KÜRTLERE YÖNELİK

Kürt muhalif gazeteci ve yazarların, politikacıların, tanınmış şahsiyetlerin perde arkasında devletin olduğu ve bu nedenle faillerinin meçhul kaldığı cinayetlere kurban gittiği, devlet terörü uygulandığı, kirli savaş yürütüldüğü iddiaları sıklıkla gündeme getirilmektedir. Türkiye’nin bir hukuk devleti olarak PKK terörüyle mücadelesi, Kürtlere yönelik baskı ve katliam şeklinde gösterilmeye çalışılmaktadır. Gerçekte ise etnik ayrım gözetilmeksizin Türkiye’nin bütün yörelerinde her vatandaşın Türkiye Anayasasında yer alan hak ve özgürlüklerden en az Batı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar kadar yararlanabilmeleri amacıyla silahlı mücadele yöntemini benimsemiş bir örgüte karşı anayasal düzenin korunması söz konusudur. Ancak teröre karşı yürütülen meşru mücadele sırasında münferit insan hakları ihlalleri, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de meydana gelebilmektedir. Ulusal ve toprak bütünlüğünü hedef alan PKK terörünün kapsamı ve acımasızlığı göz önüne alındığında Türkiye’de de terörle mücadele sırasında hukuk dışı uygulamalara, insan hakları ihlallerine rastlanabilmesi ihtimal dışı değildir. Ancak demokratik bir hukuk devleti olarak Türkiye’de bu tür iddialar, mahkemeler tarafından karara bağlanabilmektedir. Ayrıca insan hakları ihlali iddialarını Avrupa İnsan Hakları Komisyonu önüne getirebilme, Komisyonun dilekçeleri kabul edilebilir bulması halinde Sözleşmenin maddeleri gereği şikayetçi ile Türkiye arasında dostane çözüm yoluna gidilebilme imkanları da mevcuttur.

PKK tarafından şehit edilen subay er ve polislerin, Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan en duygusal anların yaşandığı cenaze törenlerinin nerdeyse hiç birinde Türk vatandaşları PKK terörüyle Kürt kimliğini birleştirmemiştir. Çeşitli yörelerde Kürt kökenli vatandaşların PKK terörü nedeniyle rahatsız edilmesine hiç rastlanmamaktadır. PKK örgütünün uyguladığı eşi az görülen vahşete rağmen, Türk toplumunda Kürtlere yönelik nefret hisleri ve ayrımcılığın oluşmaması, PKK’nın istediği hedefe ulaşamayacağını göstermektedir. Böyle bir ortamda ayrılıkçı görüşü benimsemiş şahıs ve kuruluşların uğradığı saldırıların en çok PKK’nın amacına hizmet edeceği açıktır. Bu nedenle söz konusu saldırıların Devlet tarafından planlandığı açıklaması geçerli görünmemektedir. Keza örgüt içi anlaşmazlıklar ve PKK içindeki yapılanma nedeniyle, örgüt üst düzey yöneticilerinin muhalif gruplara olan tahammülsüzlüğü, ayrılıkçı görüşte olmakla beraber PKK yönetimine ters düşenlerin ortadan kaldırılması olaylarına sıklıkla neden olmaktadır. Ayrıca bölgede kan davası, namus veya kişisel intikam saikleriyle işlenen cinayetlerin de Devlete mal edilebildiğini gözden uzak tutmamak gerekir.

Bu arada Bölgedeki köy ve mezralar, dağlık arazide dağınık şekilde bulunmaları nedeniyle terörist saldırılar için ideal bir hedef haline gelmektedir. Bu küçük yerleşim birimleri daimi güvenlik güçlerinin bulundurulmasını güçleştirmekte, terörist saldırılara boyun eğmek istemeyen köylüler ise gönüllü olarak köylerini koruma yoluna gitmektedir. Yaygın şekilde eleştiri konusu olan ve geçici köy korucusu olarak adlandırılan bu insanların büyük çoğunluğunun Kürt kökenli olması, Devlet tarafından gerçekleştirilen uygulamaların Kürtleri hedef aldığı iddiasını geçersiz kılmakta, Kürt kökenli yurttaşların PKK’ya desteğinin zayıf olduğunu göstermektedir.

Siyasi Kürt hareketi taraftarları, PKK yandaşları ve bazı insan hakları kuruluşları tarafından sık sık gündeme getirilen bir konu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürt kökenli yurttaşların zorunlu göçe tabi tutulduklarıdır. Ancak PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen terörle mücadelenin meşruluğunu kabul etmeyen kuruluşların insan hakları ve Türkiye’de yaşanan olaylar konusunda yeterince bilgili olduklarını söyleyebilmek oldukça zordur.

Türkiye’nin kırsal bölgelerinden, bu arada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Batı Bölgelerine ve büyük şehirlere doğru bir göç hareketi, nüfus kayması olduğu doğrudur. Ancak göç veren ve göç alan bölgelerde, yerinde ve bütün toplumsal katmanların temsilcileri üzerinde yapılan incelemeler, göç nedeni olarak işsizlik ve ekonomik sorunların ön plana çıktığını göstermektedir. Diğer yandan terörist saldırılara maruz kalma riski yüksek, korunması zor az nüfuslu köy ve mezraların birleştirilmeleri veya buralarda yaşayanların muvafakatıyla daha güvenli yerlere nakledilmeleri, Bölge halkının güvenlik içinde yaşama hakkına duyarlı çevrelerin karşı çıkmamaları gereken bir konudur. Ayrıca birkaç ailenin yaşadığı ücra köşelerdeki mezra ve köylere sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerin ulaştırılmasındaki güçlükler, bu tür imkanların merkezi noktalara ulaşımı kolay toplu yerleşim birimlerinde daha rahat sunulabilmesi, yalnızca güvenlik endişesiyle değil, temel ihtiyaçların karşılanabildiği insanca bir hayat sürdürebilmek açısından da, uzak ve az nüfuslu köy ve mezraların nakledilmesi veya birleştirilmesini mantıklı hale getirmektedir.

Sonuç olarak ırkçı ve şoven yaklaşımlar Türkiye’de toplumsal taban bulmamakta ve devlet politikası olarak benimsenmemektedir. Bu bağlamda etnik aidiyetleri nedeniyle sistematik ve planlı olarak Kürtlerin insan hakları ihlallerine maruz kaldığını söylemek gerçekleri yansıtmayacaktır.

Helin Demir
helindem@mynet.com