SELAM!

Bismillahirrahmanirrahim

2.285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun*
Küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih*
La nüferriku beyne ehadim mir rusülih*
Ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
2.286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha*
Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet*
Rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na*
Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina*
Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih*
Va'fü anna*
Vağfir lena*
verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
2.285. Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de.
Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır.
Allah'ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız.
Şöyle demişlerdi: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır."
2.286. Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz.
Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine,
Yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir.
Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme.
Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme.
Affet bizi, bağışla bizi,
Acı bize.
Sen bizim Mevlâ'mızsın.Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize!

SADAKALLAH!