Selam!


Mesnevi’nin 564 yıllık el yazması kopyası

Eğer gönül, SIR dağarcığını açacak olsa
rûh, sür'atle arşa doğru yükselir.

Bu gizli SIR anlatılabilse,
bütün cihan yanar.


Dil olursa kâşif- i enbân-ı râz
Cânib-i arşa ider can türk ü tâz

Gelse güftâra eğer sırr-ı nihân
Âteşe yanmak mukarrerdir cihân

Celaleddin Rumi hoca
MESNEVÎ-1. CİLD
1539-1540:

Hâl, cilveli bir GELİN ise, makam da
O GELİN ile yalnız kalmak olur.

Gelinin cilvesini padişâh da, ondan
başka bir çokları da görür.
Fakat vuslat zamanı padişâhtan başkası
bulunmaz.

Dışarıda havas da, avam da GELİN'i
görürse de yalnız padişâh halvete girer.

Gerçi sûfîlerde hâk ehli çoktur.
Lâkin ebedî makam sahipleri nadirdir.

Can menzillerini, o seferlerde rûhun
menzillerini öğren.

O zamanın dışındaki zamanı hatırla.
Hem istersen kutsiyet mak***** sevin.

Öyle bir hava ki, rûh sîmurgu ve onun
ilk uçuşu orada olmuştu.


Oldu meclâ-yı arûsa hâl nâm
Halvet oldu ol arûs ile makaam

Cilve-bînân şâh ü gayr-i şâh çok
Vakt-ı halvet lîk şehden gayrı yok

Taşrada nâzır arûsa hâss ü âm
Helveti ancak şehe olur maakam

Gerçi sûfîlerde çokdur ehl-i hâl
Nâdir ashâb-ı makaam-ı bî-zevâl

Eyle der-yâd anda cân menzillerin
Ol seferler de revân menzillerin

Ol zamân-ı bî zamânı yâd kıl
Hem-makaam-ı kudse ister şâd kıl

Ol hevâ kim andadır Simurg-ı rûh
Andan olmuş idi pervâz-ı fütûh

Celaleddin Rumi hoca
MESNEVÎ-1. CİLD
1495-1501: