Ruhsal Çöküntü İlaçları


Günümüzde sık karşılaşılan ruhsal çöküntünün(depresyon) ilaçla tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Antidepresan ilaçlara ek olarak ilaç dışı tedaviler göz önüne alınmalı.

Çöküntü, kişide yaşama coşkusunun azalması; kederlenme; ilgi, güven, me*rak ve heyecan duygularının kaybolmasıdır. Bu duruma ruhsal ve bedensel pek çok belirti eşlik eder.
Çöküntü tedavisinde kullanılan anti*depresan ilaçlar yaşama coşkusunu artı*rır.

İlaç Dışı Çöküntü Tedavisi

Antidepresan ilaçlar seçilirken çöküntü*de ilaç dışı tedavinin de uygulanabilece*ği göz önüne alınmalıdır, intihar eğilimi olan olgularda özellikle dikkatli olun*malıdır.

Tedaviye yanıt vermeyen ağır çöküntü*lerde elektroşok da uygulanabilir. Bu koşullarda elektroşok öteki tedavi yön*temlerine göre daha etkindir.

Antidepresan İlaçlar

Antidepresan ilaçların çeşitleri son yıl*larda hızla artmıştır; en sık kullanılanlar üç halkalı antidepresanlardır. Üç halkalı antidepresanlar rastlantı sonucu bulunmuştur.

1940′larda kimyasal yapı*sı nikotinik asite benzeyen ilaçların ve*rem tedavisinde etkili olduğu saptan*mıştır. Bu ilaçların kullanımı veremli*lerde neşe ve kendine güven hissi uyandırmıştır.

Söz konusu ilacın türev*leri elde edilerek bunların önemli anti*depresan etkileri olduğu ortaya kon*muştur.


Kullanımı

Antidepresan kullanımında güvenli bir tedavi için aşağıdaki koşullara uyulma*lıdır:

• Bir nedene bağlı olmadan gelişen çö*küntü durumlarında kullanılmalıdır.

• Gebelik, kalp hastalığı ve glokom (göz tansiyonu) bulunmamalıdır.

• Hastanın aldığı öteki ilaçlarla olum*suz etkileşim olmamalıdır.

• Daha Önce üç haftayı geçen antidepresif tedavinin etkili olmadığı hastalar*da kullanılmamalıdır.

• Her zaman yan etkiler göz önüne alınmalıdır.

• Antikolinerjik sendromun klinik be*lirtilerini (genel ve nöropsikiyatrik) has*talarda Antidepresan tedavi uygulanma*malıdır. Bu sendrom intihar girişimi amacıyla aşırı miktarda antidepresan ilaç alımı ya da antikolinerjik etki gös*teren öteki ilaçların alımından sonra or*taya çıkabilir.

kaynak