen hıyanet anlamının gereği olarak o yoruma göre, cansız varlıklar
  emanetin gereğini bihakkın yerine getirmişler, yani bizzat kendi varlık tarzlarının gerektirdiği
  ve bu tarz içinde mümkün olacak şekilde [fî mâ yesıhhu minhâ ve yelîku bihâ mine’linkiyâd
  ve ‘ademi’l-imtinâ’]
  itaat etmişlerdir. İnsan ise kendi varlık tarzının gerektirdiği ve bu
  tarz içinde mümkün olacak şekilde itaat etmemiştir. Dolayısıyla buradaki arzın arz-ı hilkat
  olduğu, yani Allah’ın o varlıkları bu şekilde yarattığı düşünüldüğünde, ayrıca bir mecaza
  hamletme sorunu kalmamaktadır.

  Fakat Zemahşerî metninde sorun olan nokta, bu arz,
  ibâ ve işfâk’ın mecaza hamledilmesine ilişkin tespiti ikinci yorum kapsamında değil,
  birinci yorum kapsamında yapılmış olmasıdır. Oysa -yukarıda ifade ettiğimiz gibi- arz,
  ibâ ve işfâk’ın mecaza hamledilmesi birinci yorum kabul edildiğinde değil, ikinci yorum
  kabul edildiğinde zorunlu olmaktadır.

  Ancak yine de Zemahşerî

 10. #10
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.956
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  27
  Rep Gücü
  88646

  Cevap: Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti

  Selam!

  Ancak yine de Zemahşerî ilk yorum çerçevesinde kısaca yapmış olduğu bu tespitin
  gerekçelendirmesini burada, yani ikinci yorum kapsamında
  yapmaktadır. Bu da söz konusu tespit ve gerekçelendirmenin bu yorumla (ikinci yorumla)
  ilişkili olduğunun Zemahşerî tarafında da kabul edildiğini düşünmemize imkân vermektedir.

  Ancak bu durumda da mecaza ilişkin bu tespitin ilk görüş esnasında yapılmış olması,
  bir sorun olarak kalmaktadır. Her halükarda Zemahşerî mecaza hamletmenin gerekçesini
  bu yorum çerçevesinde yapmakta ve şöyle demektedir;
  ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب. وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم من ذلك قولهم: لو قيل
  ّر مقاولة الشحم
  للشحم: أين تذهب؟لقال: أسوى العوج، وكم وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمادات. وتصو
  ّر أثر السمن فيه
  محال، ولكن الغرض ّ أن السمن في الحيوان مما يحسن قبيحه، كما أن العجف مما يقبح حسنه، فصو
  تصويرا هو أوقع في نفس السامع، وهي به آنس وله أقبل، وعلى حقيقته أوقف، وكذلك تصوير عظم الأمانة وصعوبة
  أمرها وثقل محملها والوفاء đا.
  Bu tür ifadeler Arap dilinde çoktur. Zaten Kur’an da onların ifade tarzlarına
  ve üsluplarına göre gelmiştir.

  Örneğin lev kıyle li’ş-şahmi eyne tezheb le-kāle üsevvi’l-’ivec
  [Yağa sorulsa nereye gidiyorsun diye, eğrilikleri düzetmeye der]
  şeklindeki sözleri böyledir. Bundan başka cansız varlıkların ve hayvanların
  dilinden daha nice nice misaller vardır. Burada yağ ile bir karşılıklı konuşmanın
  yapıldığını tasavvur etmek muhaldir. Fakat anlatılmak istenen şey hayvanlarda
  besili olmanın çirkinliği örten, cılızlığın ise güzelliği örtüp çirkinleştiren
  bir özellik olduğudur. Bu itibarla besili olmanın hayvandaki neticesi
  (yağın hayvanı güzelleştirmesi), dinleyen kişinin aklında daha etkili şekilde
  yer edecek (evka’), akıl tarafından daha kolay anlaşılacak, (ânes) daha kolay
  kabul edilecek (ekbel), hakikatine daha bir vakıf olacak (evkaf) şekilde tasvir
  edilmiştir. İşte âyette de emanetin büyüklüğü, taşınmasının zorluğu ve vefâ
  ile yerine getirilmesinin çetinliği tasvir edilmiştir.

  Bu argümantasyonun dilbilim açısından yeterince güçlü olduğu açıktır. Ancak dikkat
  çekici olan husus, “yağ ile bir karşılıklı konuşmanın yapıldığını tasavvur etmek muhaldir”
  cümlesinde kendisini göstermektedir. Hatırlanacağı üzere Nehhâs, Sem‘ânî ve Kuşeyrî gibi
  müfessirler Allah’ın bu cansız varlıklara o esnada bu sunumu anlayabilecekleri bir akıl gücü
  verdiğini, onların bu akıl sayesinde, kendilerine yapılan teklifi değerlendirdiklerini ve kabul
  etmemeyi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.

  Her ne kadar Zemahşerî teferruata girmemiş
  olsa da, bu mesele esas itibariyle kelamda illiyet, nedensellik, tabiat, tecviz gibi kavramlar
  çerçevesinde tartışılan konularla ilgilidir.

  Ancak yine de hem tabiat görüşünü kabul etmeyen Eş‘arî kelamına mensup
  âlimlerin hem de sebeplerin varlığını ve nesnelerin belli
  tabiatlarda yaratıldığını belirtmesine rağmen sebeplerin ve tabiatların sonuçlar üzerindeki
  etkisini zayıflatıcı bir yaklaşımı benimseyen Matürîdî kelamına mensup âlimlerin de bu
  ifadeleri mecaza hamlettikleri vakidir. Bizzat Mâtürîdî’nin kendi yorumu buna en açık örnektir.
  Bu da, söz konusu yorum farkının bir yönüyle kelamdaki illiyet, nedensellik, tabiat,
  tecviz gibi konularla ilgili olsa da bütünüyle bu tartışmalar tarafından domine edilmediğini
  gösterir.

  Zemahşerî son olarak arz, ibâ ve işfâk’ın mecaza hamledilmesine ilişkin tespite yöneltilebilecek
  muhtemel bir itirazı dile getirip cevaplamaktadır. Bu itirazda Arap dilinde temsilin
  bilinen iki şey arasında yapıldığı, fakat ayette cansız varlıklara emanetin arz edilmesinin
  bilinebilir ve mümkün daire içerisinde olmadığı, dolayısıyla bunun temsile konu olmasının
  uygun olmayacağı ifade edilmiştir. Buna verilen cevapta ise her ne kadar cansız varlıklara
  emanetin sunulması özü itibariyle muhal olsa da bunun zihnen tahayyül edilebileceği
  vurgulanmış ve zihinde tahayyül etme açısından varsayımsal durumlar (mefrûzât) ile dış
  dünyada gerçekleşmiş durumlar (muhakkakāt) arasında bir fark olmadığı belirtilmiştir.

  Sonuç
  Emanet âyeti olarak bilinen

Yukarı Çık