İslamiyet bizatihi hakikattır.
Kuvveti ve isabetliliği vahy-i semavidir.
Özü ; Sair semavi dinlerin ve semavi kitapların hülasası'dır.
Maksadı; Ebed'i ve dünyevi hayatlarının tanzimi için Fıtrat-ı insaniyeye uygun hayat tarzının tanzimidir.
Hal böyle iken,
Sair izimler, islamiyetin kaynağı olan Kuran-ın muamelata bakan yönlerinden istifade etmişler. Hele hele islamiyete muarız olan kesimler, kesafetlerini aydınlık göstermek için buna bazı zaman baş vurmakla kendilerine hal nezdinde geçerlilik sağlamaya çalışmışlar.

Bu guruhlar bilmezlerki '' lafızların tebedülü ile hakikat ve mana tebeddül etmez ''.

Ali ÖZDEMİR.