+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2

Kur'an üslubu

islam (Müslümanlık) Kategorisinde ve Kuran-ı Kerim Forumunda Bulunan Kur'an üslubu Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam “Uslûp" kelimesi lüğatta; uzanan yol, çeşit, vecih, mez hep, burun kıvırmak, arslanın boynu ve konuşmacının kendi konuşmasında izlediği yol

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Kur'an üslubu

  Selam  “Uslûp" kelimesi lüğatta; uzanan yol, çeşit, vecih, mez hep, burun kıvırmak, arslanın boynu ve konuşmacının kendi konuşmasında izlediği yol anlamlarına gelir.
  İstilahî mânâsına gelince üslûp yeni bir istilah olduğu[168] için, es ki mustalahât kitapları ve eski ansiklopedik eserler ona yer verme mektedir. Yeni alimlerden ez-Zerkanî üslûbun istilahî mânâsını şöyle kaydeder: Konuşmacının konuşmasını oluştururken ve kelime ve cüm lelerin diziliş biçimlerini seçerken izlediği yoldur.

  Hasan Tabl: "İnsanın, kullanışın belli bir anında dilin bazı yönlerini diğer bazı yönlerine tercih etmesidir"[170] şeklinde üslûbu tarif eder. Hasan Tabl bu tarifin yanısıra üç tarif daha kaydeder.[171]
  Yukarıda terim mânâsını sunduğumuz üslûp bu günkü modern filolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış ve kendi başına bir il mî disiplin haline gelmiştir. Özellikle Arap aleminde üslûp ilmi sa*hasında azımsanamayacak çalışmalar yapılmıştır.

  Konumuzun gereği olarak biz burada yeni üslûp ilminin amaç ve kurallarını ele almayacağız. Hemen Kur'ân üslûbunu izaha geçece ğiz. Yukarıda üslûp için kaydettiğimiz tariften de anlaşılabileceği gibi Kur'ân üslûbu; kelimelerin seçiminde ve cümlelerin tertibinde Kur'ân'ın kendisine mahsus yöntemiyle takip ettiği metottur.

  Kur'ân'ı Kerim kendisine mahsus eşsiz üslûbu sayesinde asırlar dan beri gönüllerde taht kurmuş, düşmanını susturmuş, dostunu se vindirmiş ve davet ettiği mübâreze meydanında hep galip gelmiştir.
  Dün dilciler, konuşmanın konuşulduğu ortama uygun olma nok tasını ölçü alarak "Belagat" ilmini kurdular ve geliştirdiler. Onun kriterleriyle Kur'ân'a baktılar, eşsiz gördüler ve ona erişilemeyeceği kanaatına oybirliği ile vardılar.

  Bugünkü modern dünyada çağdaş dil bilimcileri konuşmacının muhatabını daha fazla etkilemesi için konuştuğu kelime ve cümle nin seçimini[174] hareket noktası yaparak üslûp ilmi'ni kurdular. Bu yeni bilimin kıstaslarıyla da Kur'ân'a baktılar ve yine Kur'ân'ı eşsiz, erişilmeyecek bir zirvede buldular.
  Her konuşmacının, konuşmasında ve yazarın, yazısında takib et tiği özel bir yöntemi vardır. O özel yöntem onun kendisine özgü üs lûbunu oluşturur. Kur'ân gibi dünya ile âhireti, yaratanla yaratılanı, küfür ile imanı... v.b. birçok eş ve zıt konuyu kapsayan yüce bir ki tabın meseleleri, konuları, emir ve yasakları, tavsiye ve öğütleri sunuşta takip ettiği özel bir yöntemi de vardır elbette. İşte bu özel yöntem Kur'ân'ın üslûbudur.

  Gerek dünkü belagat ölçüleriyle gerekse modern üslûp kriterle riyle Kur'ân'ın dil yapısı incelendiğinde kendisine özgü yapısal bir çok özelliğe sahip olduğu görülür. Ancak hemen şunu kaydedelim ki, daha evvel de değindiğimiz gibi bu ilim dalı yeni olduğu için Kur'ân üslûbu sahasında henüz fazla bir birikim mevcut değildir. Her ne kadar Kur'ân üslûbu sahasında atomcu bir anlayışla nefy, nehy gibi birçok küçük üslûp elemanı çalışması yapılmış ise de; genel bir bakış açısıyla bakıldığında bütün Kur'ân'ın üslûbu hakkında faz la bir şeyin yapıldığı görülmemektedir. Bu gün bile, birçok Ulumu'l-Kur'ân çalışmasında "Kur'ân üslûbu" konusuna hâlâ yer verilmiş değildir.

  Yeni yazarlardan Kur'ân üslûbunu şunlar incelemiştir: Ez-Zerkanî Menahil’de (s.198-226), Draz, en-Nebeu'l-Azim'de (108-142), Halid el-Akk el-Furkan'da (164-173), Dr. Zerzur Ulumu'l-Kur'ân'da (255-298), Dr. Abdülğani Muhammed Said Burke, ed-Davetu'l-Kur'âniye'de (285-352) ve Seyyid Kutub et-Tasviru'l-Fenniyu fil-Kur'ân adlı eserinin "et-Tenasuku'l-Fennî" başlıklı kısımda (69-110). Özellikle Seyyid'in anılan eserinde Kur'ân üslûbunun birçok özellikleri tesbit edilmiştir.

  Bu yazarlardan ez-Zerkanî Kur'ân üslûbu için yedi tane özellik saymış ve bunları uzun uzadıya anlatmıştır. Ancak biz ikinci, üçün cü özelliği pek yerinde bulmadık. Çünkü Kur'ân'ın avam ve havas herkesi memnun ve razı etmesini ve akıl ve duyguyu tatmin etme sini Kur'ân Üslûbunun ikinci ve üçüncü özelliği saymış.[175] Oysa iyi dikkat edildiğinde görülecektir ki, bunlar üslûb'un özelliği olmaktan daha ziyade üslûpla elde edilen sonuçlardır. Çünkü üslûp kendisini oluşturan mantıkî ve ilmî özellikler sayesinde avam ve havassı, memnun kılar; akıl ve duyguyu tatmin eder. Yoksa durup dururken hiç bir özelliği olmayan bir üslûp ne insanları memnun eder, ne de akıl ve duyguyu tatmin eder.[176]

  A- Kur'ân Üslûbu'nun Özellikleri:

  Yukarıda adı geçen yazarlardan Kur'ân'ın üslûp özellikleri meyanında biz, tatminkâr ve bilimsel olarak Dr. Abdullah Draz'ın;[177] hem tatminkâr, hem bilimsel ve hem de kapsayıcı olarak da Abdulgan'i Berke'nin tesbitlerini bulduk. Şimdi her iki eserde yer alan Kur'ân üslûbunun özelliklerini sadece satırbaşlarıyla sunalım:

  1- Lafzın Azlığı ve Mânânın Çokluğu:

  Bu Kur'ân üslûbunun en bariz özelliklerinden biridir. Lafzın azlı ğı ile mânânın çokluğu adeta iki zıt gibidir. Lafza önem verdiniz mi mânâyı; mânâya önem verdiniz mi lafzı feda etmiş olursunuz. Lafzın azlığı ile mânânın çokluğu, çok önde olan dil ustaları için ancak bir kaç azıcık cümlede mümkün olabilmiştir. Uzun bir kelamda mesela bir iki sayfalık hutbe, risale ve resmi mesaj ve demeçlerde bile, laf zın azlığı ile mânânın çokluğu uzun bir süre beraber götürülememektedir. Mesela bu konuda el-Cahız, el-Beyan ve't-Tabyin’inde en iyi Arap ediplerinden birçok seçme söz, hutbe ve demeç aktarmak tadır. En güzelleri bir kaç satırı geçmemektedir.[179] Uzunlarının yüz de doksanı bir sayfa ile bir buçuk sayfadan meydana gelir ki, bu tür bir buçuk veya daha fazla olan metinler, yüce mânâları taşımayı bir yana bırakalım; lafzın ve cümlenin terkibi de garip kelime, kuru se ci', uzunluk ve anlamsız tekrarlar gibi eksikliklerden arınmış değil lerdir.

  Yaklaşık 500 sayfa, 114 sûre ve 6200 küsur âyetten meydana ge lerek yirmi üç sene gibi uzun bir sürede peyderpey nazil olmasına rağmen başından sonuna kadar "lafzın kısalığı ve mânânın çokluğu" ilkesini korumak Kur'ân'ın dışında hiçbir kitapta bulunmaz. Zaten insanın gücü de buna yetmez.
  İşte Kur'ân baştan sonuna kadar bu ilkeden ayrılmayarak ne lafzı mânâya ne de mânâyı lafza feda etmiştir.

  2. Kur'ân Hitabının Avam Ve Havasa Yönelik Olması;

  İnsanların kültür, bilgi, görgü ve anlayış durumları farklıdır. Bu farklılıktan ötürü hitab etme ve edilme durumları da farklılık arzeder. Kültür ve bilgi seviyesi yüksek olan bir insana yönelik hitab tar zı, kültür ve bilgisi düşük olan bir insanı memnun etmez. Zira o bundan bir şey anlamaz.[183] Seviyesi düşük olan bir insana yönelik bir hitab da bilgili bir insana sunulduğunda ona çok yavan ve basit gelir.

  Halbuki yüce Kur'ân, lafız ve cümle terkibinde öyle bir üslûp kullanmış ki, kültürleri, bilgi seviyeleri ve hayat şartları çok farklı kimseler her tabaka ve her kesim aynı hitabtan kendisine uygun mesaj ve dersi alabilmektedir. Üslûp ne bilgiliye basit; ne de bilgisi ze ağır gelmektedir. Bu da Kur'ân üslûbuna özgü bir espridir.

  3. Kur'ân Üslûbunun Hem İcmali (Genelleyici), Hem Beyanı (Açıklayıcı) Olması:

  Kur'ân, birbirine zıt görülen ve kelamı ilgilendiren bu iki farklı olayı olağanüstü bir şekilde kendi üslûbunda birleştirmiştir.[186] Bun dan ötürüdür ki, birçok mezhep ve fırkalar, birçok grup ve farklı ke simler, görüş ve tesbitlerinde Kur'ân'ın naslarına başvurmuş; kendi lerine delil göstermişlerdir.[187]
  Kur'ân'ın üslûbu, olağanüstü bir esnekliğe ve mânâ zenginliğine sahip olmasaydı; bu kadar meşrep ve mezhep farkı arada olmasına rağmen herkes ona başvuramazdı.

  4. Te'kid:

  Kur'ân, davet, akide, şeriat, ahlak ve hidâyet kitabı olduğu için muhatabı etkileyebilmenin tüm aklî, ilmî ve psikolojik üslûplarını kullanmıştır. Bunun için Kur'ân, mesajını muhataba mal etmek, benliğine işlemek, aklını, kalbini ve vicdanını tatmin etmek için çe şitli etkileyici üslûplar kullanmıştır. İnsan üzerinde etki gücü fazla olan üslûplardan biri hiç şüphesiz te'kid (kelamı vurgalayıcı biçimde kullanmak) dır. Çünkü te'kid sayesinde verilen mânâ kalbe yerleşi yor, vicdanda kök salıyor.[189] Bunun için Kur'ân; kasem, tenbih harf leri, inne, enne ve te'kid lamı gibi birçok müekkidi çok yerde kullanmıştır.

  5- Tekrar:

  Bir şey tekrar edildikçe kişinin benliğine daha fazla yerleşir, bi linç altı alanına daha çok nüfuz eder.[191] Hatta piyasada dolaşan yalan haberler tekrar nedeniyle doğru imiş gibi kabul görür.[192] Bun dan ötürü siyasî konuşma, dinî hitabe, edebî şiir ve metinlerde za man zaman tekrara baş vurulmaktadır.

  Ticarî müesseselerin sık sık reklam yaptırıp tekrarlatmaları, ve rilmek istenen mal, hizmet, v.b.nın geçerlilik ve kalite üstünlüğünü kişiye/topluma mal edebilmenin çabasından başka bir şey değildir.[194]
  İşte yüce Kitap tevhid, nübüvvet, ahkam, geçmiş milletlerin acıklı sonu, peygamberlerin mücadeleleri, v.b. konularda yukarıda geçen hususlardan ötürü tekrar üslûbuna başvurmaktadır.[195]

  6- Dil Güzelliği:

  Kur'ân'ın hem lafız, hem mânâ ve hem de üslûp yönünden en güzel kelam olduğu alimlerin genel kabulüdür. Bizim burada Kur'ân üslûbunun bir öğesi olarak ele almak istediğimiz güzellik lafız gü zelliğidir. Bu lafız güzelliği iki yönden incelenebilir: Cümleleri mey dana getiren kelimelerin, kelimeleri meydana getiren harflerin fone tik özellikler yönünde bir biriyle uyum içinde olmasıdır. Tabiatıyle bu uyum ses ahengini ve güzelliğini doğurur.[196] İşte Kur'ân'da bu husus zirvededir. İnsanın gücü asla buna yetişemez. Diğeri de, bu fonetik uyuma bakılmaksızın seçilecek kelimenin ve kurulacak cümlenin fasahat şartını taşıyacak şekilde seçilip kurulması.

  Bu iki güzellik de nihai bir şekilde Kur'ân'da mevcuttur. Zaten Velid’e: "Vallahi bu sözün (Kur'ân'ın) tatlılığı, berraklığı vardır. Onun yukarısı meyve verici, altı bol su fışkırıcıdır. O galip olur; mağ lup olmaz, o altındakini ezer" sözünü söyleten onun bu iki güzelli ğin nihai sınırlarını kendinde toplamış olmasıdır. Yine Kur'ân'ın bu ses ve lafız güzelliği, Hz. Peygamber'e suikast niyetiyle evinden ayrı lan Ömer'i büyüleyip onu en samimi ve fedakar dost haline getiren güzelliktir. Ebu Sufyan, el-Ahnes b. Şurayk ve Ebu Cehl’i üç gece ard arda Hz. Peygamber'in evinin etrafında gizlenip Peygamber'in gece boyunca namazda okuduğu Kur'ân'ı onlara dinlettiren sabaha kadar yine bu ses ve lafız güzelliği değil midir?

  7. Tasvir Üslûbu:

  Yukarıda tasvir üslûbunu müstakil olarak incelemiştik. Tekrara mahal bırakmamak için o malumatla yetinmek durumundayız.

  8- İstidlal Üslûbu:

  Kur'ân özellikle vahdaniyet, nübüvvet, haşr ve Kur'ân'ın ger çekliği konularında sıkça delil getirmektedir. Öyle ki bu delil getir me hususu, Kur'ân üslûbunun çok bariz bir özelliği olmuştur. An cak Kur'ân, bu istidlali bazen kendisiyle hasmı arasında bir mücade le formuna sokarak sunmaktadır. Mesela en-Neml sûresinin 59. ayetinden 72. ayetine kadar olan Kur'ân pasajları bunun en açık ör neğidir. Orada hem istidlal vardır, hem de mücadele vardır. Keza el-Ankebut sûresinin 61-69, âyetlerinde geçen karşılıklı soru ve cevap şekli ve cevapların beraberinde getirdiği zafer şükrü, yine bunun güzel bir örneğidir.
  Kur'ân üslûbunun saydığımız bu onbir özelliğinin yanısıra, teş vik, hazf, takdim, darb-ı mesel, kıssa anlatımı, terğib, terhib, heyecan, iltifat, istifham, Araplarda hiç alışık olmadıkları fasıla v.b. gibi bir çok husus daha vardır ki, bütün bunlar bir araya gelerek Kur’an’ın ondört asırdan beri insanlığa meydan okuyup âciz bırakan üslûbu nun yapısını meydana getirmektedirler.

  Daha evvel de ifade ettiğimiz gibi bu gün Kur’ân üslûbu atomize edilerek üslûbun elemanları (küçük parçacıkları) üzerinde çalışıl maktadır. Kur'ân üslûbunu genel yapısı içerisinde inceleyen bir eser görmedik. Üslûbun bir yönünü ele alan bazı çalışmalar temin ettik, şimdi onları tanıtmaya geçelim.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam!

  B- Eserlerin Tanıtımı

  1- Hasan Tabl-Üslübu'l-Îltifatı fi'l-Belağati'l-Kur'âniyye:

  Kitap 1990 yılında Dr. Hasan Tabl tarafından Medine-i Münevvere'de kaleme alınmıştır. Baskı tarihi ve yeri kaydedilmemiştir.

  Kitabın ana metni 222 sahifedir. Yazarın, kitabın sonuna eklediği Kur'ân'da geçen iltifat listesi, bibliyografya ve konu fihristiyle bera ber 296 sayfayı bulmaktadır.
  Kitap, ikisi küçük, biri büyük üç fasıldan meydana gelir. Birinci fasılda (13-29) iltifatın terminolojik anlamını ve Belagattaki etkin durumunu inceler.

  Müellif, bu fasılda iltifatı’ belağatçılar nezdinde alışılagelen terim mânâsından çok daha geniş bir yelpazede inceler. Tarihî seyir içeri sinde iltifatın üslûp değişikliğinin ifadesi olarak hangi merhaleler den geçtiğini kronolijik sıra takip ederek anlatır.

  Evvela Arap dili otoritelerinden el-Ferra (ö.207/822), el-Hatem'ı (ö.388/998) ve Ebu Hilal el-Askerî (ö.395/1005) gibi alimlerin iltifatı hangi mânâda kullandıklarını kaydeder.[201] Sonra konuyu biraz da ha açarak özellikle Ebu Ubeyde (ö.210/825)'nin üslûp değişikliğini bir dil olayı olarak mecaz adı altında Kur'ân'da nasıl işlediğine ve el-Ferra (ö.207/822), el-Müberred (ö.285/898) ve İbnu Kuteybe (ö.276/889)'nin de gerek Kur'ân'da ve gerekse de Arap şiirinde üslûp değişikliği olayına değindiklerine dikkat çeker.[202] Bununla yazar, şu noktaya varmak istemektedir: iltifatın özü olan üslûp değişikliği, ba zen mecaz adı altında; bazen de hiç bir isim taşımadan tarihin erken dönemlerinde kullanılmıştır.[203] Yazar, üslûp değişikliği olayının iltifat'la ilk defa Abbasî halifesi olan Abdullah b. el-Mu'tazz'ın H. 274 yılında te'lif ettiği Kitabu'l-Bedî adlı eserinde buluştuğunu söyler.

  Müellif bu fasılda tarihin erken dönemlerinden itibaren iltifat'ın üslûp değişikliği anlamında kullanıldığını aktardıktan sonra iltifat'ın ikinci bir merhalede birçok edebî sanat için kullanıldığını ve üçüncü merhalede de bugün belagat çevrelerince kullanılan terminolojik mânâya oturtulduğunu kaydeder.

  Yazar, ikinci fasılda (33-59) çağımızda yeni gelişmekte olup mo dern dil biliminin bir dalı olan Üslûp İlmi'nin ışığında iltifat sanatını inceler. Kendisi Batılı dilcilerin de görüşlerini naklederek konunun münakaşasını yapar.
  Üçüncü fasılda (63-222) yazar Kur'ân'daki iltifat'ı inceler. Yalnız müellif, sadece zamirler arası iltifatı kaydetmeyip; aksine sığalar, za mirler, sayılar, edatlar ve eş anlamlı kelimeler arasında vaki olan ge çişlerin bol çeşitlerinden oluşan iltifat'ın zengin bir yapısını incele mektedir. Müellif, Kur'ân'da gelen iltifatın bu çeşitlerini açıklarken sadece sanatsal yönünü izah etmekle yetinmez. Bunun yanısıra siyak-sibak itibarı ile haiz olduğu belagat nüktelerini de açıklamakta dır. Bizce eserin en önemli yönü de budur. Çünkü Kur'ân'da geçen muhtelif edebî sanatların belagat yönündeki faydalarının bilinmesiyle Kur'ân'ın yüceliği daha güzel anlaşılmış olacaktır.

  Kitabın diğer bir güzel yönü de pratik olarak istifadeyi kolaylaş tıran bir tablonun kitabın sonuna eklenmiş olmasıdır, bu tabloda yazar iltifatın hangi sûre ve âyetlerde geçtiğini ve iltifat'ın konusu ve türünün ne olduğunu izah etmektedir.
  Kitap, iyi bir çalışma ve araştırma ürünü olup Kur'ân iltifatı sa hasında önemli bir açığı kapatmaktadır.

  2- Ahmed Mahir el-Bakari-Esalibu'n-Nefy fi'l-Kur'ân:

  1968 birinci, 1984 yılında ikinci baskı yapan fihrist ve bibliyog rafya ile beraber 351 sayfadan meydana gelen eser Dr. Ahmed Mahir el-Bakarî'nin master tezidir.
  Kitabın sonunda M. A. Nawwara imzasıyla ingilizce altı sayfalık bir tanıtımı vardır.
  Kitap, Kur'ân'ın nefy edatları hususundaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
  Müellif, önce her nefy edatının Kur'ân'da kaç defa geçtiğini kay deder. Sonra ilgili edatı nahiv yönünden tafsilatlı bir şekilde inceler. Edatla ilgili en ince detayları kaydeder.
  Bu arada eski nahivcilerden nakillerde bulunduğu gibi çağımızın dilcilerinden de alıntılarda bulunur.

  Müellif, Kur'ân'da geçen nefy edatlarını belagat yönünden de ir deler. Siyak ve sibak yönünden nefyin haiz olduğu nükteler (mânâ inceliklerini) de kaydeder.

  Üslûp Alanında 20. Asırda Yazılmış Eserler:

  1- Abdülkadir Hüseyin, el-Kur'ân ve's-Suretu'l-Beyaniye, Kahire, 1992.
  2- Ata, Abdülkadir Ahmed, Esraru't-Tekrari fi'l-Kur'ân, Kahire 1973.
  3- Azim, Muhammed Abdülhâlık, Dirasâtun Lî Eslâbi'l-Kurâni'l-Kerîm, 1985.
  4- Beğşi, Melik Hasan, Esraru't-Tenevu'î fi Teşbihâti'l-Kur'âni'l-Kerîm.
  5- Berke, Abdulğani Said, Üslûbu'd-Da'veü'l-Kur'ânyye, Kahire 1983.
  6- el-Müderredi Abdurrahman, Esâlibu't-Te''kîdi fi'l-Kur'an’il-Kerîm.
  7- Hafnavî, Muhammed, el-Easiletu fi'l-Kur'âni'l-Kerim.
  8- Hafni, Abdulhalim, Üslûbu's-Seğriyyeti fi'1-Kur'âni'l-Kerîm, el-Kâhire, 1987.
  9- Üslûbu'l-Kur'ân fi’l-Keşfi'n-Nifâk, el-Kâhire, 1990.
  10- Üslûbu'l-Muhavereti fi’l-Kur'âni'l-Kerîm, el-Kâhire, 1985.
  11- Laşin, Abdulfettah, el-Eesiletu'l-Kur'âniyye, Riyad 1982.
  12- Makrera, Abdulalim Salim, Üslûbu İz fi Davi'd-Dirasati'l-Kur'âniyye ve'n-Nahviyye, Kuveyt 1983.
  13- Nebil, Hamid Ahmed, Min Esâlibi'l-Kur'âni'l-Kerîm.
  14- Min Esâlibi'l-Kur'ân beynel-Ma'nâ ve Sinaâti'n-Nahviyye, el-Kâhire, 1984.
  15- Sa'fan, Kamil, el-Menhecu’l-Beyanî fi Tefsiri'l-Kur'ân, 1981.
  16- Yasin, Sa'dî, el-Burhan alâ Selameti’l-Kur'ân mine'z-Ziyadeti ve'n-Noksan

Yukarı Çık