1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 17
 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  Hz. Peygamber’in ümmetine Kitap ve Sünnet’ini bıraktığını
  ifade eden rivayetler, bazı tarih kitaplarında zikredilmekte, ayrıca
  bazı geç dönem muhaddislerin eserlerinde yer almaktadır.
  1. İbn İshak (ö. 151) rivayeti:
  En erken siret kaynaklarımızdan İbn İshak bu rivayeti Veda
  Haccını anlatırken nakletmektedir. İsnadsız olarak aktardığına
  göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
     
  “Size açık bir durum olarak (emran beyyinen) öyle bir şey bı-
  raktım ki, ona sarılırsanız asla sapıtmazsınız: Allah’ın Kitabı ve
  Peygamberinin sünneti.”

  İbn Hişâm, es-Siretu'n-nebeviyye, II. 604.

  İbn Hişam'ın (ö. 213-8) naklettiği kadarıyla İbn İshak’ın bu
  rivayetinde herhangi bir isnad yoktur.13 Az sonra görüleceği üzere
  Taberi (ö. 310), senedinde İbn İshak’ın da bulunduğu bu rivayeti
  Abdullah b. Ebi Necîh’ten nakletmektedir. Ancak, ister doğ-
  rudan kendisi nakletmiş olsun, isterse Abdullah b. Ebi Necîh’ten
  nakletmiş olsun, durum değişmemektedir ve rivayet bu haliyle
  muaallak veya mu’dal diye niteleyebileceğimiz zayıf hadis çeşitlerinden
  sayılacaktır.

  2. İmam Mâlik (ö. 179) rivayeti:
  Muvatta'da "İmam Mâlik’e ulaştığına göre (belağahu)" denilerek
  isnadsız bir şekilde nakledilen bir rivayette:

  Hz. Peygamber: “Size iki şey bıraktım ki, onlara sarıldığınız
  sürece sapıtmazsınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti”

  Mâlik, Kader 3, II. 899.

  İbn Abdilberr (ö. 463), İmam Mâlik’in Muvatta’da naklettiği
  "belağ" hadislerinden 32. hadis olarak bu rivayeti naklettikten
  sonra şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Hz. Peygamber’den nakledilen
  bu rivayet de aynı şekilde ilim ehli nezdinde isnada ihtiyaç
  duyulmayacak kadar
  mahfuz, maruf ve meşhurdur.” Ardından
  bu hususta âhâd haberlerden Ebû Hureyre ve Amr b. Avf
  hadisleri rivayet edildiğini söylemekte ve isnadlarıyla bu iki rivayeti
  nakletmektedir. En sonunda ise Tirmizî’nin (ö. 279) Ebû
  Umame’den naklettiği şu rivayete yer vermektedir:
  “Rasulullah (s): ‘Bir topluluk, hidayet üzere iken, ancak tartışmaya
  sokulmakla sapmıştır’ buyurdu ve sonra da “Bunu sana
  sırf tartışma olsun diye misal verdiler. Doğrusu onlar kavgacı bir
  topluluktur.” (43. Zuhruf 58.) ayetini okudu.
  İbn Abdilberr konuya şu yorumuyla noktayı koymaktadır: “İş-
  te Malik hadisinin lafzı da aynen böyledir ve Kitap ve Sünnet, onlara
  sarılanlara rehberlik etmektedir.”


  İmam Mâlik’in belâğ sîgalarını Sufyan b. Uyeyne’nin (ö. 198)
  sahih gördüğünü hatırlatan Zurkanî (ö. 1122), İbn Abdilberr’in
  bu rivayeti senediyle tahric ettiğini söyler.16 İbn Abdilberr, İmam
  Malik’in bütün mürsel rivayetlerinin sahih ve müsned olduğunu
  belirtir. Suyuti (ö. 911) de, “Muvatta’daki her mürsel haberi bir
  veya birden çok destekleyen başka haberler vardır. Doğru olan,
  mutlak olarak Muvatta’ın sahih olduğu ve bundan hiçbir şeyin
  istisna edilemeyeceğidir” der.17 Benzer mütalaaları Muvatta’ı
  Sahihayn ile aynı tabakada zikreden Şah Veliyyullah Dehlevî (ö.
  1176) de serdetmektedir.
  Dehlevi, Huccetullahi’l-Baliğa, I. 385.

  Oysa sahih hadisleri ilk tasnif eden muhaddisin İmam Malik
  olduğu iddiasına katılmayan Şafii muhaddislerden Zeynuddin elIraki
  (ö. 806), onun Muvatta adlı eserine mürsel, munkatı ve
  belağat nevinden hadisler koyduğunu
  belirttikten sonra “İbn
  Abdilberr’in dediği gibi, onun “belağ” türü rivayetlerinden bilinmeyen
  hadisler
  bulunmaktadır” der.
  Irâkî, Zeynuddin Abdurrahim b. el-Huseyn, et-Takyid ve’l-Îzâh, s. 13.

  Gerçekten İbn Abdilberr, nakledebildiği çeşitli isnadlarla
  belağat türü hadislerin tahricini yapmaya çalışmıştır ve büyük
  oranda da başarılı olmuştur. Ancak bunlardan dört rivayet vardır
  ki, ne o, ne de başka bir muhaddis onların isnadlarını bulabilmiştir.


  Kaldı ki, İbn Abdilberr’in bu değerli kitabında naklettiği
  rivayetlerin de tek tek değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira, orada
  nakledilen isnad/lar zayıf ise, sözkonusu tahricin de o hadisleri
  “sahih” yapmaya yetmeyeceği açıktır. Bu nedenle burada biz,
  Medine’nin İmam’ı Malik’in otoritesi ve Muvatta adlı kıymetli eserinin
  karizması doğrultusunda Zurkani, Suyuti vb. alimlerin yaptıkları
  genellemelerde olduğu gibi, mezkur hadislerin İbn
  Abdilberr tarafından tahric edildiğini ve hepsinin sahih olduğunu
  söylemekle yetinmeyeceğiz ve az sonra verilen isnadları klasik
  hadis usulü kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz. Ancak, şunu
  belirtmeliyiz ki eğer bu doğrultuda sahih rivayetler olsaydı,
  İmam Malik’in “belağ” sigasıyla naklettiği hadislerin senedlerini
  sıralamayı amaçlayan İbn Abdilberr, et-Temhid adlı muazzam
  eserinde onları mutlaka zikrederdi.
  Fakat ne gariptir ki, asırlardır,
  bu rivayetler söz konusu edildiğinde, İbn Uyeyne’nin,
  Mâlik’in “belâğ” sîgalarını sahih gördüğü, İbn Abdilberr’in de bu
  rivayeti senediyle tahric ettiği söylenerek mesele geçiştirilmiştir.

  3. Vâkıdî (ö. 207) rivayeti:

  Devam edecek....

 2. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  3. Vâkıdî (ö. 207) rivayeti:

  Vâkıdî, Hudeybiye Musalahası’nı anlatırken Seyf b. Suleyman
  > Mucahid > Abdurrahman b. Ebi Leyla tarikıyla Ka’b b.
  Ucra’dan (ö. 51~3) naklettiği bir rivayetin tam ortasında,
  “Nâciye b. Cundeb dedi ki:” ifadesinden sonra, Hz. Peygamber’in
  umre maksadıyla çıktığı bu yolculuğunda Cuhfe’ye varınca insanlara
  şöyle seslendiği nakledilmiştir:

  “Ey insanlar! Şüphesiz ben sizden önce gideceğim. Ve size sarıldığınız
  sürece sapıtmayacağınız bir şey bıraktım: Allah’ın Kitabı
  ve O’nun (?) elinizdeki sünneti.
  Vâkıdî, Muhammed b. Ömer b. Vâkıd, Kitabu’l-Meğâzî, tah. Marsden Jones,
  Beyrut-1966, Âlemu’l-Kutub, I-III, II. 577-9.

  (Bu ifade şöyle de) söylenmektedir:
  “Size Allah’ın Kitabını ve Peygamberinin sünnetini bıraktım”
  Vâkıdî, Muhammed b. Ömer b. Vâkıd, Kitabu’l-Meğâzî, tah. Marsden Jones,
  Beyrut-1966, Âlemu’l-Kutub, I-III, II. 577-9.


  Öncelikle belirtelim ki, her ne kadar ilk bakışta hadis yukarı-
  daki isnadla rivayet edilmiş gibi gözüküyorsa da, metnin tam ortasında
  “Nâciye b. Cundeb dedi ki:” şeklinde nakledilmesi, hadisin
  isnadının olmadığını göstermektedir. Bu hadisi nakleden
  Nâciye b. Cundeb el-Eslemî ise, Hz. Peygamber’in kurbanlık develerine
  bakan Medineli bir sahâbî olup, Muâviye (H. 41-60) zamanında
  vefat etmiştir.Netice itibariyle, rivayetin muallak olduğunu,
  dolayısıyla zayıf olduğunu söylemek durumundayız.

  Rivayetin metnine bakılacak olursa, görüldüğü gibi burada
  “sunnetehû” ifadesindeki zamir, Allah lafzına râcidir ve ilk cümlede
  Hz. Peygamber’den ve onun sünnetinden söz edilmemektedir.
  İkinci cümlede yer alan “ve yukâlu” “denilir” ifadesi ise,
  herşeyden önce “temrîz” sîgasıdır ve cezm sîgası olmadığı için,
  nakledilen metnin zayıflığını, nakledenin de bu hususta tereddü-
  dünü gösterir.
  Diğer bir husus, “Kitâballâhi ve sunnetehû bi eydîkum” ifadesi,
  bazı rivayetlerde “Kitâballâhi ve sebebehû bi eydîkum” şeklin-
  de zikredilmektedir.
  Tahâvî, Şerhu Muşkili’l-Asâr, V. 13, no: 1760. Bkz: İbn Ebî Asım, Kitâbu’sSunne,
  II. 245, no: 1558, Mektebetu’l-İslâmî, Bey

  Öyle anlaşılıyor ki, noktasız olarak aynı şekilde
  yazılan “sebebehû” kelimesi “sunnetehû” şeklinde sehven
  veya kasten tashif yapılarak aktarılmıştır.

  Ayrıca, Hz. Peygamber, etrafındaki insanlara seslendiği halde,
  böyle önemli bir tavsiyesinin, sözkonusu umre ziyaretini anlatan
  başka sahâbîler tarafından nakledilmemiş olması da ilginçtir.
  Daha çok Veda Haccı esnasında söylenilen bu hadisin, umre ziyareti
  esnasında ifade edilmesi de aynı şekilde gariptir, dolayısıyla
  bu rivayetlerin ihtiyatla karşılanması yerinde olacaktır.

  4. Taberî (ö. 310) rivayeti:

  devam edecek....

 3. #3
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  4. Taberî (ö. 310) rivayeti:
  Taberî’nin Veda Haccı’nı anlatırken İbn Humeyd > Seleme >
  İbn İshak > Abdullah b. Ebi Necîh’ten naklettiği rivayet göre Hz.
  Peygamber şöyle buyurmuştur:

  “Şüphesiz ben tebliğ ettim ve size öyle birşey bıraktım ki, ona
  sarılırsanız asla sapıtmazsınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin
  sünneti”.
  Taberî, Tarih, III. 151.

  Taberi’nin, İbn İshak’tan (ö. 151) naklettiği anlaşılan bu rivayet
  de mürseldir. Zira İbn İshak, onu Abdullah b. Ebi Necîh’ten
  (ö. 131) nakletmektedir.

  Abdullah b. Ebi Necîh (ö. 131): Mekkeli, tefsir sahibi sika
  imamlardan birisi olup Mücahid ve Ata’dan hadis almıştır.
  Buhari’den (ö. 256) nakledildiğine göre Mutezili ve Kaderi olmakla
  itham edilmiştir. Ahmed b. Hanbel (ö. 241), onun Mutezile’den
  Amr b. Ubeyd ile düşüp kalktığı için bozulduğunu söylemektedir.
  Onun Mutezili görüşe sahip olduğunu belirtenlerden Ali b. elMedini
  ise, onun hadis konusunda sika olduğunun altını çizmektedir.
  Zehebi’ye (ö. 748) göre onun, hiçbir sahabiden rivayeti bulunmamaktadır.
  Zehebi, Nubela, VI. 125-6; Mizan, III. 229.

  İbn İshak (ö. 151): İmam Malik (ö. 179) tarafından “Deccal”
  diye nitelenmişse de, Şu’be (ö. 160) onu “Hadiste müminlerin
  emiri”, Zehebi ise “ileri gelen imamlardan biri” şeklinde takdim
  etmiştir. Bazıları onu siret yazarken yalanlarla dolu şiirler nak-
  letmekle, bazıları tedlis yapmakla suçlamışlarsa da, onu saduk,
  sika görenler ve hadisleriyle ihticac edenler bulunmaktadır.
  İmam Muslim (ö. 261) onun naklettiği beş hadisi Sahih'ine almış-
  tır.
  Zehebi, Mizan, IV. 388-395.

  Seleme b. El-Fadl el-Ebraş (ö. 191): Rey kadısı ve aynı zamanda
  İbn İshak’ın Mağazi’sinin ravisidir. Nesai (ö. 303) ve İbn
  Raheveyh (ö. 237-8) onu zayıf görmüş, Buhari onun hadisinde
  bazı munker rivayetler olduğunu belirtmiş, Ebû Hatim (ö. 277)
  ise onunla ihticac edilemeyeceğini belirtmiştir. Ancak bazı hadis-
  çiler onu meğazi konusunda yeterli görmüşler ve bu konudaki
  hadislerini yazmışlardır.
  Zehebi, Mizan, II. 382; İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve’t-Ta’dil, IV. 168-170.

  Muhammed b. Humeyd (ö. 248): Her ne kadar Ahmed b.
  Hanbel (ö. 241) tarafından övülmüş ve hadisleri alınmışsa da,
  yalan söylediği, hadisleri değiştirdiği, bazı isnadlarla bazı metinleri
  birleştirdiği vb. gerekçelerle birçok muhaddis tarafından
  cerhedilmiştir.
  Zehebi, Mizan, IV. 450-1; İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve’t-Ta’dil, VII. 232-3.

  Bu değerlendirmelerden hareketle rivayetimiz, hem Seleme ve
  İbn Humeyd’in durumları sebebiyle, hem de sika bir ravi olan
  Abdullah b. Ebi Necîh’in
  , aradaki tabii ve sahabi ravileri atlayarak
  rivayet etmesi sebebiyle mu’dal, dolayısıyla zayıf bir rivayettir.

  4. Dârekutnî (ö. 385) rivayeti:

  Dârekutnî'nin Sünen'inde Ebû Bekr eş-Şafii > Ebû Kabisa
  Muhammed b. Abdirrahman b. Umara b. el-Ka'ka' > Davud b.
  Amr ed-Dabiyy > Salih b. Musa et-Talhi > Abdulaziz b. Rufay’ >
  Ebû Salih isnadıyla naklettiğine göre Ebû Hureyre Rasulullah
  (s)’ın şöyle buyurduğunu söylemiştir:

  “Size iki şey bıraktım, o ikisinden sonra sapıtmayacaksınız: Allah’ın
  Kitab’ı ve benim sünnetim. Bu ikisi, havuza varıncaya kadar
  birbirinden ayrılmayacaktır.”
  Darekutni, Sunen, IV. 245; Hakim, Mustedrek, I. 93

  Ebû Hureyre: Sahabidir
  İbn Abdilberr, İstiab, IV. 202-210

  Ebû Salih Zekvan b. Abdullah es-Semman (ö. 101): Medineli
  sika bir ravidir.
  İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzib, III. 220

  Abdulaziz b. Rufay’ (ö 130 veya sonrası): Mekkeli sika bir
  ravi olup Kufe’de ikamet etmiştir.
  İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzib, VI. 337-8; Tahrir, II. 367.

  Salih b. Musa et-Talhî: Kufeli zayıf bir ravi olup, münekkid
  imamların hemen hepsi onu cerhetmişlerdir. Buhari, onun
  Munkeru’l-hadis olduğunu, Nesai ise metruku’l-hadis olduğunu
  belirtmiş, Ebû Nuaym (ö. 430), onun munker hadisler rivayet
  eden metruk bir ravi olduğunu, Ebû Hatim (ö. 277) ise, onun sika
  ravilerden munker hadisler rivayet ettiğini belirtmiştir.
  İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzib, IV. 404-5;

  Davud b. Amr ed-Dabiyy (ö. 228): Bağdatlı “sika, saduk,
  sahibu hadis” bir ravi olduğu ve Muslim (ö. 261) ve Bağavi (ö.
  516) gibi muhaddislerin kendisinden bazı hadisler naklettiği söylenmiştir.
  Yahya b. Main(ö. 233) onun hakkında sorulduğunda
  “la be’se bih” derken, Zehebi’nin İbnu’l-Cevzi’den (ö. 597) naklettiğine
  göre Ahmed b. Hanbel ondan hadis nakledilemeyeceğini
  belirterek “leyse bişey’” demiştir.

  Ebû Zur’a (ö. 264) ve Ebû Hatim’in
  ise onu “munkeru’l-hadis” gördükleri belirtilmektedir.
  ; İbn Hacer, Tehzibu’t-Tehzib, III. 195

  Ebû Hureyre rivayetinin isnadında cerh-tadil otoriteleri tarafından
  ittifakla cerhedilen Salih b. Musa et-Talhî ve ihtilafla bir-
  likte mecruh görülen Davud b. Amr’ın bulunduğundan bu rivayet
  de klasik Hadis Usulü bakımından “zayıf” bir rivayettir.
  Burada önemli bir hususu hatırlatmakta yarar görüyoruz.
  Darekutni'nin bu hadisi Sünen adlı eserinde nakletmesi rivayete
  herhangi bir değer kattığı sanılmamalıdır. Zira her ne kadar bu
  kitabın ismi "Sünen" olarak şöhret bulmuşsa da, aslında bu eserinde
  Darekutni, illetli hadisleri fıkıh bablarına göre tertip etmiş-
  tir. Nitekim bu konuda oldukça titiz bir mütalaa serdeden merhum
  Ebû Gudde'ye göre bu eserin hak ettiği ismi illetli rivayetlerin
  derlendiği "es-Sunenu'l-Ma'lule" olmalıdır.
  Ebu Gudde, Abdulfettah, Tuhfetu'l-Ahyar, s. 148-163.

  Dolayısıyla, bu kitap, isminden hareketle
  diğer Sunen'lerle karıştırılmamalıdır.

  5. Hâkim (ö. 405) rivayeti:

  devam edecek....

 4. #4
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  5. Hâkim (ö. 405) rivayeti:

  Ebû Bekr Ahmed b. İshak el-Fakih > el-Abbas b. Fadl elEsfati
  > İsmail b. Ebi Üveys + İsmail b. Muhammed b. El-Fadl
  eş-Şarani > dedesinden > İbn Ebi Üveys > babasından > Sevr b.
  Zeyd ed-Deyli > İkrime > İbn Abbas:

  Rasulullah (s) Veda Haccında insanlara hitap etti ve şöyle
  buyurdu:

  ˜Şeytan bu yurdunuzda kendisine tapılmasından ümidini kesmiştir.
  Lakin, bunun dışında sizin hakir gördüğünüz bazı amellerde
  kendisine itaat edilmesine razı olmuştur ki siz bunlardan da
  sakınınız! Ey insanlar! Sarıldığınız sürece asla sapıtmayacağınız
  bir şey bıraktım: Allahın Kitabı ve Peygamberinin sünneti. Müslü-
  man müslümanın kardeşidir...
  Hâkim, Mustedrek, I. 93

  İsnaddaki raviler hakkında yapılan değerlendirmeler şöyledir:
  İbn Abbas (ö. 68): Meşhur sahabidir.
  İbn Abdilberr, İstiab, II. 350-7

  İkrime (ö. 104): İbn Abbasın mevlası olup, sikadır.
  Zehebi, Mizan, IV. 10.

  Sevr b. Zeyd ed-Dîlî (ö. 135): Malik'in (ö. 179) hocası olup
  sikadır.
  Zehebi, Mizan, I. 373

  Ebû Uveys Abdullah b. Abdullah (ö. 169): Ahmed b. Hanbel
  ve Ebû Davuda (ö. 275) göre salihul-hadis olsa da, diğer cerh
  alimleri onun sika, huccet ve kavi olmadığını belirtir. Bazıları da
  onun zayıf olduğunu, hadisi yazılsa da, kendisiyle ihticac edilemeyeceğini
  ifade ederler. Hatta Yahya b. Main, onun ve oğlunun
  hadis çaldıklarını söyler.
  İbn Hacer, Tehzibut-Tehzib, V. 280-2
  Zayıf olduğu görüşü ağır basmaktadır.

  İsmail b. Ebi Üveys (ö. 226): Saduk olduğu, hıfzından rivayetinde
  hatalar yaptığı söylenmektedir. Kendisini zayıf görenler
  çoğunluktadır. Onun naklettiği sahih hadislerden seçtiklerini
  Buhari (ö. 256) ve Muslim (ö. 261) nakletmişlerdir. Ancak Nesai
  (ö. 303) ve başkalarının cerhetmeleri sebebiyle İbn Hacer (ö. 852),
  Sahihteki bu hadisler dışındaki hadisleriyle -başkaları tarafından
  da rivayet edilmedikçe- ihticac edilemeyeceğini belirtir.
  İbn Hacer, Fethul-Bari Mukaddimesi; Tahrir, I. 135-6

  El-Fadl eş-Şarani (ö. 282): Hakkında ileri geri konuşulmuş-
  tur. Onu edîp ve fakih olarak niteleyenlerin yanısıra, saduk ve
  sika görenler de vardır. Ancak şiilikle suçlandığı gibi, yalan söylemekle
  itham edenler de olmuştur. Ancak Zehebi, Huseyn elKabbaninin
  ona yalan isnadını mübalağalı görmektedir.
  Zehebi, Nubela, XIII. 317-9

  İsmail b. Muhammed b. El-Fadl eş-Şarânî: Hakimin (ö.
  405) hocalarındandır. Hakim, onun bazı hocalarla karşılaşıp kar-
  şılaşmadığında şüphe ettiğini söylemiştir.
  Zehebi, Mizan, I. 247-8.

  İkrime'nin İbn Abbas'tan naklettiği bir başka isnadla
  Vakidi'nin (ö. 207) kaydettiği rivayetin metninde ise bırakılan şey
  sadece "Allah'ın Kitabı" şeklindedir.
  Vakıdi, Meğazi, III. 1111-3.

  Nitekim, İbn Abbas rivayetini nakleden Hakim, yalnızca Allahın
  Kitabına sarılmayı tavsiye eden rivayeti hatırlattıktan sonra,
  Bu hutbede, sünnete sarılmanın zikredilmesi garip olup, ona
  (başka tariklerle desteğe) ihtiyaç duyulmaktadır” demekte ve ona
  şahid olarak bulduğu az önce Darekutni'den naklettiğimiz Ebû
  Hureyre rivayetini kaydetmektedir.
  Hâkim, Mustedrek, I. 93

  7. İbn Abdilberr (ö. 463) rivayeti:

  devam edecek.....

 5. #5
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Hadisler bırakıldımı ? Bırakılmadımı ?

  Bir şeyin varlık değeri , " mamelek'e" sağladığı faideli şeylerle ölçülür.
  Bu durumda hadislerin ( zayıf dahi olsa ) insanlığa sağladığı faideleri tartışmak dahi biinsaflıktır...

  Bu güne dek kim hadislerden zarar görmüş?
  Allah akıl iz-an versin...
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 6. #6
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  7. İbn Abdilberr (ö. 463) rivayeti:

  İbn Abdilberr, İmam Malikin Muvattaındaki belağ rivayetinin
  iki isnadını vermektedir. Bunlardan biri, yukarıdaki Ebû Hureyre
  rivayetidir, diğeri ise Amr b. Avfdan naklettiği şu rivayettir:
  Abdurrahman b. Yahya > Ahmed b. Said > Muhammed b. İbrahim
  ed-Deybuli > Ali b. Zeyd el-Feraidi > el-Huneyni > Kesir b.
  Abdillah b. Amr b. Avf > babasından > dedesinden. O, Rasulullah
  ın şöyle buyurduğunu söylemiştir:
  Size iki emir bıraktım, o ikisine sarıldığınız sürece sapıtmayacaksınız:
  Allahın Kitabı ve benim sünnetim.
  
  İbn Abdilberr, et-Temhid, XXIV. 331;

  Amr b. Avf el-Muzenî: Muaviye zamanında (H. 41-60) vefat
  etmiş bir sahabidir.
  İbn Abdilberr, İstiab, II. 516-7;

  Abdullah b. Amr b. Avf: İbn Hibban onu Sikat adlı eserinde
  zikretmişse de o bu hususta tek kalmıştır. Zehebi onu Mizan adlı
  eserine almıştır. Makbul görüldüğü gibi, mechul de addedilmiş-
  tir. Oğlu ondan rivayetlerinde tek kalmış ve kendisinden kimse
  rivayet etmemiştir.
  İbn Hacer, Tehzibu-Tehzib, V. 339-340;

  Kesîr b. Abdillah (ö. 170 sonrası): Buhari ve Ebû Hatim
  œmunkerul-hadis, Nesai œmetruk, Darekutni œzayıf görmekte-
  dir. Şafii (ö. 204) ve Ebû Davud, onun hakkında œyalan direklerinden
  bir direktir, Ahmed b. Hanbel ise onun hadisini atmış ve
  munkerul-hadis olduğunu söylemiştir. İbn Hibban (ö. 354),
  onun babasından, onun da dedesinden gelen bir uydurma nüsha
  rivayet ettiğini ve bu nüshanın hiçbir kitapta zikrinin veya ondan
  herhangi bir rivayet nakletmenin œtaaccup etme amacı dışında
  helal olmadığını belirtmiştir.
  İbn Hacer, Tehzibut-Tehzib, VIII. 421-3;

  İshak b. İbrahim el-Huneynî (ö. 216): Medineli olup Tarsusta
  ikamet etmiştir. Onu hatalarından dolayı zayıf görenler
  kadar, Malik gibi onu övenler ve İbn Hibban gibi sika görenler de
  vardır. Buhari onun hadislerini tartışılır görürken, Nesai onun
  sika olmadığını belirtir.
  İbn Hacer, Tehzibut-Tehzib, I. 222-3;

  Amr b. Avf rivayetinde ise, kendisi hakkında cerh-tadil alimlerimizin
  oldukça ağır cerh ifadeleri kullandıkları torun Kesir b.
  Abdullahın bulunmaktadır.52 Hadis bu ravi sebebiyle zayıftır.

  8. el-Hatîb el-Bağdâdî (ö. 463) rivayeti:

  devam edecek.....

 7. #7
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  8. el-Hatîb el-Bağdâdî (ö. 463) rivayeti:

  el-Hatîb el-Bağdâdî Ebû Said el-Hudriden (ö. 74) şu hadisi
  nakletmektedir:
  Ebû Talib Muhammed b. Ali b. İbrahim el-Beydavi > Muhammed
  b. el-Abbas el-Hazzaz > Ebû Bekr b. el-Mucellid > Abdullah
  b. Ömer > Şuayb b. İbrahim et-Temimi > Seyf b. Ömer >
  Eban b. İshak el-Esedi > es-Sabbah b. Muhammed > Ebû Hazim
  > Ebû Said el-Hudri:
  Rasulullah (s) vefat öncesi rahatsızlığı sırada biz sabah namazı
  kılarken çıkageldi. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekr geri çekilmeye
  başladı, ancak O (s) ona yerinde kalmasını işaret etti ve insanlarla
  birlikte namazını kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd ve
  sena ettikten sonra şöyle buyurdu:
  Ey insanlar! Şüphesiz ben size iki ağırlık bıraktım: 1. Allahın
  Kitabı, 2. Sünnetim. Artık siz Kuranı benim sünnetimle konuşturunuz.
  Gece karanlığında yolunuzu kaybetmeyin. Siz o ikisiyle
  amel ettiğiniz sürece, gözleriniz kör olmaz, ayaklarınız kaymaz ve
  elleriniz kısalmaz.

  El-Hatib el-Bağdadi, el-Fakih vel-Mütefakkih, I. 94.

  Ebû Said el-Hudrî (ö. 74): Sahabidir.
  İbn Abdilberr, İstiab, IV. 89; İbnu'l-Esir, Usdu'l-Gabe, II. 365, VI. 142;

  Ebû Hazim el-Becelî el-Ahmesî: İsmi hakkında hayli ihtilaf
  edilen bir sahabidir.
  İbn Abdilberr, İstiab, IV. 45-6;

  es-Sabbah b. Muhammed el-Becelî el-Ahmesî: İbn Hibban
  aşırıya kaçarak onun uydurma haberler rivayet ettiğini söylemiş-
  se de aslında zayıf bir ravidir.
  Zehebi, Mizan, III. 20; Tahrir, II. 135.

  Eban b. İshak el-Esedî: Sika görenlerin yanısıra onu metruk
  bulanlar da vardır.
  Zehebi, Mizan, I. 5; Tahrir, II. 100-1.

  Seyf b. Ömer: Cerh-tadil imamlarınca cerhedilmiştir. Hadislerinin
  geneli metruk ve munker görülmüş, zındıklıkla itham
  edilmiş, hadis uydurduğu belirtilmiştir.
  Zehebi, Mizan, II. 445-6; İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve-Tadil, IV. 278.


  Şuayb b. İbrahim et-Temîmî: Seyf b. Ömerin kitaplarının
  ravisidir ve bilinmemektedir.
  59 Zehebi, Mizan, II. 465;

  Hadisi aynı ortak isnadla nakleden Kadi Iyazın lafzı ise şöyledir:
  Ey insanlar! Şüphesiz ben size iki ağırlık bıraktım: Allahın Kitabı
  ve Sünnetim. Artık onu ifsad etmeyiniz. Siz o ikisiyle amel ettiğiniz
  sürece, gözleriniz kör olmaz, ayaklarınız kaymaz ve elleriniz
  kısalmaz

  Kadi Iyaz, el-İlma, s. 9.


  Burada kaydettiğimiz rivayetlerinden sonra dört farklı kaynakta
  rastladığımzı Kitap ve Sünnetin yanısıra üçüncü veya dördüncü
  bir şey daha bıraktığını
  ifade eden şu rivayetlere yer verilecektir.

  devam edecek...

 8. #8
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  9. İmam Zeyd b. Ali’nin (ö. 123) babasından, dedesinden,
  onun da Hz. Ali’den (ö. 40)61 naklettiğine göre, Rasulullah (s)
  hastalandığında şöyle buyurmuştur:
  “Ey insanlar! Ben size, Allah’ın Kitabını, Sünnetimi ve Itratimi
  bıraktım. Allah’ın Kitabını zayi eden, sünnetimi zayi etmiş gibidir.
  Sünnetimi zayi eden ise Itratimi-Ehl-i Beytimi zayi etmiş gibidir.”

  Zeyd b. Ali, b. Huseyn b. Ali, Musnedu’l-Imâm Zeyd, s. 360-1.

  10. İbadiye mezhebinin en muteber hadis kitabı olan er-Rabî’
  b. Habîb’in (ö. 175-180)63 Müsned’inde, hocası Ebû Ubeyde
  Muslim b. Ebû Kerîme’nin (ö. 145/762) “Rasulullah’tan bana
  ulaştığına göre (belağanî) o şöyle buyurmuştur:
  
  Size öyle bir şey bıraktım ki, eğer ona sarılırsanız asla sapıtmazsınız:
  Yüce Allah’ın Kitabı. Şayet Allah’ın Kitabı’nda bulamazsanız
  o zaman benim sünnetime (bakınız). Eğer benim sünnetimde
  de bulamazsanız sizden olan yetki sahiplerine (başvurunuz).

  Rabî’ b. Habîb, b. Ömer el-Ezdî, el-Câmiu’s-Sahîh, I. Cüz, s. 11,

  11. Beyhakî’nin (ö. 458) el-Medhal adlı eserinde İbn Abbas’dan
  (ö. 68) naklettiği hadis şöyledir:
  Ebû Abdullah el-Hafız > Ebû Bekr Ahmed b. El-Hasen >
  Ebû Abbas Muhammed b. Yakub > Bekr b. Sehl ed-Dimyâtî >
  Amr b. Haşim el-Beyrûtî > Süleyman b. Ebî Kerîme > Cuveybir
  > Dahhâk > İbn Abbas:
  Rasulullah (s) şöyle buyurmuştur:
  “Allah’ın Kitabı'ndan size ne verildiyse onunla amel gerekir.
  Onun terki konusunda hiçbiriniz için mazeret yoktur. Eğer Allah’ın
  Kitabında yoksa o zaman benim bir sünnetim geçmiştir. Şayet benim
  geçmiş bir sünnetim yoksa bu defa ashabımın dedikleri vardır.
  Çünkü ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine sarılsanız
  hidayete erersiniz. Ashabımın ihtilafı ise sizin için rahmettir.”

  Beyhaki, el-Medhal, s. 162-3, no: 152.

  Dahhâk b. Müzâhim (ö. 105): Çok irsal yapan, saduk bir
  ravidir. Yahya b. Main, Ebû Zur’a ve Ahmed b. Hanbel’e göre sika,
  Yahya b. Said’e göre zayıftır. Ancak o, İbn Abbas ile hiç buluşmamıştır.
  Tefsiriyle tanınmaktadır. İbn Abbas ve Ebû
  Hureyre’den naklettiği rivayetlerin hepsi tartışmaya açıktır.
  Cuveybir b. Saîd el-Ezdî: Cidden zayıf olup, hadis imamları
  tarafından cerhedilmiştir.
  Tahrir, I. 226;

  Yahya b. Main onun hakkında “leyse
  bişey’in”, Cuzcani de “onunla meşgul olunmaz” derken, Nesai,
  Darekutni ve başkaları ise onu “metruku’l-hadis” olarak değerlendirmektedirler.
  Zehebi, Mizan, I. 427.

  Süleyman b. Ebî Kerîme: Ebû Hatim onu zayıf görmüş, İbn
  Adiyy (ö. 365) ise bütün hadislerini munker kabul etmektedir.
  Cerh-tadil imamalarınca hadisleri zayıf görülmüştür.
  Zehebi, Mizan, II. 411-2.

  Amr b. Hâşim el-Beyrûtî: Hata eden saduk bir ravidir....
  devam edecek.........

 9. #9
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!
  .
  Amr b. Hâşim el-Beyrûtî: Hata eden saduk bir ravidir
  İbn Mace (ö. 273) kendisinden rivayette bulunmuştur.
  Evzai’den (ö.157) küçükken hadis yazmıştır.
  İbn Adiyy, onun hakkında “leyse bihi be’s” demiştir.
  Zayıf olduğunu söyleyenler vardır.
  Tahrir, III. 110;

  Bekr b. Sehl ed-Dimyâtî (ö. 289): Zehebi onun muhaddis ve
  müfessir olduğunu, insanların ondan hadisler naklettiklerini,
  durumunun “mukaribu’l-hal” olduğunu söylerken, Nesai ise
  onun zayıf olduğunu belirtir.
  Nubela, XIII. 425-6.

  Görüldüğü gibi bu rivayette, Kitap ve Sünnet'in yanı sıra
  Sahabe görüşleri de
  üçüncü bir kaynak olarak sıralanmıştır.

  Hatta bu rivayetteki vurgu, Kitap ve sünnetten çok
  sahabenin konumuna yöneliktir.
  Ravilerinin mecruh olmaları sebebiyle
  bu rivayet de zayıftır.

  12. Sâğânî’nin (ö. 650) naklettiği bir rivayete göre
  ise Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur:
  “Ben sizi (kendi halinize) bıraktığım sürece,
  siz de beni (öylece kendi halime) bırakın.
  Sizi, gecesi gündüz gibi olan, tertemiz,
  bembeyaz bir delil üzere bıraktım.
  Onlara sarılırsanız, benden sonra asla sapıtmazsınız:
  Allah’ın Kitabı, Itratim, Ashabıma ittiba ve Sünnetim.
  ”
  Sağani, el-Mevzûât, s. 33, no: 24, Beyrut-1985

  Dikkat edilirse, Hz. Ali’den gelen üçlü rivayette,
  hadisimizin üç farklı muhtevası gayet güzel bir şekilde
  “Kitap, Sünnet ve Itrat”
  olarak tek hadiste cem edilmiştir.

  Er-Rabi’ b. Habib’in naklettiği rivayette ise bu üçlü
  “Kitap-Sünnet ve Ulu’l-Emir” şeklinde
  cemedilmiştir.

  Üçüncü rivayette ise
  “Kitap, Sünnet ve sahabe kavli"
  birlikte sıralanmıştır.

  Son rivayette ise,
  Kitap, Sünnet ve Itrat’a
  “Sahabeye ittiba” da ilave edilmiştir.
  Ancak Sağani’nin naklettiği
  bu rivayet, uydurma
  bir haberdir
  ve onu Mevzûât adlı eserinde nakletmiştir.
  Aslında bu son dört rivayet,
  hadisin aslına ne/lerin ilave edilebildiğinin
  de birer delili olsa gerektir.
  Tevil yaparak, hadisler arasını cem ederken
  nelerin metinleşebileceğini göstermek için
  yeterlidir.
  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

  devam edecek....
  Konu mopsy tarafından (14-03-2016 Saat 11:41 AM ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

  Yukarıda sıraladığımız rivayetleri burada değerlendirecek
  olursak:

  1. İbn İshak ile İmam Malik rivayetleri isnadsızdır.

  2. Vakıdi rivayeti muallak, Taberi’nin Abdullah b. Ebi
  Necîh’ten naklettiği rivayet ise aradaki tabii ve sahabi ravileri
  atlayarak rivayet etmesi sebebiyle mu’dal, dolayısıyla her ikisi
  de zayıf rivayetlerdir.

  3. Darekutni’nin Ebû Hureyre'den naklettiği rivayeti isnadda
  bulunan ve ittifakla cerhedilen Salih b. Musa et-Talhî ve diğer
  bazı raviler sebebiyle zayıftır.

  4. Hakim’in İbn Abbas rivayeti, hem ravilerinin zayıf oluşu,
  hem de Hakim’in o hutbede, sünnete sarılmanın zikredilmesini
  garip görmesi sebebiyle zayıf bir rivayettir.

  5. İbn Abdilberr’in Amr b. Avf’tan naklettiği rivayeti ittifakla
  ve şiddetle cerhedilen Kesir b. Abdillah sebebiyle zayıf bir rivayettir.

  6. el-Hatib el-Bağdadi’nin Ebû Said el-Hudri’den naklettiği rivayet
  ise hem Ebû Hazim’in Ebû Said ile görüşmemesi, hem de
  yine ittifakla cerhedilen Seyf b. Ömer sebebiyle zayıf bir rivayettir.

  7. Beyhaki’nin İbn Abbas’tan rivayeti de, hem Dahhak’in
  İbn Abbas ile görüşmemiş olması, hem de zayıf görülen bazı
  ravileri sebebiyle zayıftır.

  Görüldüğü gibi bu rivayetlerin ilk dördü, isnadsız, muallak,
  mu’dal oldukları için; diğerleri ise isnadlarında bulunan zayıf veya
  çok zayıf mecruh raviler tarafından nakledildiği için klasik
  hadis usulüne göre herbirisi zayıf rivayettir.

  İlk dört kaynaktan üçü tarih kitabı iken,
  Malik’in Muvatta’ı ise kendi fıkhi görüşleriyle birlikte
  hadislerden oluşan en erken fıkıh-hadis karışımı
  kıymetli bir eserdir.

  H. II ve III. asra ait olan bu eserlerin ortak yanı,
  söz konusu hadisi -zayıf da olsa- muttasıl
  bir isnadla zikretmemiş
  olmalarıdır.

  İkinci gruptaki kaynaklar ise ....

  Devam edecek....

1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Muhammed Mustafa as. diyor ki-2
  YukseLL Tarafından Dualar Hadisler Foruma
  Yorum: 234
  Son mesaj: Bugün, 03:19 PM
 2. "bir yasak aşk" mektubu ...
  sahrabetis Tarafından Mesaj Panosu Foruma
  Yorum: 21
  Son mesaj: 08-09-2017, 09:23 PM
 3. İngilizce Kitap Özetleri
  dogangunes Tarafından Eğitim Öğretim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 23-11-2015, 10:28 AM
 4. "An"da Var Olmalı İnsan
  uzak yollar Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 17-04-2015, 06:04 PM
 5. Puslu Kıtalar Atlası -"resimli roman"
  mopsy Tarafından Kitap Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 31-03-2015, 10:38 AM
Yukarı Çık