Selam

Bismillahirrahmanirrahim
Se yekulüs süfehaü minen nasi ma vellahüm an kıbletihimülletı kanu aleyha*
kul lillahil meşriku vel mağrib*
yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym
Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi ve yekuner rasulü aleyküm şehıda*
ve ma cealnel kıbletelletı künte aleyha illa li na'leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala akıbeyh*
ve in kanet le kebıraten illa alellezıne hedellah*
ve ma kanellahü li yüdıy'a ımaneküm*
innellahe bin nasi le raufür rahıym
Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kıbleten terdaha*
fevelli vcheke şatnal mescidil haram*
ve haysü ma küntüm fevellu vücuheküm şatrah*
ve innellezıne utül kitabe le ya'lemune ennehül hakku mir rabbihim*
vemallahü bi ğafilin amma ya'melun
SADAKALLAH!

2. Bakara Suresi....

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
142. İnsanlar içinden bazı beyinsizler: "Onları, yönelmekte oldukları kıbleden ne çevirdi?" diyecekler.
De ki: "Doğu da Allah'ın, batı da. O, dilediğini dosdoğru yola kılavuzlar."
143. İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye,
orta yolu izleyen bir ümmet yaptık.
Biz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı,
ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralım.
Bu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir.
Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir.
Şu da bir gerçek ki, Allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir.
144. Biz senin, yüzünün habire göğe doğru çevrildiğini elbette görüyoruz.
Hoşlanacağın bir kıbleye seni elbette döndüreceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir.
Nerede olsanız yüzünüzü Mescid-i Haram yönüne döndürün.
Kendilerine kitap verilenler, onun, Rablerinden bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler.
Allah onların yapıp ettiklerinden habersiz değildir.
SADAKALLAH!