Sözlerine felsefe karıştıran büyük kelâmcıların, öylesine şeyleri, korunması gerekli sırlar ve gizli ilimler saydıklarım görürsünüz ki, azıcık aklı ve dini olan bir kişi, bu şeyleri düşündüğü zaman bunlar içinde bu kişilerin içerisine düşmesine kesinlikle ihtimal veremeyeceği, hattâ bazan böyle şeylerin onlardan sâdır olduğunu yalanlayacakları derecede bilgisizlik ve sapıklık bulunduğunu görür.

Meselâ Mi'râc hadîsinin tefsiri konusunda yapılanlar böyledir.

Ebû Abdillâh er-Râzi bu konuda, aynen İbn Sînâ ve başkadı Hemedânî'nin görüşlerini paylaştığı bir risale yazmıştır.

Râzi burada Mi'râc hadîsini ne İslâm ulemâsının kitablarından herhangi birisinde, ne sahih veya hasen hadîslerde, hattâ ne de ilim ehlince nakledilen zayıf rivayetlerde bulunmayan bir tertip içinde, uzun bir anlatım ve acayip isimlerle nakletmektedir. Olsa olsa bu anlatım tarzı ya bir tarikatçı ve kıssacı, ya şeytan vaizlerden biri, ya da bir zındık uydurmuştur.


Râzî, hadîs, tefsir ve siyer kitablarında bulunan Mi'râc hadîsini bilmediği ve bu kitablârda mevcut rivayet şeklini bırakıp hiçbir âlimden duyulmamış, hiçbir ilim dalında yer verilmemiş bir anlatıma saptığı gibi, sapık müneccim sahillerin tefsir şekliyle tefsir etmekte ve Hz. Peygamber'in mi'râcını, düşünce yoluyla feleklere yükselmesi olarak açıklamaktadır.

Ona göre Hz. Peygamber'in gördüğü peygamberler, yıldızlardır; Âdem, aydır; İdrîs güneştir; dört nehir, anâsır-ı erbâa diye bilinen dört unsurdur; Hz. Peygamber mutlak vâcibü'l-vücûdu böylece tanımıştır.

Râzi bu açıklama biçimini önemli bir buluş olarak yüceltmekte ve mü'minlerle âlimlerinin anlayışlarından korunması gerekli sırlar ve bilgiler saymaktadır.

Devam Edecek

İbn Teymiyye Meal Külliyatı Cilt 4