Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Ellezıne yekulune rabbena innena amenna fağfir lena zünubena vekına azaben nar
Essabirıne ves sadikıyne vel kanitıne vel münfikıyne vel müstağfirıne bil eshar
Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst
la ilahe illa hüvel azızül hakım
İnned dıne indellahil islam
ve mahtelefellezıne utül kitabe illa mem ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm
ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serıul hısab
SADAKALLAH

Ali İmran SURESI

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
16. Kullar ki, şöyle derler: "Ey Rabbimiz, kuşkusuz olarak sana inandık.
Bağışla günahlarımızı, ateş azabından koru bizi!"
17. Kullar ki, sabredenlerdir, özü-sözü doğru olanlardır, ilahî huzurda duranlardır, nimet ve
imkânlardan başkalarını yararlandıranlardır; seherlerde, bağışlanmak için yakaranlardır.
18. Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına tanıktır.
Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki,
o Azîz ve Hakîm olandan başka hiçbir ilah yoktur.
19. Allah katında din İslam'dır/barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktır.
Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki
kıskançlık/doymazlık/azgınlık/denge noktasından sapma/yalancılık/zulüm/kibir/zinakârlık
yüzünden ihtilafa düştü.
Kim Allah'ın ayetlerine nankörlük/Allah'ın ayetlerini inkâr ederse,
Allah, hesabı çabucak görecektir.
SADAKALLAH