Ünite 11

1. Bir firmanın pazara sunduğu tüm ürünlere ne ad verilir?
A) Ürün Dizisi
B) Ürün Karması
C) Yeni Ürün
D) Tamamlayıcı Ürün
E) Yan Ürün

2. Mal ve hizmetlerin gereksinimleri karşılama özelliğine ne ad verilir?
A) Üretim
B) Tüketim
C) Pazarlama
D) Fayda
E) Değişim

3. Aşağıdakilerden hangisi, ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?
A) Tanıtma
B) Olgunluk
C) Gelişme
D) Piyasadan çekilme dönemi
E) Gerileme

4. Aşağıdakilerden hangisi, mal karmasında değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Finansal olanaklar
B) Talep değişmeleri
C) Yasal nedenler
D) Rekabet durumu
E) Pazarlama olanakları

5. Aşağıdakilerden hangisi, somut ürünün niteliklerinden biri değildir?
A) Kalite
B) Şekil
C) Marka
D) Bakım hizmetleri
E) Ambalaj

6. Aşağıdakilerden hangisi, dayanıksız mallar grubuna girer?
A) Dolap
B) Kıyafet
C) Masa
D) Sabun
E) Kitap

7. Aşağıdakilerden hangisi, özelliği olan malların pazarlama özelliklerinden biri değildir?
A) Malın dağıtım alanı çok geniştir.
B) Malın satın alınmasında marka önemlidir.
C) Az sayıda aracı kullanılması üretici ve satıcıyı birbirine bağımlı kılar.
D) Hem üretici hem de satıcı malın tanıtımına yönelik çabalara girişirler.
E) Malın satın alınmasında kalite önemlidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, arıtma, ezme, parçalama gibi benzer süreçler tarafından değerleri arttırılmış hammaddelerdir?
A) Yapılar
B) Hafif donanım
C) İşlenmiş maddeler
D) İşletim malzemeleri
E) Ağır donanım

9. Aşağıdakilerden hangisi, ürün karmasının derinliğini ifade eder?
A) İşletmenin ürün dizisinin sayısı
B) İşletmenin toplam ürün çeşidi
C) Mal dizilerinin üretiminde uyum
D) Mal dizilerinin dağıtımında uyum
E) Ürün dizilerinde yer alan çeşit sayısı

10. Ürünün geliştirilmesi, aşağıdaki yeni ürün geliştirme sürecinin hangi aşamasıdır?
A) 1. aşama
B) 3, aşama
C) 5. aşama
D) 4. aşama
E) 6. aşama

11. Kaynatılmaya hazır çorba, pazarlamada ambalajlamanın temel işlevlerinden hangisine örnektir?
A) Ambalajlamada kolaylık işlevi
B) Ambalajlamada koruma işlevi
C) Ambalajlamada tanıtım işlevi
D) Ambalajlamada motivasyon işlevi
E) Ambalajlamada depolama işlevi
12. Aşağıdakilerden hangisi, fiyatlamada çevreye ve işletmeye özgü kısıtlardan biri değildir?
A) Toplum ve kültür
B) Talep ve maliyet ilişkileri
C) Yasalar
D) Diğer pazarlama karması elemanlarıyla etkileşim
E) İşletme fonksiyonları üzerindeki etki

13. İşletme hedef fiyatlarının, müşterilerin ürünün değerine ilişkin algılarına göre belirlendiği fiyatlama yaklaşımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyeti Temel Alan Fiyatlama
B) Rekabeti Temel Alan Fiyatlama
C) Kârı Temel Alan Fiyatlama
D) Pazarı Temel Alan Fiyatlama
E) Üretimi Temel Alan Fiyatlama

1.B 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.A 8.C 9.E 10.D 11.A 12.B 13.D