Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 Toplam: 4
 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Rahip ve Kur'an Tanrilari

  Selam!

  KUR’AN’DA TANRILAR

  Guy MONNOT
  Çev.: Ramazan ADIBELLİ

  Özet
  Dominiken tarikatına mensup bir rahip ve İslam konusunda incelemeler yapan
  Fransız bir bilim adamı olan Guy Monnot’nun bu yazısında
  Kur’an’daki “ilah” kavramını analiz etmektedir. Dört bölümden oluşan
  bu makalede, politeist bir ortamda ortaya çıkan İslam’ın
  nasıl monoteizmi ön plana çıkardığı meselesi irdelenmektedir. Kur’an ayetlerinden
  hareketle bu evrimin seyrini belirlemeye çalışan yazar, “ilah” ve “Allah”
  kavramları arasındaki ilişkiyi ve bu konudaki tartışmaları öz bir biçimde ortaya koymaya çalışmaktadır.

  Aziz Dominique’in 13. yüzyılda kurduğu Dominiken tarikatına mensup bir rahip olan
  Guy Monnot, aynı zamanda bir dinler tarihçisi ve İslamologtur. Arap dili, İslam tarihi
  ve tefsir alanında uzmanlaşan Monnot, Paris’teki ünlü École Pratique des Hautes
  Études’de ders vermektedir. İslam tarihi ve tefsir alanında birçok çalışması bulunan
  Monnot’nun bu çalışmalarından bir kaçı şunlardır:
  Le corpus coranique [Kur’an Mecmuası], Le Cerf, Paris 1993;
  La démarche classique de l’exégèse musulmane [İslami Tefsirin Klasik Yöntemi],
  Le Cerf, Paris 1986; Islam et religions [İslam ve Dinler],
  Maisonneuve et Larose, Paris 1986; Penseurs musulmans et religions iraniennes.
  Abd al-Jabbār et ses devanciers [Müslüman Düşünürler ve İran Dinleri: Abdulcebbar ve Selefleri],
  Vrin, Paris 2000.
  Ayrıca Monnot, UNESCO’nun sponsorluğunda Daniel Gimaret ve Jean Jolivet ile birlikte
  Şehristani’nin El-milel ve’n-Nihal’ini Fransızcaya çevirmiştir:
  Livre des religions et des sectes, 2 cilt, Peeters, Leuven 1986, 1993.
  Monnot’nun şu yazıları Türkçeye çevrilmiş bulunmaktadır:
  ―İslam Geleneğinde Hususi Dualar‖, (çev. Sadık Kılıç),
  Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14 (1999), s. 5-24;
  ―Kur’an’da Din Düşüncesi ve Dönüşümü‖, (çev. Ramazan Adıbelli),
  Bilimname, Yıl 8, Sayı 18 (2010/1), s. 265–272 (ç.n.).

  Kur’an kendini Allah’ın vahyettiği kerim ve apaçık bir Kitap olarak takdim etmektedir.
  Bilindiği üzere Allah, Kur’an’da en önemli
  yere sahiptir. Ancak Kur’an metninde sahte tanrıların veya ilahların
  yer aldığı da unutulmamalıdır. Bunların zikredilmesi, İslam ortaya
  çıktığında onun çoktanrıcılıkla temas halinde olduğunu göstermektedir.
  Muhammed’in yaşadığı çağdaki Arap zihniyetinde tanrıların
  var olduğu Kur’an’da yansımasını bulmaktadır. Konuyla ilgili bu
  makalemiz dört bölümden oluşacaktır.

  I. Kur’an’a Göre Arap Tanrıları

  Muhammed’in gençlik yıllarında orta Arabistan’da mevcut yerli
  ve çoğunluk dini hakkında bilinen birkaç şeyi özetlemekte fayda
  vardır.
  Çok kaba olan bu din temelde betiler [kutsal taşlar] ve putlar kültünü içeriyordu.
  Bu nesneler, farklılaşmamış tanrısal olana
  bir biçim, bir ad ve bir mekân atfediyordu. Kendisine ibadet etmek
  için şu ya da bu kabilenin bir put seçmesi, bu ―ilahı‖ özel hale getiriyordu.
  Bunun sonucunda da biraz kaotik bir çoktanrıcılık ortaya
  çıkıyordu. Eski Arabistan dininde ağaç kültü de mevcuttu.
  Fakat bu dinde neredeyse hiçbir inanç, en azından az çok düzenlenmiş inanç-
  lar, herhangi bir doktrin ve hemen hiçbir mit yoktu. Davranışlar da
  dinin dışında kalıyordu ve bunlar
  kabilevi hümanizm‖ diye adlandırılan şeye tabiydi.

  Kur’an, Arapların bazı erkek veya dişi develere atfettikleri imtiyazları kısa biçimde kınamaktadır.
  Kur’an şeytanlar, cinler vb. bir-
  çok doğaüstü varlıklar kategorisinin varlığını büyük ölçüde desteklemektedir.
  Paganların tanrı ve tanrıçaları konusunda ise birçok
  ayet açık bilgiler vermektedir.

  Bu ayetlerden biri Nuh’un çağdaşları ile onun getirdiği mesaja
  baş kaldıranları tasvir etmektedir ―Şöyle dediler: Sakın ilâhlarınızı
  bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç
  bırakmayın!‖ (Kur’an, 71:23). Bu beş ―
  Nuhî‖ ilah ya da put hakkında her ikisi de 9. yüzyılın başında yaşayan İbni Kelbi ile İbni Hişam
  kısa bilgiler vermektedirler.

  Buradan çıkan sonuç, Muhammed’in
  yaşadığı dönemdeki Arabistan’da bu tanrılar bir külte sahipti ama
  bunları Mekke ile ilişkilendiren hiçbir şey yoktu.
  Meşhur bir ayette ise durum tamamen farklıdır: ―Peki gördünüz
  mü o Lât’ı ve Uzzâ’yı ve diğer üçüncüsü Menât’ı?‖ (Kur’an, 53:19).
  Bu ve müteakip ayetlerde Mekkelileri tazir vardır. Bu üç tanrıça,
  ―Kureyşî üçleme‖ dediğimiz şeyi oluşturmaktadır. Zira bunlara
  Kureyşliler yani Muhammed’in kabilesi ibadet ediyordu.
  7 Taberi tefsirine göre (9. yüzyıl) Peygamber üç meşhur şeytan ayetini bu
  ayetin akabinde söylemiştir: ―Bunlar üstün güzelliklerdir ve bunla-
  rın şefaatleri umulur‖. Ancak bu ayetler aynı akşam
  Allah tarafından kaldırılmış ya da en azından yadsınmıştır.
  Metnin dev***** dikkatlice bakmak gerekir: ―Erkek size de, di-
  şi O'na mı? Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.
  Onlar ancak sizin ve atalarınızın taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında
  hiçbir delil indirmemiştir…‖ (Kur’an, 53:21-23). Alaycı tarzda olan
  ilk iki ayet, şu diğer ayetle karşılaştırıldığında çok açık hale gelmektedir:
  ―Onlar [soy olarak], kızları Allah'a nispet ediyorlar kendilerine ise,
  canlarının istediğini [yani erkek evlatları]‖ (Kur’an, 16: 57).
  Bilindiği üzere Araplar erkek çocuğa sahip olmayı kız çocuğa sahip
  olmaya fazlasıyla tercih ediyorlardı. Kur’an, kötü payı ―O’na‖ yani
  Allah’a verdiklerine dikkat çekerek onlarla alay etmektedir.
  Bu husus, yukarıda zikredilen bu üç tanrıçanın Kureyşliler tarafından
  Tanrının, yani Allah’ın ―kızları‖ olarak görüldüğünü var saymaktadır.
  9 Fakat bir sonraki ayet durumu açıklığa kavuşturmaktadır:
  Tanrısal alana yakından veya uzaktan ait olmak yerine
  ―Kureyşî üçleme‖ insanların icadından ibarettir.
  Richard Bell’i müteakiben W. M. Watt bunların
  ―adlardan ibaret olduğunu‖ düşünerek bu üç ilahenin var olmadığını ifade eder.
  Oysa Kur’an’da az önce savunulan görüşe göre Arap tanrıları basit
  birer melekle özdeşleştiriliyordu.
  10 Bir tarafta çevredeki çoktanrıcılığın tanrısal varlıklarını inkâr var, diğer tarafta ise bunların ilk
  zamanda melek haline indirgendiği hususu var: Burada söz konusu
  olan yok edilme değil, tenzildir. Oysa 21 ve devamındaki ayet açık-
  ça sahte ilahlarla gerçek melekler arasındaki eşitlik üzerinde durmaktadır.
  23. ayet ancak daha sonra eklendiği var sayılırsa zıt anlamda anlaşılabilir. Bell’in yaptığı budur,
  ama bu varsayım temelsizdir. Bu itiraza daha radikal bir itiraz da eklenmektedir. 23. ayet
  muğlâktır. Bağlamın (24.-28. ayetler) gösterdiği üzere bu ayet mut-
  lak manada var olmayı inkâr etmeyip daha doğal olarak
  19. ve devamındaki ayetlerde söz konusu edilen sahte üç tanrıçanın açık
  adının ve kapalı mertebesinin itirazına işaret eder.
  Fazlurrahman’ın görüşü budur
  ve bizce de doğrusu budur. Kur’an ―özel bir metafizik‖ ortaya koymaz.
  Kur’an, olayları etkiye göre değerlendirir.
  Sahte tanrılar ne fayda sağlar ne de zarar verir.
  Onları saf dışı etmek için bu durum yeterlidir.
  Onlar, en azından değersiz, etkisiz ve faydasız oldukları anlamında varlığa sahip değildir.
  Başka kaynakların da bir fikir edinme imkânı sunduğu gibi
  Mekkî panteon, ikisi önemli olmak üzere başka unsurlara da sahipti.

  Bunlardan biri, Kur’an’da zikredilmeyişi şaşılacak bir husus olan Hubel’dir.
  Diğeri de daha sonra üzerinde duracağımız Allah’tan
  başkası değildir. Fakat Kur’an’da göründükleri şekliyle Arap ilahlarını belirttikten sonra
  İslam’ın [kutsal] Kitabındaki bizzat ilah
  kelimesini yakından görmek gerekir.

  II. Kur’an’da “tanrı” Adı

  Arap dilinde ―tanrı‖ anl***** gelen bir kelime mevcuttur. Bu,
  ilah kelimesidir. Bu kelime Kur’an’da 147 kez geçer. İzafet olmaksı-
  zın tekil biçimde yani ilah biçiminde (ya da i-halli biçimde ilahen)
  96, izafetle 15 kez yani tekil biçimde 111 kez geçer. Tesniye biçiminde
  yani ilaheyn şeklinde 2 kez geçer. Çoğul halde yani alihe
  biçiminde ise 34 yerde geçer (16’sında izafetle). Müennes ilahe yani
  ―tanrıça‖ ve çoğulu ilahat kelimelerine yer verilmemiş olması dikkat
  çekicidir.
  On yer dışında izafetsiz tekil kullanımlar çevredeki çoktanrıcılı-
  ğı ifade etmek için değil bilakis Kur’ani monoteizmi ifade etmek
  içindir. Bu ifadeler şöyledir: ―Allah'tan başka ilah yoktur‖ (La ilahe
  illa’llah: 37:35; 47:19), ―Benden başka ilah yoktur‖ (La ilahe illa
  ene: 16:2; 20:14; 21:25; krş. Yeşaya 42:8; 44:6-8 vs.), ―Ondan baş-
  ka ilah yoktur‖ (La ilahe illa hu: 2:255; 6:102 vs.), ya da benzer bir
  ifade (3:62; 6:46; 7:59 vs.) veya şöyle bir cümle: ―Allah'la birlikte
  başka bir ilah edinme‖ (La tec’al ma’allahi ilahen êhar: 17:22) ya da
  bu ilahın tek olduğu (vâhid: 2:163; 4:171; 5:73 vs.) yönündeki
  ifade. morfolojik bir değerlendirmeye dayanır:
  İzafetin olması ya da olmaması. Yine de bir sentaks değerlendirmesine dayanarak
  izafet halindeki müfret yani ister izafetli ister ayrışık bir isim
  olsun kendisini –in halin takip ettiği kullanımları incelemek daha
  aydınlatıcıdır. Böylece ilah kelimesi şu anlama gelmektedir: ―-in
  tanrısı‖. Fakat kimin tanrısı? Bu cihetteki kullanımlarım dökümü
  tamamlanmalı ve Kur’an metni içerisinde tanrı veya bir tanrının bir
  veya birkaç insana yapılan bu atıfların her birini ifade eden
  muhtemel okuyucunun zikri ile belirtilmelidir. Şöyle ki:

  —Müslümanların tek tanrısı olan Yakub’un ve atalarının ilahı
  (Yakub’un oğulları konuşuyor): 2:133
  —Musa’nın ilahı (Firavun konuşuyor): 40:37
  —insanların ilahı: 114:3; krş. 18:110 vs.
  —Müslümanların ilahı: 2:163, 22:34 vs.
  —Firavun’un adamlarının ilahı, yani bizzat Firavun’un kendisi
  (Firavun’a göre); 28:38
  —―Samiri‖nin ilahı, yani altın Buzağı putu: 20:97, krş. 20:88
  —Muhammed’in muhalifleri olan müşriklerin ilahı: 25:41-44;
  45:23-25.
  Son üç kategoride ―ilah‖ kelimesi elbette sahte bir tanrıya işaret
  etmektedir. Aliha şeklinde gelen çoğul kullanımların hepsinin durumu da böyledir.
  Bu ilahlar açıkça 6:74; 7:138 vs.’deki putlarla
  ilişkilendirilmiştir. Bunlar Nuh’un inanmayan halkının tanrıları (yukarıda zikredilen 71:23),
  İbrahim’in inanmayan halkının tanrıları
  (21:59), Firavun’un tanrıları (7:127), Hud’un inanmayan halkının
  (yani Ad’ın) tanrıları (11:53 vd.; 46:22), geçmişteki inanmayanların tanrıları (11:101),
  Muhammed’e muhalif olanların tanrıları
  (21:36; 25:42; 37:36; 38:6; 43:58).

  Birkaç pasaj, tanrı ibarelerinin geçtiği Kur’an atmosferini yeniden canlandırma imkânı verecektir.
  İsrailoğulları’nı denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte
  olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki: ―Ey Musa, onların
  ilahları (var; onlarınki) gibi, sen de bize bir ilah yap.‖ O: ―Siz gerçekten
  cahillik etmekte olan bir kavimsiniz‖ dedi./ Onların takip ettikleri yol
  mahvolacaktır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersizdir./ ―O sizi
  âlemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayaca-
  ğım?‖ (Kur’an 7:138-140).
  Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli kesin bir kanıt (burhan)ı
  16 olmaksızın başka bir İlah'a taparsa, artık onun hesabı Rabbinin katındadır.
  Şüphesiz inkâr edenler kurtuluşa eremezler (Kur’an, 23:117).
  … Allah mı daha hayırlı yoksa onların ortak koştukları mı?‖/ (Onlar mı)
  Yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla
  (o suyla) gönül alıcı bahçeler bitirdik, sizin içinse bir ağacını bitirmek
  (bile) mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir İlah mı?
  Hayır, onlar sapıklıkta devam eden bir kavimdir (Kur’an, 27:59 vd.).
  Kâfirler [Muhammed hakkında] dediler ki: ―Bu, yalan söyleyen bir bü-
  yücüdür.‖/ ―İlahları bir tek ilahla mı değiştirecek? Doğrusu bu, şaşırtıcı
  bir şey‖ (Kur’an 38:4 vd).

  İlk ve son ayetler oldukça ilginçtir.
  Bu ayetler bir tanrının monoteizmin tanrısı olması için tek olmasının yeterli olup olmadığı
  meselesini gündeme getirmektedir. Kapalı cevap olumsuzdur.
  Tanrısalın biçimlerini teke indirgemek tanrısalın tek bir biçimini kabul
  etmektir. Fakat Allah başka bir şeydir. Diğer taraftan O’nun varlığı
  mutlaka varsayıldığı için (1. ve 3. pasaj) tek bir ―ilah‖ ancak ona
  ilave olabilir. Burada İslam’ın politeizmin özü olarak değerlendirdi-
  ği şey söz konusu olmaktadır: Şirk, yani ulûhiyet açısından bir şeyin
  veya bir kimsenin Allah’a ortak koşulması.
  İlah ile ilgili bu soruşturmadan hangi genel sonuçlar elde edilebilir?
  İlk husus –ki bu çok önemlidir- ilah kelimesi ve düşüncesi
  Kur’an’da ve onu kabul eden veya reddeden Arap toplumunda mevcuttur.
  Kuşkusuz put (sanem) ve ilah genellikle birbirleriyle ilişkilidir.
  Ancak bunlar yine de birbirinden farklıdırlar.
  İkinci husus, gözlemlenmiş olduğu üzere bu kelimenin çok az kullanımı Muhammed’in
  çağdaşı olan Arpalarla açıkça ilişkilidir. Üçüncü husus, ilah
  kelimesi bizatihi pejoratif bir anlama sahip değildir. Kesin olan şu ki
  bu kelimenin çoğulu a priori olarak monoteizmden uzaklaştırmaktadır.
  Fakat tekil olduğu zaman bu kelime çoğu kez tabiri caizse
  kusursuz bir tanrıya işaret etmektedir. Yani ilah, eskiden Yahudi
  peygamberlerin tanrısı olduğu gibi
  nihai Müslüman Topluluğun da tanrısıdır.

  III. Tanrı ile Allah arasındaki süreklilik ve kopukluk

  İslam’ın Tanrısından söz etmeden Kur’an’daki tanrıları ele almak mümkün değildir.
  Yukarıda da metinler önemli bir problemi
  ortaya çıkarmıştı: Kur’an anlayışına göre tanrı ile Tanrı arasında ne
  ilişki vardır? Birinden diğerine aralıksız geçilebilir mi? Bu konuyu
  derinlemesine inceleme iddiamız olmasa da burada birkaç hususa
  işaret etmek istiyoruz. İlk hususlar süreklilik yönünde diğerleri ise
  süreksizlik yönündedir.
  ―Tanrı‖ kelimesi, Arapçaya Allah kelimesi ile tercüme edilmektedir.
  Görüldüğü kadarıyla bu kelime al[i]lah kelimesinin kısaltılmış halinden oluşmaktadır.
  İlah kelimesi ise ―tanrı‖ anl***** gelen
  Samice il/el temasının fazlalık halini temsil etmektedir.
  Klasik İslam’da ilah kelimesini bağladıkları masdar her ne olursa olsun –
  bu konuda ihtilaf var- nahivcilerin ve müfessirler çoğu bu etimolojiyi biliyor ve savunuyor.
  20 Muhammed, Allah (Tanrı) kelimesi ile
  ilah (tanrı) kelimesi arasındaki yakınlığın farkında mıydı? Bu mümkün.
  21 En azından, daha önce gördüğümüz gibi ―tanrı‖ isminin
  Kur’an’daki zihinsel içeriği birçok defa tek Tanrı, İslam’ın Tanrısı,
  yani Allah’tır. Birkaç ayette bu denklem gayet açıktır:
  Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki, O'nun başka ilah yoktur.
  O, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır (Kur’an, 20:98).
  Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın Rabbi (olan Allah), onların nitelendirdiklerinden yücedir!
  […] Göklerde ilah ve yerde ilah O'dur. O, hüküm
  ve hikmet sahibidir, bilendir (Kur’an, 43:82, 84).

  Son pasajda Muhammed’in Tanrısının Mekkeliler tarafından
  kendi tanrılarını saf dışı ediyormuş gibi algılandığı açık gibi görünmektedir.
  Üstelik Allah gerçekten de İslam öncesinde Arapların
  tanrısının adıydı.
  23 O, Mekke’de de bilinmekteydi. Hatta W. M.
  Watt, Allah’ın Mekkî panteonun en üst tanrısı olduğunu ısrarla savunmaktadır.
  24 Ancak bu anlamda ileri sürülen pasajlar, Kureyşliler
  hakkında objektif bilgiler olarak değerlendirilemez. Genel anlamda
  Kur’an’ın Müslümanlara hitap ettiği ve çoğu zaman da onların bakış
  açılarını yansıttığı gözden uzak tutulmamalıdır. Bu durum görü-
  nürde anlamsız olan huruf-u mukattaa ile başlayan 29 sure
  (favatih) için geçerlidir. A. T. Welsh’in hipotezini ciddiye alırsak –ki
  biz alıyoruz- bu harfler Muhammed’in Medine’de ikamet ettiği
  dönemin başlarında önceki metinlerin bir tür yeniden düzenlenmesine tekabül etmektedir.
  25 Bundan böyle bir taraftan Peygamber,
  Mekkelilerin inançları dışındaki diğer Arap inançları hakkında daha
  iyi bir bilgiye sahiptir diğer taraftan da o, Cemaatin kendi kullanımı
  için kutsal bir kitabı bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Tüm bu
  noktalar, o dönemdeki ayetleri Mekke hakkında etnografik belgeler
  olarak görmemize engel olmaktadır. Oysa Araplar tarafından daha
  önce de tapınılan Allah’ın geçtiği surelerin neredeyse hepsi ya
  huruf-u mukattaalı ya da bunlardan az önce gelmektedir.
  Arapça adı altında Kur’an’daki Tanrının tarihsel geçmişi böylece abartılmamalıdır.
  Zaten eski Arapların herhangi bir tanrısı ile
  yeni [bir din olan] İslam’ın Tanrısı arasındaki varoluşsal değer kopukluğu
  (yani insanların dini tecrübeleri açısından varoluşları) apa-
  çıktır. Bu husus Kur’an’ın söz hazinesi düzeyinde açıkça görülmektedir.
  ―Tanrı‖nın ezici ağırlığı bu ismin 147 kez geçen ―tanrı‖ adı
  karşısında 2.702 kez kullanılmasıyla27 kendini belli etmektedir.
  Tanrının her yerde hazır oluşu göze çarpmaktadır.
  Kahire baskısında 9.450 satırdan oluşan
  Kur’an’da yaklaşık 77.000 kelime bulunduğunu hatırlatalım.
  Bu durum, Allah kelimesinin (Tanrının diğer
  isimlerinden söz etmezsek) Kur’an’da ortalama 29 kelimede bir,
  yani yaklaşık her üç satırda bir geçtiğini göstermektedir.
  Elbette bu istatistikî veriler problemin var olduğuna işaret etmekle sınırlıdır.
  Ötesine gitmek lazım gelir. Hangi konuda kopukluk
  var, ne derece var, niçin var? Mesele birkaç açıdan ve farklı düzeylerde ele alınabilir.
  Kur’an ve İslam’da Tanrı’nın özgünlüğü, mahiyeti ve hatta özü sorgulanabilir.

  Bu, kocaman bir İslam teolojisi, din
  tarihi ve felsefe incelemesi olur. Fenomenolojik çizgiyi takip ederek
  Müslümanların hayatında, düşüncesinde ve eyleminde Tanrı’nın
  yeri incelenip betimlenebilir. Tanrının kendisini Muhammed’e ne
  şekilde takdim ettiği ve ona eksiksiz ve yok olmayan farkının kesinliğini
  nasıl empoze ettiği konusunda da belgeler sorgulanabilir. Bu,
  çok önemli ve çetrefilli bir meseledir: Muhammed’in yeni dini tecrübesinin
  başlangıçtaki en derunî boyutu nedir? Diğer bir ifadeyle
  [ona inen] ilk ―vahiylerin‖ salt etkisi, en eski Mekkî ayetlerde onun
  temel mesajının muhtevası neydi?

  Müslümanlara göre [Mekkî ayetlerin temel mesajı] genelde
  tevhid, yani Tanrının tekliğidir. Metinlerin ve kavramların analizi bu
  konuda hiçbir kuşkuya yer bırakmıyor. Kronolojik tasnifinde Régis
  Blachère, ―ilk Mekkî döneme‖ (yaklaşık 610 yılından 616’ya kadar)
  47 sure koymaktadır. Bu büyük bütün için bir kere bile ―tek‖ (vahid
  veya onun eşanlamlısı olan vahdehu) kelimesine rastlanılmamaktadır.
  Yine bu bütün içerisinde daha önce gördüğümüz üzere çoğu
  zaman karşıtlık aracılığıyla monoteizmi ifade etmek için (―Allah’tan
  başka ilah yoktur‖ ifadesinde olduğu gibi) kullanılan ―ilah‖ kelimesi
  sadece 52:43’de bir defa geçmektedir. Ancak bu ayetin de daha
  sonra gelmiş olması ve bağlam dışı olması büyük bir ihtimaldir.

  Böylece Kur’an vahyinin ilk dönemleri hiçbir açık monoteizm içermemektedir.
  Birçok Batılı bilgine göre ise mesajın çekirdeğini ahretteki hesabın kaçınılmaz oluşu oluşturmaktadır.

  Birkeland’ın vardığı sonuç ise tamamen farklıdır. Ona göre
  Muhammed’in temel dini tecrübesi ―onun kendi hayatında ve halkı-
  nın hayatında yani tarihte Tanrının merhametli rehberliğini kabul
  etmek olmuş olmalıdır.
  30 Fakat bunu bir sonuç mu ya da bir varsayım olarak mı görmelidir?
  Peygamberin muhtemelen 6 yıl süren
  Mekke’deki ilk tebliği döneminden (Nöldeke ve Blachère’e göre ―ilk
  Mekkî dönem‖) geriye kırktan fazla sure kalmıştır. Bu süre zarfında
  bir evrimin olmuş olabileceği ve hatta gerçekleşmiş olması gerekti-
  ğini söylemeye hacet yoktur. Oysa Birkeland’ın meşhur çalışması
  yalnızca en eski surelerden beşine dayanmakta, yazar da bunların
  en eski beş sure olduğunu tespit ettiği yönünde bir iddiada bulunmamaktadır.
  31 Tam aksine yazar bu surelerde ―beşere karşı merhamet sahibi olan
  Rabbin rehberliğinin tek tema olduğu‖ için onları seçmiştir.

  Bu keyfi tercih, kısır döngü haline getirmekten başka
  Muhammed’in ilk tecrübesini ihata etme imkânı vermemektedir.
  Şimdilik kişisel bir kanaat oluşturma girişiminde bulunacağız.
  Bu görüş, Muhammed’in peygamberlik görevine çağırılmadan önce
  ahlakilik ve sosyal adalet kaygısı taşıdığını var saymaktadır. Bu iç
  durum, ilk vahiy tecrübesini tıpkı bir yıldırım gibi aydınlatmıştır. Bu
  görüşü değerlendirirken ilk vahiylerden sonra Muhammed’in şaş-
  kınlığı ve korkusuna ilişkin geleneksel bilgiler iyi hesaba katılmalı-
  dır. Kendisine empoze olan ve kendisiyle ihtiyari olarak iletişime
  giren kadiri mutlak bir varlığa ilişkin şiddetli bir algı meydana gelmiş görünmektedir.

  Bu salt veri, Muhammed’in kişiliğinin ahlaki
  derinliğiyle birleşince kaçınılmaz Hesap algısına sevk etmeliydi.
  Diğer taraftan bu salt veri, tecrübelerin tekrarıyla kadiri mutlak
  Varlığın elçisine hiç düşman olmadığı doğrulandığında onun aldığı
  tanrısal yardımı yavaş yavaş aydınlatacaktır. Bizce Tanrı hakkındaki
  doktrinin Kur’an içindeki tarihinin bütünü içindeki ilk aşaması budur.
  Bu tarihin taşıdığı bilkuvve mevcudiyetler ilk dönemdeki Mekkî
  surelerden sonra gelişmiştir. Bu gelişmenin iki temel yönü bulunmaktadır.

  Kadiri Mutlak olan tek Tanrıdır. Bu eşitlik, yani bu
  özdeşlik Mekkî yılların sonuna doğru aşikâr hale gelmekte ve daha
  sonra her yerde görünmektedir. Bu eşitlik üzerinde birkaç ayette
  durulmaktadır. Argüman şudur: Eğer kâinat üzerinde yalnızca
  Tanrı hüküm sürmeseydi tanrılar arasında âlemin birlik ve ahengini
  bozacak bir rekabet durumu olurdu. Krş. 17:42, 21:22 ve özellikle
  de 23:91: ―Allah, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte hiç
  bir ilah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını
  götürürdü ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah,
  onların nitelendirdiklerinden yücedir!‖
  İkinci yön, geleneksel dinin tanrılarının hiçbir kudreti yoktur.
  Böylece 25:3 (burada dört kelimeyi vurguluyoruz): ―O'nun dışında,
  hiç bir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar,
  ne yarar sağlayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip-
  yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler‖.
  Krş. 5:76, 20:89 (Altın Buzağı); 22:12 vs. Ve ters sırayla (yani ―ne
  fayda, ne zarar‖ şeklinde) 6:71; 10:106, 13:14-16.
  33 Tanrılarla ilgili
  Kur’ani doktrini en iyi batıl kelimesi ifade etmektedir. Bu kelime,
  sık geçen ve etkili bir kelime olan hak kelimesinin zıttır. Dolayısıyla
  batıl kelimesi, ―yanlış/sahte‖ anl***** gelmekte ama aynı zamanda
  ―iktidarsız, önemsenmeyebilir‖ ve nihayetinde de ―boş, değersiz,
  hiç‖ anlamlarını içermektedir. Böylece Tanrının gerçek etkinliği
  karşısında geleneksel tanrıların ―hiçliği‖ kesin bir vurguyla ifade
  edilmektedir.

  IV. Tanrıların yandaşlarına karşı mücadele

  Bu noktada her şey söylenmiştir. Fakat İslam dini diğer dinler
  gibi ve hatta bazı hususlarda diğer dinlerden daha fazla sadece bir
  söylem dini değildir. İslam, yapmak ve bozmak ister. Dinlerin karşı-
  lıklı algıları hakkında kapsayıcı bir düşünce içerisinde bunun altını
  çizmek gerekir.
  Diğer bir deyimle Kur’an, ―tanrılar‖ hakkında yalnızca doktrin
  açısından değil, eylem düzleminde de söz söyler.
  Biriyle diğeri arasındaki ilişkiyi önemli bir kavram olan şirk kelimesi kurmaktadır.
  Bu kelime, Kur’an’da ve daha sonra bütün İslam tarihinde aktif anlamda
  ―ortak koşmak‖ anl***** gelir: Bir şeyi yersiz ve dine karşı
  olarak Tanrıya katmak. Büyük de olsa söz konusu olan entelektüel
  bir hata değildir. Bu durum, Tanrının kudretine karşı bir başkaldırı
  olarak hissedilmektedir. Tanrı kâinatın efendisi ve hükümdarıdır.
  Şirk, ihanet suçu sayılır. Ulûhiyet noktasında Tanrının bir ortağı
  (şerik) olduğunu ifade etmek, O’nun karşısına bir denk yani bir
  rakip getirmektir. Bu, tanrısal mutlakiyet haklarına ve dolayısıyla
  da vahyedilen Kanunu yeryüzüne hâkim kılmakla görevlendirilen
  Müslüman Cemaatin misyonuna karşı gelen siyasi bir eylemdir.
  Böylece şu ayetin çarpıcı ifadesi anlaşılmaktadır:
  Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, diledi-
  ğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla
  iftira etmiş olur‖.
  35
  Söylediğimiz anlamda şrk masdarı Kur’an’da 180 kez kullanılmaktadır.
  Şirk işleyenler, müşrikler, yani ―ortak koşanlar‖dır (bazen
  bu kelime yanlış biçimde ―politeistler/çoktanrıcılar‖ şeklinde tercüme edilmektedir.
  Mütekabil kavram Kur’an nüzulünün gayet geç
  bir dönemine denk düşmekte36 ve doğrudan polemik niteliklidir.
  Putperestler sahte bir bahane ileri sürmektedirler: ―O'ndan başka
  veliler edinenler şöyle derler: Biz, bunlara bize Allah'ın lütfünü
  sağlasın diye ibadet ediyoruz‖ (Kur’an, 39:3). Ancak bu bahane 11.
  ve 14. ayetlerde derhal reddedilmektedir. Bu ret kısa bir surede tam
  olarak sergilenmektedir:
  De ki: Ey kâfirler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam ve siz de benim taptığıma tapmazsınız.
  Ben sizin [şimdiye kadar] tapmış olduklarınıza
  tapmam, siz de benim [artık] taptığıma tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.

  Burada tam bir ayrışma gerçekleşmiştir. Daha da şiddetlenecektir.
  Mekke’nin ileri gelenleri Muhammed ve müntesiplerine karşı bir
  dizi düşmanca eylem başlatmışlardır. Karşı atak takip etmiştir.
  Yesrib/Medine’ye hicret Peygamber tarafından bir savaş ilanı anl***** gelmektedir.
  Fiili savaşlar, Bedir (Hicretin 2. yılı Ramazan
  ayının 19’u/ 15 Mart 624) zaferinden başlayıp Mekke’nin H. 8/
  930’da fethedilmesine kadar devam etmiştir. Daha sonra Müslü-
  manlar Arabistan’da putları, tapınakları ve
  az sayıdaki hizmetçilerini sistematik şekilde yok etme eylemine girişmişlerdir.
  İslam’ın daha sonraki tarihinde şirke karşı tavır, ya da onu suç-
  lu kılanın somut belirtisi çok sayıda dalgalanmalara şahit olmuştur.
  Ancak bunlar konumuzun dışına taşmaktadır.

  http://www.dinbilimleri.com/Makalele...1101120608.pdf

 2. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bu ilahlar açıkça 6:74; 7:138 vs.’deki putlarla ilişkilendirilmiştir. Bunlar
  Nuh’un inanmayan halkının tanrıları (yukarıda zikredilen 71:23),
  İbrahim’in inanmayan halkının tanrıları (21:59),
  Firavun’un tanrıları (7:127),
  Hud’un inanmayan halkının (yani Ad’ın) tanrıları (11:53 vd.; 46:22),
  geçmişteki inanmayanların tanrıları (11:101),
  Muhammed’e muhalif olanların tanrıları (21:36; 25:42; 37:36; 38:6; 43:58).
  Bu tahsislerin hepsi muttasıl zamirlerle ifade edilmekte ve hemen bağlam tarafından belirginleşmektedir:
  Kur’an’da âlihe kelimesi hiçbir zaman bir isimli birleşmiş halde değildir.
  İzafetli olan ilah kelimesi ile ilgili olarak Muhammed as hakkında -senin tanrıni -
  ve/veya -benim tanrımi -biçiminde herhangi bir ifade olmaması dikkat çekmektedir.
  Oysa ―Rabbini (rabbuke) ve ―Rabbimi (rabbi) ifadelerine sıkça rastlanılmaktadır. .

 3. #3
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Rahip ve Kur'an Tanrilari

  Alıntı mopsy´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selam!

  Söylediğimiz anlamda şrk masdarı Kur’an’da 180 kez kullanılmaktadır.
  Şirk işleyenler, müşrikler, yani ―ortak koşanlar‖dır (bazen
  bu kelime yanlış biçimde ―politeistler/çoktanrıcılar‖ şeklinde tercüme edilmektedir.
  Mütekabil kavram Kur’an nüzulünün gayet geç
  bir dönemine denk düşmekte36 ve doğrudan polemik niteliklidir.
  52:43 haricinde bu kavram en eski surelerde yer almamaktadır. Söz konusu ayetin
  de daha sonra inmiş olmasının muhtemel olduğunu görmüştük (bkz. yukarı). Blachère’in
  2. Mekkî döneme yerleştirdiği ayetlerde masdar yalnızca 10 kez geçmektetir.
  Bunlardan dördü, her biri huruf-u mukattaa ile başlayan ve dolayısıyla Welch’in hipotezine
  göre daha sonra yeniden düzenlenmiş olabilen 15., 27. ve 68. surelerde yer
  almaktadır. Kur’an’da diğer 6 kullanımın yer aldığı ayetler şöyledir :
  18:38, 42;23:59, 92; 25:2.
  Bu çok azdır ve bunların tarihlendirilmesi tartışılabilir.

 4. #4
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: Rahip ve Kur'an Tanrilari

  Alıntı mopsy´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selam!

  ―Tanrı‖ kelimesi, Arapçaya Allah kelimesi ile tercüme edilmektedir.
  Görüldüğü kadarıyla (???)bu kelime al[i]lah kelimesinin kısaltılmış halinden oluşmaktadır.
  İlah kelimesi ise ―tanrı‖ anla mina gelen
  Samice il/el temasının fazlalık halini temsil etmektedir.
  Selam!

  Kur’an’da
  « tanrı » kelimesinin lam-ı tarifle yani
  el-ilâh şeklinde hiç yer almadığına
  dikkat edilmelidir

Benzer Konular

 1. Pavlusun Tanrilari
  mopsy Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 6
  Son mesaj: 16-02-2012, 09:48 PM
 2. Budist Rahip'in ayak izleri
  YukseLL Tarafından ilginç konular Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 28-02-2009, 02:02 AM
 3. MSN'de yasaklanan 'rahip'in nedeni
  memedi Tarafından Msn, icq, skype, chat, irc, mirc Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 21-03-2008, 09:20 PM
 4. Rahip Efendi ve Rahibe
  Karakarizma Tarafından Öykü ve Hikayeler Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 14-01-2008, 07:26 PM
 5. Rahip Cüreyc
  karaca10 Tarafından Dini Hikayeler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 29-09-2006, 12:55 PM
Yukarı Çık