Çiftçiye ödenecek destekleme primi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2009 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu yıl üretilen buğday için kilogram başına 5 kuruş, arpa, çavdar, yulaf için 4 kuruş, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 10 kuruş destekleme primi ödenecek.

Yurt içinde 2009 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ''2009 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, yurt içinde 2009 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine, satış belgelerini ibraz şartıyla, kilogram başına buğday için 5 kr, arpa için 4 kr, çavdar için 4 kr, yulaf için 4 kr, çeltik için 10 kr, kuru fasulye için 10 kr, nohut için 10 kr ve mercimek için 10 kr destekleme primi ödemesi belirlendi.

2009 yılı ürünü satış belgelerinin, Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Mayıs 2009 ve sonraki tarihlerde düzenlenmiş olması gerekecek. Üretici müracaatları ise 30 Nisan 2010 tarihine kadar kabul edilecek.

Müracaatlar, ürün satış belgesi ile birlikte kooperatiflere, kooperatif örgütünün bulunmadığı Bingöl, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde belirlenen 45 ilçe merkezinde İl/İlçe Müdürlüğüne yapılacak.

Müracaatın alındığı kooperatif veya kooperatif örgütünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe müdürlüğü tarafından, üreticiye ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi Çiftçi Kayıt Sisteminden alınarak, üreticinin müracaat dosyasına eklenecek.

Kararnamede yer aldığı üzere destekleme prim ödemelerine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak.

İl/İlçe Müdürlüğü, verimde etkili tüm faktörler ile bilgileri değerlendirerek her ürün için ilçe bazında prime esas alınabilecek ortalama verimleri sulu/kuru olarak belirleyecek ve belirlenen ortalama verimleri Kooperatiflere bildirecek.

Kooperatif veya kooperatif örgütünün bulunmadığı yerlerde il veya ilçe müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sisteminden alınacak ÇKS belgesinde belirtilen ekim alanları ile İl veya İlçe Müdürlüğünden alınan ortalama verim miktarları kıyaslanarak desteklemeden yararlanılacak miktar tespit edilecek.

Tespit edilen bu miktar satış belgesinde belirtilen miktar ile kontrol edilecek. Satış belgesindeki miktarın, tespit edilen ürün miktarından fazla olması halinde, fazlalık olan miktar dikkate alınmayacak.

Kooperatif, ürün satış belgelerinde herhangi bir tereddüt hasıl olduğunda, belgenin menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapacak.

PRİM UYGULAMASI DIŞINDA KALAN HALLER

Prim uygulamalarından, 2009 yılı ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar ve 2009 yılı ÇKS'de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler yararlanamayacaklar.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri de ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacak.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Destekleme primi ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE, TOPRAK ANALİZİ DESTEK ÖDEMESİ

Öte yandan ''Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ''de de değişikliğe gidildi.

Buna göre, Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31 Aralık 2009 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.

Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31 Aralık 2009 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenecek ve bu tarih 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilecek.

İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapacak. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirecek.

Çiftçiler, ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvuracak ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak.

Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 31 Aralık 2009 tarihine kadar ÇKS'deki bilgilerini güncellemesi gerekecek.

Söz konusu tebliğler bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

AA

HABER7