Allah, tüm insanlara Peygamberler ve elçiler göndermiştir. Peygamberler de insanlara Allah’ın indirdiği kitaplarla yol göstermişler, doğru yola çağırmışlardır. Allah’ın insanlara yol gösterici olarak gönderdiği son kitap da Kuran’dır. Tevrat ve İncil zamanla insanlar tarafından bozulmaya uğratılmışsa da Kuran’a mutabık olan yerleri de vardır. Fakat Kuran diğer kitapların aksine hiçbir bozulmaya uğramamış, hiç kimse tarafından değiştirilememiştir. Allah bir ayetinde Kuran’ın değiştirilmediğini, Allah tarafından korunduğunu bizlere şöyle bildiriyor:

“Hiç şüphesiz, zikri (Kuran’ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz.” (Hicr Suresi, 9)

Kuran’ı okuduğumuzda Allah’ın her konuda müminlere açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz. Allah Kuran’da hiçbir şeyi noksan bırakmadığını bizlere ayetlerinde bildirmiştir.

...Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

"...Biz Kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır." (Enam Suresi, 38)


Kuran’da her şey en hikmetli, en güzel ve en anlayacağımız şekilde bizlere açıklanmış. Kuran'ı kendisine rehber edinen bir insan, yaratılış amacını, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmanın yolunu, imanın şartlarını, ahiret hayatını, helalleri, haramları, dünyada göstermesi gereken ahlak özelliklerini, çeşitli durumlarda alınacak önlemleri ve daha birçok bilgiyi en doğru ve eksiksiz şekliyle öğrenebilir. İnsanın din hakkına aklına gelebilecek her türlü sorunun cevabı Kuran’da vardır.

Allah bu konuyla ilgili ayetlerinde şöyle buyuruyor:

"Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki, Biz (ona karşı) sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım." (Furkan Suresi, 33)

Andolsun, bu Kuran'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler. (İsra Suresi, 89)


Kuran ayetleri ile dinimiz hakkında her konu açıklanmıştır. Ayetlerden de anladığımız gibi Kuran, Allah'a iman eden insanlar için büyük bir rahmet ve yol göstericidir. Allah, Kuran yoluyla bize bilemeyeceğimiz birçok konuyu bildirir ve tüm insanları bu bilgiler vasıtasıyla uyarır.

Allah’a iman eden, Kuran’a inanan bir insan için tek ölçü Kuran ve Peygamberimiz (sav)’in yoludur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de, kavmine başvurulacak tek kaynağın Kuran olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz (sav)ın Müslümanlara Kuran’ı rehber edinmeleri ile ilgili öğütlerinden bazıları şöyle:

"Kuran'a sımsıkı bağlı olunuz ve onu kılavuz ve rehber edinin. Zira o, alemlerin Rabbinin kelamıdır. O'ndandır ve O'na döner. (Sizi de O’na çeker.)" (Ramuz El-Ehadis, 2. cilt, s. 317, no. 10)

İnsanlara ne oluyor ki, Allah'ın Kitabında olmayan şartları koşarlar. Cenab-ı Hakk'ın Kitabında olmayan şart, yüz de olsa batıldır. Allah'ın hükmü uyulmaya daha layık, şartı ise daha sağlamdır. Hak, Azad edenindir. (Hz. Aişe r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. Cilt, sayfa 82, no. 11)

Allah'tan başka İlah olmadığına ve Benim O'nun elçisi olduğuma şehadet ediyorsunuz değil mi? Öyle ise müjdeler olsun. Bu Kuran öyle bir iplik ki, bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da sizin elinizdedir. Ona yapışınız. Ondan sonra dalalet ve tehlikeye asla düşmezsiniz. (Ramuz El-Ehadis, 1. Cilt, s. 7, no.4)


Peygamberimiz (sav)’in de sadece Kuran’a uyduğunu ve insanlara Kuran’ın hükümlerini esas almalarını gerektiğini söylemesi bir ayette de şu şekilde bildirilmiştir:

De ki: "Size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam." (Enam Suresi, 50)

Ayetten de gördüğümüz gibi Peygamberimiz (sav) de sadece Kuran’dan kendisine vahyedilene uymuş ve sahabelerine de her zaman Kuran’a uymalarını söylemiştir. Yani Peygamberimiz (sav)in de her sözü Kuran’a dayalıdır. Peygamberimiz (sav)in sünneti de Kuran’ın hayata geçirilmiş şeklidir.

Bazı insanlar Kuran’ı okusalar da anlayamayacakları gibi çok yanlış bir düşünceye sahipler. O nedenle kimileri Kuran’ı okumayıp, sadece hadisleri bilip onları uygulamak gerektiğini söylerler. Oysa bu çok yanlış bir düşüncedir. Kuran’ın dili çok açıktır ve herkesin anlayabileceği bir şekildedir. Böyle yanlış bir kanıya sahip olan insanlar da hiçbir zaman Kuran’ı okumazlar. Oysa Allah Kuran’ı her insanın anlayacağı şekilde kolaylaştırdığını bize şöyle bildiriyor:

"Biz bunu (Kuran'ı) senin dilinle kolaylaştırdık, takva sahiplerine müjde vermen ve direnen bir kavmi uyarıp-korkutman için." (Meryem Suresi, 97)

Allah bize ahirette Kuran’dan sorumlu olacağımızı da bildiriyor. Şöyle düşünün; Bir sınava girecek olsanız ve o sınavda kitaptan ilk üç bölümden sorular gelecek dense, siz gider başka bir kitaptan başka bölümleri mi çalışırsınız? Tabi ki hayır.

Allah bir ayetinde çok açık olarak bizlerin Kuran’dan sorumlu olacağımızı şöyle bildiriyor:

Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı-tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız. (Zuhruf Suresi, 43-44)

Rabbimizin çok kesin bir şekilde bize bildirdiği gibi bizler Kuran’a uymaktan sorumluyuz. Bu nedenle Kuran dışında başka yollar edinip, Kuran’a uymayan insanlar da ahirette bunun sorumluluğunu taşıyacaklarını ve pişman olacaklarını bilmeliler.