Din-bilim uzlaşabilir/örtüşebilir mi?Bunun için özellikle Kur'an ayetlerini iyi araştırmalı,bilimsel gözle de bakabilmeliyiz.Günümüzde bilimin bulduğu ve ispat ettiği bulgulara Kur'an ne diyor?İnceleyelim bakalım ne diyor görelim...

Öncelikle başka bir konu başlığı altında eksik kaldığını düşündüğüm DEMİR konusunu kısaca tamamlayayım.

ENBİYA
80. Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun
80. Ona, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?

Ve SEBE Suresine
10. Ve le kad ateyna davude minna fadla ya cibalü evvibı meahu vet tayr ve elenna lehül hadıd
10. Andolsun, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. "Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin" dedik. Ona demiri yumuşattık.

11. Enı'mel sabiğativ ve kaddir fis serdi va'melu saliha innı bima ta'melune besıyr
11. Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap. (Ey Davud hanedanı!) İyi işler yapın. Kuşkusuz ben, yaptıklarınızı görmekteyim, diye (vahyettik).

12. Ve li süleymaner rıha ğudüvvüha şehruv ve ravahuha şehr ve erselna lehu aynel kıtr ve minel cinni mey ya'melü beyne yedeyhi bi izni rabbih ve mey yeziğ minhüm an emrina nüzıkhü min azabis seıyr
12. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgârı da Süleyman'a (onun emrine) verdik ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı, onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık.

13. Ya'melune lehu ma yeşaü mim meharıbe ve temasıle ve cifanin kel cevabi ve kudurir rasiyat ı'melu ale davude şükra ve kalılüm min ıbadiyeş şekur
13. Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar (geniş) leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi! Şükredin. Kullarımdan şükreden azdır!

Buradaki sırlar şu:
1. Demir Magnetik alan
2. Bakır Elektrik alan
3. Akıttık >>> Plazma fiziği... Yumuşattık >>> Plazma fiziği... Erittik >>> Plazma fiziği.

Dünyanın merkezindeki eriyikler plazma fiziği değildir diye bir not düşeyim bu arada...
Doğal karanoktalar bir H atomundan da küçüktür ve büyük patlama sırasındaki aşırı sıkışmalardan oluşmuştur.Bunlar küçük ve aç olduklarından ilk bir milyonuncu yılda kendileri içlerini boşaltıp (Karanokta buharlaşması) patlayarak açılırlar.Açılınca içeriğini boşaltıyor.

Yapay karanoktalar evrende ilk olarak ZÜLKARNEYN teknolojisiyle yapılmıştır. Bizim yapay karanoktacıkların içeriği ise Yecüc-Mecüc oluyor.Yecüc-Mecüc şu anda bu yapay karanoktanın kastığı (kasnak haline getirdiği) iç-uzayın içeriği/muhtevasıdır.Böylece DEMİRİN eritilmesi/ZIRH vb. derken nerelerden nerelere geldik.
================================================== ===
================================================== ===
================================================== ===
KARADELİKLER
Allah Vakıa Suresi’nde iki kez de yemin eder. Vakıa 75 ve devamında:

VAKİA
75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
75. Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
76. Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

Allah karadeliklere (ve tünellere) yemin ediyor ve diyor ki: " Bilseniz bu ne büyük yemindir" (Vakıa 76).Bu yemin neden bu kadar önemli?Karadeliklere yemin etmek niçin böyle azam bir yemin olsun ki?

Eğer karadelikler olmasaydı,bu evren " olduğu gibi bu kadar kalacaktı ".Hiç dışarıya bilgi/enerji vb veremeyeceği için,Allah'ımız da bizimle birlikte bu evrene hapis olmuş olacaktı.Enerji ve maddenin sakınım ilkesine göre: Kapalı bir evrende:

1. Madde/Enerji yoktan var edilemez varken yok edilemez!
2. Madde/Enerji'nin aynı termos içinde kaybı yoktur; giren ve çıkan birbirine eşittir.

Ama karadelikler bulununca... Bu evren ile arkasındaki evren(ler)in arasında bir TÜNEL oluşturuluyordu.Evrenler vardı artık.Birbirine enerji transfer ediliyordu.Örneğin,karadelik bir dev yıldızı yutuyordu ve bu yıldız(ın enerjisi) bu evrenden gidiyordu: Hani enerjinin sakınım ilkesi?( özellikle Ateistlere ithaf olunur )

Yıldızın enerjisini karadelik hortumluyor ve içindeki tünelden geçirip aynen,içeriğini bir başka evrene AKDELİK üzerinden saçıyordu.Yani buradan enerji yokolurken,ötede de artıyordu.O halde sayısız evrenler vardı (Süper Uzay) ve sayısız süper uzay vardı (Hiper Uzay) ve tüm bunların toplamı ELİF kez elif noktası kadardı.

Yani sonsuzun sonsuzunun sonsuzuncusu ve bu elif noktası berisinde de Allah HAPİS değildi.Çünkü Rabbimiz elif+1'dir (VAHİD bu demek).

Karadeliklere yemin edilmesinin nedeni budur!Allah'ın yarattığı herşeyin ardında, üstünde ötesinde,toplamından sonsuz büyük+1 ötede olduğunu.Yani EKBER,TEALİ,ALA isimlerinin,Aziz isminin de bir göstergesidir.

Eğer santimetrekareye 10 üzeri 36 erg bir basınç uygularsanız,herşey YAPAY ve noktasal bir karadelik olur.Bir örnek sadece ; 1200 ton demir,bir hidrojen atomundan daha küçük bir tek kütle (karanokta) yapabiliyor.Kur'an'da bunun Zülkarneyn tarafından YAPILDIĞINA ilişkin çok açık deliller ve misaller var.

Nuh'un gemisi yapılmasaydı,bugün nasıl ki maymunlar bir kayık yapamıyorlarsa,bizler de bunu başaramayacaktık.Süleyman'ın emrine UÇAK (helikopter, paraşüt, planör, jet, turbo, challenger) gibi türlü teknolojiler verildiği için bugün uçuyoruz.

Yani karanokta geçmişte yapılmasaydı,bizler de bunu asla yapamazdık.Geçmişte kelimesi burada anlamsız.Çünkü Zülkarneyn demek,biri SONUÇTA (Gelecekte) ötekisi NEDENDE (Geçmişte) olan İKİ ZAMAN ucunu tersinden kat eden kimse demektir. Zülkarneyn geleceğin teknolojisinin çocuğudur.Bir karadelik tekilliğiyle GEÇMİŞE bu teknolojiyi taşımıştır.Gelecek teknolojisinin geçmişe taşındığını KEHF suresindeki ilgili ayetler inanılmaz anlatıyor.Bu kadar açık yazılı ki,Kur'an'a Hanif gözlüğüyle bakan herkes bunu apaçık görür ve okur.

KEHF
96. Atuni züberal hadıd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atunı üfriğ aleyhi kıdra

96: "Bana demir kütleleri getirin!" İki ucu tam denkleştirince, "Körükleyin!" dedi. Onu ateş haline koyunca da "Getirin bana, üzerine erimiş bakır dökeyim!" diye seslendi.

Demir ERİTİLİYOR... Bu basit bir fiziksel olay değil.Kimyasal bile değil... Doğrudan yüksek basınç altında plazma fiziği (maddenin 5. hali) eseri olarak maddenin 6.halini (Karanokta tekilliğini) oluşturuyor.O karanokta ise halen mevcut.(Yecüc Mecüc çıkana kadar mevcut kalacak) O karanoktanın gravitik çekimindan başka,(karanokta buharlaşması nedeniyle/yani içeriğini boşaltmak için her iki fotondan birini dışarı atmasıyla) ya da üstü "BAKIR" (Elektrik alan/elektrik yüklü mini karanokta) özelliğiyle ya da magnetik alan DEMİR ise elektrik alan BAKIR ise Elektromagnetik çekimi gauss cinsinden Gauss cinsinden 5,5'dir.Yerin magnetizmasındaki bu sabite,DOĞRUDAN bir karanoktanın İSBATIDIR.

Şair öyle diyor: "Ne doğan güne hükmüm geçer; ne halden anlayan bulunur". "Ah, aklımdan ölümüm geçer".

Eğer bunları göremiyor ve bunlardan fantazi-ütopya-kurgu çıkarmaya kalkışan olursa, bu kez Kur'an " Bilmediğin şeyin ardına düşme,çünkü göz bundan sorumludur " diye bize engel getirmektedir.
================================================== ==
================================================== ==
================================================== ==
BORAKS - SPLIUM

Dünya’da Boraks bir tek yerde var,Türkiye'de.Şili'deki madenler bitti bitecek ama Niğde havzasının altında inanılmaz bor rezervimiz var.Uludağ tamamen Wolfram madeni ve de Spil dağında yine UFO malzemesi olacak bir SIR var.Manisa,değil trilyonlarca doları, on trilyonlarca doları saklıyor toprağının dağının altında... 114 numaralı element (Spilium). Bundan 137 ve 164 numaralı KARARLI element adalarına DİREKT sıçrama yaparsınız.164 sayılı KARARLI element,demir ailesindendir. 57 demirin iki katı 114 spilyum veya iumium. 26 demirinki ise,164 ile nihayetleniyor.Yapay karadelik (Zülkarneyn'in yaptığı karanokta) gibi bir de AKNOKTA yapılabilecek.İşte o zaman bu yaklaşık 6 tane Fe (26) çekirdeğini kararlı biçimde BİRLEŞTİRECEK.Ayetteki sırların 7 anlamından biri de budur (Demir kütleleri ile karadelik yapılabildiği gibi,bakır ile EKSİK peryodu tamamlarsanız,yapay aknokta elde edersiniz).O da çekim etkisini YOK EDEREK,yerine kusarca (kuasar) içeriğinden LEVİTATİON dalgaları verir.İşte o an, 6 x 26 = 156 ve buna eklenecek olan CU --- BAKIR ile 185 peryodunu elde edersiniz.

KEHF SURESİ:

94. Kalu ya zel karneyni inne ye'cuce ve me'cuce müfsidune fil erdı fe hel nec'alü leke harcen ala en tec'ale beynena ve beynehüm sedda
94. Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye'cûc ve Me'cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?

95. Kale ma mekkennı fıhi rabbı hayrun fe eıynunı bi kuvvetin ec'al beyneküm ve beynehüm redma
95. Dedi ki: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım."

96. Atuni züberal hadıd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atunı üfriğ aleyhi kıdra
96. "Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince (vadiyi doldurunca): "Üfleyin (körükleyin)!" dedi. Artık onu kor haline sokunca: "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim" dedi.

97. Femestau ey yazheruhü ve mestetau lehu nakba
97. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler.

98. Kale haza rahmetüm mir rabbı fe iza cae va'dü rabbı cealehu dekka' ve kane va'dü rabbı hakka
98. Zülkarneyn: Bu, Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vâdi gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi haktır, dedi.

Fe+Cu değil Fe-Cu biçiminde. 6 tane Fe ve eksi (yani ELEKTRİĞE ÇEVRİLMİŞ) bakır örtü.

Sanırım bu akşamlık bu kadar yeterli yorucu olmaktadır.Yarın akşam daha da ilginç konuların Kur'an'dan bilimsel ispatlarına değineceğim,belki de ilk kez duyanlar olacaktır,ama bilimsel olacaktır deliller yine.

Sağlıcakla kalınız.