Hastalık Kuşkusu ve Korkusu


Hıpokondri terimi, aslında kaburgalar altın*daki karın bölgesi demek olan hipokondr sözcüğünden türetilmiştir ve değişik, fa*kat birbirine ilişkin durumları tanımlamak icın kullanılır. Hasta olduklarına inanarak ya da inanma*yarak bundan şüphelensin veya şüphelen*mesinler sürekli olarak sağlıkları ile ilgi*lenen kişilere hipokondriak denir. Bu kim*seler karakter özelliği olarak laksatif, tonik ve vitamin gibi ilaçları çok kullanırlar.

Dok*torların herhangi bir şikâyet için ne ka*dar önemsiz olursa olsun hemen reçete yazmaları hipokondriakların ilaca düşkün*lüklerini artırır. Ayrıca hiçbir kanıt olmadığı halde önemli bir hastalığa yakalanacağından korkanlara da hipokondriak denir. Anksiete yani hid*det ve huzursuzluk hallerinde ya da dep*resyonda ve bazen şizofrenideki belirtiler hipokondriakların hastalık korkularını artı*rır. Örneğin çarpıntısı olan bir hasta ken*disinde kalp yetersizliği olduğundan endi*şelenir. Üçüncü anlamda hipokondriak deyimi or*ganik bir temele dayanmayan birçok inat*çı ve tekrarlayıcı şikâyetleri olanları tanım*lamak için kullanılır.

Hipokondri genellikle histerik özellikleri olan kadınlarda görülür. Bu hipokondriak belirtiler yoluyla hasta, yatalak rolünü kolayca oynayabilir. Kendilerine ilgi ve anla*yış gösterilmesini veya bazı zorunluluklar*dan kaçmayı sağladığından bu tip hipokondriaklar, tedaviye direnç gösterirler.

kaynak