7. Sayfa, Toplam 12 BirinciBirinci ... 56789 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 61 ile 70 Toplam: 119
 1. #61
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  20. Yahsebunel ahzabe lem yezhebu ve iy ye'til ahzabü yeveddu lev ennehüm badune fil a'rabi yes'elune an embaiküm ve lev kanu fıküm ma katelu illa kalıla
  21. Le kad kane leküm fı rasulillahi üsvetün hasenetül li men kane yercüllahe vel yevmel haıra ve zekerallahe kesıra
  22. Ve lemma rael mü'minunel ahzabe kalu haza ma veadenellahü ve rasulühu ve sadekallahü ve rasulühu ve ma zadehüm illa ımanev ve teslıma
  23. Minel mü'minıne ricalün sadeku ma ahedüllahe aleyh fe minhüm men kada nahbehu ve minhüm mey yentezıru ve ma beddelu tebdıla
  24. Li yecziyellahüs sadikıyne bi sıdkıhim ve yüazzibel münafikıyne in şae ev yetube aleyhim innellahe kane ğafurar rahıyma
  25. Ve raddellahüllezıne keferu bi ğayzıhim lem yenalu hayra ve kefallahül mü'minınel kıtal ve kanellahü kaviyyen azıza
  26. Ve enzelellezıne zaheruhüm min ehlil kitabi min sayasıyhim ve kazefe fı kulubihimür ru'be ferıkan taktülune ve te'sirune ferıka
  27. Ve evraseküm erdahüm ve diyarahüm ve emvalehüm ve erdal lem tetauha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra
  28. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in küntünne türidnel hayated dünya ve zıneteha fe tealeyne ümettı'künne ve üserrıhkünne serahan cemıla
  29. Ve in küntünne türidnellahe ve rasulehu ved daral ahırate fe innellahe eadde lil muhsinati minkünne ecran azıyma
  30. Ya nisaen nebiyyi mey ye'ti minkünne bi fahışetim mübeyyinetiy yudaaf lehel azabü d'feyn ve kane zalike alellahi yesıra
  31. Ve mey yaknüt minkünne lillahi ve rasulihı ve ta'mel salihan nü'tiha ecraha merrateyni ve a'tedna leha rizkan kerıma
  32. Ya nisaen nebiyyi lestünne ke ehadim minen nisai inittekaytünne fe la tahda'ne bil kavli fe yatmeallezı fı kalbihı meraduv ve kulne kavlem ma'rufa
  33. Ve karne fı büyutikünne ve la teberracne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekımmes salete ve atınez zekate ve etı'nellahe ve rasuleh innema yürıdüllahü li yüzhibe ankümür ricse ehlel beyti ve yütahhiraküm tathıra
  34. Vezkürne ma yütla fı büyutikünne min ayatillahi vel hıkmeh innellahe kane latıyfen habıra

  Sadakallah!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Ahzab suresinin 20-34.ayetlerini
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  20. Düşman hiziplerin gitmediğini sanıyorlar. Düşman hizipler gelecek olsalar, bunlar isterler ki,
  Bedevî Araplar içinde bulunsunlar da sizinle ilgili haberleri sorsunlar.
  Şayet içinizde bulunsalardı, pek azı müstesna, savaşmayacaklardı.
  21. Yemin olsun, Allah resulünde sizin için, Allah'ı ve âhiret gününü arzu edenlerle Allah'ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.
  22. Müminler, düşman hizipleri gördüklerinde şöyle demişlerdir:
  "Allah'ın ve resulünün bize vaat ettiği işte budur. Ve Allah da resulü de doğru sözlüdür."
  Bu onların sadece iman ve teslimiyetlerini artırdı.
  23. İnananlardan öyle erler vardır ki, Allah'a verdikleri sözde sadakatle dururlar.
  Onlardan bazısı adadığını yerine getirdi, bazısı da bekliyor. Sözlerini asla değişmediler.
  24. Çünkü Allah, doğru sözlülere doğruluklarının karşılığını verecek.
  İkiyüzlülere de dilerse azap edecek. Belki de onlara tövbe nasip edecek.
  Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.
  25. Allah, küfre sapanları öfkeleriyle yüz geri etti; hiçbir hayra ulaşamadılar.
  Allah, çarpışma sırasında müminler için yeterli oldu. Allah Kavî'dir, Azîz'dir.
  26. Allah, Ehlikitap'tan onlara arka çıkanları, kulelerinden/kalelerinden indirdi, kalplerine korku saldı:
  Bir grubunu öldürüyordunuz, bir grubunu da esir ediyordunuz.
  27. Sizi onların yerlerine-yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa mirasçı kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.
  28. Ey Peygamber, eşlerine şöyle söyle: "Eğer şu iğreti dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız,
  haydi gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle serbest bırakayım."
  29. "Yok eğer Allah'ı, resulünü ve âhiret yurdunu istiyorsanız bilin ki,
  Allah sizin güzel düşünüp güzel hareket edenlerinize büyük bir ödül hazırlamıştır.
  30. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık/kanıtlanmış bir edepsizlik yaparsa,
  kendisi için azap iki katına çıkarılır. Ve bu, Allah için çok kolaydır.
  31. Sizden kim, Allah'a ve resulüne itaat eder, iyilik yaparsa, ona da ücretini iki kat olarak veririz.
  Kendisi için bol ve bereketli bir rızık da hazırlamışızdır.
  32. Ey peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz.
  Eğer korunup takvaya sarılıyorsanız sözü kırıtarak söylemeyin ki, kalbinde maraz bulunan biri ümide kapılmasın.
  Örfe uygun söz söyleyin.
  33. Evlerinizde de vakarlı oturun. İlk cahiliye teşhirciliği gibi kendinizi teşhir etmeyin.
  Namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin, Allah'a ve resulüne itaat edin.
  Allah sizden kiri/lekeyi gidermek istiyor ey Ehlibeyt, sizi tam bir biçimde temizlemek istiyor.
  34. Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten okunanları hatırlayın.
  Kuşkusuz, Allah Latîf'tir, Habîr'dir.

  Sadakallah!

 2. #62
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  60. Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te'müruna ve zadehüm nüfura
  (60. Ayet secde ayetidir.)
  61. Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra
  62. Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura
  63. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
  64. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama
  65. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
  66. İnneha saet müstekarrav ve mükama
  67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama
  68. Vellezıne la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı
  ve la yeznun ve mey yef'al zalike yelka esama
  69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana
  70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma
  71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
  72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
  73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana
  74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekıyne imama
  75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam
  76. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama
  77. Kul ma ya'beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

  Sadakallah!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Furkan Suresi 60-77 ayetlerini
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  60. Onlara, "Rahman'a secde edin!" dendiğinde şöyle derler:
  "Rahman da neymiş? Senin emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç?" Ve bu söz onların nefretini artırdı.
  61. Şanı yücedir o kudretin ki; gökte burçlar yarattı, orada bir kandil ve ışık yansıtıcı bir ay oluşturdu.
  62. Geceyle gündüzü, öğüt almak isteyenlerle şükretmek isteyenler için, birbirini izler hale getiren O'dur.
  63. Rahman'ın kulları, yeryüzünde böbürlenmeden/rahatsız etmeden yürüyen kişilerdir.
  Cahiller onlara hitap edince, "Selam!" derler.
  64. Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler.
  65. Ve şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut! Doğrusu, onun azabı inatçı ve yapışkandır."
  66. Ne kötü bir durak yeridir o, ne kötü bir dinlenme yeri!
  67. Onlar harcama yaptıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. O ikisi arasında bir dengededir bu!
  68. Onlar Allah'ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar/davet etmezler.
  Allah'ın saygıya layık kıldığı canı haksız yere almazlar. Zina etmezler. Bunları yapan, cezaya çarpılır.
  69. Kıyamet günü azap kendisi için kat kat artırılır da hor ve ezik halde onun içinde uzun süre kalır.
  70. Tövbe ederek inanan ve hayra/barışa yönelik bir iş yapan müstesna.
  Allah, böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.
  71. Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
  72. Onlar yalana tanıklık etmezler/yalan söze kulak vermezler. Boş lakırdıya rastladıklarında soylu bir tavırla geçip giderler.
  73. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırladıldığında, kör ve sağırlar gibi onlar üzerine kapanmazlar.
  74. Onlar şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla.
  Bizi takvaya sarılanlara önder kıl."
  75. İşte bunlar, sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarla ödüllendirilirler.
  Ve o konaklarda sağlık dileğiyle ve selamla karşılanırlar.
  76. Orada sürekli kalacaklardır. Ne güzel konak yeri, ne güzel dinlenme yeri!"
  77. De ki: "Duanız/davetiniz yoksa, Rabbim sizi ne yapsın? Yalanladınız; bu yüzden azap kaçınılmaz olacaktır."

  Sadakallah!

 3. #63
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Vel adiyati dabha
  2. Fel muriyati kadha
  3. Fel muğırati subha
  4. Fe eserne bihı nak'a
  5. Fe vesatne bihı cem'a
  6. İnnelinsane li rabbihı le kenud
  7. Ve innehu ala zalike le şehıd
  8. Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
  9. E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
  10. Ve hussıle ma fis sudur
  11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

  Sadakallah!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Adiyat Suresini
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,
  2. Çakıp çakıp ateş çıkaranlara,
  3. Sabahleyin akın edenlere/baskın yapıp toprak fethedenlere,
  4. Derken, onunla toz duman çıkaranlara,
  5. Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
  6. İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
  7. Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.
  8. O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.
  9. Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,
  10. Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,
  11. Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.

  Sadakallah!

 4. #64
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
  76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
  77. İnnehu lekur'anun keriymun.
  78. Fiy kitamin meknunin.
  79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
  80. Tenziylun min rabbil'alemiyne.
  81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
  82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
  83. Felevla iza beleğatilhulkume.
  84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
  85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
  86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
  87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
  88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
  89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
  90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
  91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
  92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
  93. Fenuzulun min hamiymin.
  94. Ve tasliyetu cahıymin.
  95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
  96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

  Sadakallah!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Vakia Suresinin 75-96. ayetlerini
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Bismillahirrahmanirrahim

  75. İş onların sandığı gibi değil! Yıldızların doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum.
  76. Ve eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir bu.
  77. O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır.
  78. Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır.
  79. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunmaz.
  80. Âlemlerin Rabbi'nden indirilmiştir.
  81. Şimdi siz, bu sözü mü kirletip küçümseyeceksiniz/bu sözle mi alttan alıp gevşek davranacaksınız/bu sözle mi yağcılık edeceksiniz?
  82. Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?
  83. Ya o canın boğaza gelip dayandığı zaman!
  84. İşte o zaman siz bakakalırsınız!
  85. Biz ona sizden daha yakınız, ama siz görmezsiniz.
  86. Madem ceza görmeyecek kişilersiniz,
  87. Eğer doğru sözlülerseniz, onu geri çevirsenize.
  88. Eğer o, yaklaştırılanlardan ise;
  89. Rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle dolu cennet var ona.
  90. Eğer kutlu, uğurlu kişilerdense,
  91. "Selam sana kutlu ve uğurlu kişilerden!" denir ona.
  92. Eğer yalanlayan sapıklardansa;
  93. Kaynar sudan bir ziyafet,
  94. Ve cehenneme salıverilme var ona.
  95. İşte budur, o tartışmasız, o kesin gerçek!
  96. Artık, o yüce Rabbinin adını tespih et!

  Sadakallah!

 5. #65
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Veşşemsi ve duhaha.
  2. Velkameri iza telaha.
  3. Vennehari iza cellaha.
  4. Velleyli iza yağşaha.
  5. Vessmai ve ma benaha.
  6. Vel'ardı ve ma tahaha.
  7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
  8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
  9. Kad efleha men zekkaha.
  10. Ve kad habe men dessaha.
  11. Kezzebet semudü bitağvaha.
  12. İzinbe'ase eşkaha.
  13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
  14. Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
  15. Ve la yehafi 'ukbaha.

  Sadakallah!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Sems Suresini
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Yemin olsun Güneş'e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,
  2. Onu izlediğinde Ay'a,
  3. Onu iyice açtığı vakit gündüze,
  4. Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.
  5. Göğe ve onu kurana,
  6. Yere ve onu döşeyene.
  7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
  8. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,
  9. Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.
  10. Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.
  11. Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.
  12. En haydutları ortaya fırladığı zaman,
  13. Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
  14. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.
  15. Allah, işin sonundan korkacak değil ya!

  Sadakallah!

 6. #66
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Amenerrasulu

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun*
  küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih*
  la nüferriku beyne ehadim mir rusülih*
  ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
  La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha*
  leha ma kesebet ve aleyha mektesebet*
  rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na*
  rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina*
  rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih*
  va'fü anna*
  vağfir lena*
  verhamna
  ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Amenerrasulu Bakara 285-286.
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de.
  Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır.
  Allah'ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız.
  Şöyle demişlerdi: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır."
  Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz.
  Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/
  kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine,
  yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine,
  başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir.
  "Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme.
  Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
  Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme.
  Affet bizi,
  bağışla bizi,
  acı bize.
  Sen bizim Mevlâ'mızsın.
  Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize!"

  SADAKALLAH!

 7. #67
  Acemi Üye efi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Nerden
  izmir/karşıyaka
  Yaş
  33
  Mesaj
  138
  Blog Mesajları
  3
  Rep Gücü
  1665
  amin! daha ne denir ki.bilerek ve bilmeyerek işledeğimiz bütün günahlarımızı, affetsin ulu Allahımız.her bir insanı....
  Her insan bir yağmur tanesi gibidir..Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer...

 8. #68
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Elif Lam Mim

  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Elif lam mim
  2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
  3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
  4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
  5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Bakara 1-5.
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Elif, Lâm, Mîm.
  2. İşte sana o Kitap! Kuşku/ çelişme/ tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, sakınanlar için.
  3. Ki onlar, gayba inananlar, namazı/duayı yerine getirenlerdir.
  Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, başkalarına pay çıkaranlardır.
  4. Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar.
  Âhireti gereğince kavrayıp anlayanlar da onlardır.
  5. İşte bunlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.

  SADAKALLAH!

 9. #69
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Kul e'uzü birabbinnas
  2. Melikinnas
  3. İlahinnas
  4. Min şerrilvesvasil hannas
  5. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas
  6. Minel cinnetivennas

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Nas suresini.
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım!
  2. İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,
  3. İnsanların ilahına;
  4. Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin
  o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden,
  5. İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;
  6. Cinlerden de insanlardan da olur o!"

  SADAKALLAH!

 10. #70
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. İza zülziletil erdu zilzaleha
  2. Ve ahracetilerdu eskaleha
  3. Ve kalel insanü ma leha
  4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
  5. Bienne rabbeke evha leha
  6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
  7. Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
  8. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

  SADAKALLAH!

  Musluman:
  Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
  Zilzal suresini.
  Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim  Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

  1. Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,
  2. Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,
  3. Ve insan: "Ne oluyor buna?" dediği zaman,
  4. İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.
  5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
  6. O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
  7. Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
  8. Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.

  SADAKALLAH!

7. Sayfa, Toplam 12 BirinciBirinci ... 56789 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Cumanin Asr'lari 2
  YukseLL Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 221
  Son mesaj: Dün, 03:41 PM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık