Amerika; II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetlerin gittikçe güçlenmesi ve komünizmi yayma düşüncesine karşı; "dünya önderi" sıfatıyla tüm dünyayı korumak adına bir takım girişimlerde bulundu. Bu girişimlerin fikir babası; gerek II. Dünya Savaşı, gerekse savaş sonrası tüm öngörülerinde haklı olması nedeniyle "Peygamber Diplomat" olarak anılan W. Christian Bullitt'tir.

Bullitt; dünyanın Sovyet diktasından kurtuluşunu; oluşturulacak federasyonlarda bulmuştur. Amerika'nın mutlak gücü altında; Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da; bölgesel federasyonlar kurulmalı ve bu federasyonlar aracılığıyla Amerika dünyayı barış içerisinde yönetilmelidir.

Öncelikle bir Avrupa Federasyonu kurulmalıdır. Böylelikle Sovyet işgaline karşı demokratik ülkeler birleşir ve Amerika'da onları tek elden yönetebilir. Zaten bu federasyona üye olmayan ülkeler; Sovyetlere kolay lokma olacağı için, Avrupa'daki tüm devletler bu federasyonun çatısı altında, Amerika'yla iyi ilişkiler kurmayı yeğleyecektir. Ortadoğu; zaten Amerika'nın ve kadim dostu İngiltere'nin güdümünde olduğu için bu bölgede kurulacak federasyonda zorluk çekilmeyecektir. Hem onlar için de -sahip oldukları petrol yatakları nedeniyle- Sovyetler; her zaman için düşmandır. Tabi aynı gelişmeler Asya için de geçerli.



Dünya Federasyonu düşüncesinin önündeki tek engel, Sovyetlerin bu düşünceye karşı kendi uydularını yaratma atağı değildi. En büyük engel federasyonu oluşturacak ülkelerin ulusal egemenlikleri konusundaki hassasiyetleriydi.



Bullitt ulusal egemenlik sorununun bütün insanlığın uygar ve özgür bir şekilde yaşamasını sağlayacağı bu büyük davanın içinde eriyip gideceğine inanmaktaydı. İşte küreselleşme adı altında ulusalcılığın yok sayılması çalışmaları da bu dönemde atılmıştır.



Sovyet komünist rejimine karşı tüm ulusları federasyon çatısı altında; özgür, güçlü ve en yeni teknolojiyle yapılmış silahlarla kandırmak çok zor olmayacaktı. Baştaki Amerikan otoritesiyle uyumlu oldukları müddetçe hem tüm bu güzelliklere sahip olacaklardı hem de komünist Sovyet düşmanına karşı kolektif hareket edecekleri için başarı sağlayacaklardı.



Bullitt; ülkeleri federasyon çatısı altında toplamak için sadece güçlü ve yeni teknolojik silahlara sahip olma hayali kurmalarını sağlamanın yeterli olmayacağını biliyordu. Bu konuda kullanabileceği en iyi silahın ne olduğunu da. Din. Tanrıtanımaz Sovyetlere karşı kuracakları bölgesel federasyonların ayakta durmasını sağlayacak harç; din olacaktı.



İşte bu noktada Amerika; dünya üzerindeki tüm dinlerin; dinsiz Sovyetlere karşı hamisi rolünü benimsedi. Bullitt'e göre dünyayı kurtaracak üç şey vardır: Atom bombası, din ve siyaset adamları. Bu üçü Amerika'nın kontrolünde olduğu müddetçe dünyaya hükmedebileceklerdi.



Avrupa Federasyonu Hıristiyanlık, Ortadoğu Federasyonu Müslümanlık, Asya Federasyonu Konfiçyusçuluk üzerine inşa edilecekti. (Türkiye'nin AB'ye "Müslüman" bir ülke olduğu için alınmamasının nedeni de; Avrupa Federasyonunun Hıristiyanlık üzerine kurulmuş olmasından kaynaklanır.)



İşte 1946 yılında dünyanın federasyonlara bölüştürülmesi ve din ağırlıklı siyasetçilerin ülke yönetimine getirilmelerinin nedeni; Sovyetlere ve komünizme karşı silah olarak kullanılmasında yatmaktadır. Bu silahın adı da "Dinler Arası Diyalog"tur.



Amerikan hayaline göre tüm bu federasyonlar; zamanı geldiğinde tek federasyon altında birleştirilecek ve Amerika tarafından yönetilecekti. Bu aynı zamanda farklı dinlerin de Hıristiyanlık potasında eritilip dünyaya tek dinin hakim olmasını da sağlayacaktı.



EvangeListler ve Katolikler zaten bu konuda Amerika'ya destek veriyordu. Ortadoğu'daki Müslümanlar ise Amerika'yı Tanrıtanımaz Sovyetlere karşı Müslümanlığın hamisi olarak kabul etmişti.



İşte bu noktada Amerika; Türkiye'ye özellikle çok önem vermekteydi. Sovyet halkının çoğunluğu Ortodoks'tu. Türkiye'de ise bir Fener Rum Patriği mevcuttu. Sovyetlerin gücünü kırmak, onu içerden parçalamak ve Amerika karşısında boyun eğmesini sağlamak için Türkiye'deki Fener Rum Patriğine ihtiyaçları vardı. Patrikliği tüm dünyadaki ve dolayısı ile Sovyetlerdeki Ortodoksların bağlanacağı bir düzeye yükseltecek ve kendi gücü altına alacaktı. Tıpkı Osmanlının yaptığı gibi.



1917 yılından beri Stalin ülkenin her yerinde; dinin afyon olduğu ve insanları uyutmak için kullanıldığı propagandasını yapmıştı. 1941 yılında; Almanya'nın Sovyetlere saldırması, Stalin'i güç duruma düşürmüş ve Amerika'dan yardım istemek zorunda bırakmıştı. Roosevelt; Sovyet halkına tek bir koşulla yardım edeceğini; o koşulun da Stalin'in dine karşı takındığı tutumdan vazgeçmesi olduğunu söylediğinde, Stalin bunu; Alman istilasına karşı kendisinin de yararlanabileceği bir güç olarak görüp kabul etmiş ve Kiliselerin açılmasına, Patrik seçilmesine olur vermişti.(Tabi Patrik tamamen Stalin'in güdümünde olacaktı.) İşte bu nedenden dolayı tıpkı Ortadoğu'daki Müslüman halk gibi; Sovyet halkı da, zamanında Tanrıtanımaz Stalin'e karşı Amerika'yı; dinlerini koruyan ülke gözüyle görecek ve yanında olacaktı.



İşte gerek Sovyetleri içerden yıkmak gerekse tüm dinleri tek potada eritmek adına Amerika'nın Türkiye'ye ihtiyacı vardı. Ancak gerek Fatih Fermanlarına gerekse Lozan Anlaşmasına göre Patrik Türk olmak zorundaydı.



Halihazırda mevcut olan ve 1946 yılında seçilen Patrik Maksimos; Amerika tarafından ortaya atılan "Sovyet yanlısı" olduğu söylentileri yayılarak; 1948 yılında istifa etmeye mecbur bırakıldı. Yerine; Amerika'nın isteği üzerine ve İsmet İnönü'nün özel izniyle Türk Vatandaşlığına kaydedilen Kuzey ve Güney Amerika Başpiskoposu CIA güdümlü Athenagoras getirildi.



İnönü burada sadece bu kişiyi Türk vatandaşlığına sonradan kaydetmekle kalmamış, seçimle cemaatin başa gelmesi gereken Piskoposun atama yoluyla o göreve getirilmesine de neden olmuştur. Üstelik atama Amerika tarafından yapılmıştır.



Peki İnönü kendi elleriyle imzaladığı ve "Kahraman" olarak anılmasını sağlayan Lozan Anlaşmasını delen bu uygulamayı neden yaptı? Sanırım 1947 yılında okullarda din dersleri verilmesi amacıyla parti komisyonunu kurmasıyla aynı nedenden dolayı.



Amerika; Tanrıtanımaz Sovyetlere karşı tüm dünyayı nasıl etkisi altına aldıysa; anlaşılan aynı etkiyi İnönü üzerinde de kullandı. Sovyetlerin istilacı politikası ve bizimle komşu olması, Amerika'ya; İsmet İnönü'yü etkilemesi konusunda yardımcı olmuştur. Gerek ülke bütünlüğü gerekse Müslümanlığın Tanrıtanımazların ayakları altında ezilmesi ihtimali, İnönü'yü din konunda hassaslaştırmış ve tıpkı Ortadoğu'daki Müslümanlar gibi; Amerika'nın Tanrıtanımaz Sovyetleri yok etmesi için, Fener Rum Patriğini kullanmasına; komünist Sovyetlerin Türkiye üzerinde etkiler yaratmasını önlemek için de din derslerinin son sınıf öğrencilerine okutulmasına olur vermiş olabilir.



Neticede 1950'li yıllarda rüşvet almak, makamını şahsi çıkarlar için kullanmak; bugün olduğu gibi sıradan ve basit birer olgu değildi. Kaldı ki o dönemde ülke yönetiminde bulunan kişilerin mal varlıkları; bugün ülkemizi yönetenlerle karşılaştırılmayacak kadar basit ve azdır.



Bu da o dönemlerde yapılan hataların ve atılan yanlış adımların; şahsi çıkarlar doğrultusunda yapılmadığını düşündürmektedir.



O gün Amerika Fener Rum Patriğine Sovyetlerin gittikçe güçlenmesini engellemek ve dinleri tek çatı altında birleştirmek için önem vermişti. Bugün Rusya; Amerika'ya ve onunla her konuda hemfikir olan Avrupa Birliğine karşı tekrar ikinci bir güç konumuna gelmektedir.



Geçtiğimiz 6 yıl süresince; Rusya güçlü bir şekilde dünya politikasına tekrar gireceği sinyallerini vermişti. Ne büyük tesadüftür ki; Avrupa Birliği ve perde arkasındaki Amerika bu 6 yıl boyunca Vakıflar Yasasının çıkartılması ve Fener Rum Patrikhanesine Ekümenlik hakkının tanınması konusunda ısrarcı olmuştur. Israrlarının karşılığını AKP Hükümetinin Vakıflar Yasasına onay vermesiyle elde etmişlerdir. Sıra; Rusya'yı içerden denetlemelerini sağlayacak; Patrikhaneye, Ekümenlik hakkının verilmesindedir.



ŞEBNEM ÖZBEK
11-09-2008