Hadis-i Şerif Meâli
Üç grup insan vardır ki, gıybetlerini yapman sana haram değildir: Günahı açıkça işlemekten sıkılmayan, zâlim idareci ve dinde olmayanı dine sokan bid'atçı.
Câmiü's-Sağîr, No: 1889Tükürün zalimlerin hayâsız yüzlerine!
Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i ilhâdın dalkavukları sizi korkutmakla kudsî cihad-ı mânevînizden vazgeçirmek için size hücum etseler, onlara deyiniz:

“Biz hizbü’l-Kur’ân’ız. ‘Şüphesiz ki Kur’ân’ı Biz indirdik; onu koruyan da elbette Biziz’ (Hicr Sûresi, 15:9.) sırrıyla, Kur’ân’ın kalesindeyiz. ‘Allah bize yeter; O ne güzel vekildir’ (Âl-i İmrân Sûresi, 3:173) etrafımızda çevrilmiş muhkem bir surdur. Binler ihtimalden bir ihtimalle şu kısa hayat-ı fâniyeye küçük bir zarar gelmesi korkusundan, hayat-ı ebediyemize yüzde yüz, binler zarar verecek bir yola bizi ihtiyarımızla sevk edemezsiniz.”

Bediüzzaman Said Nursi

kaynak