+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
2. Sayfa, Toplam 2 BirinciBirinci 12
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 17 Toplam: 17

Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

Din ve İnanç Kategorisinde ve Dini Dokümanlar Forumunda Bulunan Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı? Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Merhaba! İkinci gruptaki kaynaklar ise H. IV. ve V. asra ait kaynaklardır. Eserlerin musannifleri, tanınmış muhaddislerdir. Aslında İslamın temel iki

 1. #11
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Merhaba!

  İkinci gruptaki kaynaklar ise
  H. IV. ve V. asra ait kaynaklardır.

  Eserlerin musannifleri, tanınmış muhaddislerdir. Aslında İslamın
  temel iki referansını ifade eden böylesine bir hadisin, niçin
  ancak H. IV. ve V. asrın eserlerinde isnadla buluştuğu, yahut
  neden bu kadar geciktiği hususu fevkalade önem arzetmektedir.
  Kaldı ki, bu muhaddislerimizin naklettikleri isnadların hepsinin
  zayıf olması da ayrı bir problemdir.

  Zeyd b. Ali ile er-Rabî b. Habib, H. II. asrın en erken hadis
  musanniflerinden olmalarına ve Zeydiyye ve İbadiyye Mezheplerince
  gerek kendileri ve gerekse Müsnedleri en önemli muteber
  birer kaynak olarak görülmelerine rağmen, eserlerinin ne denli
  orijinal oldukları tartışılmaktadır.
  Bu konuda bkz: Erul Bünyamin, a.g. makale, s. 66-8. Zeyd b. Ali'nin
  Musned'i ise, yalnızca Ebu Halid el-Vasiti adlı tek bir ravi tarafından rivayet
  edilmiştir. Bkz: Özafşar M. Emin, Fıkhi Hadisler ve Değerlendirilmesindeki
  Esaslar, A.Ü.S.B.E. 1995, basılmamış doktora tezi, s. 52-5.
  Dolayısıyla eserin kendisinin otantikliği kuşkulu olunca,
  orada nakledilen rivayetlere de ihtiyatla bakılmalıdır.

  Meseleye metin ve muhteva açısından bakacak olursak, şu
  soruları rahatlıkla sorabiliriz:

  1. Hz. Peygamber, ümmetine birşey/ler bıraktığını ifade edecekse,
  böylesine önemli bir vasiyeti üç farklı şekilde mi söylemiş-
  tir?

  2. Şayet bu vasiyet Veda Hutbesinde geçiyorsa, yani on binlerce
  sahabinin dinlediği bir hutbe ise, nasıl oluyor da bu üç
  farklı muhteva ile naklediliyor?

  3. "Kitap-Sünnet" versiyonunu Sünnî alimler, nasıl Sünnetin
  teşride delil oluşu hakkında kullanıyorlarsa, Şiî alimler de "Kitap-Ehl-i
  Beyt" versiyonunu, kendi imamlarının fıkıh ve hadiste
  otoriteler oldukları hususunda delil olarak kullanmaktadırlar.

  Bu durumda, aynı kalıplarla gelen, ama ikinci maddeleri değişen, ve
  iki farklı ekolün en önemli mesnedlerinden olan bu rivayetler
  arasında çelişki yok mudur?

  4. "Kitap ve Ehl-i Beyt" versiyonunu sahih gören Sünnî ilim
  adamları ve araştırmacılar, bu rivayetleri neden tevil etme ihtiyacı
  hissetmektedirler? Sırf isnadından dolayı hadis sahih görülürken,
  neden Şiî ulema gibi bu iki hususu kaynak olarak kabule
  yaklaşmamaktadırlar? İsnadda Şia ile beraberken, metinde
  neden Sünnî bir yorum yapmak durumunda kalınmaktadır? Bu
  yapılırken ilmi tutarlılık ilkesi hiç mi göz önünde bulundurulmamaktadır?
  Acar Yusuf, Hadis Metinlerini Anlamada Öznellik Sorunu, Marife, yıl: 1,
  sayı: 3, s. 153-160;


  Oysa "Kitap ve Ehl-i Beyt" versiyonuna Şiî alimlerin
  yaklaşımı kendi zaviyelerinden bakıldığında daha tutarlıdır.

  devam edecek.....

 2. #12
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Merhaba

  Aslında rivayetlerdeki çelişki açıktır.
  Geçmişte ve günümüzde birçokları meseleyi tevil etmeye çalışmışlar,
  yeterli isnad ve metin tahlili yapmaktan özellikle kaçınmışlardır.

  Sünnî alimler, Kitap-Sünnet versiyonunu,
  Şiî alimler ise Kitap-Ehl-i Beyt versiyonunu
  tercih etmişlerdir.

  Burada sorulması ve tartışılması gereken önemli birkaç soru
  akla gelmektedir:
  1. Acaba, klasik hadis usulüne göre, burada kaydettiğimiz
  birkaç zayıf rivayetin kıymeti nedir? Bu konuda karşımıza iki
  farklı görüş çıkmaktadır:

  a. Bir rivayetin muhtelif kaynaklardan nakledilmesi durumunda,
  tariklerinin çok oluşu o rivayetin metnini güçlendirir.
  Marife, yıl: 1,sayı: 3, s. 153-160

  Farklı sahabilerden gelen bu zayıf isnadlar, birbirlerini destekler
  ve neticede kuvvetlenerek Hasen li ğayrih derecesine çıkar. Zira
  bu kadar farklı sahabeden ve farklı muhaddislerden nakledilen
  böylesi bir rivayetin mutlaka bir aslı vardır.
  İbn Hacer, el-Kavlu'l-Musedded, s. 47

  b. Farklı sahabilerden nakledilmiş olsalar da, elde hiçbir sahih
  isnadın olmayışı, söz konusu hadisin aslının olmadığını gösterir.
  Bilhassa hadisin isnadlarıyla ta IV.-V. asır kaynaklarında
  ortaya çıkmış olması, o hadisle ilgili daha evvel belli isnadların
  olmadığına bir işaret sayılmalıdır. Özellikle de, İslamın Kurân ve
  Sünnet gibi iki kaynağının temelini oluşturan çok önemli böyle
  bir rivayetin mutlaka birkaç sahabiden sahih isnadlarla nakle-
  dilmiş olması beklenirdi. Dolayısıyla bu zayıf rivayetlerin birbirini
  desteklemesi, kuvvetlendirmesi şöyle dursun, tam aksine o hadisin
  temelde zayıf olduğunu ortaya koymaktadır.
  Sehavi, el-Mekasidu'lHasene,s. 146, no: 296

  2. Hadisin zayıf olduğu kabul edildiğinde,

  devam edecek.....

 3. #13
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Merhaba

  2. Hadisin zayıf olduğu kabul edildiğinde, bu defa klasik hadis
  usulünde zikredilen bazı şartlar müvacehesinde acaba bu
  hadis, zayıf hadisle amel edilebileceği kanaati noktasından nasıl
  değerlendirilebilir?

  Bilindiği gibi H. II. Asırdan itibaren Sufyan es-Sevrî (ö. 161),
  Abdullah b. el-Mubarek (ö 181), Sufyan b. Uyeyne (ö. 198),
  Abdurrahman b. Mehdî (ö. 198) ve Ahmed b. Hanbel (ö. 241) gibi
  bazı muhaddisler, helal-haram konusunda isnadların tedkikinde
  titiz davrandıklarını, ancak amellerin fazileti, vaaz vb. konularda
  ise zayıf hadislerin rivayet edilebileceğini ileri sürmüşlerdir.

  Nevevî (ö. 676) ile birlikte, mezkur konularda zayıf hadislerin
  hem rivayet edilebileceği, hem de onlarla amel edilebileceği görü-
  şü ileri sürülmüş ve bu yeni görüş sonraki birçok alim tarafından
  destek bulmuştur.
  Suyuti, Tedrib, I. 298-9

  Şâtıbî (ö. 790), Şevkânî (ö. 1250) gibi alimlerle, Subhî es Sâlih,
  A. Muhammed Şâkir ve Yusuf el-Karadâvî gibi bazı muasır
  müellifler ise, şerî hükümlerin tamamının eşit olduğunu, bu sebeple
  hem ahkam, hem de fezail konularında her zaman sahih
  bir huccet gerektiğini belirtmişlerdir. Oldukça tartışmalı olan bu
  konuya burada girecek değiliz. Sadece şu kadarını söylemekle
  iktifa edebiliriz:

  Herşeyden evvel bu hadisin muhtevası, zayıf hadislerin kullanılmasına
  cevaz verilen amellerin faziletleri, ecir-sevap, dua,
  vaaz, tergib-terhib, menakıb ve meğazi vb. konulardan değildir.
  Hatta herhangi bir fıkhi hükmün terettip edebileceği ahkam hadislerden
  de değildir. Aksine, helal-haram konusundan daha
  önemli olan dinin iki temelini konu edinmektedir. Eğer helalharam
  konusu titiz davranmayı gerektiriyorsa, Hz. Peygamber’in
  ümmetine bıraktığı bu iki mirası ifade eden böylesi önemli bir
  konuda çok daha fazla titizlik gerekirdi. Bu noktada, erken dö-
  nem muhaddislerin, muhtemelen bu titizliği gösterdikleri için bu
  hadisi eserlerine almadıkları söylenebilir. Rivayeti eserlerinden
  naklettiğimiz H. IV. V. asır muhaddislerinin ise, bu hadisi kabul
  edip naklederken tam tersine müsamahakâr davrandıkları, rivayet
  ettikleri isnadlarından kolayca anlaşılmaktadır.

  devam edecek...

 4. #14
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  Şayet Hz. Peygamberden ümmetine bıraktığı bu mirası ifade
  eden hadis, sadece bu muhteva ile nakledilmiş olsaydı, -zayıf da
  olsa- bu rivayetleri nakletmede veya kabul ederek muktezasınca
  amel etmede bizce herhangi bir sıkıntı da yaşanmazdı. Ancak,
  hadisin üç ayrı muhteva ile nakledilmiş olması, ister istemez bu
  üç muhtevayı birlikte değerlendirmeye de sevketmektedir.

  3. Aynı konuda daha sahih hadisler bulunduğu halde, zayıf
  hadislerle amel edilebilir mi?


  Bu konuda geleneksel görüş, sahih hadis varken zayıf hadislerin
  kabul edilemeyeceği ve onlarla amel olunamayacağı istikametindedir.
  Kaldı ki, bizim burada tartıştığımız hadis hakkında
  "daha sahih bir hadis" değil, daha sahih versiyon sözkonusudur.
  Bu sebeple aynı konudaki hadisler arasında tercih değil, aynı
  hadisin üç ayrı verisyonu arasında en sahih olanını diğer ikisine
  tercih etmek durumundayız.

  4. Acaba Allah Rasulü bu üç muhtevanın üçünü de söylemiş
  olabilir mi?


  devam edecek...

 5. #15
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  4. Acaba Allah Rasulü bu üç muhtevanın üçünü de söylemiş
  olabilir mi?


  Rivayetlerin bazısından hareketle Hz. Peygamber’in bu hadisi/hutbeyi
  farklı mekanlarda ifade ettiği ileri sürülerek, her bir
  mekanda ayrı bir cümle kullanmış olabileceği söylenebilir. Allah
  Rasulünün, değişik konularda, muhatapların durumuna veya
  öncelediği ihtiyaca göre bazen aynı konuda farklı hususlar dile
  getirebildiği mümkünse de, bize göre bu hadis çerçevesinde farklı
  ifadeler kullanmış olabileceği hususu son derece zayıf bir ihtimaldir.
  Çünkü ümmetine bırakacağı ve onları asla saptırmayacak
  temel referans/ları tavsiye edecek olan Hz. Peygamber’in,
  Cuhfe’de başka, Hum’da başka, Mina’da başka, Arafat’ta başka
  kaynaklar/miraslar bıraktığını söylemesi düşünülemez.

  5. Zayıf da olsa, bu ve benzeri hadislerin
  isnada ihtiyaç duyulmayacak kadar meşhur olmaları,
  ya da ümmet tarafından kabul edilmeleri
  bu versiyona ayrı bir değer katar mı?


  devam edecek...

 6. #16
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Merhaba

  5. Zayıf da olsa, bu ve benzeri hadislerin
  isnada ihtiyaç duyulmayacak kadar meşhur olmaları,
  ya da ümmet tarafından kabul edilmeleri
  bu versiyona ayrı bir değer katar mı?


  Klasik bakış açısı bu soruya olumlu cevap vermektedir. O kadar ki, eldeki
  bazı zayıf rivayet/ler mütevatir derecesine dahi çıkartılabilmekte
  ve onunla bu sayede nesh bile gerçekleştirilebilmektedir.
  el-Menhecu'l-İslami fi'l-Cerh ve't-Ta'dil, s. 418-421.

  Az önce dediğimiz gibi, şayet bu konuda sadece bu versiyon
  olsaydı, bu versiyonun kabulü hakkında daha toleranslı olunabilirdi.
  Oysa, diğer iki versiyonun hem senedleri, hem de kaynakları
  göz önünde bulundurulduğunda, -her ne kadar ilerleyen asırlarda
  şöhret kazanmışsa da- "Kitap-sünnet" versiyonunun "sahih"
  bir rivayet olarak kabulü mümkün değildir.
  Kaldı ki,
  isnadları veya kaynakları daha güçlü olduğu için, diğer iki versiyon
  da aynı şekilde meşhur olmuş ve muhaddislerce kabul görmüştür.

  6. O halde bu üç farklı versiyon nasıl izah edilecektir?

  devam edecek...

 7. #17
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Cevap: Muhammed as Kitap"ın yaninda Sünnet’ini bıraktı mı?

  Selam!

  6. O halde bu üç farklı versiyon nasıl izah edilecektir?

  Acaba bu üç ayrı versiyon birbiriyle
  çelişki içerisinde midir?
  Yahut bu üç ayrı hususu ifade eden
  üç versiyon uzlaştırılabilir mi?
  Bu hususta Sünnî ve Şiî çevrelerin
  kendi mezhepleri lehinde yorumlar
  yaptıkları gibi, farklı versiyonların
  aralarını çeşitli tevillerle uzlaştırma
  cihetine gittikleri görülmektedir.

  Yapılan bu yorumlara göre, aslında
  bu konuda herhangi bir çelişki yoktur.

  Oysa
  bize göre, bu versiyonlar birbiriyle çelişmektedir.
  Bundan dolayıdır ki, her iki mezhep de kendi
  mezhebine uygun olan versiyonu önceleyip
  kabul etmekte, diğerini ise ya reddetmekte,
  ya da uzak tevillerle kabul etmektedir.

  Nitekim her bir mezhep, kendi deliller hiyerarşisini
  ifade ederken bu hadisin kendi mezhebine
  uygun olan verisyonuna dayanmaktadır.

  Oysa sadece Kur’an’ın bırakıldığını ifade eden rivayet,
  hem Hz. Peygamber’in dindeki konumunu ifade eden ayetleri,
  hem de Ehl-i Beyt ile ilgili ayetleri içerdiği için her iki
  versiyonun içeriğini de kapsamaktadır. Bu durum
  diğer iki versiyon için sözkonusu değildir.

Benzer Konular

 1. Muhammed Mustafa as. diyor ki-2
  YukseLL Tarafından Dualar Hadisler Foruma
  Yorum: 174
  Son mesaj: Dün, 09:31 AM
 2. İngilizce Kitap Özetleri
  dogangunes Tarafından Eğitim Öğretim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 23-11-2015, 09:28 AM
 3. "bir yasak aşk" mektubu ...
  sahrabetis Tarafından Mesaj Panosu Foruma
  Yorum: 15
  Son mesaj: 25-06-2015, 09:10 AM
 4. "An"da Var Olmalı İnsan
  uzak yollar Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 17-04-2015, 05:04 PM
 5. Puslu Kıtalar Atlası -"resimli roman"
  mopsy Tarafından Kitap Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 31-03-2015, 09:38 AM
Yukarı Çık