Haram sermaye ve alışveriş


Daha önce yayınlanan "Helal-haram şuuru ve hediye", "Haram miras malını almak" başlıklı iki yazımızda satır aralarından cevabı bulunabilecek bir soruyu ele alacağım bugünkü yazımda.
Haram sermaye ile açılmış işyerinden alışveriş etmenin hükmü nedir?

Alışveriş, meşru mal iktisabı (kazanımı) yollarından biridir. Müşterinin helal parası ile meşru dairede, karşılıklı rıza, fiyat ve peşin veya taksit miktar ve zamanlamasında, teslim tarihinde anlaşma vb. akitle alakalı hususlara uyarak yapmış olduğu alışverişle elde ettiği mal helaldır. Satıcının sattığı malı, haram bir yolla temin etmiş olması, hukuki bağlamda alıcıyı ilgilendirmez; sorumluluk bütünüyle satıcıya aittir.

Hukuken söylenen bu hüküm, muhatabın gönlüne oturmadı, vicdanen onu tatmin etmediyse ne olacak? Öncelikle bu durum "Müftüler fetva verse de kalbine danış" (Darimi, Buyu, 2) hadisince dinin sınırları içinde kendine yer bulan önemli bir durumdur. Hem fetvanın hem de dinî sorumluluğun şahsîliği bağlamında değerlendirilen bu kural, Müslümanlara hareket serbestiyeti sağlamanın yanında, içtihada yönelik fikrî yapının canlı olmasının da nedenlerinden birisidir. Fıkıh mezheplerinin varlığının dayandığı temellerden biridir bu aynı zamanda. Dolayısıyla verilen hükmün şahsın vicdanına oturmaması, aklını ikna, kalbini tatmin etmemesi ve bu sebeple başka arayışlar içine girmesi anormal değil normal ve aynı zamanda takdirle karşılanacak bir tavırdır. Efendimiz (sas) dönemi sonrasında hukuk alanında bunun yüzlerce-binlerce örneğini göstermek mümkündür.

İkinci olarak; bu kabulsüzlük ahlakî açıdan da takdirle karşılanacak bir yaklaşımdır. Neden? Çünkü dün, bugün ve yarın bizim karşı karşıya olduğumuz ve olacağımız her meselenin hem hukukî hem de ahlakî boyutu vardır ve olacaktır. Bugün nice hukuka uygun, halk tabiriyle kılıfına uydurularak yapılmış şeyler vardır ki, bunlara ahlaken evet demek mümkün değildir. Sanırım, bu cümleyi okurken sizin de aklınıza benim gibi yüzlerce örnek gelmiştir.

Aynı zaviyeden, bu kabulsüzlük belki çoklarımızın yitirdiği, eski dönemlere nisbetle artık hayatımızda kendisine yer bulmayan içtimai sorumluluk anlayışımızı ihya etmesi itibarıyla da takdirle karşılanmalıdır. Efendimiz'in tarifi ve hedef göstermesi içinde "Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Bir vücudun azaları hükmündedir." Bunların hayat bulması ise, eğrisiyle-doğrusuyla gerçeklerle yüzleşip birbirimizi kollamakla mümkündür. Bilerek veya bilmeyerek yapılan ve Müslüman'ı hem dünya hem de ukbası adına sıkıntılara sokacak bir davranış karşısında, bir başka Müslüman'ın uyarılarda bulunması dinî bir sorumluluktur. Efendimiz'in (sas) "Sizden birisi bir münker gördüğünde eliyle, diliyle müdahale etsin. Eğer bunları yapamıyorsa, kalben buğz etsin ki o da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, İman, 78) hadisi bu sorumluluğun dinî temelidir.

Örneğimize dönecek olursak; haram yolla elde edilmiş bir sermaye ile açılmış işyerinden alışveriş yapmama, fiilî bir ders olarak dinî açıdan toplumun içtimaî sorumluluk şuurunun ne kadar canlı olduğunun göstergesi sayılabilir.

Son husus; bir usul kaidesi: "Bir şeyin helal veya harama nisbet imkânı var, ama haramlığına dair elde kesin delil yoksa 'eşyada esas olan ibahadır' kaidesince o, helale nisbet edilir." Dolayısıyla haram denilen o sermaye özelinde elde kesin ve kat'î deliller yoksa, üçüncü şahıslar olarak haram hükmünü vermekte acele etmemeliyiz. Bu aşamada esas alınacak değer, suizan değil, hüsnüzan olmalıdır. Fiilî bir uyarıda bulunacağız derken, toplumda kapanması zor gedikler açma, başka problemlere sebebiyet vermemeye özen göstermeliyiz.


AHMET KURUCAN

kaynak