BANKNOT DEVRİ KAPANIYOR….!


Para; karşılığında mal ve hizmet almaya, vermeye ve bunları ekonomik değerinde takas etmeye yarayan, üzerinde rakamsal değer taşıyan fakat altın, gümüş gibi evrensel değer taşımayan kağıt ve metal parçalarıdır.
Para, genel kabul gören değişim aracıdır. Malların birbiri ile değişimini sağlar ve bir değeri yoktur. Sadece ait olduğu devletler onun üzerine sembol bir değer yükler. Bir devletin güçlü olması için başka devletler tarafından da değer görebilecek varlıkları olması gerekir; bu da altın, gümüş gibi değerlerdir. Asıl olan zenginlik bunlara sahip olmaktır. Bu gibi kaynakların yoksa ekonomik olarak güçlenerek bu değerleri ait olduğu ülkenin parasıyla satın alabilir ve güç merkezi olabilirsin. Bir devlet kendine ait sembol taşıyan parasını basar ve bunun piyasalarındaki takibini yapamaz ise; ne vergisini toplayabilir ne de adaleti sağlayabilir. Ülkemiz bunun çok açık bir örneğidir. Kalpazanların bastığı para bile ekonomimize karışıp sorunlar çıkartmaktadır.
Bilişim teknolojisinin son noktada olduğu çağımızda, hala yüzyıllar öncesi Lidyalıların bulduğu parayı kullanıyor olmamız garip bir çelişkidir. Teknolojinin bu kadar gelişmesi, insan yaşamının rahatı ve huzuru için ne kadar değerli ise, aynı gelişme suç işleme tarafında da karşılığını göstermektedir. Suç işlemenin engellenmesi, toplumsal duyarlılık ve kanun koyucunun yasaları ile bugüne kadar sağlanmaya çalışıldı. Ama suçun en büyük sebebi olan paranın üzerinde ''neler yapabiliriz?'' noktasında hiç tartışılmadı. Bir devlet, parasını ne kadar düzgün takip edebiliyorsa, suça sebep olma noktasını da o kadar çabuk tespit edebilir sonucu ortaya çıkar. Bu da banknot kullanımının tamamen ortadan kalkmasıyla mümkün olacaktır.
Etrafımızdaki olumsuzlukların ve sıkıntıların sebebi konusunda bir empati yapacak olursak, tam***** yakınının para odaklı olduğu karşımıza çıkıyor, bunların bazılarını da kendi kendimizi haklı görerek yapıyoruz. Maddesel olarak paranın piyasalardaki kullanımı için belirli bir milat tespit edilip, bu milattan sonra tamamen ortadan kaldırılması ve yasaklanması toplumun geleceği için çok önemli bir hareket olacaktır.

BANKNOT VE METAL PARAYI NASIL KALDIRACAĞIZ?

Gelişen bilişim sektörüyle beraber ülkemiz, dünyadaki yerini almış bulunmaktadır. Planlanmış bir alt yapı ile belirli bir süre sonra tamamen elektronik paraya geçiş yapmamız mümkündür.
Vatandaşlık numarası ile numaralandırılmış bir elektronik para kartı dağıtılacak. Tüm vatandaşlarımız, yabancılar ve özel şirketler; para, çek, senet vb. gibi takas araçları yerine, artık bu PARAKART'ı kullanmak zorunda olacaklardır.
PARAKARTIN UYGULAMASI İÇİN NELER YAPILACAK?

1) Yurt genelinde para ile alışveriş yapılan tüm noktalara, PARAKART'la işlem yapılabilen cihazlar konulacak.

2) Tüm vatandaşlarımıza, tüzel kişiliklere, vergi mükelleflerine ve ülkemizde geçici veya sürekli yaşayan yabancılara verilmek üzere, üzerinde kademeli veriler yüklü, (örneğin; kimlik bilgileri, sürücü belge bilgileri, banka bilgileri, mal varlık bilgileri, demirbaş bilgileri vb.) bu bilgileri sadece yetkili görevlilerce müsaade edilen katmana kadar görebildikleri kartlar dağıtılacak.

3) Banknotsuz dönemin nasıl uygulanacağının tanıtımı tüm iletişim organları ile en iyi şekilde yapılacaktır.

4) Bu geçişte, bankacılık sektörünün önemi çok olduğu için bankacılığın da bu alt yapıya eş zamanlı geçişi sağlanacak ve aynı zaman da yurt dışında da çözüm ortağı olacak bankalar tespit edilecektir.

5) Resmi olarak hiçbir geliri görünmeyen fakat kayıt dışı ticaretle geçimini sağlayan tüm vatandaşlar tespit edilecek, bu vatandaşlara da bankada hesap açtırılacak, kazanç sağladığı iş kolunda vergi mükellefi olup para kart cihazları verilecek. (örneğin; seyyar midyeci, simitçi, çöpten dönüşümlü atık toplayanlar, pazarcılar, doğadan bitki toplayanlar, geçici veya mevsimlik işçiler, tarımla uğraşmayan köylüler, çobanlar, part time çalışan öğrenciler vb. gibi.)
Bu maddenin vatandaşlardan vergi toplamak için değil veri tabanı oluşturmak için mutlaka uygulanması gerekmektedir ki; uygulamaya geçildikten bir süre sonra bu gruptaki para hareketlerine göre ve yaptıkları işin yasallığına göre asıl vergi mükellefliğine geçiş sağlanacaktır. Amaç ve hedefte, belirttiğimiz kitleden vergi almak öncelikli iş değildir. Bu madde ile ülkemizdeki gerçek işsiz sayısına ulaşmış olacağız.

6) Beşinci maddedeki adımla beraber alt gelir grubu vatandaşların gelirleri, belirli bir taban gelir durumuna getirilecek ve bu gruptaki vatandaşların ikinci bir gelir kaynağı varsa bunlar tespit edilip kayıt içine alınacaktır.

7) Tüm vatandaşlarımızın, vergi mükelleflerinin ve tüzel kişiliklerin varlıkları, kayıtlı veya kayıtlı olmayan taşınır-taşınmazları, tüm demirbaşları (beyanla veya fiilen) tespit ve kayıt altına alınacak, bununla beraber ülkemizin genel bir envanteri de çıkartılmış olacaktır.

8) Vatandaşların üzerinde bulunan para cinsinden tüm değerlerin hesaplarına yatırılması sağlanacak, aksi taktirde banknot kullanımının sona erdiği anda bu banknotların hiçbir değeri kalmayacaktır. Döviz cinsinden de banknot bulundurmak suç olacak ve yüksek vergi alınmasını gerektiren, vatandaşın aleyhine bir durum ortaya çıkacaktır.

9) Vatandaşın üzerinde bulunan değerli emtialar, antikalar, altın ve mücevher gibi varlıklar da beyan veya fiili tespit yolu ile vatandaşın demirbaşına geçirilecektir. Aksi taktirde vatandaş bunları paraya çevirmek istediği zaman veya herhangi bir hırsızlık vs.den doğabilecek tüm zararların ispatı noktasında sıkıntı yaşanacak, yüksek vergilere veya tazmin edilememe gibi zarara uğrayacaktır.

10) Mevcut vergi kanunlarında, beyan usulü vergi mükellefliği tamamen kaldırılacaktır. Alışverişlerdeki fatura, irsaliye, perakende satış fişi, yazar kasa gibi tüm kırtasiye işlemleri kaldırılarak sadece paranın ticari hareketi üzerinden kural koyucuların belirlediği düşük oranda tek bir vergi uygulamasına geçilecektir. Katma Değer Vergisi tamamen kaldırılacak,
özel tüketim vergileri gelir gruplarına göre konumlandırılacaktır. Ülke genelindeki gelir dengesi ve vergi dengesi sağlanmasından sonra ÖTV' de kademeli olarak indirelecek veya ürün bazlı olarak sınırlı kalacaktır. Ülke genelinde ağırlıklı olarak tek bir isim altında T.V. (TÜKETİM VERGİSİ) alınacaktır.

11) Kanun koyucu, yeni sistemin olası tüm açıklarını düşünerek sert ve kesin cezalar koyarak, vatandaşın bu konuda eğitilmesi ve yönlendirilmesini sağlanacaktır. (Bu bilinç ilköğretimden başlayarak bütün eğitim ve öğretim evrelerinde vatandaşlık bilinci şeklinde uygulamaya konabilir.)

12) Ülke genelinde; tüm vergiler, bankacılık sistemi aracılığı ile yapılan her alışverişten otomatik olarak kesileceğinden, devletin vergi daireleri üzerindeki yük tamamen kalkacaktır. Belirli bir süre sonra vergi daireleri kapatılacak. Vergi deneticilerinin, mali polisin ve müfettişlerinin sadece hesap hareketlerindeki denetimi, sahaya çıkılmadan belirli bir noktadan yapılabilecektir. (Bu denetimi yapan birim ile denetlediği hesap sahiplerinin birbirinden tamamen yalıtılmış bir durumda olması sağlanmalıdır.)

13) Yurt dışında varlıkları olan vatandaşların bu varlıklarını ülkemiz için de değerlendirmeleri teşvik edilecektir.

14) Yabancı yatırımcı için de gerekli tüm düzenlemeler yapılandırılacak, daha fazla yatırımcının gelmesi için istihdam sağlayanların teşviklendirilmesi yoluna gidilecektir.

15) Serbest piyasanın tüm gereklerinden vazgeçilmeden; kur politikaları, borsa gibi unsurların bu değişimden etkilenmemesi için tüm çalışmaların tamamlaması yoluna gidilecektir.

16) Merkez bankasının bağımsız çalışmasının sağlanacak, gerektiği kadar döviz rezervi tutulacak, daha fazla döviz gerçek zenginlik olan altın rezervlerine dönüştürülecektir.

17) Özel sektördeki vadeli işlemler sonlandırılacak, senet, bono, vadeli çek gibi işlemler tamamen ortadan kaldırılacaktır. İşletmeler, tamamen ödenmiş öz sermayeleri veya devletin de destekleyeceği, bankacılık sektörünün dışında, hiçbir yere vadeli işlem yaptıramayacaktır. Borç alınmayacak, vadeli ham madde alınmayacak, vadeli mal satılmayacaktır. Bu gibi sermayeyi aşan hizmetler, getirisi reel olan tüm projeler, bankacılar tarafından fazla prosedüre gerek kalmadan, o sektörü çok iyi bilen ''broker''lar ile, makul finansman maliyeti yoluyla desteklenecektir. Dolayısı ile müteşebbis sadece sermaye noktasında bankaya borçlu olacaktır.

18) Daha önceki dönemde, ticari sabıkası olan işletmeci veya girişimcilerin bu sabıkaları affa tabi tutulacak ve sistem içine entegresyonda kolaylık sağlanacaktır. (Fakat bu af kapsamı geçmişten gelen vergi borcu vb. gibi reel borçları kapsamamaktadır ve en kısa zamanda tahsilatı yoluna gidilecektir.)


BANKNOTSUZ EKONOMİ NELER SAĞLAYACAKTIR?

A- VERGİ SİSTEMİNDE :

1) Kayıt dışı, tamamen ve kendiliğinden kayıt içine girecektir.
2) Düşük oranlarla vergi toplama otomatiğe bağlanacağından, vergi kaçırmak imkansız hale gelecektir. Anlık para işlemlerinden alınacağı için, verginin de anlık toplamı görülebilecektir. Tahsilat %100 olacağından, ön görülebilen ekonomiye sahip olunacaktır.
3) Tüm kırtasiye ve bürokrasi ortadan kalkacaktır.
4) Karmaşık vergi yasaları düzeltileceğinden, bu yasaları anlamak için danışman, avukat, mali müşavir gibi aracılara gerek kalmayacaktır.
5) Tüm kayıt dışı ekonomi, kayıt altı ekonomiye kazandırılacağından dolayı, ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün tamamı mevcut büyümemize ilave olmuş olacak ve bir sıçrama yapılacaktır.
6) Vatandaşın geliri ve vergi ödemeleri birbirine oranlı olacağından, ülke sathına yayılmış bir memnuniyet oluşacaktır.


B - ADALET SİSTEMİNDE :

Toplumlarda suçların tam***** yakını para yüzündendir. Bunun da büyük bir kısmı kayıt dışı paradır.

1) Hırsızlık olmayacaktır, çünkü hırsızların değer gördükleri para ortadan kalkacak, parakartlar bir işlerine yarayamayacak, çalacakları eşyalar demirbaşların da görünmediği için satılamayacaktır. Kendilerini çabuk ele vereceklerinden, hırsızlık artık ihtiyaçtan öteye geçemeyecektir. Vatandaşın açlığından dolayı meydana gelebilecek hırsızlıklar olacaktır. Bunu da vatandaşın açlığından tek sorumlu olan devlet tazmin edecektir. Hırsızlıkların sıfır noktasına geldiği konumda kasko ve poliçe gibi ürünler inanılmaz bir şekilde ucuzlayacaktır.

2) Yolsuzluk-rüşvet:
Takibi mümkün olmayan para, yolsuzluk ve rüşvetin en büyük sebeplerinden biridir. Banknot kullanımının olmadığı yerde bu gibi haksız gelirlere cesaret edilemeyecektir. Çünkü kaynağı ispat edilemeyen hiçbir değer vatandaşın hesabına geçemeyecektir, geçse de kaynağı belli olacağın dan dolayı çabuk ifşa olacaktır.

3) Vergi kaçakçılığı, vb. olaylar da kaynak ve suç unsuru kolay tespit edileceğinden yapılamaz hale gelecektir.

4) Terörle mücadele:
Teröre lojistik desteği sağlayan içerideki işbirlikçiler kayıt dışı ekonomi ile bu işbirliğini sağlamaktadır. Bu geçiş yolları kolayca tespit edilip üzerine gidilecek, dolayısıyla silahlı mücadeleye belirli bir süre sonra gerek kalmayacaktır. Çünkü terör para kaynağı kuruyunca hayatını sürdüremeyecek ve destekçileri de kolayca tespit edilecektir.
Ülke genelinde sosyal adalet sağlanacağından, etnik unsurlar, teröre destek sağlayan dış mihraklar tarafından tahrik edilemez veya kandırılamaz durumda olacaktır. Ülkemiz üzerinden geçen, teröre parasal yardım yapan dış unsurlar da buna cesaret edemeyeceklerdir.

5) Adi suçlar;
*Kaçakçılık,
*Korsan yayıncılık,
*Yasal olmayan bağımlılık yapan maddeler,
*Her türlü mafya, tetikçilik, organ istismarı,
*Fuhuş,
*Kara borsa,
*Rantiyecilik,
*Dilencilik vb. gibi toplumsal dejenerasyon ve suçların tamamen ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

6) Tüm adli olaylar tamamen azalacaktır.

7) Bürokrasinin hantallığı ortadan kalkacak, artık devlet para basmayacak, bununla ilgili alt yapı harcaması yapmayacaktır. Bu sayede çevreyle ilişkili olarak ağaç ve madenden de tasarruf yapılacaktır.

8) Kolay ve haksız kazançlar yapılamayacağından, halk tamamen üretime yönelecek ve ülke ekonomisinin kalkınması daha hızlı olacaktır.

9) Vatandaşın ve özel sektörün arasındaki vadeli işlemler sonlandırılacağı için, karşılıksız sahte çek ve senet gibi vakalar olmayacaktır.

10) Ülke genelindeki tüm para kayıt içine gireceğinden, bankacılık sistemi, mevduatlarını düşük faizlerle tekrar üretime aktaracak, dolayısıyla faizler ve paranın maliyeti düşecektir.

11) Zincirleme düzelmeden dolayı kayıt içi vergi dağılımı, adalet sistemi ve faizlerin düşmesi enflasyonu da düşürecektir.

12) Düşük vergiden dolayı rekabet gücü artacak, daha çok ihracat yapılacak, daha çok turist gelecek, daha çok yabancı sermaye gelecektir.

13) Kalpazanlık tarihe karışacaktır.

BU PROJENİN İŞLEVSELLİĞİ NOKTASINDA, EKSİKLER VEYA AÇIK GÖRÜNEN NOKTALAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR. BU PROJE ÜLKE GENELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ KONUSUNDA TARTIŞMAYA AÇILIR, AKADEMİSYENLERİN, İKTİSATÇILARIN, BASIN, SİYASİ PARTİLERİN VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN DE BULUNDUĞU PLATFORMLARDA TARTIŞILIR, ORTAK BİR MUTABAKAT SAĞLANIRSA, BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİNİN ÜLKEMİZ MENFAATLERİ BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ.Mehmet ÖZMEN